Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

БОЛЬШОЙ МЕТЕОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
5, С. 677-679 опубликовано: 11 августа 2009г.


БОЛЬШОЙ МЕТЕОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Преображенский собор
Преображенский собор

Преображенский собор
[греч. Μεγάλον Μετέωρον] в честь Преображения Господня (Стагонская и Метеорская митрополия Элладской Церкви), муж., действующий. Расположен на самой высокой (613 м) из Метеорских скал. Основан прп. Афанасием Метеорским (1302-1380), поселившимся ок. 1340 г. в пещере на скале Платилифос, к-рой он дал название Метеорон (парящий в воздухе). К отшельнику стала стекаться братия, и прп. Афанасием была устроена киновия со строгим общежительным уставом. Первоначально мон-рь был посвящен Божией Матери, соборным храмом являлась построенная прп. Афанасием ц. Богоматери Метеорской Скалы [Παναγία τῆς Μετεωρίτισσας Πέτρας]. Когда собралось 14 иноков, была воздвигнута ц. Преображения Господня, впосл. ставшая главным храмом, давшим совр. название мон-рю.

Новая обитель превратилась в один из самых известных греч. мон-рей благодаря сподвижнику и преемнику прп. Афанасия прп. Иоасафу Метеорскому (в миру Иоанн Урош; ок. 1350-1423), последнему представителю серб. династии Неманичей. Он был сыном Симеона (Синиши), правителя Фессалии и Эпира, и племянником серб. царя Стефана Душана. По материнской линии он приходился внуком визант. имп. Михаилу IX Палеологу. В 1373 г. он отказался от унаследованной власти и принял постриг в этом мон-ре. Его сестра Мария († 1394), супруга янинского деспота Фомы Прелюбовича, покровительствовала мон-рю и сделала туда большие вклады. При Иоасафе был расширен и перестроен храм Преображения Господня (1388), расписанный в 1483 г. В 1520 г. на средства валашского воеводы Нягое IV Басараба была сооружена башня, откуда спускались веревочная лестница или сеть, в к-рой монахи поднимались в обитель (лестница была прорублена в скале только в 1922 г.).

Расцвет мон-ря приходится на XVI в. К-польский Патриарх Иеремия I, посетивший его в 1540 г., даровал обители ряд привилегий и в т. ч. полную независимость по образцу афонских мон-рей. В 1544/45 г. к древнему алтарю ц. Преображения были пристроены наос (основная часть храма) афонского типа и внутренний нартекс (притвор). При игум. Симеоне из Янины в 1552 г. собор был украшен фресками критской школы. По мнению исследователей, они выполнены учеником Феофана Критского Джорджи, расписавшим в 1557 г. собор мон-ря св. Виссариона (Дусик).

“Не рыдай Мене, Мати”. Икона из диптиха. Кон. XIV в.
“Не рыдай Мене, Мати”. Икона из диптиха. Кон. XIV в.

“Не рыдай Мене, Мати”. Икона из диптиха. Кон. XIV в.

В 1557 г. были построены трапезная, в к-рой сейчас размещается монастырский музей, и кухня, сохранившая свой средневек. облик, в 1572 г.- богадельня. В XVI-XVII вв. в мон-ре существовала книгописная мастерская. В нач. XVII в. к алтарной части с юж. стороны была пристроена часовня св. Иоанна Предтечи.

В кон. XVIII - нач. XIX в. игуменом мон-ря был известный певчий и мелург Парфений Орфидис. При нем воздвигли храм во имя равноапостольных Константина и Елены (1789), соорудили резной иконостас в соборном храме (1790), построили новые кельи (1806). В 1882 г. игум. Поликарп Раммидис написал историю обители.

В монастырский комплекс также входит ряд древних сооружений: пещера, где подвизался Афанасий Метеорский, костница, кладовая (сейчас этнографический музей), и совр. постройки: часовня св. Нектария, гостиница (1930), вост. корпус келий (1971).

Свт. Николай Чудотворец. Икона. XIV–XV вв.
Свт. Николай Чудотворец. Икона. XIV–XV вв.

Свт. Николай Чудотворец. Икона. XIV–XV вв.

В б-ке хранятся 640 рукописей, старопечатные книги, актовые документы. Древнейшая рукопись - Беседы (толкования) свт. Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея (Meteor. Metamorph. 591) создана в 861/862 г. в мон-ре св. Анны в Вифинии (Мал. Азия). Апостол 1385/86 г. написан по заказу прп. Иоасафа (Meteor. Metamorph. 555). Замечательными миниатюрами украшены кодексы № 540 и 552 (XI в.), № 106 (XIII в.) и № 298 (XV-XVI вв.). Рукописи, происходящие из мон-ря, оказались также в др. б-ках, напр. Четвероевангелие, принадлежавшее прп. Иоасафу, с его автографом (Athen. Bibl. Nat. 58). В мон-ре находятся хрисовулы визант. имп. Андроника III (1336), серб. царя Стефана Душана (1348), Симеона, правителя Фессалии (1359 и 1366), и др., послания деспины Марии (1386), митрополитов Ларисских Антония (до 1380) и Иоасафа (1392 и 1400) и др.

Честные главы основателей мон-ря преподобных Афанасия и Иоасафа Метеорских
Честные главы основателей мон-ря преподобных Афанасия и Иоасафа Метеорских

Честные главы основателей мон-ря преподобных Афанасия и Иоасафа Метеорских

Среди большого собрания икон имеются две иконы XIV в., подаренные Марией, сестрой прп. Иоасафа. На одной из них изображены Богородица с Младенцем и припавшая к Ее ногам деспина Мария, на полях представлены 14 святых, рядом с каждым в доску была вставлена частица мощей. На иконе «Уверение Фомы» также запечатлены заказчики: Мария и ее супруг Фома Прелюбович. Кон. XIV в. датируется диптих, составляющий композицию «Не рыдай Мене, Мати»; к XIV-XV вв. относятся парные литийные иконы Божией Матери и свт. Николая Чудотворца, а также икона арх. Михаила. В музее хранятся шитые золотом плащаницы и священнические облачения (XIV-XVI вв.), церковная утварь, резные кресты (1594, 1609 гг.) и др.

Святыни мон-ря: честные главы свт. Иоанна Милостивого, прп. Иоанна Лествичника и ктиторов, преподобных Афанасия и Иоасафа Метеорских, рука свт. Василия Великого, частица мощей свт. Андрея Критского и др.

В наст. время в обители 6 монахов и 2 послушника, игумен - архим. Афанасий (Анастасиу). Престольные праздники - Преображение Господне (6 авг.) и день памяти преподобных Афанасия и Иоасафа Метеорских (20 апр.).

Ист.: Βέης Ν. Α. Συμβολή εἰς τὴν ῾Ιστορίαν τῶν Μονῶν τῶν Μετεώρων // Βυζαντίς. 1909. Τ. 1. Σ. 237-260, 265-270; Βέης Ν. Α. Τά χειρόγραφα τῶν Μετεώρων. ̓Αθῆναι, 1986. T. 1; Meteora: Canonical Rull of Athanasios the Meteorite for the Monastery of the Transfiguration // Byzantine Monastic Foundation Documents / Ed. J. Thomas, A. Constantinides Hero. Wash., 1998. Vol. 4. P. 1455-1462.
Лит.: Nicol D. M. Meteora: The Rock Monasteries of Thessaly. L., 1975. P. 73-76, 88-105; Προβατάκης Θ. Μ. Μετέωρα: ῾Ιστορία τῶν Μονῶν καί τοῦ Μοναχισμοῦ. ̓Αθῆναι, 1988; Nicol D. M. A Layman's Ministry in the Byzantine Church: The Life of Athanasios of the Great Meteoron // Studies in Christian Church. 1989. T. 26. P. 141-154; Σοφιανός Δ. Ζ. Μετέωρα: ῾Οδοιπορικό / ῾Ιερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεος (Μεγάλου Μετεώρου). Μετέωρα, 1990. Σ. 21-37; Σπανός Β. ῾Ιστορία - προσωπογραφία τῆς Βορειοδυτικῆς Θεσσαλίας τὸ β´ μισό τοῦ ῾῝ου αι. Λάρισα, 1995; Λέκκος Ε. Π. Τά μοναστήρια τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Πειραιάς, 1997. Τ. 1. Σ. 189-195; Κόκορης Δ. Θ. ̓Ορθόδοξα ῾Ελληνικά Μοναστήρια. ̓Αθῆναι, 1997. Σ. 105-106; Κοκκίνης Σ. Τά μοναστήρια τῆς ῾Ελλάδος. ̓Αθῆναι, 1999. Σ. 37-38; Δίπτυχα, 2002. Σ. 950-952.
О. В. Лосева
Ключевые слова:
Монастыри Элладской Православной Церкви Священная (Христианская) топография: святые места, монастыри, храмы История святынь, чудотворных икон, источников и чудесных исцелений Живопись монументальная. Греция Иконопись. Греция Церковная архитектура. Монастырские комплексы (Греция) Большой Метеорский монастырь в честь Преображения Господня, мужской Элладской Церкви
См.также:
ВАРЛААМА МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ в комплексе Метеорских монастырей (Стагонская и Метеорская митрополия Элладской Церкви)
АГАФОНА В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ в митрополии Фтиотиды (Элладская Церковь)
БЕСПЛОТНЫХ СИЛ ПЕТРАКИ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ действ., принадл. Афинской митрополии Элладской Церкви
ВАРНАКОВА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ принадлежит Фокидской митрополии Элладской Православной Церкви
ВАРСОН, МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ действующий, принадлежит Мантинейской и Кинурийской митрополии Элладской Православной Церкви
ВАТОПЕД во имя Благовещения Пресв. Богородицы общежительный муж. мон-рь на Афоне
ВЛАТАДОН муж., действующий, ставропигиальный мон-рь К-польского Патриархата
ВРОНТОХИОН мон-рь в Мистре (Пелопоннес, Греция)
ВУЛКАНУ мон-рь в честь Успения Пресв. Богородицы, муж., действующий, принадлежит Мессинийской митрополии Элладской Православной Церкви
ГРЕЦИЯ ЧАСТЬ II
ДИЛИУ мон-рь во имя свт. Николая Чудотворца в сев.-вост. части острова на оз. Памвотида (Янина, Сев. Греция)
МЕТЕОРСКИЕ МОНАСТЫРИ комплекс мон-рей, расположенный в исторической обл. Фессалия, 2-й по значению центр монашества в Греции после Афона
ОСИОС МЕЛЕТИОС жен. действующий мон-рь, принадлежит Мегарской и Саламинской митрополии Элладской Православной Церкви
АБУ-МИНА руины «города паломников» в пуст. Марьют