Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ВАТОПЕД
7, С. 307-331 опубликовано: 5 декабря 2009г.


ВАТОПЕД

[греч. ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Βατοπεδίου; Βατοπαίδιον, Βατοπέδιον], во имя Благовещения Пресв. Богородицы общежительный муж. мон-рь; расположен на берегу небольшой бухты, находящейся примерно посередине сев.-вост. побережья п-ова Афон (Айон-Орос). Игумен - архим. Ефрем (с 1990). Общее число братии - 141 чел. (116 монахов и 25 послушников). В мон-ре проживают 74 монаха и 13 послушников, в келлиях, приписанных к В.,- 42 монаха и 12 послушников.

Общий вид мон-ря с зап. стороны
Общий вид мон-ря с зап. стороны

Общий вид мон-ря с зап. стороны
Мон-рь управляется игуменом, избираемым пожизненно на общем собрании братии. Законодательную власть имеет герондия (духовный собор, совет старцев мон-ря). Исполнительную власть игумен осуществляет совместно с комиссией (эпитропией) из 2 избираемых на год членов-эпитропов.

В. принадлежат 2 скита (вмч. Димитрия и ап. Андрея) и 27 келлий. В наст. время заселены скит ап. Андрея (11 монахов и 14 послушников) и 18 келлий. Из них 8 келлий находится в Колицу: св. Бессребреников, прав. Анны, вмч. Георгия, св. Иоанна Предтечи, св. Архангелов, первомч. Стефана, Сретения Господня, Всех святых (из них 4 последних не имеют насельников); 5 - в Карее (из них заселены келлии Вознесения Господня, свт. Николая и св. Харалампия); 2 - в Гифтадике или Эгиптадике (свт. Николая и пустующая прор. Илии). В. имеет 2 метоха (подворья): в Порто-Лагос (действующий) и на о-ве Самос. На территории В. находится 29 параклисов (придел или отдельный малый храм с функциями придела): 21 - внутри и 8 - вне стен мон-ря.

Исторический очерк

Основание монастыря

Предполагают, что на месте, где располагается мон-рь, находился небольшой античный г. Дион (Herod. Hist. VII 22) или Харадрион.

По преданию, первая церковь в В. была основана имп. Константином I Великим, разрушена при имп. Юлиане Отступнике и возобновлена в кон. IV в. имп. Феодосием I Великим в память о чудесном спасении от кораблекрушения его сына, буд. имп. Аркадия. Волны вынесли отрока на афонский берег, где его нашли невредимым под большим терновым кустом (Проскинитарий Иоанна Комнина, 1701). По др. версиям, это чудо произошло с неким Ватом, к-рого прп. Максим Грек называет испан. правителем и братом имп. Феодосия (Послание Максима Грека Василию III, 1518-1519), а Стефан Святогорец считает отрока племянником Феодосия Великого («Рай мысленный», 1512-1520). Поэтому мон-рь был назван Βατοπαίδιον (от слов βάτος - купина, терновый куст и παιδίον - отрок, дитя). Однако в большинстве древнейших источников название мон-ря пишется как Βατοπέδιον, что, по мнению исследователей, означает «терновая равнина» (πεδίον - равнина).

Византийский период

В 862 г. мон-рь был опустошен критскими арабами, но одному из монахов удалось спрятать в надежном месте главную святыню мон-ря - икону Божией Матери.

Гробница ктиторов мон-ря преподобных Афанасия, Николая и Антония
Гробница ктиторов мон-ря преподобных Афанасия, Николая и Антония

Гробница ктиторов мон-ря преподобных Афанасия, Николая и Антония
Вторичное основание мон-ря относится уже к сер. Х в. Согласно монастырскому преданию, на Афон прибыли 3 архонта (вельможи) из Адрианополя - Афанасий, Николай и Антоний. По настоянию прп. Афанасия Афонского они восстановили древний разрушенный мон-рь. Впосл. основатели были похоронены в нартексе соборной церкви, их память празднуется 17 дек. Мн. критически настроенные исследователи считали 3 адрианопольских ктиторов легендарными личностями, а само число 3 - символическим. Однако в 1992 г. при раскопках в кафоликоне В. была найдена гробница, находящаяся под аркосолием юж. стороны месониктикона (часть нартекса, где совершалась полунощница). В ней обнаружены останки 3 иноков, а также свинцовая табличка с запрещением от имени погребенного здесь игум. Афанасия хоронить в этой гробнице к.-л. еще. Это свидетельствует о том, что трое основателей - реальные исторические личности (Παζαρᾶς. Σ. 180-182). Двоих из них можно отождествить с первыми ватопедскими игуменами Николаем (ок. 985 - ок. 1012) и Афанасием (ок. 1020 - ок. 1048). Из надписи на этой гробнице можно заключить, что Афанасий был сыном Николая, и т. о. В. возник как семейный мон-рь. Но не все лица, чьи имена сохранены традицией, жили в одно время. По мнению Д. Папахрисанфу (Παπαχρυσάνθου. Σ. 237), 3-го основателя мон-ря следует отождествить с игум. Антонием, к-рый упоминается в актах под 1142 г. (Actes du Pantocrator. 1991. N 3).

Сохранившиеся актовые материалы позволяют проследить существование мон-ря начиная с кон. Х в. Отсутствие подписи ватопедского игумена под афонским Типиконом 972 г. («Трагосом») позволяет предположить, что В. в то время еще не возник. Первое упоминание В. в источниках - акт прота Фомы 985 г., подписанный ватопедским игум. Николаем. Его подпись стоит последней в ряду подписей др. игуменов (Actes d'Iviron. T. 1. N 7), но уже с 996 г. В. занимает одно из первых мест в иерархии афонских мон-рей (Actes de Lavra. Pt. 1. N 12).

Монастырская печать с изображением Благовещения Пресв. Богородицы. 1600 г.
Монастырская печать с изображением Благовещения Пресв. Богородицы. 1600 г.

Монастырская печать с изображением Благовещения Пресв. Богородицы. 1600 г.
Считается, что мон-рь изначально являлся киновией (по преданию, сам прп. Афанасий Афонский дал ему общежительное правило). В кон. Х в. был сооружен собор, посвященный Благовещению Пресв. Богородицы, и часовня на кладбище (на ее основе впосл. был построен параклис во имя св. Апостолов).

Актовые материалы того времени фиксируют быстрый рост В. и расширение его земельных владений. Документы 998, 1001 и 1010 гг. свидетельствуют, что В. наряду с Великой Лаврой и Иверским мон-рем был способен ассимилировать малые монашеские учреждения, напр. владения мон-ря Филадельфа (Actes de Xéropotamou. N 2; Actes de Vatopédi. T. 1. N 2-3). В нач. XI в. прот передал В. подворье в местности Просфорион, а в 1018 г.- земли к юго-востоку от него, граничащие с владениями афонского мон-ря Зигу (Actes de Vatopédi. T. 1. N 4).

Из документа, датируемого ок. 1040 г., следует, что ватопедский игумен занимал 3-е место после игуменов Великой Лавры и Иверского мон-ря (Actes d'Esphigménou. 1973. N 3). В Типиконе Константина IX Мономаха 1045 г. было закреплено высокое место В. в иерархии афонских мон-рей (в этом документе он указан 2-м, сразу после Великой Лавры и перед Ивироном) (Actes du Prôtaton. N 8). Фактически статус 2-го по значению мон-ря был достигнут В. только в XIV в.

По свидетельству источников, в сер. XI в. мон-рь уже был «многолюдным»; его быстрый рост, по мнению Н. Икономидиса, был связан с богатством Адрианополя и его аристократии. Предполагают, что число ватопедских монахов приблизительно составляло 100 чел., но насельников в В. было меньше, чем в Великой Лавре (где насчитывалось 700 чел.), т. к. Типикон Константина IX Мономаха 1045 г. позволял В. иметь только одну пару волов, в то время как Лавра обладала 4 парами волов.

В XI в. в В. разворачивается активное строительство: были возведены притвор (лити) (сер. XI в.), сев. и юж. приделы кафоликона, освященные во имя вмч. Димитрия и свт. Николая (кон. XI в.).

Константин IX Мономах пожаловал В. солемний (годовое содержание за счет имп. казны). Имп. Михаил VI увеличил сумму до 80 номисм (в то время как Великая Лавра и Ивирон получали от императора по 600 номисм). В период экономического кризиса, постигшего Византию в сер. XI в., имп. Исаак I Комнин вполовину сократил годовое содержание В., но ок. 1080 г. оно было увеличено на 32 номисмы (т. е. всего 72 номисмы) (Γούδας. 1926. N 3; Actes de Vatopédi. T. 1. N 11).

Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в.
Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в.

Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в.
Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в.
Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в.

Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в.
В 1080 г. имп. Никифор III Вотаниат освободил от сверхурочных налогов земельные владения В. в Перифеорионе (Фракия), Хрисополе и Заверникии, на п-ове Кассандра и близ Фессалоники вместе с правом размещать на них по 50 освобожденных от налогов крестьян (париков) (Actes de Vatopédi. T. 1. N 10). В 1082 г. ватопедский игум. Сергий Туркопул получил более существенные привилегии от визант. имп. Алексея I Комнина, к-рый заменил солемний полным освобождением земельных владений мон-ря от налогов (Actes de Vatopédi. T. 1. N 11). В 1086 г. император передал в ведение В. мон-рь св. Бессребреников близ Кормисты (недалеко от Драмы) (Γούδας. 1926. N 2-7). Численность монахов увеличивалась, что следует из разрешения ватопедским инокам иметь в монастырском хозяйстве 2 пары волов (Actes de Vatopédi. T. 1. N 11).

Из источников кон. XI в. известно, что избрание ватопедского игумена утверждалось непосредственно императором (Actes de Xénophon. 1986. N 1).

В 1098 г. Мария Василакина, вдова визант. вельможи (куропалата) Симватия Пакуриана, подарила мон-рю 2 иконы (Деисус и Крещение Господне) и неск. богослужебных книг (Actes d'Iviron. T. 2. N 47).

Источники XII в. содержат отрывочные сведения по истории мон-ря. Известно, что В. имел земельный участок в Провлаке, и между монастырем и жителями Иериссо произошел конфликт по поводу его границ (Actes d'Iviron. T. 2. N 50).

В 90-х гг. XII в. в В. жили Симеон (в миру серб. вел. жупан Стефан Неманя) и его сын Савва (буд. серб. архиепископ). Они подвизались в В., пока ими не был выкуплен принадлежавший В. заброшенный мон-рь Хиландар (хрисовул 1198 г. визант. имп. Алексея III Ангела -Actes de Chilandar. 1911. N 3 и 4). На средства Симеона и Саввы в В. был воздвигнут ряд построек: келлии, параклисы в честь Рождества Богородицы, Преображения Господня, во имя св. Бессребреников Космы и Дамиана, свт. Иоанна Златоуста и др.; возобновлена разрушенная пиратами ц. Симеона Богоприимца в местности Просфорион; приобретено неск. запустевших метохов (Живоjиновић. С. 17-19). Симеон и Савва чтились в В. и считались ктиторами мон-ря. Болг. правители также оказывали покровительство мон-рю. В апр. 1230 г. болг. царем Иоанном Асенем II В. была подарена дер. Семалто около г. Серры (Actes de Vatopédi. T. 1. Appendice I).

Падение К-поля в 1204 г. и распад Византийской империи отрицательно сказались на жизни афонских обителей. Кроме того, в XIII в. расположенный на побережье В. страдал от нападений морских разбойников (Μαμαλάκης. Σ. 96, 101-102). Испытания продолжались и после перехода Афона под власть Никейской империи и последующего восстановления Византийской империи (1261). В 1259 г. часть владений В. подверглась конфискации, хотя впосл. эта вынужденная мера компенсировалась новыми имп. пожалованиями. В 1270 г. хрисовул Михаила VIII Палеолога закрепил за В. все его владения (Actes de Vatopédi. T. 1. N 19). Прозап. политика этого императора, одобрившего заключение церковной унии на Лионском Соборе (1274), вызвала его противостояние с афонскими монахами, отказавшимися поминать императора-униата во время литургии. Святогорское предание рассказывает, что имп. Михаил в сопровождении сторонника унии К-польского Патриарха Иоанна XI Векка (1275-1282) посетил Афон с целью убедить монахов одобрить его политику. Он был принят в Великой Лавре и мон-ре Ксенофонта, но столкнулся с оппозицией Протата, В., Иверского и Зографского мон-рей. Несогласные с политикой императора иноки подверглись гонениям. Ватопедский игум. Евфимий был утоплен в море, а 12 иноков были повешены (см. в ст. Ватопедские мученики).

Хрисовул имп. Андроника II. 1301 г.
Хрисовул имп. Андроника II. 1301 г.

Хрисовул имп. Андроника II. 1301 г.
Пирг подворья Просфорион в Урануполи. 1344 г.
Пирг подворья Просфорион в Урануполи. 1344 г.

Пирг подворья Просфорион в Урануполи. 1344 г.
Трудные времена закончились с приходом к власти Андроника II (1282-1328), к-рый оказывал В. особое покровительство. Не позднее 1287 г. В. получил статус «императорского мон-ря» (῾Ιερὰ Βασιλικὴ Μονή - Actes de Kutlumus. 1945. N 3). В хрисовуле 1301 г., данном Андроником II В., подтверждаются земельные владения мон-ря: подворье во имя Пресв. Богородицы в Фессалонике, участки земли в области г. Серры и р. Стримон (Заверникия, Семалто, Водица, Хотоливос, подворье св. Бессребреников), а также на п-ове Халкидики: с. Кримота, местность Рафалион, подворья св. Феодоров в Кассандре, вмч. Георгия в с. Агиос-Мамас, мон-рь Пресв. Богородицы Спилиотиссы в местности Сидирокавсия, участок на о-ве Амулиани, подворья в Провлаке (Еладиава) и Просфорион с виноградниками и оливковыми рощами, местность Кали-Аммос и др. (Actes de Vatopédi. T. 1. N 31). Этот василевс был одним из заказчиков росписи монастырского собора; он подарил мон-рю нек-рые реликвии и иллюминированные рукописи.

В нач. XIV в. В. серьезно пострадал от пиратских набегов и от нападения каталанцев (Regel. 1898. N 2). Мон-рь потерял большую часть своих владений, т. к. гос-во нуждалось в средствах для ведения военных действий. На протяжении XIV в. для защиты от нападений с моря сооружались укрепления в ватопедских подворьях Ормилия (пирг, 1330), Просфорион (пирг, 1344), Агиос-Мамас (пирг, 1329; крепость в 1357/58).

В дальнейшем мон-рь продолжал увеличивать свои земельные владения. Сохранились известия о хозяйственной деятельности В.: претензии на земли соседних мон-рей Верриоту и Эсфигмена (1312, 1315-1316), приобретение нового участка в Ормилии (до 1307) и подворья вмч. Георгия в Каламици (1305), аренда полей близ Ксанти, принадлежавших Феодоре Комнине Синахирине (1308), дарение вельможи Феодора Сарантина богатого мон-ря Иоанна Предтечи Петры в Веррии (1324-1325) (Actes de Vatopédi. T. 1. N 38, 45-47, 62; Regel. 1898. N 2; Actes de Saint-Pantéléèmôn. 1982. Appendice II; Actes d'Esphigménou. 1973. N 11-13; Actes de Docheiariou. N 10) и др. В 1336 г. император освободил от налога монастырский корабль (Regel. 1898. N 7).

Яшмовый потир Мануила Кантакузина. XIV в.
Яшмовый потир Мануила Кантакузина. XIV в.

Яшмовый потир Мануила Кантакузина. XIV в.
Плащаница. 1354 г. Дар визант. имп. Иоанна VI Кантакузина
Плащаница. 1354 г. Дар визант. имп. Иоанна VI Кантакузина

Плащаница. 1354 г. Дар визант. имп. Иоанна VI Кантакузина
Мон-рю также покровительствовала семья Кантакузинов. Феодора, мать имп. Иоанна VI Кантакузина, передала В. между 1337 и 1341 гг. обширные и богатые владения в г. Серры (подворье св. Димитрия), в окрестностях Зихны, на о-ве Лемнос и др. (Mavrommatis. 1987. P. 5-7, 74-92). Сам Иоанн VI Кантакузин, намеревавшийся принять монашеский постриг в В., посетил мон-рь незадолго до 1341 г. Он подарил обители ряд замечательных иллюминированных рукописей, плащаницу, а его сын, деспот Мореи Мануил Кантакузин (1330-1380),- яшмовый потир. После победы в гражданской войне 1341-1347 гг. Иоанн VI Кантакузин подчинил В. к-польский мон-рь в честь Богородицы Психосострии с его владениями.

Особый статус мон-ря привел к тому, что В. постепенно оттеснил Иверский мон-рь и занял 2-е место в иерархии афонских обителей. Первая попытка относится к 1322 г., но окончательно это положение было утверждено в 1362 г. (Actes de Chilandar. 1911. N 77; Actes de Kastamonitou. N 5).

В В. в разное время жили деятели движения исихазма: прп. Герман Марулис († 1336), Григорий Палама (подвизавшийся в 1317-1320 гг. под рук. старца Никодима в келлии вблизи В.), прп. Савва Новый, Христа ради юродивый († ок. 1349), Филофей Коккин, буд. Патриарх К-польский (в 30-х гг. XIV в.). В. был в числе мон-рей, подписавших составленный Григорием Паламой (ок. 1339) т. н. Святогорский Томос - изложение исихастского учения.

Ватопедский игум. Григорий Кардамис (2-я пол. XIV в.) известен как писатель, сохранились 5 его посланий. Ватопедский проигум. Феофан (2-я пол. XIV в., впосл. митрополит Перифеориона) написал житие афонского подвижника прп. Максима Кавсокаливита († ок. 1365) (BHG, N 1237). В 1409 г. в В. принял иноческий постриг и 10 лет подвизался прп. Макарий Макрис († 1431), писатель (агиограф и антилат. полемист), впосл. игумен к-польского мон-ря Пантократор, протосинкелл К-польского Патриарха, участник делегаций в Рим.

В. продолжал пользоваться особым вниманием визант. аристократии. Вел. стратопедиарх Георгий Астрас пожаловал мон-рю поля в местности Мудрос на Лемносе (1359), вел. стратопедиарх Димитрий Цамблак - поместье на р. Галликос (1362), бывш. протостратор Манассия Тарханиот - небольшой мон-рь в Фессалонике, вел. доместик Алексий Ласкарис Метохит - земельный участок около Агиос-Мамас (1369), иером. Нифонт - ц. св. Иоанна Богослова с землей и виноградником на Лемносе (1373), иером. Игнатий Хортацис - недвижимое имущество в окрестностях храма вмч. Димитрия в Фессалонике (1375) (Pavlikianov. P. 131-151).

В сер. XIV в. прилегающие к Афону области Македонии перешли под власть сербов. Стефан IV Душан хрисовулами 1346 и 1348 гг. освободил от налогов все владения В., подтвердил прежние имения мон-ря и подарил этой обители с. Агиос-Мамас близ Каламарии и земли, принадлежавшие прежде семье Музаки (Regel. 1898. Р. 22-24; Кораћ. С. 67-70). Др. серб. правители (кесарь Воихна, деспот Иоанн Углеша, деспот Константин Драгаш) также пожаловали мон-рю новые владения. Напр., Иоанн Углеша передал В. подворье во имя св. Феодоров (совр. Порто-Лагос) и рыбные ловли в оз. Пору (Вистонида) (1369, 1371) (Laskaris. 1935. N 3-4; Кораћ. С. 128). Ок. 1370 г. им воздвигнут параклис во имя св. Бессребреников в В. (на месте часовни, построенной св. Саввой Сербским) и монастырская больница (Кораћ. С. 175).

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1417 г. Вклад деспота Фессалоники Андроника Палеолога
Апостолы Петр и Павел. Икона. 1417 г. Вклад деспота Фессалоники Андроника Палеолога

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1417 г. Вклад деспота Фессалоники Андроника Палеолога

В 1394 г. племянник Стефана Душана, царь Фессалии Иоанн Урош (в мон. Иоасаф), сделал в В. пятикратный взнос для поступающих в к.-л. из афонских мон-рей (ἀδελφάτον). В 1417 г. серб. деспот Стефан Лазаревич назначил мон-рю ежегодное жалованье в 60 литр серебра из рудников Ново-Брдо и предоставил ватопедским монахам для проживания с. Копривница (Laskaris. 1935. N 5-6).

О наличии во 2-й пол. XIV в. монахов слав. происхождения среди ватопедской братии свидетельствуют слав. подписи на ряде документов: Феодосий Ватопедский (1366); «последний в иноках» Феофан Ватопедский (1370) (Παυλικιάνωφ. Σ. 8-9). В отличие от Великой Лавры, где активно протекала переводческая деятельность, о славянах-книгописцах в В. сохранились единичные сведения (Лествица. ГИМ. Усп. 18 бум., 1423-1424). Во время паломничества по св. местам (1419-1423) на Афоне побывал Зосима, диак. Троице-Сергиевой лавры.

В 70-х гг. XIV в. из-за нехватки ресурсов для обороны страны деспот Фессалоники Мануил Палеолог (впосл. имп. Мануил II) конфисковал половину земельных владений афонских мон-рей, в т. ч. В., и раздал их военным в качестве пронии (феодального земельного владения) (Кораћ. С. 170; Фотић. С. 28).

В 1387 г. Фессалоника была взята султаном Мурадом I и до поражения османов в Ангорской битве (1402) Афон находился под их властью. По договору между султаном Сулейманом и Мануилом II (1403) Афон был возвращен под власть императора. Сын Мануила II деспот Фессалоники Андроник (1415-1423) особенно любил В. и, по преданию, собирался принять монашеский постриг в этой обители.

О. В. Лосева, А. В. Крюков

Период после османского завоевания (1423-1912). XV-XVI вв.

Фирман султана Мурада II. 1426 г.
Фирман султана Мурада II. 1426 г.

Фирман султана Мурада II. 1426 г.
В 1423 г. Афон окончательно попал под власть турок. Османские правители первоначально отнеслись к святогорцам благосклонно, были сохранены их самоуправление, привилегии и владения. Афонские монахи заблаговременно получили подтверждение своих привилегий у султанов еще до завоевания ими Македонии: напр., посольство в Прусу к султану Орхану, состоявшееся не ранее 1345 г. (Σμυρνάκης. Σ. 109; ᾿Αλέξανδρος Λαυριώτης. 1963. Σ. 121).

В кон. 1424 - нач. 1425 г. султанские воины (вернее, «рабы» (тур. kullar)) дошли до В. и требовали от монахов выдачи фуража. Те обратились с жалобой к султану и получили от него защиту (Фотић. С. 166). В 1426 г. ватопедские монахи были вынуждены прибегнуть к Порте и к судебным властям (кадиям) с просьбой о признании действительной их собственности на земельные владения, о защите от произвола сборщиков податей и облегчении налогового обложения метохов за пределами Св. Горы. Фирман султана Мурада II (1426) подтвердил привилегии В., данные мон-рю его отцом Мехмедом I (фирман Мехмеда I не сохр.). Впосл. эти права подтверждались Мехмедом II, Баязидом II и Селимом I.

Неизвестным остается точное число монахов в В. перед тур. завоеванием, но с кон. XV в. В. наравне с Великой Лаврой являлся одним из афонских мон-рей с наибольшим числом насельников. Хиландарский монах Исаия (1489) указывает, что число иноков в В. достигло 330 чел. (Три древних сказания. С. 260-262), прп. Максим Грек (1518/19) - 300 (Синицына. С. 131). В тур. налоговом реестре (1530) насчитывается 271 насельник (Lowry. P. 123). То же число - 270 монахов - упоминается в «Сказании о Св. Афонской горе» (1560), составленном Иоакимом, игум. Пантелеимонова мон-ря, вместе со ставроникитским игум. Евфимием и экклисиархом Великой Лавры Феофаном (Сказание игум. Иоакима. С. 14).

Прп. Геннадий. Роспись трапезной мон-ря. 1786 г.
Прп. Геннадий. Роспись трапезной мон-ря. 1786 г.

Прп. Геннадий. Роспись трапезной мон-ря. 1786 г.
Несмотря на общую тенденцию к особножительству (идиоритмии), возобладавшую на Афоне с XIV в. и закрепившуюся в период тур. владычества, в янв. 1449 г. В. по решению игум. Геннадия и братии был преобразован из особножительного в общежительный (киновиальный) мон-рь. Этот документ был заверен игуменами др. афонских мон-рей: Романом Хиландарским, Марком Зографским, Харитоном Русским, Василием Кастамонитским и Захарией, дикеем мон-ря св. Павла. Причины и продолжительность общежительного устроения мон-ря неизвестны (Χρυσοχοΐδης. Σ. 61-62).

Тип монастырского устройства, описываемый прп. Максимом Греком, подвизавшимся в В. ок. 1508-1518 гг., можно охарактеризовать как полуобщежительный. Монастырские дела решались игуменом вместе с «собором честнейших старцев», помимо игуменской предусматривалось 8 должностей: первый после игумена - экклисиарх, затем типикарь (уставщик), скевофилакс (сосудохранитель, хранитель казны), эконом, носоком (надзиратель больницы), дохиар (келарь), трапезарь и хортуларий (конюший) (Синицына. С. 130-134). Иоаким, игум. Пантелеимонова мон-ря (1560), делит афонские обители на 3 типа: общежительные, особножительные и промежуточный между ними тип - «лавра», где монахи имели частную собственность, но жили по келлиям внутри мон-ря и собирались на общую службу в соборную церковь (Сказание игум. Иоакима. С. 23-24). Новая попытка установить общежительный порядок (1574/75) была предпринята Патриархами Иеремией II К-польским и Сильвестром Александрийским в русле их политики по преобразованию мон-рей в киновии, коснувшейся также Великой Лавры, мон-ря Иоанна Богослова на Патмосе, мон-ря Лимонос на Лесбосе и др. (᾿Αλέξανδρος Λαυριώτης. 1892-1893. Σ. 371-372). Новый Афонский Типикон был утвержден в 1574/75 г. сигиллием К-польского Патриарха (Meyer. S. 215-218).

До завоевания турками Сербского гос-ва его правители оказывали покровительство В. (напр., 2 документа деспота Георгия Бранковича, 1427 и 1432, о ежегодной выплате В. 60 литр серебра) (Laskaris. 1935. P. 180-183). Один из вельмож Георгия Бранковича, вел. чельник Радич (1432), пожаловал мон-рю с. Бело-Поле на р. Мораве виноградники и содержание по 100 золотых дукатов ежегодно. В 1457 г. Лазарь Бранкович пожаловал своему фисаврофилаксу (хранителю сокровищ) Радославу 3 деревни, к-рые затем были переданы В. (Laskaris. 1935. P. 181-184; Regel. 1898. Р. 54-55). В 1474 г. Мара Бранкович, вдова Мурада II, подарила мон-рю дом в К-поле.

Афон получал поддержку и от католич. правителей. В 1456 г. Арагонский кор. Альфонс V подписал документ, в к-ром просил содействовать монахам-святогорцам, путешествующим в его владениях для сбора пожертвований, и назначил клаузулу в 10 тыс. флоринов, нарушившим это распоряжение (Regel. 1898. N 16). В 1512 г. Монферратский маркиз Вильгельм IX, внук прп. Ангелины (Бранкович), побуждал христиан оказать помощь мон-рю.

Хотя на Ферраро-Флорентийском Соборе 1438-1445 гг., где в 1439 г. была принята уния, ватопедский иером. Дорофей и игум. Великой Лавры Моисей подписали буллу папы Евгения IV, большинство афонских мон-рей не признали унию. Монахи Великой Лавры и В. также вскоре отвергли определения Ферраро-Флорентийского Собора и отказались признавать примат Римского папы (Hofmann. P. 150-151; Порфирий (Успенский), еп. Ч. 3/2. С. 180-182).

Сведений о составе владений В. в этот период сохранилось недостаточно. Мон. Максим (в миру Мануил Хрисафис) передал В. мон-рь во имя Живоносного Источника близ Мелника (1485), Неофит, митр. Зихнийский,- мон-рь св. Параскевы (Агиа-Параскева ту Куманици), находившийся в его епархии (1558) и т. д. В 1547 г. в Фессалонике ватопедские монахи приобрели за 5 тыс. аспр строения, где разместили комплекс мастерских, стоимость к-рых в 1558 г. была оценена 1 тыс. золотых флоринов (Χρυσοχοΐδης. Σ. 57-58).

Церковь в честь Благовещения Пресв. Богородицы на подворье в Ормилии. 1844 г.
Церковь в честь Благовещения Пресв. Богородицы на подворье в Ормилии. 1844 г.

Церковь в честь Благовещения Пресв. Богородицы на подворье в Ормилии. 1844 г.
В. страдал от набегов пиратов (1436, 1571, 1586 и др.) и от частых землетрясений (1456, ок. 1500, 1511, 1552, 1560, 1572, 1582, 1585). Нередко те или иные монастырские подворья конфисковывались за долги османскими властями (напр., незадолго до 1519). Султан Селим II (1566-1574) конфисковал все владения афонских мон-рей с предоставлением права их выкупа монахами (Фотић. С. 49-52). Согласно вакуф-наме 1569 г., у В. остались владения в местностях Просфорион, Амулиани, Провлака, Ормилия, Исворос, Сидирокавсия, Агиос-Фокас, Ункапан, в селах Пантолеон и Агиос-Мамас, в Фессалонике, Серрах, Заверникии (окрестности Зихны) и в Мудросе на Лемносе (Χρυσοχοΐδης. Σ. 61-62). Однако в вакуф-наме перечислены не все владения В. (напр., не указаны мон-рь Спилиотисса в Мелнике и др.).

Точная сумма налогов, выплачиваемых В. османским властям в XV в., остается неизвестной. В 1-й пол. XVI в. афонские мон-ри в общей сложности платили ежегодно 25-27 тыс. аспр, из них значительная сумма приходилась на В. как на один из крупнейших мон-рей (Lowry. P. 128-129). В 1550 г. сумма в 30 тыс. аспр, к-рую афонские обители должны были уплатить туркам, была распределена т. о., что на В. пришлось 3600 аспр, т. е. 12% (4 тыс. аспр должна была заплатить Великая Лавра, 3600 - Хиландар, остальные мон-ри - значительно меньше (Три древних сказания. С. 280). Монахи просили, чтобы с метохов брали не десятину, а аккордный налог (maktu). Иногда это удавалось при помощи высокопоставленных сановников Османской империи. Так, в 1508 г. при посредничестве валашского господаря Радула мон-рь был обложен аккордным налогом в 697 аспр за подворье близ Фессалоники (Salakides. Р. 71-74, 83-84). Монастырские доходы в основном состояли из сумм, пожертвованных христ. правителями, и от использования земельных владений и участков в городах, а также от рыбных ловлей и соляных разработок.

Параклис в честь Пояса Пресв. Богородицы
Параклис в честь Пояса Пресв. Богородицы

Параклис в честь Пояса Пресв. Богородицы

Строительная деятельность этого периода была незначительной и сводилась гл. обр. к благодеяниям дунайских правителей. В 1492-1495 гг. на средства валашских господарей был сооружен параклис во имя Иоанна Предтечи, а в 1496 г. молдав. господарем Стефаном III Великим - арсанас (пристань с укреплениями). Благодаря щедрой поддержке валашского господаря Нягое Басараба (1512-1521) был покрыт свинцом кафоликон, восстановлена башня Богородицы (Панагии) и параклис в честь Пояса Пресв. Богородицы, построены хозяйственные помещения (винный погреб, амбар, кухня, пекарня, баня и др.) (Năsturel. P. 89-93, 99-100). Ежегодная денежная помощь в размере 9 тыс. аспр, предоставляемая В. Нягое Басарабом, была увеличена до 10 тыс. аспр господарем Владом Винтилэ (1532-1535) (Năsturel. P. 94).

В 1552 г. ватопедские иноки Софроний и Неофит получили от Молдавского княжества 200 золотых флоринов и серебряную утварь, а в 1560 г. молдав. господарь Александр Лэпушняну (1552-1561; 1564-1568) передал В. приобретенное им в Фессалонике здание караван-сарая (Năsturel. P. 100-101). Его супруга Роксана пожаловала мон-рю неск. сел. В знак благодарности ватопедские насельники подарили им одну из святынь мон-ря - честную главу ап. Иоанна Богослова.

Св. прав. Анна с младенцем Марией. Мозаичная икона. Кон. XIII — нач. XIV в.
Св. прав. Анна с младенцем Марией. Мозаичная икона. Кон. XIII — нач. XIV в.

Св. прав. Анна с младенцем Марией. Мозаичная икона. Кон. XIII — нач. XIV в.
В кон. XV - нач. XVI в. налаживаются постоянные русско-афонские связи, отправляются посольства афонских монахов на Русь за милостыней. В 1515 г. в Москве побывали ватопедский духовник Нифонт и старец Мелетий из Великой Лавры. Они возвратились на Афон с посланником Василия III боярином Василием Копылом, к-рый доставил проту Св. Горы 2 тыс. р. для раздачи по всем мон-рям (Россия и греч. мир. С. 23, 153-156, 158-159, 336-338). В В. вел. князь пожертвовал серебряную чару, камчатые ризы и пелену к иконе Благовещения. В мон-ре также хранится дар царицы Анастасии Романовны - мозаичная икона прав. Анны с Пресв. Богородицей (кон. XIII - нач. XIV в.). Иоанн IV Грозный отправил в 1582 г. в В. за помин души царевича Иоанна 820 р. (100 из к-рых предназначались для монастырской больницы), а царь Феодор Иоаннович в 1584 г. за помин души своего отца - 600 р. (Там же. С. 24-25; Сношения России с Востоком. Ч. 1. С. 137-138, 143, 146). В 1586 г. ватопедский архидиак. Авраамий привез царю от игумена и братии благодарственную грамоту (Там же. С. 147-148). С богатой милостыней возвратился в 1588 г. на Афон ватопедский экклисиарх Григорий, доставивший в Москву икону и миро вмч. Георгия, подаренные обители визант. имп. Андроником II (Там же. С. 188). В 1588 г. В. получил жалованную грамоту от царя Феодора Иоанновича, разрешавшую инокам этого мон-ря периодически приезжать за милостыней, беспрепятственно и беспошлинно пересекать границы и обеспечивавшую выдачу им содержания (Россия и греч. мир. Т. 1. С. 23, 25; Порфирий (Успенский), еп. Ч. 3/2. С. 358). В мае 1591 г. в свите Тырновского митр. Дионисия в Россию прибыл ватопедский старец Софроний. Он преподнес царю Феодору Иоанновичу мощи мч. Кирика. В 1593 г. в В. была отправлена милостыня по случаю рождения царевны Феодосии (Сношения России с Востоком. Ч. 1. С. 266).

В. занимал особое место среди мон-рей правосл. Востока. Мн. ватопедские иноки впосл. достигали высоких постов в церковной иерархии. Ватопедский игум. Манассия в 1486 г. был избран митрополитом г. Серры, в 1491 г.- К-польским Патриархом (Максим IV). В 1490 г. ватопедский протосинкелл Мефодий стал митрополитом Веррии. Мн. архиереи, уходившие на покой, поселялись в В.: напр., митрополиты Кирилл Патрский (2-я пол. XV в.), Малахия Мифимнийский (нач. XVI в.), Митрофан Христианопольский (2-я пол. XVI в.), Иеремия Монемвасийский (2-я пол. XVI в.) и др. Особо следует отметить ученого Фессалоникийского митр. Макария, прожившего в В. после ухода с кафедры ок. 20 лет (1527-1546) под именем мон. Михаила и оставившего мон-рю значительное собрание книг (Χρυσοχοΐδης. Σ. 59).

В. был местом монашеских подвигов прмч. Феофана († 1559), принявшего в молодости ислам, но после раскаявшегося и много лет подвизавшегося в постах и молитвах. Затем он отправился в К-поль и публично исповедал Христа на том месте, где прежде отрекся от Него. Стойко перенеся все пытки, он принял мученическую кончину (Μαρτζέλος. Σ. 110).

В сер. XV в. в мон-ре работал слав. монах-переводчик Антоний [серб. Антониjе]. О его деятельности известно из рукописи 1473 г. (Рыльский мон-рь. № 22), содержащей Слова свт. Иоанна Златоуста, переведенные Владиславом Грамматиком, к-рый называет в числе оригиналов серб. перевод, выполненный в В. мон. Антонием для архидиак. Студеницкой митрополии Никиты (Παυλικιάνωφ. Σ. 9).

В В. жил знаменитый переводчик богослужебных книг на слав. язык иером. Савва, к-рого предполагали отправить в Россию для правки книг. В 1518 г. по просьбе вел. кн. Василия III в Москву прибыл прп. Максим Грек, до этого ок. 10 лет подвизавшийся в В. Он сыграл значительную роль в культурной жизни России XVI в. и оставил после себя огромное лит. наследие.

XVII в.

По мнению ряда исследователей, с кон. XVI в. фактически начинается новый период в истории В., характеризующийся дальнейшим экономическим развитием и ростом влияния мон-ря (Χρυσοχοΐδης. Σ. 62). В значительной степени это связано с увеличением земельных владений В. Если учесть, что в XVII в. во мн. афонских мон-рях наблюдались экономический спад и запустение (Ксенофонт, Русик, Кастамонит и др.), то на этом фоне положение В. и нек-рых др. обителей (Иверский и Хиландарский мон-ри, Дионисиат) можно назвать процветающим.

Несмотря на попытки Патриархов Иеремии II К-польского и Сильвестра Александрийского (1574/75), в В. и в большинстве афонских обителей в XVII в. утверждается идиоритмия. На протяжении XVII в. главным адм. лицом мон-ря являлся дикей. Постепенно существенные полномочия оказались сосредоточены в руках скевофилакса, к-рый к концу столетия кроме хранения сокровищ и реликвий приобрел широкие адм. функции. Титул игумена давался на короткий срок и не сопровождался реальной властью (Χρυσοχοΐδης. Σ. 65).

Относительно числа насельников сохранились разноречивые сведения: в 1677 г. Иосиф Георгиринис, митр. Самоса, упоминает о 300 монахах, а англ. путешественник Дж. Кавел в том же году - о 350 (Фотић. С. 99).

В первые десятилетия XVII в. в В. поселился приехавший с Запада ученый иеродиак. Симеон (Синесиос) Эланикос, владелец б-ки рукописных и печатных книг, писатель и переписчик рукописей. В 1664 г. ватопедским иеродиак. Акакием была составлена краткая повесть об этом мон-ре.

В. в 1619 г. трапезундским митрополитом был подарен небольшой мон-рь (монидрион) св. Григория Нисского в Трапезунде, в 1626 г. Белградским митр. Серафимом - монидрион в Белграде, в 1635 г. К-польским Патриархом Кириллом II Контарисом - мон-рь Успения Пресв. Богородицы (Панагия ту Мавру-Молу) близ К-поля (переданный через 2 года Кириллом I Лукарисом Иверскому мон-рю), с 1654 г.- ряд имений в Мудании (Χρυσοχοΐδης. Σ. 64; Παπάγγελος. Σ. 88). Однако экономическое положение не всегда было стабильным из-за проблем, создаваемых тур. властями. В 1610 г. В. почти на столетие утратил келлии в обл. Стумбос на Св. Горе по причине задолженности 81 тыс. аспр сидирокавсийскому аге. В 1615 г. мон-рь потерпел убыток в 10 тыс. аспр из-за вмешательства османского высокопоставленного чиновника. В 1651 г. из-за долга в 1260 грошей В. утратил половину подворья в Кодзиносе на Лемносе. В 1694 г. по неизвестной причине мон-рь находился в столь трудном положении, что Великое святогорское собрание решило простить ему долг в 400 грошей (Χρυσοχοΐδης. Σ. 65).

Кафоликон мон-ря Пречиста в Галаце. Румыния. 1646 г.
Кафоликон мон-ря Пречиста в Галаце. Румыния. 1646 г.

Кафоликон мон-ря Пречиста в Галаце. Румыния. 1646 г.
Кафоликон мон-ря Голия в Яссах. Румыния
Кафоликон мон-ря Голия в Яссах. Румыния

Кафоликон мон-ря Голия в Яссах. Румыния
Особую роль с XVII в. в экономике В. играют его придунайские подворья, предоставленные молдав. правителями и вельможами. Первое большое подворье, переданное В.,- мон-рь Голия в Яссах, пожертвованный Анной, вдовой вел. логофета Иоанна Голия. Этот вклад был заверен в 1606 г. Молдавским митр. Феодосием Барбовским и господарем Иеремией Могилой. Затем В. были подарены мон-ри св. Николая и Панагии в Орашул-де-Флоч (ранее 1628 и ранее 1630), вмч. Димитрия в Галаце (40-е гг. XVII в., господарем Василием Лупу), Пречиста в Галаце (1646, купцом Феодором), Бэрбой в Яссах (1669, семейством Стурдза), Мира (1689, господарем Константином Кантемиром) и скит Грэждени близ Бырлада (1689) (Μαρινέσκου. P. 89-95; Păltănea. P. 212-213).

В 1649 г. жена молдав. господаря Василия Лупу Екатерина получила исцеление от посланной из В. главы свт. Иоанна Златоуста. Валашский господарь, мч. Константин Брынковяну утвердил ежегодное пожертвование на В. в 21 тыс. аспр.

Значение этих владений было настолько велико, что начиная с сер. XVII в. их игумены и позднее генеральные эпитропы избирались не из иеромонахов, а из архиереев, рукополагаемых для этого в титулярные епископы или митрополиты. Так, в 1670 г. Григорий, ватопедский проигум. и игум. мон-ря Голия, был рукоположен во митрополита Лаодикийского и получил должность генерального эпитропа всех владений. В 1678 г. на его средства в В. был построен и расписан параклис во имя Богородицы Парамифии (Отрада или Утешение). В 1683 г. кладбищенская ц. св. Апостолов была возобновлена и расписана на средства ватопедского скевофилакса Христофора.

Реликварий с честной главой свт. Иоанна Златоуста (Ватопед)
Реликварий с честной главой свт. Иоанна Златоуста (Ватопед)

Реликварий с честной главой свт. Иоанна Златоуста (Ватопед)
Др. источником ресурсов мон-ря являлись пожертвования московских государей. В 1623 г. в Москву прибыл ватопедский игум. Никодим с мощами прп. Михаила, еп. Синадского, и вмч. Прокопия. В ответ Московский Патриарх Филарет подарил ему «образ Спасителя, обложенный серебром, 40 соболей, камку и 15 рублей» (Сношения России с Востоком. Ч. 2. С. 9-12). Игум. Никодим решил остаться в России, в 1628 г. он был поставлен игум. Угрешского Никольского мон-ря, но в 1635 г. по его просьбе был отпущен обратно на Афон (Каптерев. С. 164). Приехавшие в 1625 г. в Москву ватопедские архимандриты Игнатий и Григорий с келарем и старцами привезли мозаичную икону Спасителя, мощи сщмч. Киприана и мц. Иустины, правую руку (по запястье) мц. Татианы. В. получил 100 р. от царя Михаила Феодоровича и 100 р. от Патриарха Филарета, а также жалованную грамоту (11 янв. 1626), разрешавшую ватопедским монахам приход за милостыней каждый 4-й год (Сношения России с Востоком. Ч. 2. С. 27-28; Бантыш-Каменский. С. 48; Фонкич. С. 91-92). Это правило строго соблюдалось, поэтому прибывшему в 1628 г. в Путивль ватопедскому архим. Парфению было отказано в милостыне и выданы только деньги на обратную дорогу (Сношения России с Востоком. Ч. 2. С. 62). В том же году архим. Макарий из афонского скита вмч. Димитрия, зависимого от В., подарил государю чудотворное полотенце вмч. Димитрия (Каптерев. С. 99).

Во время вторичного приезда архим. Игнатия в 1629 г. речь зашла о принесении на нек-рое время в Москву для поклонения ватопедской святыни - Креста, сделанного имп. Константином Великим по образу креста, к-рый явился на небе, знаменуя его победу над Максенцием. По преданию, он был подарен мон-рю имп. Феодосием I Великим. Однако, несмотря на посланную К-польскому Патриарху Кириллу I Лукарису царскую грамоту, эта просьба осталась без ответа (Каптерев. С. 63-64; Фонкич. С. 90-91).

В Россию для сбора пожертвований из В. приезжали архимандриты Феофан (1640), Феодосий (1646), Роман (1649). В 1646 г. царем Алексеем Михайловичем была выдана новая жалованная грамота ватопедским монахам (Бантыш-Каменский. С. 89). В окт. 1653 г. Патриархом Никоном на Афон был отправлен Арсений (Суханов) с целью приобретения древних греч. и слав. рукописей, необходимых для исправления рус. богослужебных книг. Из отобранных им 498 рукописей и книг 64 происходили из В.

Прибывший в 1652 г. в Москву архим. Дамаскин нуждался в значительной сумме денег (2 тыс. р.) для обновления росписи монастырского собора. Между ним и царем Алексеем Михайловичем была достигнута договоренность о привозе в Москву для поклонения Креста имп. Константина и главы свт. Иоанна Златоуста. Реликвии были привезены в 1655 г., однако в нарушение обещания они были оставлены в Москве «лет на двадцать» (Каптерев. С. 65-67; Фонкич. С. 92-94). На протяжении 3 десятилетий ватопедские монахи пытались вернуть святыни обратно. Архим. Макарий в 1657 г. не был допущен в столицу и получил милостыню в Путивле (Бантыш-Каменский. С. 124). Когда экклисиарх Лука в составе большой афонской делегации все-таки достиг Москвы (1665) и поднял вопрос о возвращении реликвий, Алексей Михайлович вручил ему 1 тыс. р. и послание на Афон, в к-ром говорилось, что таким святыням не следует пребывать под властью бусурман и поэтому они не будут отосланы назад. Сопровождавший Луку келарь Кирилл, проявивший неуступчивость и требовавший возвращения святыни, был сослан на Соловки, откуда в 1675 г. переведен в Чудов мон-рь и только в 1683 г. отпущен на Афон (Фонкич. С. 95). В 1683 г. в Москву для возврата реликвий был послан архим. Дометиан, получивший от царей Иоанна V и Петра I пожертвования и новую жалованную грамоту, где говорилось, что Крест и глава были привезены в Россию на сохранение «от насилия агарянского» и устанавливалась особая выплата за эти святыни по 500 р. в каждый приезд (Каптерев. С. 70-71; Фонкич. С. 96-97).

Когда в 1688 г. в Москве появился архим. Косма, имевший при себе грамоты о разного рода материальной помощи В., никаких требований о возврате реликвий в этих документах уже не содержалось (Фонкич. С. 96). В 1694 г. ватопедскому келарю Симеону и 2 др. старцам отпущено 500 р. «ради святынь» (Бантыш-Каменский. С. 209).

Афонскими монахами для успокоения паломников была сложена легенда, что в Москву вместо главы свт. Иоанна Златоуста была послана глава свт. Андрея Критского. Однако еще в 1709 г. в перечне ватопедских святынь значилась глава свт. Андрея Критского и не упоминалась глава свт. Иоанна Златоуста (Ипполит (Вишенский). С. 111). Версия о замене нашла отражение в печатных проскинитариях В. Однако в откровенных разговорах ватопедцы это отрицали (Григорович-Барский В. Второе посещение. С. 199-200). Вопрос о святынях остается открытым, т. к. в наст. время 2 реликвии почитаются как глава свт. Иоанна Златоуста, одна - в В. (с нетленным ухом), др.- в Богоявленском соборе в Москве, куда она была в 1988 г. передана из Музея Московского Кремля. Крест, к-рый предание связывало с Константином Великим, хранился в Успенском соборе в Кремле и был похищен во время взятия Москвы Наполеоном. Среди реликвий В. известны неск. крестов, содержащих частицу Честного Древа Господня (Ипполит (Вишенский). С. 111). Отвезенный в Москву крест по своим размерам (30´ 18 см) отличался от находящегося теперь в В. Креста имп. Константина (106´ 57 см), к-рый является вкладом деспота Андроника Палеолога (Фонкич. С. 96-97).

XVIII в.

На протяжении 1-й пол. XVIII в. численность насельников мон-ря значительно сократилась. По сообщению иером. Ипполита (Вишенского), посетившего В. в 1709 г., там проживало 150 монахов (Ипполит (Вишенский). С. 111); в 1744 г. В. Г. Григорович-Барский застал в нем только 60 монахов, а сама «обитель тогда под долгом обреташася немалым» (Григорович-Барский В. Второе посещение. С. 210). Тяжелые экономические последствия имели случайные убийства османских сановников на территории мон-ря в 1745 и 1761 гг. (Gasparis. P. 14, 21; Μαμαλάκης. Σ. 288-289). В 1764 г. на Афоне помимо др. податей впервые был введен подушный налог (харадж) в 7500 пиастров ежегодно.

Ок. 1740 г. система управления мон-ря изменилась и стала более коллегиальной. Адм. власть перешла к эпитропии из 3 человек (скевофилакса и 2 проигуменов), избираемых пожизненно. Они вместе принимали важнейшие решения и занимались хозяйственными вопросами (Χρυσοχοΐδης. Σ. 65).

Афониада. Вид сверху
Афониада. Вид сверху

Афониада. Вид сверху
В 1748-1749 гг. при В. была организована духовная школа - Афонская академия (Афониада). Среди первых ее преподавателей были прп. Неофит Кавсокаливит, Евгений (Булгарис), прп. Афанасий Паросский, а среди учеников (воспитанников) - равноап. Косма Этолийский (см. разд. «Афониада» в ст. Афон).

За счет дарений увеличились земельные владения В. в Элладе и на островах Эгейского м. В 1758 г. прихожане храма св. Димитрия Нового в Афинах передали В. параклис св. Кириакии, в 1761 г. митр. Месемврийский Анфим - небольшой мон-рь св. Николая в своей епархии, в 1789 г. старосты из Афусии в Пропонтиде - полуразрушенный мон-рь св. Георгия (или Иоанна Предтечи). В 1757 г. ватопедские монахи основали подворье в Магуле, вблизи Арты, в 1772 г.- на о-ве Самос, где построили храм в честь Благовещения. В кон. XVIII в. приобрели участок близ Каламаты (п-ов Пелопоннес) (Χρυσοχοΐδης. Σ. 64; Παπάγγελος. Σ. 85-88).

К значительным придунайским владениям В. прибавились новые: мон-ри Пречиста в Фокшани, завещанный воеводой Николаем Маврокордатом (1709-1715), и Рэкитоаса, подаренный Иордакисом Кантакузином и Феодором Паладисом (1729), а также скиты Провица (до 1704), Крайница, близ Текуча (1756), и Фэтэчуни (1784) (Μαρινέσκου. P. 95-96). С 1768 г. генеральный эпитроп придунайских метохов рукополагался с титулом митрополита Иринопольского и Ватопедского. От Иринопольского митр. Софрония значительную денежную помощь получили школа Афониада (1784) и В. (1786).

В 1735 г., согласно установленным в России имп. Анной Иоанновной «палестинским штатам», подтвержденным в 1742 г., В. полагалась выплата «на каждый год по 100 рублев, а на 5 лет 500 рублев». Эта сумма во много раз превосходила пожертвования на др. афонские мон-ри (напр., Великой Лавре полагалась выплата по 35 р. в год) (Каптерев. С. 71, 134-135).

В XVIII в. мн. строительные и реставрационные работы были произведены по инициативе 2 одноименных ватопедских скевофилаксов: Филофея с о-ва Парос (перестройка башни св. Онуфрия, гостиницы (1708) и др.) и Филофея из Мудании в М. Азии (сооружение грандиозной трапезной (1785), фонтана с питьевой водой, параклиса ап. Андрея (1788)). На средства Патриархов Киприана К-польского (1708-1710) и Герасима II Александрийского (1689-1710), ушедших на покой и поселившихся в В., был отремонтирован монастырский комплекс и построены новые здания. В «Проскинитарии» Иоанна Комнина (1701) говорится, что «Ватопед в своих башнях держит великия и дивныя пушки» (Порфирий (Успенский), еп. Ч. 3/2. С. 301-302). В 1766 г. К-польским Патриархом Серафимом II, жившим на покое на Афоне, на месте келлии св. Антония была основана келлия Серай с ц. ап. Андрея (впосл. Андреевский скит). В 1788-1798 гг. в северо-зап. углу мон-ря построен и расписан параклис во имя ап. Андрея (на средства Герасима, митр. Драмы, прежде ватопедского инока), а в 1794 г.- параклис в честь Пояса Пресв. Богородицы (Феофилом Созополитом).

В сер. XVIII в. ватопедский скит св. Димитрия стал одним из центров движения колливадов (см. ст. Димитрия великомученика скит). В 1756 г. в нем поселился Дионисий из Сьятисты, немного позднее там нашел прибежище мон. Иерофей и его ученики. Составленный в В. в 1759 г. устав этого скита косвенно свидетельствует, что В. благосклонно относился к проживанию там гонимых колливадов (Χρυσοχοΐδης. Σ. 66).

XIX - нач. ХХ в.

С нач. XIX в. число братии снова увеличилось: по переписи 1808 г., в В. проживало 234 монаха (᾿Αλέξανδρος Λαυριώτης. 1963. Σ. 260; idem. 1966. Τ. 1. Σ. 25), а незадолго до восстания 1821 г., согласно болг. хронике, составленной монахами Никифором и Иерофеем,- 400 монахов в В. и 60 - в скиту св. Димитрия (Krastanov. P. 96-97).

В нач. XIX в. В. переживал период процветания благодаря значительным доходам, получаемым от своих владений. В 1808 г. приобретен небольшой мон-рь св. Георгия в Вулгаро на о-ве Тасос, а в 1815 г.- храм св. Андрея в Арте (Παπάγγελος. Σ. 88).

В янв. 1821 г. братия В. приняла решение вернуться к общежительному устройству мон-ря. Однако это не удалось осуществить из-за трагических событий, связанных с поражением национально-освободительного движения 20-х гг. XIX в. в Сев. Греции.

Во время Греческого восстания (1821) часть афонских монахов присоединилась к македонскому повстанческому отряду Эммануила Папаса. Ватопедская пристань на о-ве Амулиани служила главной гаванью для кораблей восставших. Афон был оккупирован тур. армией, на мон-ри наложена огромная контрибуция (3300 пунгия = 1750 тыс. грошей), вдвое увеличен прежний налог, а святогорские игумены отправлены в К-поль в качестве заложников. Важную роль в событиях тех лет на Афоне сыграл ватопедский архим. и врач Косма (Μαμαλάκης. Σ. 515, 552-553). Тур. гарнизоны оставались в афонских мон-рях до 1830 г., и это время стало для Св. Горы настоящим бедствием: захватчики пытали и убивали монахов, грабили мон-ри и храмы. Мн. обители опустели, и сократилась численность монахов. Огромные убытки понесли владения В. в Халкидике, были утрачены ватопедские подворья Богородицы Одигитрии в Серрах и св. Феодоров в Порто-Лагос, владения на Лемносе (в Мудросе и Кодзиносе), мон-рь в Белграде и др. Были проданы мн. реликвии из ризницы В. На десятилетие замерло строительство.

В 1822 г. отправленный на Крит ватопедский инок прмч. Дионисий отказался отречься от правосл. веры и был замучен турками. Ватопедский эконом прп. Иоаким (прозванный Папулакис), посланный в 1821 г. к восставшим на Пелопоннес, остался на освобожденной части Греции и затем долгие годы подвизался на о-ве Итака (Μαρτζέλος. Σ. 112-113).

После периода оккупации мон-рь быстро возродился. По словам В. И. Григоровича, посетившего В. в 1844 г., «в настоящее время этот идиоритм превосходит своими доходами все прочие и почитается прибежищем зажиточных монахов. Он менее прочих пострадал во время греческой войны, следствием к-рой было запустение Святыя Горы» (Григорович. Очерк. С. 58).

В 1837 г. в В. подвизалось свыше 300 монахов (по свидетельству англ. дипломата Р. Керзона). Затем число насельников значительно возросло за счет заселения ватопедской келлии Серай рус. монахами (1841). В 1849 г. келлия была преобразована в скит (см. ст. Андрея апостола скит). Согласно офиц. переписи 1885 г., в В. проживало 214 монахов и 30 послушников, в скиту св. Димитрия - 38 монахов и 3 послушника, в келлиях - 54 монаха и 10 послушников, а в Андреевском скиту - 150 рус. монахов и 18 послушников. В 1903 г. общее число монахов составило 966 человек, из к-рых 369 чел.- греки, 570 - русские. Рус. монахами были заселены приписанные к В. молдавские келлии мч. Марина (в 1875), св. Иоанна Предтечи (в 1894) и Живоносного Источника (в 1906).

Во 2-й пол. XIX в. состояние мон-ря оставалось благополучным, несмотря на экономические проблемы, связанные с отчуждением владений. В 1863 г. румын. правительством были конфискованы все подворья В. в Молдове, а спустя десятилетие греч. монахи были удалены из Бессарабии, входившей в состав России, что вызвало острое недовольство и осложнение отношений с рус. монахами на Афоне (Дмитриевский. С. 167-168). Однако рус. правительство, взявшее на себя управление этими подворьями, продолжало до начала первой мировой войны выплачивать В. 2/5 от доходов этих владений.

В 1858 г. было конфисковано подворье В. в Афинах (Παπάγγελος. Σ. 85). Новые земельные владения в тот период практически не приобретались. Исключением являлась покупка в 1905 г. большого подворья Суфлари в Каламарии (пригород Фессалоники).

Монастырские строения реконструировались после пожаров 1854 и 1882 гг. Построена новая большая больница (1859), сооружены парадный въезд в мон-рь (1858, на средства архим. Иоанникия Киприота) и величественное здание ватопедского представительства в Карее (1882). В 1890 г. был построен новый акведук. Строительная деятельность кон. XIX в. связана с именем эпитропа проигум. Хрисанфа из Имброса (сооружение в 1894-1895 новых внутренних ворот, синодикона, кухни и пекарни, перестройка монастырских корпусов и гостиницы).

Реликварий с честной главой прп. Евдокима Новоявленного
Реликварий с честной главой прп. Евдокима Новоявленного

Реликварий с честной главой прп. Евдокима Новоявленного

Строительные работы велись также на подворьях. Так, было отстроено подворье на о-ве Амулиани: храм (1865), пристань (1876, 1902) и монастырские корпуса (нач. ХХ в.). В 1884 г. восстановлен принадлежащий В. мон-рь св. Георгия в Афусии (Пропонтиде) и т. д. (Παπάγγελος. Σ. 83-84, 88).

В 1840 г. ватопедскими монахами во время ремонта усыпальницы были обретены благоуханные мощи неизвестного инока с иконой в окостеневших руках. От мощей начались исцеления. Братия В. решила дать ему, с благословения К-польского Патриарха, символическое имя Евдокима, т. е. «славный, прославленный». С тех пор он чествуется на Афоне как прп. Евдоким Новоявленный (Μαρτζέλος. Σ. 112). В 1876-1881 гг. в В. подвизался знаменитый старец Даниил Катунакийский († 1929) (Херувим (Карамбелас), архим. С. 191-194).

В. играл большую роль в культурном развитии молодого Греческого гос-ва. В мон-ре еще до 70-х гг. XIX в. начала действовать школа, в 1885 г. она насчитывала 15 учеников (гл. обр. молодых монахов). Ватопедский архим. Анания оказывал значительную денежную помощь Афинскому ун-ту (1859, 1866). Он был инициатором и спонсором В. при создании Великой школы нации (1875). Траянопольский еп. Иаков, генеральный эпитроп румын. подворий, пожертвовал на учебные заведения Греческого королевства 2 тыс. золотых номисм. В 1880 г. ватопедские монахи передали Свящ. Киноту 150 тур. лир для возобновления деятельности Афониады. С 1902 г. В. стал оказывать ежегодную денежную помощь Богословской школе на о-ве Халки из средств, завещанных ватопедским архим. Ананией. В 1903 г. В. выделил деньги на основание школы языков в К-поле (Χρυσοχοΐδης. Σ. 68-69).

Современный период (1912-2004)

Интерьер кафоликона Ватопедского мон-ря
Интерьер кафоликона Ватопедского мон-ря

Интерьер кафоликона Ватопедского мон-ря
В 1912 г. в результате освобождения Сев. Греции Афон стал частью Греческого гос-ва. для приема кор. Греции Константина (1913) ватопедскими монахами был изготовлен ковер длиной 700 м (от пристани до соборного храма). В 1917 г. после пожара в Фессалонике В. выделил на восстановление города сумму в 50 тыс. золотых франков. В том же году мон-рь пожертвовал франц. Красному Кресту 20 тыс. драхм.

В.- единственный из афонских мон-рей, перешедший в 20-х гг. ХХ в. на новый стиль (Μαμαλάκης. Σ. 537). Посетивший в 1927 г. Афон рус. писатель Б. К. Зайцев охарактеризовал В. как «очень культурный и ученый монастырь», в к-ром «монахи считаются самыми образованными, более других изысканны и утончены», однако отметил чрезмерный комфорт (единственная тогда электрифицированная афонская обитель) и близость европ. цивилизации (Зайцев Б. К. Сочинения. М., 1993. Т. 2. С. 256-259).

В 20-х гг. принадлежащие В. земли в Халкидике были уступлены и заселены беженцами из М. Азии (Παπάγγελος. Σ. 82-85). К 1930 г. от обширных владений В. остались только незначительные подворья на о-ве Самос и близ Каламаты, а также лесной участок Агиос-Фокас близ Ормилии.

В июне 1930 г. в стенах мон-ря проходила работа Всеправославного собрания под председательством митр. Ираклийского Филарета (Вафидиса). В 1931 г. в В. с офиц. визитом прибыл премьер-министр Греции Э. Венизелос.

Годы второй мировой войны и последовавшие за ними десятилетия были временем упадка афонских мон-рей. Если в 1912 г. в В. подвизалось 318 монахов (не считая насельников скита св. Андрея), а в 1928 г. число иноков достигло 485 чел. (вместе со скитами), то затем их численность неуклонно сокращается: в 1961 г.- 127, в 1974 г.- до 70 чел. (большинство из них жили в скитах и келлиях). Во время пожара 1966 г. пострадала часть монастырских построек.

В июне 1963 г., во время празднования тысячелетия Св. Горы, В. посетили К-польский Патриарх Афинагор I, кор. Греции Павел I, представители др. правосл. Церквей, в т. ч. делегация РПЦ. Глава рус. делегации митр. Никодим (Ротов) совершил в Андреевском скиту вечернее богослужение (Варфоломей (Гондаровский), еп. С. 11-14). После этого юбилея началось возвращение мн. мон-рей к общежительному устройству. В 1960 г. особножительными оставались 9 афонских мон-рей; с 1992 г. все мон-ри являются общежительными.

Возрождение монастыря

Старец Иосиф Спилеот (Пещерник)
Старец Иосиф Спилеот (Пещерник)

Старец Иосиф Спилеот (Пещерник)
началось под рук. старца Иосифа Спилеота (Пещерника), ученика афонского старца Иосифа Исихаста (Молчальника) († 1959). В 1987 г. братство Благовещенской келлии Нового Скита, старцем к-рой являлся Иосиф Спилеот, переселилось в В. Мон-рь находился в упадке, его малочисленная братия в основном преклонного возраста жила по правилам идиоритмии, не имея ни ежедневного общего богослужения, ни общей трапезы. В 1989-1990 гг. было принято решение о преобразовании мон-ря в общежительный, что повлекло за собой существенные изменения в монастырской жизни. Иером. Ефрем, ученик старца Иосифа Спилеота, был единогласно избран игуменом (интронизация 29 апр. 1990). В мон-ре были начаты восстановительные и реставрационные работы.

Старец Иосиф Спилеот (в наст. время его чаще называют Иосиф Ватопедский) живет на покое в келлии рядом с В. и продолжает духовно наставлять братию. Он является автором 14 книг по правосл. аскетике, одна из них - жизнеописание Иосифа Исихаста - переведена на рус. язык (Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст. Серг. П., 2000). Дважды в неделю проводятся общие собрания братии мон-ря, на к-рых старец Иосиф говорит поучение.

За неск. лет В. превратился в один из самых многочисленных по количеству иноков афонских мон-рей (ок. 90 чел. вместе с послушниками). Половину братии составляют греки-киприоты, значительное число - элладские греки. Также среди насельников есть 12 румын, 6 австралийцев (греч. происхождения), 1 француз, 1 американец, 1 бразилиец, 1 серб и 1 русский. В одной из ватопедских келлий живет болгарин-иеромонах. В келлии Колицу подвизается румын. старец Дионисий Слепой. Хор В. считается одним из лучших на Афоне.

Подворье в Порто-Лагосе. Вид сверху
Подворье в Порто-Лагосе. Вид сверху

Подворье в Порто-Лагосе. Вид сверху
Обновленный В. является притягательным духовным центром для христиан др. вероисповеданий. В последние годы эту обитель неоднократно посещал наследник брит. престола принц Чарлз. В мае 2003 г. он участвовал в открытии ц. прп. Евдокима Новоявленного, отреставрированной на средства об-ва «Друзья горы Афон», одним из спонсоров к-рого является принц.

В 2003 г. началось возрождение деятельности ватопедского подворья в Порто-Лагосе.

Значительным вкладом в изучение истории мон-ря стал выход в свет двухтомного издания, посвященного В. (῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996), и Ватопедских актов (Actes de Vatopédi. P., 2001. T. 1). В. принял активное участие в выставке «Сокровища Св. Горы», проходившей в Фессалонике в 1997 г. (50 древнейших экспонатов из общего числа 597).

В 1993 г. с избранием игуменом кипрского мон-ря Махерас ватопедского инока Афанасия эта обитель была преобразована в киновию по подобию В. По инициативе игум. Афанасия (ныне митр. Лимасольский) с Афона был привезен список чудотворной ватопедской иконы Божией Матери Парамифия («Отрада или Утешение»).

Икона Божией Матери Пантанасса. XVII в.
Икона Божией Матери Пантанасса. XVII в.

Икона Божией Матери Пантанасса. XVII в.
Из Нового Скита старцем Иосифом была принесена чудотворная икона Божией Матери Пантанасса («Всецарица»), имеющая благодать исцеления от раковых заболеваний, и в В. с особенной силой проявилась ее цельбоносность. Слава о ней распространилась по всей Греции.

По благословению ватопедского игум. Ефрема в 1995 г. в Москву с Афона по просьбе Общины милосердия прав. Иоанна Кронштадтского при детском Онкологическом центре был принесен список иконы Божией Матери «Всецарица». В Москве от иконы произошли исцеления, она стала мироточить. Чудотворный образ был передан в храм Всех святых, что в Красном селе. Перед иконой служатся молебны, во время к-рых освящается елей для исцелений недугов. Первый перевод Акафиста Божией Матери «Всецарица» был выполнен в 1995 г. по благословению В. для Общины милосердия часовни «Всецарица» при детском отд-нии Онкологического центра. Чудотворный образ регулярно приносят в центр, где служатся молебны.

В июле 1997 г. в связи с прославлением прп. Максима Грека состоялся визит в Россию ватопедского архим. Ефрема. Привезенный им список чудотворной иконы «Всецарица» был передан в Новоспасский мон-рь. Ответный дар РПЦ - ковчег с частицей мощей прп. Максима Грека - святого, соединившего историю В. с историей России. Недавно в В. в честь прп. Максима Грека был освящен параклис, где в будние дни часто совершается литургия.

В июле 2002 г. архим. Ефрем посетил Москву, Троице-Сергиеву лавру, С.-Петербург, Псково-Печерский мон-рь и Валаам. В дар Валаамской обители архим. Ефрем привез др. список иконы Божией Матери «Всецарица» и частицу мощей чтимого подвижника старца Иосифа Исихаста.

В 2003 г. по просьбе митр. Одесского и Измаильского Агафангела в В. был специально сделан список иконы «Всецарица» для воздвигаемого в Одессе храма в честь этой иконы. В сент. 2003 г. он был торжественно перенесен в Одессу, откуда с ним были совершены крестные ходы в Киев и др. города Украины.

В 2004 г. готовится визит в Россию ватопедского игум. Ефрема. В Москву будет привезен список чудотворного образа Божией Матери «Отрада или Утешение» для храма при Боткинской больнице, посвященного этой иконе.

Послушник Алексий (Гавриков)
Ист.: Муравьев А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858. Ч. 1; 1860. Ч. 2; Ипполит (Вишенский), иером. Пелгримация или путешественник... в Святой град Иерусалим. М., 1877; Сказание о Св. Афонской Горе игумена рус. Пантелеймонова мон-ря Иоакима и иных святогорских старцев / Сообщ. архим. Леонид (Кавелин). СПб., 1882. (ПДП; Т. 30); ᾿Αλέξανδρος Λαυριώτης (Λαζαρίδης), μον. ᾿Ανέκδοτα σιγίλλια // ᾿Εκκλησιαστική ᾿Αλήθεια. 1892/1893. T. 12; Meyer Ph. Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. Lpz., 1894; Три древних сказания о Св. горе Афонской и краткое описание Св. Горы, составленное в первое посещение оной Василием Барским (1725-1726). М., 18952; Афонский патерик. М., 1897, 2002р. Ч. 1. С. 25, 52, 168-179, 259-260; Ч. 2. С. 83, 152, 167-168, 212-218, 242, 397, 458, 461-465; Regel W. Χρυσόβουλα καὶ γράμματα τῆς ἐν ῾Αγίῳ ̀ρδβλθυοτεΟρει ῾Ιερᾶς καὶ Σεβασμίας Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου. СПб., 1898; Actes de Chilandar / Publ. par L. Petit et B. Korablev // ВВ. 1911. Т. 17. Прил. I-III; Λάμπρος Σ. Τὰ Πάτρια τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους // Νέος ῾Ελληνομνήνων. 1912. T. 9. Σ. 209-244; Γούδας Μ. Βυζαντιακὰ ἔγγραφα τῆς ἐν ̀ρδβλθυοτεΑθῳ ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου // ΕΕΒΣ. 1926. T. 3; 1927. T. 4; Laskaris M. Actes serbes de Vatopédi // Bsl. 1935/1936. T. 6; ᾿Αλέξανδρος Λαυριώτης (Λαζαρίδης), μον. ̀ρδβλθυοτεΕγγραφα τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους τῆς Μεγάλης ῾Ελληνικῆς ῾Επαναστάσεως, 1821-1832. ᾿Αθῆναι, 1966. Τ. 1; Actes de Kutlumus / Ed. P. Lemerle. P., 1945, 19882. (ArAth; 2); Actes de Xéropotamou / Ed. J. Bompaire. P., 1964. (ArAth; 3); Синицына Н. В. Послание Максима Грека Василию III об устройстве афонских мон-рей (1518-1519 гг.) // ВВ. 1965. Т. 26. С. 128-136; Actes de Lavra. Pt. 1: Des origines à 1204 / Ed. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou. P., 1970. (ArAth; 5); Actes d'Esphigménou / Ed. J. Lefort. Р., 1973. (ArAth; 6); Actes du Prôtaton / Ed. D. Papachryssanthou. P., 1975. (ArAth; 7); Actes de Kastamonitou / Ed. N. Oikonomidès. P., 1978. (ArAth; 9); Actes de Saint-Pantéléèmôn / Ed. P. Lemerle, G. Dagron, S. Ćirković. Р., 1982. (ArAth; 12); Actes de Docheiariou / Ed. N. Oikonomidès. P., 1984. (ArAth; 13); Κομνηνός ᾿Ι. Προσκυνητάριον τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους τοῦ ̀ρδβλθυοτεΑθωνος. Καρυές, 19842; Actes d'Iviron. T. 1: Des origines au milieu du XIe siècle / Ed. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, avec la collab. d'H. Métrévéli. P., 1985. T. 2: Du milieu du XIe siècle à 1204. P., 1990 (ArAth; 14, 16); Actes de Xénophon / Ed. D. Papachryssanthou. P., 1986. (ArAth; 15); Actes du Pantocrator / Ed. V. Kravari. P., 1991. (ArAth; 17); Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греч. делам моск. архива коллегии иностр. дел. М., 2001; Actes de Vatopédi / Ed. J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari, Ch. Giros. P., 2001. T. 1. (ArAth; 21); Россия и греч. мир в XVI в. М., 2004. Т. 1.
Лит.: Григорович В. И. Очерк путешествия по Европейской Турции. Каз., 1848. С. 58-59, 91-92; Муравьев А. Н. Письма с Востока (1849-1850 гг.); СПб., 1851. Ч. 1. С. 194-203; Порфирий (Успенский), еп. История Афона. К., 1877. Ч. 1-3/1; СПб., 1892. Ч. 3/2; Григорович-Барский В. Первое посещение Св. Афонской горы. СПб., 1884; он же. Второе посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887; Дмитриевский А. А. Русские на Афоне. СПб., 1895; Σμυρνάκης Γ. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. ᾿Αθῆναι, 1903. Καρυαί, 19882; Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII ст. Серг. П., 1914. С. 63-71, 99-100, 135, 164; Hofmann G. Athos e Roma // OrChr. 1925. T. 19. V. 2. P. 150-151; ᾿Αλέξανδρος Λαυριώτης (Λαζαρίδης), μον. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος μετὰ τὴν ὀθωμανικὴν κατάκτησιν // ΕΕΒΣ. 1963. T. 32; Варфоломей (Гондаровский), еп. Саратовский. Представители РПЦ на Святогорских торжествах // ЖМП. 1963. № 10. С. 11-14; Πατρινέλης Χ. Γ. Βατοπεδίου, Μονή // ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 762-764; Μαμαλάκης Ι. Π. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Θεσσαλονίκη, 1972; Lowry H. A Note on the Population and Status of the Athonite Monasteries under Ottoman Rule (ca. 1520) // Wiener Zschr. für die Kunde des Morgenlandes. 1981. T. 73; Năsturel P. Le Mont Athos et les Roumains: Recherches sur leurs relations du milieux du XIV siècle à 1654. R., 1986. (OCA; 227); Păltănea P. Vechi locaşuri de cult şi viatş bisericească în sudul Moldovei pînă în anul 1864 // Monumente istorice şi izvoare creştine. Galati, 1987; Χρήστου Π. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. ᾿Αθωνικὴ πολιτεία - ἱστορία, τέχνη, ζωή. ᾿Αθήνα, 1987; Mavromatis L. Note sur une grande propriété en Macédoine 1337-1338 // Byz. 1987. T. 57. P. 74-92; Γάσπαρης Χ. ᾿Αρχεῖο Πρωτάτου // ᾿Αθωνικά Σύμμεικτα. ᾿Αθῆνα, 1991; Παπαχρυσάνθου Δ. ῾Ο ἀθωνικὸς μοναχισμός. ᾿Αρχὲς καὶ ὀργάνωση. ᾿Αθήνα, 1992; Кораћ Д. Света Гора под српском влашћу (1345-1371) // ЗРВИ. 1992. Т. 31; Krastanov T. From the History of the Athonite Monasteries in 1821 // Bulgarian Hist. Rev. 1994. T. 22. P. 96-97; Mount Athos and Byzantine Monasticism: Papers from the 28th Symp. of Byzant. Studies. Birmingham, 1994; Salakides G. Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II und Selim I. Thessal., 1995; Οἰκονομίδης Ν. Βυζαντινό Βατοπαίδι: μία μονή τῆς ὑψηλῆς ἀριστοκρατίας // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. T. 1. Σ. 44-53; Χρυσοχοΐδης Κ. ᾿Από τήν ᾿Οθωμανική κατάκτηση ὥς τόν 20ό αἰῶνα // Ibid. Τ. 1. Σ. 54-71; Παπάγγελος Ι. Α. Τά μετόχια στήν ῾Ελλάδα, Μικρά ᾿Ασία, Βουλγαρία καί Σερβία // Ibid. T. 1. Σ. 82-96; Μαρτζέλος Γ. Οἱ ̀λδβλθυοτεΑγιοι τῆς Μονῆς // Ibid. T. 1. Σ. 98-117; Παζαρᾶς Θ. Ν. ῾Ο τάφος τῶν κτητόρων // Ibid. T. 1. Σ. 180-182; Μαρινέσκου Θ. Τά μετόχια στήν Ρουμανία // Ibid. T. 1. Σ. 89-96; Καδᾶς Σ. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. Τά μοναστήρια καὶ οἱ θησαυροί τους. ᾿Αθήνα, 1997. Σ. 43-48; Фотић А. Света Гора и Хиландар у Османском царству XV-XVII вв. Београд, 2000; Живоjиновић М. Везе српских монаха и Ватопеда у време оснивања српског манастира Хиландара // Трећа казивања о Светоj Гори. Београд, 2000. С. 15-25; Максимовић Љ. Српска власт и Света Гора према ватопедским хрисовуљама Стефана Душана // Там же. С. 74-83; Радић Р. Манастир Ватопед и Србиjа у XV веку // Там же. С. 84-99; Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и священные реликвии христ. Востока в Москве в сер. XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 89-97; Provatakis Th. Mount Athos: History, Monuments, Tradition. Thessal., 2001. P. 53-59; Pavlikianov C. The Medieval Aristocracy on Mount Athos. Sofia, 2001; Παυλικιάνωφ Κ. Σλάβοι μοναχοὶ στὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος ἀπὸ τὸν ι´ ὣς τὸν ιζ´ αἰῶνα. Θεσσαλονίκη, 2002; Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон: Пер. с греч. М., 2002; Талалай М. Г. Русский Афон: Путев. в ист. очерках. М., 2003.

Чудотворные иконы и мощи святых

В В. находятся чудотворные иконы Божией Матери Виматарисса, Парамифия, Эсфагмени, Антифонитрия, Элеовритисса, Пироволифиса и Пантанасса.

Икона Божией Матери Виматарисса
Икона Божией Матери Виматарисса

Икона Божией Матери Виматарисса

Икона Божией Матери Виматарисса

(Βηματάρισσα, Κτητόρισσα, т. е. Алтарница или Ктиторская) названа так по месту ее нахождения на синфроне (горнее седалище) в виме (алтаре) соборного храма. По преданию, во время нападения на мон-рь арабов в Х в. один из монахов по имени Савва спрятал икону вместе с Крестом имп. Константина в колодце, к-рый находился под помостом алтаря, и оставил рядом горящую свечу. Инок был схвачен и продан в рабство на Крит. В В. он смог вернуться только через 70 лет. Он поведал игумену мон-ря Николаю о месте, где была спрятана икона. Плита алтарного помоста была поднята, и святыни обретены в колодце невредимыми, а оставленная иноком свеча горящей. С тех пор в память обретения иконы ватопедские монахи каждый понедельник за вечерней служат молебен иконе Божией Матери, а во вторник - торжественную литургию. Празднование ей совершается 21 янв. По др. преданиям, эта икона была обнаружена на месте спасения отрока - в купине (терновом кусте). «Повесть о Ватопедском мон-ре», содержащая сказание об иконе, стала известна на Руси не позднее 2-й пол. XV в. (т. к. вошла в состав одного из сборников книгописца Евфросина (РНБ. Кир.-Белоз. Собр. № 22/1099) и получила широкое распространение в неск. редакциях (Буланин. С. 227-229).

Икона Божией Матери Парамифия. XIV в.
Икона Божией Матери Парамифия. XIV в.

Икона Божией Матери Парамифия. XIV в.

Икона Божией Матери Парамифия

(Παραμυθία, согласно слав. традиции переводится как «Отрада или Утешение», дословно означает увещание). Икона датируется XIV в., находится в параклисе, названном в ее честь. Прежде она висела в экзонартексе. Однажды игумен, передавая ключи привратнику, услышал от иконы голос, предупреждавший, чтобы иноки не отворяли ворота, а поднялись бы на стены и отразили нападение пиратов. Предупреждение прозвучало во 2-й раз. Когда игумен повернулся к иконе, он увидел, что Младенец простер руку, чтобы заградить уста Богоматери, но она, удерживая его руку, в 3-й раз повторила предупреждение. Монахи поднялись на стены мон-ря и отразили нападение морских разбойников, к-рые уже окружили мон-рь. После этого чуда изображение на иконе изменилось: лик Божией Матери повернут вправо и она отклоняет от своих уст руку Младенца. Празднование иконе совершается 21 янв.

Икона Божией Матери Эсфагмени

(Εσφαγμένη, т. е. Закланная) (XIV в.) находится в параклисе вмч. Димитрия. Она была пронзена ножом одним из монахов, оставленным трапезарем без ужина. Из раны хлынула кровь, а монах ослеп и был разбит параличом. Через 3 года он получил исцеление от иконы и всю оставшуюся жизнь оплакивал свой грех. Когда через неск. лет после погребения его могилу вскрыли, то тело инока истлело, а рука, пронзившая икону, оставалась целой и черной. В назидание она до сих пор хранится в соборном храме.

Икона Божией Матери Антифонитрия

(Αντιφωνήτρια, т. е. Предвозвестительница) находится в переходе между параклисом вмч. Димитрия и месониктиконом соборного храма. С ней связано следующее монастырское предание. Когда Афон посетила Плацидия, дочь имп. Феодосия I Великого, она хотела войти в собор через небольшую боковую дверь. Открыв дверь, она услышала голос от иконы: «Стой, не иди далее: здесь нет места двум царицам» (Порфирий (Успенский), еп. Ч. 2. С. 83). Устрашившись, Плацидия покинула мон-рь и велела построить на этом месте на свои средства параклис во имя вмч. Димитрия. Иногда эту икону именуют также «Живоприятная» (Вышний Покров над Афоном. С. 79-80).

Икона Божией Матери Элеовритисса. XIV в.
Икона Божией Матери Элеовритисса. XIV в.

Икона Божией Матери Элеовритисса. XIV в.

Икона Божией Матери Элеовритисса

(Ελαιοβρύτις, т. е. Елееточивая) находится в монастырской кладовой (дохиарной). Она принадлежит к типу «Одигитрия» и датируется XIV в. Однажды, когда нехватка масла в мон-ре была настолько велика, что недоставало даже на нужды церкви, игумен, уповая на помощь Богородицы, послал дохиара (келаря) за последним сосудом, чтобы дать масло в пищу братии. Дохиар пребывал в смущении, т. к. хотел оставить это масло для лампад. Придя в кладовую, он обнаружил сосуд, наполненный маслом, к-рое переливалось через край и уже достигло двери. Икону также называют «Дохиарисса».

Икона Божией Матери Пироволифиса

(Πυροβοληθεῖσα, т. е. Простреленная) изображена в нише, над вратами. Когда в апр. 1822 г. в мон-рь вступил тур. гарнизон, один из воинов по имени Хусейн выстрелил в икону и пуля попала в правую руку Богородицы. После этого он лишился рассудка и повесился на одной из олив перед входом в мон-рь. Турки, бывшие свидетелями самоубийства, увидели в этом Божие наказание и оставили его непогребенным как злодея.

Икона Божией Матери Пантанасса

(Παντάνασσα, т. е. Всецарица), написанная в XVII в., принесена из Нового Скита и находится теперь на левом проскинитарии в соборном храме. Она прославилась многочисленными исцелениями больных раковыми заболеваниями (см. разд. «Возрождение монастыря»).

Ковчег с частью Честного Пояса Пресв. Богородицы
Ковчег с частью Честного Пояса Пресв. Богородицы

Ковчег с частью Честного Пояса Пресв. Богородицы

Мощи

В. обладает огромным количеством мощей. Наиболее известные реликвии: Крест имп. Константина (дар деспота Андроника Палеолога), крест-реликварий с частицей Животворящего Древа Господня и мощами святых (вклад серб. вельмож, братьев Стефана и Лазаря Мусичей (ок. 1380)), Трость от Страстей Господних и часть Честного Пояса Пресв. Богородицы, подаренная серб. кн. Лазарем Хребляновичем. На этом Поясе освящаются пояски и раздаются в благословение паломникам. Они обладают целительной силой избавлять от бесплодия.

В обители хранятся перст Иоанна Предтечи, десница ап. Андрея, стопа ап. Варфоломея, честные главы святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, великомучеников Меркурия и Иакова Персянина, а также частицы глав первомученика Стефана, свт. Модеста, мц. Пелагии девы, прмц. Феодосии К-польской, сщмч. Харалампия, мучеников Сергия и Вакха, вмч. Феодора Стратилата, мч. Флора, мч. Арефы и др.

Также в В. находятся частицы мощей прп. Макрины, вмч. Пантелеимона, мч. Трифона, вмч. Прокопия, прмц. Параскевы Римляныни, вмч. Феодора Тирона, сщмч. Ермолая, вмц. Екатерины и мн. др.

Из мощей ватопедских святых хранятся честные главы основателей мон-ря Николая, Афанасия, Антония, новоявленного чудотворца Евдокима, преподобных Агапия, Никодима и Иоакима Папулакиса.

Лит.: Григорович-Барский В. Г. Странствования по св. местам Востока с 1723 по 1747 г. СПб., 1885. Ч. 1. С. 230-232; он же. Второе посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887. С. 189-220; Вышний Покров над Афоном, или Сказания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах. М., 1902. С. 66-82; Буланин Д. М. Повесть о Ватопедском мон-ре // СККДР. 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 227-229; Μαντζαρίδης Γ. Θαυματουργές εἰκόνες καὶ ἅγια λείψανα // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. T. 1. Σ. 118-130; Θεοφύλακτος (Μαρινάκης), ἀρχιμ. Θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας στό ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. Θεσσαλονίκη, 2001. Σ. 64-91.
О. В. Л.

Архитектура

Монастырский комплекс В.

Ватопед в сер. XVIII в. Схема-реконструкция
Ватопед в сер. XVIII в. Схема-реконструкция

Ватопед в сер. XVIII в. Схема-реконструкция
сложился в визант. период, впосл. многократно перестраивался и достиг совр. масштабов в XVIII-XIX вв. До наст. времени не предпринималось систематического археологического исследования построек В., поэтому точно установить время различных этапов строительства мон-ря трудно. К визант. эпохе относятся стены и башни, кафоликон (соборный храм), колокольня, ц. св. Бессребреников (Анаргиров), к раннему поствизант. периоду можно отнести экзонартекс (внешний притвор) кафоликона, братские корпуса вдоль сев. стены, ризницу, башню Пресв. Богородицы.

Древнейшей является сев. часть комплекса. Первоначально мон-рь занимал территорию меньше той, что принадлежит ему в наст. время. На это указывают тип и размер 2 промежуточных башен на юго-востоке, к-рые отличаются от построек на юж. стороне, а также ярко выраженное на юж. стороне отклонение плана мон-ря от формы параллелограмма, привычной для афонских мон-рей (напр., для плана Великой Лавры), построенных в визант. период. Первоначально юж. стена проходила примерно посередине совр. двора, между башнями Пресв. Богородицы, свт. Иоанна Златоуста и св. Иоанна Предтечи. Впосл. (но тоже в визант. период) монастырский двор был расширен до башни Преображения Господня, первоначально находившейся на холме недалеко от мон-ря (ок. 70 м) и служившей для обороны с юж. стороны. Были воздвигнуты новые стены, часть к-рых сохранилась до наст. времени. В древнейших текстах (напр., в соч. «патриа» валашского господаря Нягое Басараба (1512-1521)) упоминаются треугольные очертания стен В. и его башни, их изображения сохранились на гравюрах. Состав и расположение зданий на территории древнейшей части В.- кафоликон на одном конце двора, трапезная в центре - совпадают с планировкой Великой Лавры.

Трапезная мон-ря
Трапезная мон-ря

Трапезная мон-ря

Согласно надписям на зап. фасаде внешнего притвора кафоликона, древняя трапезная перестраивалась в 1319/20 г. и была оснащена мраморными столами, к-рые в наст. время можно видеть в совр. здании (1785), где они были установлены, вероятнее всего на прежних местах. Длинная 2-этажная трапезная, с апсидой напротив входа и 2 конхами по сторонам, в передней части значительно расширена.

К средневек. периоду относится небольшой трехнефный параклис, освященный во имя св. Бессребреников во 2-й пол. XIV в., расположенный недалеко от башни Преображения Господня. Его наружный вид был изменен в XIX в. В 1427 г. близ кафоликона, вероятно, на фундаменте оборонительной башни древней юж. стены была построена колокольня.

В 1-й четв. XVI в. на средства валашского господаря Нягое Басараба В. был обновлен и укреплен, была перестроена башня Пресв. Богородицы, возведены совр. здание ризницы, житница и ряд др. построек. В XVII в. появились жилые корпуса на северо-западе (центральная часть обновлена незадолго до 1644) и юге монастырского двора, представляющие собой здания с аркадами и керамическими украшениями на фасадах. В XVIII-XIX вв. было построено большинство параклисов В.: в честь Рождества Пресв. Богородицы (нач. XVIII в.), во имя ап. Андрея (1788), вмч. Георгия (XVIII в.), cв. Иоанна Предтечи (1813), ап. Фомы (1815), вмч. Пантелеимона (1857), ап. Иоанна Богослова (ок. 1860), свт. Иоанна Златоуста (ок. 1860), вмч. Мины (ок. 1865), святых Феодора Тирона и Феодора Стратилата (ок. 1865), Трех святителей (1885). Параклисы на территории монастырского комплекса строились и как отдельно стоящие сооружения (напр., параклис в честь Пояса Пресв. Богородицы), и в составе др. построек (19 параклисов). Так, архитектурный ансамбль кафоликона включает храмы во имя вмч. Димитрия, свт. Николая, Св. Троицы, св. Архангелов и Божией Матери Парамифии («Отрада или Утешение»). Основа архитектурного типа малых храмов В.- вписанный крест с разными вариациями, обусловленными наличием или отсутствием притвора.

2 параклиса воздвигнуты в честь ватопедских святынь. В 1678 г. на 2-м этаже соборного храма построен и расписан параклис в честь чудотворной иконы Богородицы Парамифии. В 1794 г. на монастырском дворе на средства Феофила Созополита был перестроен параклис в честь пояса Пресв. Богородицы (постройка XVI в.). Он представляет собой трехкупольный триконх афонского типа с одной апсидой и притвором, перекрытым сводом. Его фасады украшены яркой кирпичной декорацией, напоминающей мозаику, и выделяются арочными очертаниями. Внутренние росписи выполнены в 1860 г. иноками Никифором и Герасимом, архим. Анфимием и иером. Гавриилом, у входа изображен серб. кн. Лазарь, подаривший храму чудотворную икону. Эта церковь является образцом афонского поствизант. храмоздательства XVIII в. Деревянный резной иконостас, сооруженный в 1816 г., считается одним из лучших среди иконостасов афонских обителей. Сохранились 2 украшенных резьбой деревянных аналоя, подаренных деспотом Фессалоники Андроником Палеологом (до 1423), на одном изображены 24 сюжета из Акафиста Пресв. Богородице, на др.- сцены из ВЗ.

древнейшие входные ворота В. располагались на зап. стороне башни св. Иоанна Предтечи, в ранневизант. период, после укрепления в ее сев. части нижнего этажа, был образован подъезд L-образной формы, к-рым пользовались до открытия в 1896 г. совр. входа.

В окрестностях В. находятся параклисы свт. Модеста, свт. Николая (на пристани), вмч. Трифона (в саду) и св. Апостолов (на кладбище), построенные в XIX в.

Кафоликон

Кафоликон в честь Благовещения Пресв. Богородицы. Вид с юга
Кафоликон в честь Благовещения Пресв. Богородицы. Вид с юга

Кафоликон в честь Благовещения Пресв. Богородицы. Вид с юга
освященный в честь Благовещения Пресв. Богородицы, расположен в сев.-вост. части двора. Время его постройки, кон. X - нач. XI в., определили по сохранившимся сведениям о существовании (или восстановлении) мон-ря в 972-985 гг., по результатам исследования гробницы основателей мон-ря, а также по особенностям архитектуры, характерным для средневизант. периода. Во время проведения строительных работ (к наст. времени не завершены) стало очевидно, что здание собора претерпевало изменения, вероятно в средневизант. период. Однако нижние секции сводов хор, органично соединенные со стенами наоса, свидетельствуют о возведении кафоликона как здания афонского типа по образцу соборного храма Великой Лавры: триконх, апсида и боковые конхи полукруглые внутри и трехгранные снаружи, трехчастный алтарь, центральная часть наоса квадратной формы. Над наосом возвышается десятигранный купол, опирающийся на столпы. В нек-рых местах, откуда в 1810 г., в период реставрации, были сняты колонки, украшавшие перестроенный фиал, видна первоначальная кладка (чередование полос камня и углубленного кирпича), арки и купола выложены из кирпича целиком.

Фрагмент алтарной преграды кафоликона. Кон. Х — нач. XI в.
Фрагмент алтарной преграды кафоликона. Кон. Х — нач. XI в.

Фрагмент алтарной преграды кафоликона. Кон. Х — нач. XI в.
Древняя мраморная алтарная преграда кафоликона была сооружена в то же время, что и здание храма. По сюжету и технике ее орнамент характерен для скульптуры К-поля и М. Азии (напр., такие же пальметты встречаются в декоре сев. церкви мон-ря Липса в К-поле (908)) и является отражением художественного влияния визант. столицы эпохи «македонского Ренессанса». Судя по форме древнего стилобата, алтарная преграда занимала пространство между сев. и юж. стеной храма, прямо перед зап. гранью стен алтаря, как и все преграды ранней постройки, возведенные начиная с эпохи имп. Юстиниана I. В нач. XIII в. преграда была увенчана деревянным эпистилием (в наст. время находится в ризнице), между 1744 и 1788 гг. она была заменена резным иконостасом. на первоначальном месте сохранился лишь стилобат с 2 малыми колонками скирийского мрамора справа и слева от царских врат. Остатки преграды были использованы для украшения др. сооружений мон-ря, к-рые перестраивались или были возведены в кон. XVIII - сер. XIX в., напр., 2 части эпистилия (с арочным поясом, обрамляющим изображения пальметт типа аканфа - т. н. малоазийский орнамент) и плиты с кругами, крестами и розетками были перенесены на зап. фасад храма в честь Пояса Пресв. Богородицы, 4 колонки поддерживают купол этого храма. 2 др. фрагмента эпистилия украсили юж. и вост. вход в трапезную, 4 плиты - портик внешнего притвора кафоликона (1842). Разноцветный пол (XI или нач. XIV в.) сохранился в кафоликоне до наст. времени.

Одновременно с наосом на 1-м этаже кафоликона был построен прямоугольной формы нартекс, соединенный 3 дверями с наосом. У его юж. стены, в аркосолии, помещена гробница основателей В.; над гробом сооружен каменный саркофаг, передняя сторона к-рого украшена рельефными аркадами, изображениями креста и деревьев. Над ним, на стене аркосолия, в нач. XIV в. находился образ Богородицы Влахернитиссы. 2-й этаж притвора состоит из 3 частей: средняя служила катехуменами (хоры), боковые впосл. были превращены в 2 храма, над ними построены купола.

Мраморный пол в кафоликоне. XI или нач. XIV в.
Мраморный пол в кафоликоне. XI или нач. XIV в.

Мраморный пол в кафоликоне. XI или нач. XIV в.

В результате пристройки с зап. стороны нартекса 2-этажного дополнительного помещения в кафоликоне появился внешний широкий нартекс (в афонской архитектуре называемый «лити́»), а нартекс более близкий к наосу и более узкий получил название месониктикон. Средняя дверь на зап. стене лити́ украшена бронзовыми вратами (XIV в.) с черневыми орнаментами, изображение композиции «Благовещение Пресв. Богородицы» на них, видимо, позднее. 2 входа по бокам связывают лити́ с храмами. На сев. стороне - храм во имя вмч. Димитрия, крестово-купольный в плане, его особенностью является непосредственная связь апсиды с наосом (их отделяет только алтарная преграда, когда-то бывшая каменной); на юж. стороне находится храм во имя свт. Николая Мирликийского - купольный триконх с очень глубокой алтарной апсидой.

В кон. XVII в. с зап. стороны собора был сооружен пространный внешний притвор (экзонартекс) - 2-этажный портик, зап. стена к-рого имеет форму 2 колоннад, юж. часть превращена в невысокую башню с часами, перед нею построена новая крестильня. Весь собор, по афонскому обычаю, выкрашен снаружи темно-красным, почти пурпурным цветом. Совр. вид архитектурного комплекса кафоликона - с оштукатуренными проходами, нишами-углублениями и богатыми рамами дверей и окон - результат работ, предпринятых в 1842 г. на средства архим. Филарета, о чем известно из надписи на мраморной плите на зап. стене внешнего притвора кафоликона. На юж. стене диаконника в 1894 г. архим. Хрисанфом из Имброса была сооружена галерея ризницы кафоликона на месте захоронений Патриархов, к-рые были здесь в XVIII в. В сев. конце внешнего притвора кафоликона находится лестница кон. XIX в., ведущая с 3-го на 4-й уровень корпуса.

В 1909 г. между сев. нефом кафоликона и храмом вмч. Димитрия было построено здание котельной, к-рая обогревает большую часть церкви благодаря системе подачи теплого воздуха.

Живопись

Деисус. Мозаика кафоликона. XI в.
Деисус. Мозаика кафоликона. XI в.

Деисус. Мозаика кафоликона. XI в.
Первоначальная настенная роспись в кафоликоне не сохранилась, самую древнюю ее часть составляют мозаики. На зап. гранях предалтарных столпов помещена композиция «Благовещение Пресв. Богородицы» (сер. XI в.): на золотом фоне изображены арх. Гавриил (сев. столп) и стоящая Богородица (юж. столп), в верх. части - слова архангела: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». В люнете над входом из внешнего во внутренний притвор находится мозаичный Деисус - Христос на престоле с предстоящими Богоматерью и св. Иоанном Предтечей, по верху люнеты идет стихотворная надпись, в к-рой упомянут некий Иоанникий. По письменным источникам кон. XI в. известен ватопедский игум. Иоанникий, возможно, именно в период его игуменства были созданы эти мозаики, к-рые по своей стилистике не противоречат этой датировке (кон. XI - нач. XII в.). Тем же временем датируется мозаика с образом свт. Николая над главным входом в параклис, освященный в его честь: святитель показан по пояс, руки разведены в стороны, правой он благословляет, в левой покровенной держит на омофоре закрытое Евангелие. Мозаичная композиция храмового праздника Благовещения Пресв. Богородицы еще раз повторена ниже Деисуса, около входа, ведущего в наст. время во внутренний притвор; своими классическими формами она напоминает раннепалеологовскую живопись и датируется 20-ми гг. XIV в. Эти композиции - единственные сохранившиеся мозаичные произведения на Афоне.

Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в.
Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в.

Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в.
Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в.
Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в.

Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в.

Кроме мозаик в соборе существовали фрески, выполненные до 1312 г., когда храм был расписан заново. От росписи 1312 г. и раскрытой в процессе реставрационных работ нач. 90-х гг. XX в. в алтаре сохранились изображения св. фессалоникийских архиереев: Василия (IX в.), Георгия (нач. XI в.), Евстафия (2-я пол. XII в.) и Василия Глики (XIII в.). В наосе расположены по сводам и на стенах, непосредственно под сводами, 12 праздников. Страстной цикл представлен неск. сценами: «Оплакивание Христа» в сев. конхе, «Тайная вечеря» и «Умовение ног» - в нижнем ярусе, южнее, напротив, также в нижнем ярусе,- «Поучение апостолов». В конхах изображен краткий Богородичный цикл: композиции «Моление Иоакима и Анны», «Рождество Богородицы», «Ласкание Марии», «Богородица, благословляемая иереями» и «Введение Богородицы во храм», а также ветхозаветный прообраз Богоматери - «Три отрока в пещи огненной». В наосе находятся многочисленные образы святых: мученики (40 Севастийских - погрудные изображения каждого святого отдельно); Акиндин и с ним пострадавшие Пигасий, Анемподист, Аффоний, Елпидифор, мученики Персидские (пам. 2 нояб.); Евстратий и с ним пострадавшие Орест, Евгений, Авксентий, Мардарий, мученики Севастийские (пам. 13 дек.); Сергий, Вакх, Полиевкт, Кирик и др., св. воины (Феодор Тирон, Феодор Стратилат, Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Лупп Фессалоникийский, Нестор Фессалоникийский, Меркурий Кесарийский, Арефа Негранский, Артемий Антиохийский и др.); св. врачи (Пантелеимон, Косма и Дамиан), святители (Климент, Антипа, Амфилохий, Парфений, Поликарп, Иерофей, Спиридон, Елевферий, Киприан, Модест и др.); равноап. Константин и Елена, пророки Иоиль, Захария и Даниил во рву львином. Рядом с иконостасом сохранился образ Богоматери с Младенцем.

Пророки Иеремия, Аввакум, праотец Ной, мученики Косма и Дамиан. Роспись экзонартекса кафоликона. XIV в.
Пророки Иеремия, Аввакум, праотец Ной, мученики Косма и Дамиан. Роспись экзонартекса кафоликона. XIV в.

Пророки Иеремия, Аввакум, праотец Ной, мученики Косма и Дамиан. Роспись экзонартекса кафоликона. XIV в.

Живопись 1312 г. в притворе почти полностью переписана в 1760 г., в аркосолии, над саркофагом основателей В., остались только изображения Иисуса Христа, св. Фоки и частично Богоматери (погрудно). Большой объем фресок XIV в., в основном посвященный жизни Христа, сохранился во внешнем притворе: Тайная вечеря, Умовение ног, Поучение апостолов, Моление о чаше, Предательство Иуды, Христос перед Анной и Каиафой, Бичевание Христа, Шествие на Голгофу, Снятие с креста, Оплакивание Христа, Сошествие во ад, Жены-мироносицы и Богородица у гроба, Уверение Фомы и Явление Христа апостолам. На зап. стене (над центральным входом) помещена композиция «Спас Недреманное око» - одно из древнейших изображений Иисуса Христа в визант. искусстве, возле него пророки Иезекииль, Захария, Иеремия, Осия, Софония, Исаия и Аввакум. На сев. стене - «Лествица св. Иоанна», на юж., около двери, ведущей в храм свт. Николая,- «Причащение Марии Египетской». На разных местах во внешнем притворе находятся отдельные изображения по пояс и в рост преподобных (Саввы, Антония, Евфимия и др.), св. воинов (Арефы, Артемия), мучеников (Георгия, Димитрия, Прокопия) и врачей-бессребреников (Космы и Дамиана).

Роспись в кафоликоне составляет хронологически единое целое (кроме росписей купола - 1739, апсиды - 1652, большей части притвора - 1760, частично внешнего притвора - 1819), но выполнена живописцами различных направлений и отличается по художественному уровню. Нек-рые из мастеров, вероятно фессалоникийского происхождения, писали в стиле визант. классицизма раннего XIV в. Большая часть фресок во внешнем притворе (Тайная вечеря, Умовение ног, Моление о чаше и др.) принадлежит мастеру, работавшему в традициях классицизма XIII в., композиции отличаются динамизмом, сюжеты развернуты на богатом архитектурном фоне, фигуры святых изображены в свободных ракурсах, колорит письма теплый и свежий. В сценах, написанных живописцами, работавшими в наосе (Великие праздники, Богородичный цикл, отдельные святые), преобладают многофигурные композиции, колорит более холодный, пропорции фигур удлиненные. Нек-рые фрески наоса (Рождество, Воскрешение Лазаря, святые в медальонах) по стилю схожи с произведениями фессалоникийских живописцев Михаила и Евтихия. Готические черты, переработанные в визант. ранней палеологовской манере, характерны для композиций в наосе «Успение Пресв. Богородицы» и «Тайная вечеря» и во внешнем притворе - «Оплакивание Христа», «Снятие с креста», «Уверение Фомы», «Причащение Марии Египетской»; эти изображения отличаются выразительными ликами, энергичными жестами, в драпировке преобладают линейные складки.

Портрет основателя ц. св. Бессребреников серб. деспота Иоанна Углеши с моделью храма в руках (рядом серб. святые Симеон и Савва) сохранился в притворе на слое XIX в., что дает возможность определить время первоначальной росписи этой церкви, осуществленной до смерти ее ктитора в 1371 г. Как показали недавние реставрационные работы, запись 1847 г. (кроме Богородицы с Младенцем Христом в руках возле иконостаса) в целом повторяет фрески XIV в., т. о., можно восстановить первоначальную программу стенной живописи. В конхе апсиды - Богородица на престоле с Младенцем Христом, по сторонам - ангелы, Служба св. отцов, на стенах апсиды - Причащение апостолов, Рождество Христово и Сошествие во ад. В наосе представлены остальные двунадесятые праздники, сцены жизни Христа (Христос беседует с самарянкой, Исцеление слепого, Христос благословляет отрока), Его страдания (Предательство Иуды, Шествие на Голгофу, Распятие, Снятие с креста, Оплакивание Христа), Его явления по Воскресении (Христос в Эммаусе, «Мир вам», Уверение Фомы, Христос на море Тивериадском), 2 сцены из цикла жизни Богородицы (Рождество, Введение во храм) и 2 композиции прообразовательного характера, также посвященные Богородице («Три отрока в пещи огненной», «Свыше пророцы Тя предвозвестиша»). Отдельные святые расположены в 1-м ярусе на стенах и на столпах (Косма, Дамиан, Пантелеимон, Ермолай, Сампсон, Кир, Иоанн, Фотий, Аникита, Фалалей), мученики, преимущественно в медальонах, св. воины в рост (Нестор, Прокопий, Артемий, Меркурий, Феодор Тирон и Феодор Стратилат, Димитрий и Георгий), преподобные (Мария Египетская, Савва и Евфимий). На вост. стене притвора - изображения ктитора с серб. святыми, пророков, композиция «Благовещение Пресв. Богородицы», святые Димитрий и Георгий, а также обширный житийный цикл врачей-бессребреников Космы и Дамиана.

Иконография росписи в целом относится к позднепалеологовскому искусству. Привлекают внимание редкие композиции («Свыше пророцы Тя предвозвестиша») и изображения (один из ранних образов свт. Григория Паламы с надписью: «Преосвященный архиепископ Фессалоникийский Григорий и новый Златоустый, чудотворец»). Судя только по расчищенным образам (архангелы Михаил и Гавриил около Богородицы в апсиде, св. Григорий Палама в диаконнике, Симеон Богоприимец и св. воины в наосе), здесь работали талантливые живописцы. Изящные фигуры святых, их миловидные лики, нежные краски и иногда свободные штрихи пронизаны лиризмом и по праву принадлежат к лучшим образцам поздневизант. живописи.

В течение 2 веков в мон-ре было расписано большинство параклисов и нек-рые части кафоликона: в XVI в.- фрески параклиса свт. Николая (не сохр.), в XVII в.- крестильни, в 1652 г. заново расписали апсиду и юж. алтарную стену соборного храма (образ Богородицы, Причащение апостолов, отдельные фигуры святителей, сцены Богородичного цикла). В 1677/78 г. расписан храм Богородицы Парамифии, вероятно крит. художником; поскольку здесь хранилась монастырская святыня - чудотворная икона Богородицы, особое место в живописной декорации было уделено Богоматери: на сев. стене, напротив композиции «Страшный Суд», Она изображена на престоле в окружении архангелов, пророков, святых, среди к-рых (внизу) прп. Иоанн Дамаскин. 5 лет спустя др. анонимный художник расписал параклис вмч. Мины на кладбище, но его фрески сильно пострадали, особенно в пожаре 1945 г.

Небесная литургия. Роспись кафоликона. 1739 г. Фрагмент
Небесная литургия. Роспись кафоликона. 1739 г. Фрагмент

Небесная литургия. Роспись кафоликона. 1739 г. Фрагмент
Памятники искусства XVIII в. отражают жизнь мон-ря в этот период. В 1704 г. была расписана вост. стена экзонартекса кафоликона: на большей части фресок представлен «Акафист Богородицы», «Страшный Суд», ряд изображений св. воинов и монахов. Храм вмч. Димитрия расписан в 1721 г. живописцем Космой с о-ва Лемнос. Его живопись представляет собой возвращение к образцам палеологовского искусства раннего XIV в., программа росписи восходит к древней традиции: в куполе Христос Пантократор с небесными силами, под ними пророки, на парусах евангелисты, в алтаре Богородица Пантанасса (Всецарица), Причащение апостолов, Службы св. отцов, на своде - Вознесение Христово, в наосе - минологий.

Анонимному живописцу принадлежит роспись 1739 г. в главном куполе соборного храма с изображениями Христа Пантократора, Небесной литургии, пророками и с евангелистами на парусах. Ок. 1760 г. были расписаны внутренний притвор и этаж над ним (катихумены), в 1780 г.- храм свт. Николая, в к-ром среди сонма святых изображен и св. серб. кн. Иоанн Владимир. В трапезной в 1786 г. работал известный художник-мон. Макарий. Своей обширной программой росписи трапезная В. схожа с др. афонскими трапезными: в апсиде изображена Богородица на престоле с Младенцем Христом в окружении пророков из Древа Иессеева, ниже, в 1-м ярусе,- святители, в центре к-рых святые Иоанн Златоуст и Савва Сербский; на стенах - композиции «Гостеприимство Авраама», «Тайная вечеря» и «Христос благословляет пять хлебов», преподобные, в т. ч. афонские, ватопедские (святые Геннадий и Никодим), изображения кончины мучеников, в т. ч. «Успение прп. Ефрема Сирина». До кон. XVIII в. небольшие живописные работы велись в наосе (1789) и во внешнем притворе собора, на паперти храма вмч. Димитрия (1791) и в храме ап. Андрея (1798). Роспись др. церквей и сооружений в мон-ре продолжилась почти до кон. XIX в.

Собрание икон XII - нач. XX в.

Вход Господень в Иерусалим. Фрагмент эпистилия. 2-я пол. XII в.
Вход Господень в Иерусалим. Фрагмент эпистилия. 2-я пол. XII в.

Вход Господень в Иерусалим. Фрагмент эпистилия. 2-я пол. XII в.
в В. составляет ок. 3 тыс. ед. хр. и является самым большим на Афоне, большая их часть находится в монастырской ризнице, остальные - в кафоликоне и в храмах мон-ря. 4 иконы-эпистилии 2-й пол. XII в., самые древнейшие произведения, входили в иконостас соборного храма: Деисус (Христос на престоле, Богородица, Иоанн Предтеча, архангелы и апостолы Петр, Иоанн Богослов, Павел, Лука), праздники (Введение Богородицы во храм, Иосиф ведет Богородицу в свой дом, Благовещение, Встреча Богородицы с Елисаветой, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие и Снятие со креста). Тем же временем датируется небольшая икона «Тайная вечеря». Сохранились неск. иконописных произведений XIII в., очевидно к-польских мастеров: 2 иконы Богородицы «Одигитрия» и 3 образа Христа Пантократора. От нач. XIV в. дошли 2 мозаичные иконы: прав. Анна с Богородицей на руках и Распятие Христово. Возможно, мастеру из Фессалоники принадлежат иконы великомучеников Георгия и Димитрия, др. художникам - 2 иконы тех же святых, где они изображены по пояс (вмч. Димитрий) и в рост (вмч. Георгий). Возможно, в Фессалонике были созданы иконы 1-х десятилетий XIV в.: Богородица с Младенцем Христом, арх. Гавриил, прор. Даниил во рву львином.

Христос Пантократор. Створка т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в.
Христос Пантократор. Створка т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в.

Христос Пантократор. Створка т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в.
Богоматерь с Младенцем. Створка т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в.
Богоматерь с Младенцем. Створка т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в.

Богоматерь с Младенцем. Створка т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в.
Среди икон 2-й пол. XIV в. выделяется Деисусный чин, прежде находившийся в соборном храме, от к-рого сохранились иконы Христа, Иоанна Предтечи, арх. Гавриила и Иоанна Богослова. Они очень близки по стилю работам мастера хиландарского чина. Высокий художественный уровень исполнения отличает икону «Снятие с креста», близкую к таким памятникам, как Погановская икона Божией Матери и икона Христа из афонского мон-ря Пантократора (в наст. время в ГЭ). Из икон раннего XV в. в собрании находятся: Благовещение (в иконостасе собора), Рождество Иоанна Предтечи, царские врата с изображением Благовещения и др. Среди икон в драгоценных окладах наиболее примечательны образ апостолов Петра и Павла - вклад деспота Андроника Палеолога (1408-1423) и диптих с изображениями Христа и Богородицы (кон. XIV - нач. XV в.), подаренный Анной Палеологиной Кантакузиной Филантропиной, супругой трапезундского имп. Мануила III (1390-1412), к-рый предание связывает с Феодорой, женой имп.-иконоборца Феофила (т. н. куклы царицы Феодоры). В хиландарских источниках XVI и нач. XIX в. упоминаются «куклы» Феодоры среди святынь хиландарского мон-ря. (Турилов. С. 523, 526; Штављанин-Ђорђевић. С. 289-290). Однако трудно судить, идет ли речь о переходе иконы из одной обители в другую или же об использовании одного и того же лит. сюжета применительно к разным чудотворным образам.

Мн. иконы относятся к поствизант. времени. Среди икон XV в. (столпники Симеон и Давид Фессалоникийский, св. Евфимий) есть произведения критских мастеров: св. Иосиф Песнописец (1-я пол. XV в.), Собор архангелов (сер. XV в.), 10 Критских мучеников (XVI-XVII вв.), свт. Николай на престоле (XVI в.) и Богородица Влахернитисса со свт. Николаем и вмч. Димитрием (1677) мастера Константина Тзанеса. В В. также хранится ок. 300 икон работы рус. мастеров XV-XVIII вв.

Лит.: Кондаков Н. П. Памятники христ. искусства на Афоне. СПб., 1902; Millet G., Pargoire J., Petit L. Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos. P., 1904; Millet. Athos. Т. 1; Ђурић В. Фреске црквице Св. Бесребреника деспота Jована Угљеше у Ватопеду // ЗРВИ. 1961. Т. 7. С. 125-136; Mylonas P. Le plan initial du catholicon de la Grande Laura au Mont Athos et la genèse du type du catholicon athonite // Cah. Archéol. 1984. T. 32. P. 89-112; он же. Заметки об архитектуре Афона // ДРИ: Балканы, Русь. СПб., 1995. С. 7-81; Штављанин-Ђорђевић Љ. Чудеса Пресв. Богородице Агапиjа Крићанина и нево чудо Богородице Троjеручице манастира Хиландара // АрхПр. 1984/85. Кн. 6/7; Mamaloukos S. B. The Buildings of Vatopedi and their Patrons // Mount Athos and Byzantine Monasticism: Papers from the 28th Symp. of Byzant. Studies. Birmingham, 1994. P. 113-125; Τσιγαρίδας Ε. Ν. Τά ἐντοίχια ψηφιδωτά τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου // Θυμίαμα στή μνήμη τῆς Λ. Μπούρα. ᾿Αθήνα, 1994. Σ. 317-324; idem. Παλαιολόγειες εἰκόνες τῆς Μονῆς Βατοπεδίου // Τό ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. Χθές - σήμερα - αὔριο. Θεσσαλονίκη, 1996. Σ. 355-364; idem. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου // Byzantium and Serbia in the 14th Cent. Athens, 1996. P. 401-425; Τσιγαρίδας Ε. Ν. Τά ψηφιδωτά καί οἱ βυζαντινές τοιχογραφίες // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. T. 1. Σ. 220-284; idem. Θορητές εἰκόνες // Ibid. T. 2. Σ. 349-418; Турилов А. А. Рассказы о чудотворных иконах мон-ря Хиландар в рус. записи XVI в. // Чудотворная икона в Византии и Др. Руси; Θεοχαρίδης Π. Λ. Τό συγκρότημα τοῦ περιβόλου // Ibid. T. 1. Σ. 148-165; Μαμαλοῦκος Σ. Β. ῾Η ἀρχιτεκτονική τοῦ καθολικοῦ // Ibid. T. 1. Σ. 166-175; Παζαρᾶς Θ. Ν. Τό μαρμάρινο τέμπλο τοῦ καθολικοῦ // Ibid. T. 1. Σ. 176-179; Πολυβίου Μ. Δ. Τά ἐντός τοῦ περιβόλου μεταβυζαντινά παρεκκλήσια // Ibid. T. 1. Σ. 183-190; Παπάγγελος Ι. Α. Οἱ μεταβυζαντινές τοιχογραφίες // Ibid. T. 1. Σ. 285-308; The Monastery of Vatopedi: History and Art. Athens, 1999.
Б. Тодич

Библиотека

Башня Богородицы. XIV в.
Башня Богородицы. XIV в.

Башня Богородицы. XIV в.
О существовании упорядоченной и систематизированной б-ки в В. свидетельствуют пометы XIV-XV вв. на рукописях, указывающие номер полки и место кодекса на ней (напр., Cod. 1, 6, 53, 58, 84, 157, 190, 236, 276, 294, 325, 456, 492, 655, 1106, 1223). Подобная система прослеживается в б-ке Великой Лавры уже с нач. XIII в.

О помещениях, где располагалась б-ка, говорится в «Проскинитарии» Иоанна Комнина (1701): большее по численности собрание книг находилось над нартексом, на катехуменах, меньшее - в ризнице (скевофилакионе). В 1700 г., когда к храму пристроили экзонартекс, большинство книг было перенесено в ризницу. В. Г. Григорович-Барский (1744) упоминает о большой б-ке, состоящей примерно из 2 тыс. книг, находившейся в ризнице «над полатою», и малой из 200 книг, расположенной над нартексом (Григорович-Барский В. Второе посещение. С. 210-211, 214). В нач. XIX в. все книги были снова сосредоточены в 2 комнатах над нартексом; ок. 1867 г. б-ка была перемещена в башню Богородицы, где она находится и в наст. время. Наиболее ценные кодексы (21 манускрипт) хранятся в ризнице, небольшое число книг осталось в алтаре собора, в помещении над нартексом и в различных параклисах мон-ря. Число печатных книг в б-ке В. превышает 27 тыс.

Рукописное собрание

Каталог рукописей, составленный иеродиак. Аркадием Ватопедским и изданный в 1924 г. митр. Софронием (Евстратиадисом), включает 1536 рукописей (Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. Cambridge (Mass.) etc., 1924). Но рукописный оригинал каталога, хранящийся в б-ке В., охватывает 1688 рукописей; ок. 250 рукописей осталось неописанными. Т. о., общее число ватопедских рукописей вместе с 26 свитками, 21 манускриптом из ризницы и 73 рукописями из скита св. Димитрия составляет 2050; из них 625 являются пергаменными. Рукописное собрание включает помимо богослужебных книг и творений св. отцов сочинения античных авторов, труды по истории, законодательству, географии и медицине.

2 древнейшие рукописи, написанные в монастырском скриптории по заказу ватопедских игуменов, в наст. время находятся в российских б-ках: Канонник (ГИМ. Греч. 299), переписанный в 1022 г. мон. Иоанном из мон-ря Иоанна Богослова по распоряжению игум. Афанасия, и Стихирарь (РНБ. Собр. Рус. Археол. об-ва № 1), созданный в 1106 г. иереем Анфием для ватопедского доместика Лаврентия. Древнейшая из созданных в ватопедском скриптории рукописей, оставшаяся в мон-ре,- Четвероевангелие 1263 г. (Cod. 896), написанное по заказу игум. Арсения.

Ватопедский скрипторий достиг расцвета в XIV-XV вв. Каллиграфу мон. Каллисту принадлежат Творения свт. Ефрема Сирина (Cod. 186, 1322 г.), Слова свт. Василия Великого (Cod. 56, 1330 г.), а также неск. рукописей без точной даты написания (Cod. 117, 337 (fol. 264-352), 455, 486-487, 492-493). Ватопедские монахи Григорий и Филофей в 1417-1426 гг. переписали ряд панегириков, миней и др. литургических книг (Григорий - Cod. 631-637, 1008, 1186-1187, Филофей - Cod. 1101, 1116, 1137, 1138, 1153 и Laur. Θ. 44).

Евангелие. 1340–1341 гг. (Vatop. 16. Ризница. Fol. 56v)
Евангелие. 1340–1341 гг. (Vatop. 16. Ризница. Fol. 56v)

Евангелие. 1340–1341 гг. (Vatop. 16. Ризница. Fol. 56v)

В поствизант. период в скриптории активно работали иером. Никифор (кон. XV - нач. XVI в.), мон. Кирилл (сер. XV в.), Анфим Леовадитис (90-е гг. XVI в.), Григорий, митр. Лаодикийский (60-е гг. XVII в.), иером. Феоклит (80-е гг. XVII в.), Григорий (Георгий) Каллиергис (50-60-е гг. XVIII в.), Дамаскин Ватопедский (60-70-е гг. XVIII в.), Даниил Смирнский (80-е гг. XVIII в.) и др. Сохранилось ок. 50 книг, переписанных архим. Иаковом Ватопедским († 1885).

Помимо книг, созданных в монастырском скриптории, значительное число кодексов было подарено мон-рю вкладчиками. Визант. имп. Иоанн VI Кантакузин передал в В. 26 книг (Cod. 5-6, 65, 105, 128, 132, 179, 180, 299, 306, 310, 320-322, 325-328, 335, 390-392, 661, 908 и Ризница. Cod. 16-17). Среди них - Творения свт. Афанасия Александрийского (Cod. 5, между 1325 и 1340 г.), Творения свт. Григория Нисского (Cod. 128, ок. 1340 г.), Евангелие (Ризница. Cod. 16, 1340/41 г.). В мон-рь делали вклады визант. имп. Андроник II, деспоты Мануил и Андроник Палеологи, серб. деспот Иоанн Углеша, серб. кор. Стефан V Урош и его супруга Анна.

Бывш. Фессалоникийский митр. Макарий († 1546) завещал мон-рю свою личную б-ку, из к-рой теперь в В. осталось 12 рукописей, по 1 рукописи хранится в скиту св. Димитрия и в Москве (ГИМ. Греч. № 485). Симеон (Синесиос) Эланикос (XVII в.), писатель и писец, оставил после себя 7 книг. Наибольшее собрание из 28 книг передал мон-рю бывш. Тивериадский и затем Адрианопольский митр. Григорий, к-рый жил в В. в 1829-1860 гг. Значительное число рукописей происходит из подворий В. в Валахии и Молдавии (напр., дар господаря Василия Лупу). В б-ке мон-ря хранится 9 слав. рукописей XIV-XVII вв.

Евангелист Марк. Миниатюра из Евангелия. 949 г. (Vatop. 949. Fol. 83v)
Евангелист Марк. Миниатюра из Евангелия. 949 г. (Vatop. 949. Fol. 83v)

Евангелист Марк. Миниатюра из Евангелия. 949 г. (Vatop. 949. Fol. 83v)

Рукописное собрание В. понесло серьезные утраты во время пожаров и грабежей, ряд манускриптов был увезен коллекционерами и любителями древностей и в наст. время находится в архивах и б-ках разных стран. В 1491 г. Иоанн Ласкарис вывез неск. рукописей во Флоренцию для Лоренцо Медичи. В 1543 г. Николай Софиан по заказу Д. Уртадо де Мендосы, посла Карла V в Венеции, не только переписал «Географию» Птолемея (Cod. 655), но и увез с собой ряд рукописей (неизвестно, какие и сколько). Афанасий Ритор, купивший на Афоне более сотни рукописных книг для кард. Мазарини (1647/48), оставил нетронутым собрание ватопедской б-ки. Но в 1654 г. Арсений (Суханов) приобрел в В. 64 рукописи, из к-рых в наст. время 59 находятся в Москве (ГИМ), 2 - в С.-Петербурге (БАН), 2 - в Дрездене и 1 - в Кракове. Среди них наиболее ценными являются написанное унциалом Евангелие IX/Х в. (Греч. № 9), «Аскетика» свт. Василия Великого 880 г. (Греч. № 117), Слова свт. Григория Богослова 2-й пол. Х в. (Греч. № 147), «Маргарит» свт. Иоанна Златоуста кон. Х в. (Греч. № 164), «Лествица» прп. Иоанна Лествичника 992 г. (Греч. № 185), Творения прп. Максима Исповедника сер. Х в. (Греч. № 200), Иерусалимский Типикон 1297 г. (Греч. № 272), «Физика» Аристотеля сер. XV в., написанная К-польским Патриархом Геннадием Схоларием для В. (Греч. № 448), «Этика» Плутарха кон. XII - нач. XIII в. (Греч. № 502) и др.

В XIX в. немало афонских рукописей было вывезено во Францию (М. К. Миноидис), Великобританию (Э. Д. Кларк, К. Симонидис) и Россию (П. И. Севастьянов, еп. Порфирий (Успенский)). Напр., приобретенные Кларком «Codex Crippsianus» и Симонидисом листы из «Географии» Птолемея в наст. время хранятся в Британской б-ке (Lond. Brit. Libr. Burn. 95 и Add. 19391).

Лит.: Arkadios Vatopedinos, Sophronios Eustratiadis. Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. Camb. (Mass.), 1924; Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. Συμπλήρωμα ῾Αγιορειτικῶν καταλόγων Βατοπεδίου καὶ Λαύρας μνημεῖα ἁγιολογικά. P., 1930 (῾Αγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη, 4); Πολίτης Λ. Κατάλογος λειτουργικῶν εἰληταρίων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου // Μακεδονικά. 1955/1960. N 4. Σ. 403-408; Pavlikianov C. A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in Vatoped // Σύμμεικτα. 1996. Τ. 10. Σ. 295-325; Λάμπερτς ̀ρδβλθυοτεΕ. ῾Η βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφά της // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. Τ. 2. Σ. 562-574; Слав. рукописи афонских обителей / Под ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999.
Э. П. А.

Лицевые рукописи

Рождество Христово. Миниатюра из Евангелия. XIII в. (Vatop. 974. Fol. 10v)
Рождество Христово. Миниатюра из Евангелия. XIII в. (Vatop. 974. Fol. 10v)

Рождество Христово. Миниатюра из Евангелия. XIII в. (Vatop. 974. Fol. 10v)
Евангелие-тетр. 1314–1315 гг. (Vatop. 14. Ризница)
Евангелие-тетр. 1314–1315 гг. (Vatop. 14. Ризница)

Евангелие-тетр. 1314–1315 гг. (Vatop. 14. Ризница)
Из рукописных книг ок. 380 украшены миниатюрами. Самая древняя лицевая рукопись В.- Евангелие-тетр 949 г. (Cod. 949) с изображениями евангелистов - создана в К-поле, в мастерской мон. Ефрема. Кон. X в. датируется еще одно богато украшенное Евангелие-тетр (Ризница. Cod. 1) с миниатюрами «Воскресение Христово», «Рождество Христово и Древо Иессеево», изображениями апостолов и святых. Евангелие XI в. (Ризница. Cod. 36) иллюстрировано более чем 30 миниатюрами. 2 Псалтири (Cod. 761, 1088 г.; Cod. 760, кон. XI - нач. XII в.) содержат большое число миниатюр с изображениями лиц и событий как из ВЗ, так и из НЗ.

Среди лицевых рукописей XII-XIII вв. сохранились Евангелие-тетр (Cod. 960, 1128 г.) с изображениями 4 евангелистов, Толкование Олимпиодора Александрийского на Книгу Иова (Cod. 590, кон. XII - нач. XIII в.) с 48 иллюстрациями, Восьмикнижие (Октатевх) (Cod. 602, XIII в.) со 162 иллюстрациями; Евангелие (Cod. 939) с изображениями апостолов; Евангелие (Cod. 974) с образами евангелистов и многофигурной композицией «Рождество Христово». «География» Клавдия Птолемея (Cod. 655) с включенной в нее картой Средиземноморья датируется кон. XIII - нач. XIV в.

Особыми художественными достоинствами обладают Евангелие-тетр (Ризница. Cod. 14, 1314/15 г.), украшенное кроме традиц. образов евангелистов миниатюрами «Снятие с креста» и «Сошествие во ад», и иллюминированный кодекс Слов свт. Иоанна Златоуста 1335 г. (Cod. 327), подаренный мон-рю визант. имп. Иоанном VI Кантакузином, и др. Изысканный колорит и классические формы отличают миниатюры Евангелия 1340/41 г. (Ризница. Cod. 16), на к-рых изображены евангелисты, композиции «Сошествие во ад» и «Вознесение Христово». На проникнутых духом эллинизма миниатюрах рукописи 1346 г. (Cod. 1199) представлены персонифицированные изображения 12 месяцев. Лицевые рукописи поступали в б-ку и в последующие века, особенно в XVII, но их художественный уровень далек от хранящихся там рукописей X-XIV вв.

Лит.: Weitzmann K. Aus den Bibliotheken des Athos. Hamburg, 1963; Οἱ θησαυροὶ τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους / ῾Υπὸ Π. Χρήστου, Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Σ. Καδᾶ, Αἰκ. Κατσαροῦ. ᾿Αθῆναι, 1991. T. 4; Καδᾶς Σ. Τά εἰκογραφημένα χειρόγραφα // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. T. 2. Σ. 575-597; Γαλάβαρης Γ. ῾Η τέχνη τῶν εἰκογραφημένων τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους // Θησαυροὶ τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. Θεσσαλονίκη, 1997. Σ. 194-197.
Б. Тодич

Певческие рукописи

Стихирарь. 1106 г. (РНБ. Греч. № 789. Fol. 1)
Стихирарь. 1106 г. (РНБ. Греч. № 789. Fol. 1)

Стихирарь. 1106 г. (РНБ. Греч. № 789. Fol. 1)
Среди афонских мон-рей В. располагает одним из наиболее значительных собраний муз. манускриптов. В наст. время оно насчитывает ок. 350 певч. рукописей, что составляет приблизительно 1/10 часть письменного муз. наследия Афона. В Описании митр. Софрония (Евстратиадиса) и иеродиак. Аркадия указано 285 певч. рукописей (Cod. 1252-1536), в составленном позднее дополнительном каталоге, озаглавленном «Перечень рукописей библиотеки священного Ватопедского мон-ря...» (Κῶδιξ τῶν ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς ἱερὰς μονῆς Βατοπαιδίου χειρογράφων...), описано 25 рукописей (Cod. 1581-1589; 1597-1608; 1682-1683; 1688b - 1690); впосл. ватопедскими монахами было найдено еще ок. 40 муз. кодексов, гл. обр. XIX-XX вв., а также было принято на хранение в собрание В. 15 певч. рукописей (N 37-51) из б-ки дочернего скита вмч. Димитрия (Λάμπερτς, Λίτσας. Σ. 75-92).

По содержанию все певч. рукописи, хранящиеся в мон-ре, делятся на 5 групп: 1) Анастасиматарий, Анастасиматарий-Анфология, Анастасиматарий-Доксастарий и Анастасиматарий-Доксастарий-Ирмологий, иногда с прибавлением Протеории певческого искусства; 2) Стихирарь, Анфологион Стихираря, Триодь, Триодь-Пентикостарий, Доксастарий и Эклога (т. е. Изборник) стихирарического мелоса; 3) Ирмологий, в т. ч. Катавасии, и Калофонический Ирмологий; 4) Пападики - Аколуфии суточного круга с помещенной вначале Протеорией певческого, или пападического, искусства, Анфология, Собрания творений Петра Берекета и Анастасия Рапсаниота; 5) Матиматарий, Икиматарий и как отдельная рукопись - Акафист, Кратиматарий. Иногда составители певч. сборников (архидиак. Никифор Кантуниарис, Спиридон Ватопедский) давали им особые названия.

Пандекты (певч. сборник) письма Иоасафа Ватопедского. 1763 г. (Vatop. 1437. Fol. 292v — 293r)
Пандекты (певч. сборник) письма Иоасафа Ватопедского. 1763 г. (Vatop. 1437. Fol. 292v — 293r)

Пандекты (певч. сборник) письма Иоасафа Ватопедского. 1763 г. (Vatop. 1437. Fol. 292v — 293r)

Из певч. рукописей ватопедского собрания 75 являются датированными, древнейшие кодексы - Стихирарь XI в. (Cod. 1488) и Ирмологий XII в. (Cod. 1532). К XIII-XV вв. относятся 8 пергаменных и 4 бумажные рукописи, 10 из них - Стихирари и 2 - Ирмологии. От XVI в. известно 8, от XVII в.- 25, от XVIII в.- 160, от XIX в.- более 100 муз. рукописей. Выделяются калофоны и записи, принадлежащие Матфею Ватопедскому Эфесцу и Никифору Кантуниарису (1-я пол. XIX в.). Однако чаще, чем записи писцов, встречаются записи, сделанные рукой заказчиков рукописей и содержащие их имена. В историко-кодикологическом отношении представляют интерес палимпсест (Cod. 1489), в к-ром в XIII в. текст Стихираря был записан на месте смытого текста X в. святоотеческих гомилий и НЗ; Стихирарь XI в. (Cod. 1488), содержащий 2 различных типа ранневизант. нотации и в полном виде чин Умовения ног в Великий четверг; слав. Доксастарий 1784 г. (Cod. 1355) письма Симеона Ватопедского; кодекс 1818 г. под названием «Мельпомена» (Cod. 1428), составленный Никифором Кантуниарисом. Ряд муз. рукописей ватопедского происхождения хранится в др. афонских мон-рях, а также вне Афона, напр., самый ранний датированный ватопедский муз. кодекс - Стихирарь 1106 г. был приобретен в 1860 г. в К-поле архим. Антонином (Капустиным) и затем передан им в музей имп. РАО (РНБ. Греч. № 789).

Благодаря изысканиям ряда ученых (М. Ришара, Е. Э. Гранстрем, М. Хадзиакумиса, Е. В. Герцмана) в собрании рукописей еп. Порфирия (Успенского) обнаружены фрагменты, некогда составлявшие одно целое с ватопедскими манускриптами: РНБ. Греч. № 364 (1292) с Cod. 1499, РНБ. Греч. № 365 с Cod. 1489, РНБ. Греч. № 368 (1292 или 1299) с Cod. 1486, РНБ. Греч. № 442 (1434) с Cod. 1527, РНБ. Греч. № 443 (1575) с Cod. 1425, РНБ. Греч. № 444 (1780) с Cod. 1277, РНБ. Греч. № 499 (1679) с Cod. 1278.

Таблица знаков нотации в сборнике, содержащем аниксандарии иером. Иоанникия Ватопедского. XVIII в. (Va-top. 1511. Fol. 4v)
Таблица знаков нотации в сборнике, содержащем аниксандарии иером. Иоанникия Ватопедского. XVIII в. (Va-top. 1511. Fol. 4v)

Таблица знаков нотации в сборнике, содержащем аниксандарии иером. Иоанникия Ватопедского. XVIII в. (Va-top. 1511. Fol. 4v)

О существовании собственной певч. традиции в мон-ре свидетельствует наличие соответствующих определений в надписаниях певч. циклов и отд. песнопений: «ватопедское», «ватопедская» (Βατοπαιδινόν, Βατοπαιδινή) для кекрагариев (стихов «Господи, воззвах») и для «Бог Господь»; «ватопедская цыганская» (Βατοπαιδινὴ κατζιβέλα) для «Достойно есть» 2-го плагального гласа (Iver. 1151. Fol. 266v); «песненное, к-рое поется в священном Ватопедском мон-ре» для «Святый Боже» (Velimirovic. P. 9). Из ватопедских мелургов визант. периода известны иером. Лонгин (XV в.), чья версия песнопения «Ныне силы небесныя» именуется в традиции просто «святогорское», и Иоасаф (1-я пол. XV в.), названный в рукописи монахом и доместиком В. (Iver. 974. Fol. 456, 1-я пол. XV в.). В поствизант. период наиболее значительными мелургами в В. были мон. Иоасаф Новый Кукузель, записавший местный вариант ирмологического мелоса (см. список его Ирмология - Iver. 1248), иером. Арсений Малый, автор мелоса калофонических ирмосов, иером. и кафигумен Дамиан, учитель Панайотиса Халацоглу (XVII в.); иером. Каллист, иером. Иоанникий и его ученик - «экзегет» и мелург Матфей Эфесец, Спиридон Фессалоникиец, Григорий, Иосиф, Стефан, архим. Симеон, Феотокис (XVIII-XIX вв.); Роман (XX в.).

В рос. собраниях мелос песнопений, принадлежащий ватопедским мелургам - доместику Иоасафу, иером. Арсению Малому, мон. Иоасафу Новому Кукузелю, иером. Дамиану,- содержится в рукописях: БАН. РАИК. № 154 (1430), 37 (нач. XVIII в.), 35 (1-я треть XVIII в.), 42, 43, 52 (сер. XVIII в.), 33 (1765), 44 (1796), 57 (1797); ГЭ. Ω 1163 (1-я пол. XVII в.); СПбГУ. MSE II 80 (2-я четв. XVIII в.); РНБ. Греч. № 136, (1-я пол. XVII в.), 237 (посл. четв. XVII в.), 499 (1679), 135 (1698), 130, 203, 564 (нач. XVIII в.), 188 (сер. XVIII в.), 501 (1757), 132 (посл. треть XVIII в.), 711 (кон. XVIII в.), ОЛДП. О.117 (1729-1731).

Ист.: Strunk O. Specimina notationum antiquorum. Copenhagen, 1965. Pars suppl. P. 7. (MMB, Facs.; 7); Follieri E., Strunk O. Triodium Athoum [: Cod. Vatop. 1488]. Copenhagen, 1975. Pars suppl. (MMB, Facs.; 9); Λάμπερτς Ε., Λίτσας Ε. Κατάλογος χειρογράφων Σκήτης ῾Αγίου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη, 1975; Στάθης. Χειρόγραφα. Τ. 1. Σ. XXX-XLII; Τ. 2. Σ. 597; Τ. 3. Σ. 751, 758, 842; Χατζιακουμῆς Μ. Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς: 1453-1820. ᾿Αθήνα, 1980. Τὰ φωτογραφικὰ δεῖγματα, 15; Герцман Е. В. Греч. муз. рукописи С.-Петербурга. М., 1996. Т. 1. С. 54-56, 578-579, 592-593, 622-623; 1999. Т. 2. С. 440, 452-453, 486, 487.
Лит: Velimirovic M. Byzantine Composers in ms. Athens 2406 // Essays presented to E. Wellesz. Oxf., 1966. P. 7-18; Гранстрем Е. Каталог греч. рукописей ленинградских хранилищ // ВВ. 1951-1971. Т. 16, 18-19, 23-25, 27, 31; Στάθης Γ. Θ. Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. 1996. Τ. 2. Σ. 598-604, 679; Герцман Е. В. В поисках песнопений Греч. Церкви. СПб., 1996. С. 112-114.
Э. П. М.

Архив

Жалованная грамота царей Иоанна V и Петра I Ватопедскому мон-рю. 1688 г.
Жалованная грамота царей Иоанна V и Петра I Ватопедскому мон-рю. 1688 г.

Жалованная грамота царей Иоанна V и Петра I Ватопедскому мон-рю. 1688 г.
мон-ря находится на нижнем этаже башни Богородицы. Огромный массив греч. документов был систематизирован в кон. XIX - нач. ХХ в. ватопедскими иеродиаконами Анфимом и Вениамином. Они обработали ок. 150 кодиков, содержащих материалы с 1645 г. до ХХ в. Их дело продолжили др. археофилаксы, и в наст. время число кодиков с документами (до 1959) достигло 282. К визант. периоду относится ок. 250 документов (акты афонских мон-рей, хрисовулы визант. императоров, сигиллии К-польских Патриархов, перечни монастырского имущества и др.), к XVI в.- 43, к XVII-XVIII вв.- 5 тыс., к XIX-XX вв.- 300 тыс. документов.

Румын. архив состоит из 12 659 документов, 25 свитков, 45 карт и 150 реестров, из к-рых на румын. языке написано 11020 документов, на греч.- 874, на рус.- 464, на слав.- 285, на др.- 30 документов. Наиболее ранний из них относится к молдав. господарю Александру Доброму (1428).

Тур. архив насчитывает более 2 тыс. документов, древнейший из них - фирман султана Мурада II (1426), в к-ром признаются права, данные В. его отцом Мехмедом I.

Слав. архив содержит хрисовулы болг. царя Иоанна Асеня II (1230), серб. короля Стефана IV Душана (1346, 1348), деспота Иоанна Углеши (1369, 1371), деспота Стефана Лазаревича (1417), вел. чельника Радича (1432), деспота Георгия Бранковича (1427, 1432), Лазаря Бранковича (1457), жалованные грамоты рус. царей Феодора Иоанновича (1589), Михаила Феодоровича (1632), Алексея Михайловича (1653, 1656), Иоанна V и имп. Петра I (1688, 1694).

Лит.: Χρυσοχοΐδης Κ. Τό λληνικό ἀρχεῖο // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. Τ. 2. Σ. 614-620; Μαρινέσκου Θ. Τό ρουμανικό ἀρχεῖο // Ibid. Τ. 2. Σ. 621-626; Δημητριάδης Β. Τό τουρκικό ἀρχεῖο // Ibid. Τ. 2. Σ. 627-630; Νιχωρίτης Κ. Τό σλαβικό ἀρχεῖο // Ibid. Τ. 2. Σ. 632-637.
Э. П. А.

Ризница

Причащение апостолов. Воздух. 1535 г.
Причащение апостолов. Воздух. 1535 г.

Причащение апостолов. Воздух. 1535 г.
на протяжении тысячелетия пополнялась вкладами визант. императоров и аристократов, правителей правосл. стран и др. Среди даров были иконы, книги, выдающиеся произведения прикладного искусства. Ризница В.- одна из самых богатых на Афоне.

Лицевое шитье

В ризнице хранятся: 1) плащаница, подаренная визант. имп. Иоанном VI Кантакузином (ок. 1354); 2) плащаница «Оплакивание Христа» - вклад молдав. господаря Василия Лупу (1651/52); 3) воздух «Причащение апостолов» - дар Угро-Влахийского митр. Варлаама (1535); 4) омофор Неофита, митр. Артского (1723); 5) омофор Григория, митр. Иринопольского (2-я пол. XVIII в.); 6) епитрахиль с изображением Христовых и Богородичных праздников (XV в.); 7) епитрахиль с изображениями пророков и мучеников - дар валашского господаря Раду Паисия и его сына Марка (ок. 1539); 8) епитрахиль Христофора Жефаровича (1750); 9) пелена «Древо Иессеево» (сер. XVII в.); 10) пелена «Благовещение» ватопедского проигум. Христофора (1716).

Иконки и энколпионы

В коллекцию входят: 1) стеатитовая иконка вмч. Георгия (XI в.) в серебряном окладе (XIV в.); 2) стеатитовая иконка с изображением двунадесятых праздников (XIV в.) - дар визант. имп. Иоанна VI Кантакузина; 3) двусторонняя стеатитовая иконка Богородица «Одигитрия» и св. воины-всадники (XIV в.), вложенная в литийную икону (XIV в.) с изображением апостолов и мучеников Критских; 4) триптих (XIII-XIV вв.), в среднем поле двусторонняя стеатитовая иконка с Деисусом и с погрудными образами святых, на золоченых серебряных створках изображения апостолов Петра и Павла; 5) двусторонний энколпион из яшмы с арх. Михаилом в рост и 2 святителями в медальонах (XIV в.), в золоченом окладе; 6) энколпион из яшмы с рельефным поясным изображением Христа, в золотом обрамлении (XIII в.); 7) энколпион из яшмы с образом Христа Пантократора (XI в.); 8) стеатитовая иконка-энколпион, на к-рой с одной стороны образ Богородицы Елеусы, с др.- святые Димитрий и Георгий в рост (XIV в.); 9) энколпион из яшмы с погрудным изображением Богородицы в молении, в золоченом окладе с жемчугами и драгоценными камнями (XII-XIII вв.); 10) энколпион из сардоникса с изображением вмч. Георгия-воина в рост, обрамлен золотом с жемчугами (XI-XII вв.); 11) энколпион c образом арх. Михаила, из яшмы в золотом обрамлении (XII в.); 12) серебряный с позолотой реликварий-энколпион с кровью вмч. Димитрия (2-я пол. XII в.), с изображением святого и сцен его жития.

Потир Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в.
Потир Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в.

Потир Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в.

Богослужебные сосуды

находящиеся в ризнице: 1) потир «Яспис» - вклад деспота Мануила Кантакузина (чаша из яшмы и золоченого серебра, ручки в виде дракона, на подставке монограмма вкладчика и изображения святителей); 2) потир - вклад янинского деспота Фомы Прелюбовича (1367-1384), выполнен из золоченого серебра, украшен смальтой, жемчугом и полудрагоценными камнями, на крышке изображены ангелы, наверху рельефная фигура благословляющего Христа на престоле, на подставке образы Богородицы, святителей и др. эмалевые и рельефные изображения; 3) дискос из золоченого серебра - дар Фомы Прелюбовича, украшен полудрагоценными камнями, жемчугом и смальтой, в центре эмалевое изображение «Оплакивание Христа» в окружении небесных сил; 4) звездица - дар Фомы Прелюбовича (золоченая, с птицей (голубь) наверху); 5) т. н. крест Константина Великого (XV в., с позднейшими переделками, серебряный, украшен смальтой) и др.

Реликварий с частицей Честного Животворящего Креста Господня. Ок. 1380 г.
Реликварий с частицей Честного Животворящего Креста Господня. Ок. 1380 г.

Реликварий с частицей Честного Животворящего Креста Господня. Ок. 1380 г.

Фрагменты фресок

происхождение к-рых неизвестно, составляют отдельное хранение в ризнице: 1-2. Целование апостолов Петра и Павла; голова ап. Марка (?) (кон. XII в., возможно, принадлежали древней росписи кафоликона или средневек. росписи трапезной); 3. Богоматерь Гликофилуса на престоле, с архангелами Михаилом и Гавриилом по сторонам (ок. 1300).

В ризнице, кафоликоне и параклисах В. находится значительное количество др. изделий прикладного искусства средневек. и позднейшего времени: церковная утварь, мощевики, иконы в драгоценных окладах (древнейший оклад иконы Божией Матери Виматариссы датируется кон. XII в.), шитье, изделия из металла и дерева (напр., 2 аналоя, вклад деспота Андроника Палеолога; хрустальный мощевик с золоченым серебром раннего XV в., т. н. реликварий кн. Лазаря; крест-мощевик серб. дворян, братьев Стефана и Лазаря Мусичей (ок. 1380)) и мн. др.

Лит.: Θεοχάρη Μ. Χρυσοκέντητα ἄμφια // ῾Ιερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου. Παράδοση, ἱστορία, τέχνη. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1996. T. 2. Σ. 420-456; Λοβέρδου-Τσιγαρίδα Κ. Βυζαντινή μικροτεχνία // Ibid. T. 2. Σ. 458-499; Μπαλλιάν Α. Μεταβυζαντινή καί ἄλλη μικροτεχνία // Ibid. T. 2. Σ. 500-533; Νικονάνος Ν. Τά ξυλόγλυπτα // Ibid. T. 2. Σ. 536-546.
Б. Тодич
Ключевые слова:
Певческие рукописи (см. также Певческие книги) Иконы Божией Матери Мощи, в современном руссском языке - останки человека, причисленного к лику святых, являющиеся объектом почитания Ватопед, во имя Благовещения Пресвятой Богородицы общежительный мужской монастырь на Афоне Иконопись. Греция Монастыри на Афоне Библиотеки монастырские Церковная архитектура. Монастырские комплексы (Греция) Священные сосуды и вещи, употребляемые при богослужении (см. также "Декоративно-прикладное искусство") Рукописи. Собрания Иконы. Собрания частные Церковная архитектура. Монастырские комплексы (Греция. Афон) Рукописи лицевые Декоративно-прикладное искусство. Греция Шитье лицевое Ризницы
См.также:
ВЕЛИКАЯ ЛАВРА муж. общежительный, древнейший из существующих мон-рей на горе Афон
ДИОНИСИЯ ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ [Дионисиат], в честь Рождества св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, общежительный, мужской; расположен на юго-зап. побережье п-ова Афон (Айон-Орос)
КУТЛУМУШ монастырь, занимающий 6-е место в иерархии афонских обителей
ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ в честь Успения Пресв. Богородицы на Афоне, муж. Грузинский культурно-просветительный центр, в наст. время один из крупнейших греч. мон-рей Афона
КСИРОПОТАМ мон-рь, занимающий 8-е место в иерархии афонских обителей
ПАНТОКРАТОРА МОНАСТЫРЬ в честь Преображения Господня общежительный мужской на Св. Горе Афон
ГРИГОРИЯ ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ во имя свт. Николая Чудотворца общежительный муж. мон-рь, расположен на юго-зап. побережье п-ова Афон
ДОХИАР муж. общежительный мон-рь на Афоне, посвященный св. архангелам Михаилу и Гавриилу
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ МОНАСТЫРЬ НА СИНАЕ автономный, самоуправляемый, муж., общежительный, расположен в юж. части Синайского п-ова
КАРАКАЛ монастырь во имя апостолов Петра и Павла на Афоне
КСЕНОФОНТА ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ во имя вмч. Георгия Победоносца; занимает 16-е место в иерархии афонских обителей
АНДРЕЯ АПОСТОЛА СКИТ (Серагион), на г. Афон, XIX в.
БОББИО аббатство, город, с XI в. еп-ство в Сев. Италии
БОЛЬШОЙ МЕТЕОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ в честь Преображения Господня, муж. Элладской Церкви
ВАРНАКОВА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ принадлежит Фокидской митрополии Элладской Православной Церкви
ВЛАТАДОН муж., действующий, ставропигиальный мон-рь К-польского Патриархата
ЕГОРОВ Егор Егорович (1862 - 1917), купец 2-й гильдии, деятель московской Преображенской общины старообрядцев-федосеевцев, собиратель древнерус. икон, рукописных и старопечатных книг, предметов богослужебной утвари
ЕЛЕОТОЧИВАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (Элеовритисса), чудотворный образ в мон-ре Ватопед на Св. Горе Афон
ЗОГРАФ болг. муж. общежительный мон-рь во имя вмч. Георгия Победоносца, находится в юго-зап. части п-ова Афон
«ИГРУШКИ ИМПЕРАТРИЦЫ ФЕОДОРЫ» название миниатюрных икон (диптиха) Богоматери и Спасителя в мон-ре Ватопед на Афоне
ИОАННА БОГОСЛОВА АПОСТОЛА МОНАСТЫРЬ НА ПАТМОСЕ имп., патриарший, ставропигиальный, муж., общежительный, находится в юрисдикции К-польского Патриархата
КАСТАМОНИТ мон-рь на горе Афон
ПАВЛА СВЯТОГО МОНАСТЫРЬ в честь Сретения Господня на Св. Горе Афон
АБАЛАКСКАЯ "ЗНАМЕНИЕ" ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (Абалацкая, Абалацкая-Знаменская)
АВГУСТИН (354 - 430), еп. Гиппонский [Иппонийский], блж., в зап. традиции свт. (пам. 15 июня, греч. 28 июня, зап. 28 авг.), виднейший латинский богослов, философ, один из великих зап. учителей Церкви
АВЕНТИН († 528), еп. Шартрский, свт. (пам. зап. 4 февр.)
АВИВ (ок. 30-60-е гг. VI в.), еп. Некресский, сщмч. (пам. 29 нояб.), один из 13 преп. сир. отцов (пам. 7 мая)
АВИТ (сер. V в. – 530), аббат Миси, прп. (пам. зап. 17 июня)
АВКСЕНТИЙ ЧУДОТВОРЕЦ прп. Кипрский (пам. кипр. 28 сент.)
АВРААМИЕВ ГОРОДЕЦКИЙ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ МОНАСТЫРЬ (Костромской и Галичской епархии), в с. Ножкине Чухломского р-на, основан в кон. XIV в.
АВРААМИЙ [АВРАМИЙ] БОЛГАРСКИЙ († 1229), мч. (пам. 1 апр., 9 марта, 4 нед. по Пасхе и в Соборе Владимирских святых)
АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ [Чухломской, Городецкий] († 1375), прп. (пам. 20 июля, 23 янв. - в Соборе Костромских святых и в Соборе Радонежских святых)