Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ВЕЛИКАЯ ЛАВРА
7, С. 380-404 опубликовано: 5 декабря 2009г.


ВЕЛИКАЯ ЛАВРА

Великая Лавра
Великая Лавра

Великая Лавра
[греч. Μεγίστη Λαύρα τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου], муж. общежительный, древнейший из существующих мон-рей на горе Афон. Первоначально был посвящен Благовещению Божией Матери, в XV в. переименован в честь прп. Афанасия Афонского (ок. 925/30 - ок. 1000), основателя мон-ря. Уже в Типиконе 972 г. мон-рь был назван В. Л. и по наст. время сохраняет почетное первенство среди 20 афонских обителей. Расположен на юго-вост. оконечности п-ова, у подножия горы Афон, рядом с холмом Кукос, на высоте 40 м над уровнем моря.

В. Л. принадлежит самая большая по сравнению с др. афонскими мон-рями территория, включающая юж. часть п-ова Айон-Орос со всеми скитами и келлиями, вершину горы Афон с находящимся на ней храмом Преображения Господня. Общая площадь владений В. Л. составляет 72 тыс. кв. га, т. е. 21,3% от всей территории п-ова. В целом число братии В. Л. составляет ок. 338 монахов, из к-рых 47 чел. живут непосредственно в обители, а остальные 291 - в ее многочисленных скитах, кафизмах, исихастириях и келлиях. В. Л. принадлежат 3 больших скита: св. Анны (см. ст. Анны святой Большой скит), Кавсокаливийский и Продром (Иоанна Предтечи), а также 7 монашеских поселений (кафизм), состоящих из отдельных отшельнических келлий (исихастириев) или небольших калив: Малая св. Анна, Вулевтирии, Катунакии, Карулии, Керасья, св. Василия, к-рые находятся в юго-зап. части Афонского п-ова, за мон-рем св. Павла и Новым Скитом. Из 42 келлий В. Л. самые известные: Морфону, Милопотам, прп. Нила Мироточивого, прп. Петра Афонского и ряд келлий в Провате.

Игумен В. Л.- архим. Продром (с 2000). Главные праздники - день кончины прп. Афанасия Афонского (5 июля), а также Благовещение Пресв. Богородицы и память преподобных Иоанна Кукузеля и доместика Григория Гликиса (1 окт.).

История

Основание обители

Мон-рь находится на месте античного г. Акрофоон, или Акрофои (᾿Ακρόθῳον, ᾿Ακρόθωοι), в местности, в визант. эпоху называвшейся Мелана. Основателем В. Л. был прп. Афанасий Афонский, основоположник общежительного монашества на Афоне, а ее первым покровителем и ктитором - военачальник, впосл. визант. имп. Никифор II Фока, духовное чадо и друг прп. Афанасия. Для строительства В. Л. Никифором Фокой и имп. Романом II (959-963) были переданы 6 литр золота. Строительство мон-ря началось не ранее мая 963 г., из Жития прп. Афанасия известно, что менее чем через 4 месяца после начала работ преподобный, узнав об избрании Никифора императором (16 авг. 963), отправился на Кипр с целью переправиться в Св. землю для поклонения св. местам, но его намерениям не суждено было исполниться, и он вернулся назад. В К-поль был послан мон. Евфимий с призывами к императору оставить царство и постричься в монахи, чтобы не нарушать когда-то данное обещание о монашеских подвигах (Meyer. S. 103-104). До сих пор рядом с В. Л. располагается келлия, построенная прп. Афанасием для Никифора. Во время встречи в К-поле имп. Никифор II Фока передал обители реликвии: частицу Честного Древа и главы свт. Василия Великого и мч. Александра Пиднского (Actes de Lavra. Pt. 1. N 5).

Явление Божией Матери прп. Афанасию. Роспись экзонартекса кафоликона. 1852 г.
Явление Божией Матери прп. Афанасию. Роспись экзонартекса кафоликона. 1852 г.

Явление Божией Матери прп. Афанасию. Роспись экзонартекса кафоликона. 1852 г.

Собор в честь Благовещения Пресв. Богородицы, древнейший на Афоне после базилики Протата, был построен по оригинальному, ранее неизвестному на Балканах плану, предложенному прп. Афанасием. Мон-рь был окружен крепкими стенами с келлиями, были построены трапезная, больница, мельница и пристань, проведен водопровод. Прп. Афанасий принимал непосредственное участие в строительных работах, обнаруживая удивительную физическую силу (Vita B // Noret. P. 152). В 964 г. число братии достигло 80 чел.

Лавра прп. Афанасия фактически получила статус имп. мон-ря, и еще при жизни своего основателя стала одним из крупнейших мон-рей на Афоне и в Византии. В Лавру приходили игумены святогорских мон-рей с братией, а также епископы, пребывавшие на покое, среди к-рых был Патриарх К-польский Николай II Хрисоверг.

Имп. Никифор издал в пользу В. Л. 3 хрисовула, назначил в качестве солемния (годовое содержание за счет имп. казны) 224 золотых номисмы (доход о-ва Лемнос), а также отдал во владение В. Л. не сохранившийся до наст. времени мон-рь Перистерон во имя ап. Андрея в Фессалонике, построенный в 872 г. прп. Евфимием Солунским (Vita А // Ibid. P. 50).

После вероломного убийства имп. Никифора Фоки (10 дек. 969) консервативно настроенные монахи направили новому имп. Иоанну I Цимисхию (969-976) жалобу на прп. Афанасия, обвиняя его в нарушении исконного отшельнического строя афонской жизни. В нач. 970 г. прп. Афанасий отправился в К-поль и сумел оправдаться, снискав доверие и любовь императора, к-рый подтвердил предыдущие хрисовулы, повысил годовое содержание В. Л. с 224 до 244 золотых монет (Vita А // Ibid. P. 54-55), сделал щедрые вклады на строение лаврских зданий и разрешил увеличить количество монахов до 120 чел.

Сень с иконой Божией Матери на месте Ее явления прп. Афанасию
Сень с иконой Божией Матери на месте Ее явления прп. Афанасию

Сень с иконой Божией Матери на месте Ее явления прп. Афанасию

Существует также предание, не зафиксированное в древнейших житиях, но имеющее большое значение для начальной истории В. Л., о том, что из-за небывалого оскудения припасов лаврские монахи стали роптать на прп. Афанасия, так что ему пришлось удалиться из обители. По дороге в Карею ему встретилась Пресв. Богородица и повелела вернуться, произнеся: «Я буду твоим экономом». На этом месте прп. Афанасий построил часовню, куда поместил икону Божией Матери. Согласно др., более распространенной версии, явление Божией Матери произошло на расстоянии 2 часов ходьбы от В. Л. вдоль вост. побережья Афона в сторону мон-ря Каракал, где до сих пор между беседкой и храмом бьет изведенный Ею источник, образуя небольшой водопад. По преданию, его вода в подтверждение происшедшего чуда растекалась крестообразно, нарушая «законы естества». Помимо голода в первые годы после основания В. Л. приходилось претерпевать пиратские набеги, 1-й из к-рых последовал в 978 г. (Vita А // Ibid. P. 58).

В. Л. сыграла большую роль в становлении афонского законодательства. Первый офиц. устав всего афонского монашеского сообщества - Типикон Иоанна Цимисхия (972), т. н. Трагос (Actes du Prôtaton. N 7),- появился для разрешения споров, возникших в связи с созданием прп. Афанасием большого общежительного мон-ря. Еще в 962-963 гг. по аналогии со студийским одноименным документом прп. Афанасием был составлен «Ипотипосис» (῾Υποτύπωσις), регламентировавший богослужение В. Л. и правила пощения («О качестве и количестве в пище и питии и о благочинии за трапезой») (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 246-256), а ок. 973-975 гг.- Устав В. Л. (τυπικόν или κανονικόν), где, в частности, говорится о независимости «свободной и самоуправляемой» В. Л. от светских и церковных лиц (Meyer. S. 106, 109). В «Завещании» преподобного (см. ст. «Диатипосис» прп. Афанасия), написанном после сент. 993 г., определяется порядок назначения монастырских эпитропов (управляющих) и избрания игумена (Meyer. S. 102-140). Мн. положения этих документов впосл. вошли в уставы др. афонских общежительных мон-рей (см.: Γιάγκος. Σ. 253-288). При этом нек-рые особые черты монастырской жизни, введенные прп. Афанасием, тщательно соблюдались только лаврской братией, как, напр., земной поклон игумена братии на братских собраниях (Δωρόθεος, μον. Τ. 2. Σ. 156) или чоканье стаканами в конце праздничной трапезы («Ипотипосис» - Meyer. S. 136).

Имп. Василий II Болгаробойца в 993 г. подарил обители о-в Неон (τῶν Νέων букв.- Юных), находящийся недалеко от о-ва Скиатос, названный так в связи с тем, что на нем селили юных безбородых послушников, к-рым был запрещен вход на Афон (Vita А // Noret. P. 99; Vita В // Ibid. P. 193), о-в Айос-Эфстратиос, известный производством древесного угля, подворья и мн. дары.

Прп. Афанасий погиб вместе с 6 монахами и неск. рабочими под обломками строившегося ими храма 5 июля ок. 1000 г. За 3 дня к мироточащему телу приложилось 2,5 тыс. монахов, составивших ок. 2/3 от общего числа святогорцев (Vita А // Noret. P. 114, 118; Vita В // Ibid. P. 201). Местом погребения прп. Афанасия стал параклис 40 Севастийских мучеников, его гробница остается главной монастырской святыней.

Византийский период

Гробница прп. Афанасия. Фотография. Кон. ХХ в.
Гробница прп. Афанасия. Фотография. Кон. ХХ в.

Гробница прп. Афанасия. Фотография. Кон. ХХ в.
Согласно «Завещанию» прп. Афанасия, эпитропами В. Л. стали прп. Иоанн Мтацминдели († ок. 1005-1006) (а затем его сын прп. Евфимий Святогорец, духовное чадо прп. Афанасия) и патрикий Никифор Уран, военачальник и секретарь имп. Василия II. В 1052 г. после смерти эпитропа Никифора визант. имп. Константин IX Мономах поручил попечение о В. Л. препозиту Иоанну (Actes de Lavra. Pt. 1. N 31). 2-м игуменом В. Л. после прп. Афанасия стал Антоний (ок. 1000), затем Феоктист (до апр. 1010), Феодорит (1010-1016), Евстратий (1016-1018) и др.

Рост числа братии В. Л. происходил стремительно: в 976 г. в ней подвизалось 120 монахов, в 978 г.- 150, а в сер. XI в.- более 700, как явствует из хрисовула 1030 г. и из Типикона 1045 г. Имп. Михаил VI хрисовулом 1057 г. добавил к получаемой мон-рем от прежних императоров сумме 3 литры золота (Actes de Lavra. Pt. 1. N 32). Эти права и привилегии В. Л. подтвердил имп. Исаак I Комнин.

В первые века своего существования к В. Л. отошли владения небольших афонских обителей: мон-рь Гомату, или Орфану (989), на месте совр. г. Иериссо; мон-рь Моноксилиту (996); бухта Платис (991); небольшой п-ов от Хиландарского мон-ря до Неа-Рода; местность Вулевтирии (1030); мон-рь Калика и Ксирокастро (1259); Амальфитанцев мон-рь (1287). Постепенно В. Л. стала крупным землевладельцем, также получавшим доходы от ряда светских земельных владений. В 1098 г. имп. Алексей I Комнин во время визита к нему делегации 60 афонских игуменов пожаловал игум. Феодору солидную денежную сумму ежегодно на расходы обители. В 1115 г. мон-рь получил в дар от Никифора Кефаласа, племянника игум. Феодора Кефаласа, земельные владения в Моглене, Траянополе и Делкосе (Actes de Lavra. Pt. 1. N 60).

В начале правления Алексея I на Афоне произошел серьезный конфликт, связанный с поселением на Св. Горе неск. сот семей влахов. Соседство мирян, особенно влашских женщин, к-рые в муж. одежде пасли стада, привнесло нестроения в жизнь иноков и вызвало их негодование. Иоанникий Валмас, впосл. игум. В. Л. и прот Св. Горы, сообщил о конфликтной ситуации Патриарху К-польскому Николаю III Грамматику (1084-1111). Тот издал распоряжение об удалении влахов со Св. Горы; все, кто поддерживали с ними отношения, наравне с нарушителями запрета на общение с евнухами и безбородыми должны были подвергнуться отлучению и высылке. Ок. 1104 г. влахи были окончательно изгнаны с Афона. В то же время среди монахов получили распространение подложные прещения и анафемы, якобы наложенные Патриархом на афонские мон-ри, к-рые, вероятно, были написаны Иоанникием Валмасом, впосл. покаявшимся в этом перед Патриархом. Мн. иноки покинули Афон, часть из них отправилась в К-поль с жалобами на вмешательство Патриарха в жизнь Св. Горы. Император приказал произвести расследование и потребовал у Николая Грамматика разъяснений. Патриарх безоговорочно признал прямое подчинение Афона императору и заявил, что вмешался в афонские дела лишь потому, что ситуация с влахами требовала разрешения. Кроме того, он указал, что тот документ, к-рый ему приписывают афонские иноки, является поддельным (RegPatr. N 981. P. 62-63). Алексей I Комнин приказал всем монахам немедленно вернуться в свои обители, пригрозив подвергнуть ослушавшихся строгому наказанию. Однако раздоры по этому поводу окончательно прекратились только при К-польском Патриархе Харитоне в 1178/79 г. (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/1. С. 228-257). В 1181 г. свои владения завещал В. Л. визант. аристократ Андроник Ватац (Actes de Lavra. Pt. 1. N 65).

Преподобные Иоанн Дамаскин и Иоанн Кукузель. Миниатюра из Пападики письма свящ. Баласиса. Ок. 1670 г. (Iver. 1250. Fol. 3)
Преподобные Иоанн Дамаскин и Иоанн Кукузель. Миниатюра из Пападики письма свящ. Баласиса. Ок. 1670 г. (Iver. 1250. Fol. 3)

Преподобные Иоанн Дамаскин и Иоанн Кукузель. Миниатюра из Пападики письма свящ. Баласиса. Ок. 1670 г. (Iver. 1250. Fol. 3)
Прославленный церковный певец прп. Иоанн Кукузель (в XII, а по др. сведениям, в XIII-XIV вв.) оставил имп. двор и принял постриг в В. Л., в XIV в. в мон-ре жил доместик прп. Григорий Гликис (Афонский Патерик. Ч. 2. С. 201-208). По преданию, каждому из них Божия Матерь подарила по золотой монете в знак признания их певч. дарований (᾿Αθανάσιος (Παναγιώτης), μον. Σ. 62).

В 1259 г. имп. Михаил VIII Палеолог пожаловал мон-рю с. Токсомпус в области р. Струмы (Стримона), освободив его от гос. податей, а также подтвердил право на владение В. Л. рядом имений, среди к-рых были подворье на о-ве Лемнос, местность Озолимнос, дер. Камена и др. (Actes de Lavra. Pt. 2. N 71). В 1298 г. имп. Андроник II Палеолог подтвердил своим хрисовулом земельные владения Лавры, в т. ч. и на подворье уже не существовавшего мон-ря Амальфитанцев и дер. Дримоситра с 2 мельницами и виноградником в Каламарии, в 1302 г. он же обещал передать во владение игум. Афанасию Метаксопулосу мон-рь Линоврохейон в Каламарии близ Фессалоники (Ibid. Pt. 2. N 89, 94).

В 1322 г., в разгар междоусобной войны буд. имп. Андроника III Палеолога против своего деда имп. Андроника II Палеолога, игум. В. Л. Герасим принял участие в спасении правителя Фессалоники деспота Константина, дяди Андроника III, к-рый был взят в плен своим племянником и, находясь под угрозой смерти, облачился в монашеские одежды. Митр. Фессалоникийский Иеремия и игум. Герасим убедили Андроника III в искреннем намерении Константина принять монашеский постриг, что и было затем осуществлено.

Расцвет монашества на Афоне в XIV в. связан с распространением исихазма. Наибольшее число исихастов (напр., прп. Герман Марулис († 1336), сподобившийся получить дар безмолвия, послушания и созерцания) подвизалось в окрестностях В. Л. Непродолжительное время (в 20-х гг. XIV в.) здесь жил основоположник исихастского возрождения прп. Григорий Синаит († 1346) с учениками, среди к-рых был буд. свт. Патриарх К-польский Каллист I, биограф прп. Григория, строгий подвижник и богослов, автор «Глав о молитве», вошедших в состав «Добротолюбия». Став Патриархом (1350-1353), свт. Каллист направил на Афон постановление петь за литургией свт. Василия Великого «О Тебе радуется», однако его преемник отменил это нововведение, из-за чего на Афоне возникли разногласия. Но во время 2-го пребывания на Патриаршем престоле (1355-1363) Каллист возобновил свое постановление. В это время в В. Л. подвизались доместик Великой ц. прп. Григорий Гликис и бывш. Патриарх Александрийский Григорий IV. За богослужением Григорий спел «О Тебе радуется» и позже увидел во сне Пресв. Богородицу, к-рая поблагодарила его за песнопение в Ее честь. С тех пор окончательно утвердилось правило петь «О Тебе радуется» вместо «Достойно есть» (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/2. С 184-185).

Свт. Григорий Палама. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. (ГМИИ)
Свт. Григорий Палама. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. (ГМИИ)

Свт. Григорий Палама. Икона. Кон. XIV — нач. XV в. (ГМИИ)
В 1320 г. в В. Л. из окрестностей Ватопеда переселился свт. Григорий Палама, впосл. архиеп. Фессалоникийский (1347-1359). В 1323 г. он ушел в скит Глоссия в местности Провата, через 2 года уехал в Фессалонику, но в 1331 г. вернулся на Афон и поселился в исихастирии св. Саввы, близ В. Л., где написал Житие св. Петра Афонского, в к-ром прп. Петр предстает как идеал исихаста, и др. сочинения. Здесь свт. Григорий Палама начал переписку с Варлаамом Калабрийским о нетварных энергиях. Развернувшаяся полемика с Варлаамом и его сторонниками вынудила свт. Григория уехать в Фессалонику. Ок. 1339 г. он прибыл на Афон, чтобы убедить игуменов главных мон-рей и известных подвижников поставить свои подписи под составленным им Святогорским Томосом, в к-ром были изложены основные принципы исихастского богословия. Документ был подписан протом, игуменами В. Л., Ватопеда, Эсфигмена, Кутлумуша, Хиландара и Иверского мон-ря, учениками прп. Григория Синаита Исаией, Марком и Каллистом, неким сирийцем, исихастом из Кареи, подписавшим Томос «на своем языке», а также лаврским иером. Филофеем Коккином, другом и соратником Паламы. Впосл. Филофей Коккин был избран игуменом В. Л. (1344-1347), а затем Патриархом К-польским (1353-1354; 1364-1376).

В духовном завещании (1363) игум. В. Л. прп. Иакова Триканы, приверженца Паламы, содержались нравственные наставления братии, сопровождавшиеся исповеданием веры и конечным призывом: «Спасайтесь, отцы мои святые, спасайтесь, и паки реку, спасайтесь» (греч. отрывки опубл.: Порфирий (Успенский), еп. Второе путешествие. С. 473-474).

В 1367 г. лаврский мон. Прохор, брат гос. деятеля Димитрия Кидониса, был изгнан из В. Л. за опровержение богословской системы Григория Паламы с т. зр. лат. богословия и осужден на К-польском Соборе 1368 г. (Pavlikianov. P. 98-99).

С сер. XIV в. серб. правители стали одними из основных жертвователей мон-ря. В 1347 г. Стефан Душан, совершив паломничество в В. Л., подтвердил ее имения своим хрисовулом, а также пожаловал мон-рю в полное владение землю в дер. Сидирокавсия и 300 иперперов (т. е. номисм) годового дохода от владений в Хрисополе и мон-ря Богородицы в Элевсе. На эти средства содержалась монастырская больница. Кроме того, В. Л. отошел годовой доход от литейной мастерской в селах Трилису и Вронду (Кораћ. С. 73-74). Супруга Стефана Душана Елена подарила В. Л. мон-рь Всех святых. Благодеяния В. Л. продолжали оказывать серб. кор. Стефан V Урош (хрисовул 1361 г.) и деспот Стефан Лазаревич (хрисовул 1407 г.).

В 1367 г. К-польский Патриарх Филофей Коккин завещал В. Л. подворье вмч. Димитрия недалеко от ворот Платея в К-поле (Actes de Lavra. Pt. 3. N 144). Сохранился документ (питтакий) имп. Иоанна V Палеолога, в к-ром он просил еп. Трапезундского Феодосия оказать финансовую помощь В. Л. (ок. 1370-1391 - Pavlikianov. P. 99).

В кон. XIV в. из-за опустошительных пиратских набегов и войн, в к-рые была вовлечена Византия, мон-рь начал приходить в упадок, причем не только экономический, но и духовный. Вместе с сокращением числа братии произошло ослабление дисциплины монашеской жизни. Общежительный устав был упразднен в кон. XIV в., и обитель стала особножительным (идиоритмическим) мон-рем с особым «лаврским» (согласно 4-му Типикону) уставом, подобным уставу палестинских лавр.

По свидетельству рус. путешественника Игнатия Смолянина (1396-1402), в самом мон-ре было 8 церквей, 13 - в его окрестностях и 20 - в отдаленных монашеских поселениях, принадлежащих В. Л. Из ныне существующих он упоминает Кавсокаливии, Керасью, Милопотам, келлию прп. Петра Афонского и др. и подвизавшихся в них старцев (Хождение Игнатия Смолянина // ППС. 1887. Вып. 12. (Т. 4, вып. 3). С. 26). Несмотря на материальное неблагополучие, в кон. XIV в. В. Л. содержала трапезную для бедных и больницу для прокаженных недалеко от храма св. Бессребреников (Там же. С. 25-26).

В 1-й пол. XV в. В. Л. не получала значительных новых дарений; прежние владения и привилегии мон-ря подтверждали имп. Иоанн VII (хрисовул 1404 г.), имп. Иоанн VIII (простагма 1428 или 1443 г.), деспот Димитрий II Палеолог (1429) (Actes de Lavra. Pt. 3. N 155, 166).

Игум. В. Л. Моисей в числе 3 представителей Афона присутствовал на Ферраро-Флорентийском Соборе, где обсуждалась церковная уния (1438-1439). Он и представитель Ватопеда Дорофей подписали буллу папы Евгения IV, утверждавшую унию Церквей, однако большинство афонских мон-рей не признали ее и остались верными Православию. Монахи В. Л. и Ватопеда также вскоре отвергли определения Ферраро-Флорентийского Собора и примат папы.

В XV в. в карейской келлии св. Архангелов (Ягари) подвизались прп. Филофей, старец Дионисий Ягарис и их ученик прп. Нектарий Битольский († 1500) (Афонский Патерик. Ч. 2. С. 401-406).

Поствизантийский период

Великая Лавры. Фотография. 70-е гг. XIX в.
Великая Лавры. Фотография. 70-е гг. XIX в.

Великая Лавры. Фотография. 70-е гг. XIX в.
Во время тур. владычества на Афоне В. Л. и др. мон-ри платили туркам налоги как со своих доходов, так и с прибыли от всех подворий. При этом В. Л. вместе с Ватопедом и Иверским мон-рем платила налоги не только за себя, но и за др. небольшие афонские обители. Эти суммы выплачивались благодаря поддержке молдав. и валашских правителей. Валашский господарь Нягое Басараб (1512-1521) предоставил В. Л. ежегодную денежную помощь в размере 200 талеров, подарил церковную утварь и облачения, на его средства был отремонтирован кафоликон и построена усыпальница (Μαμαλάκης. Σ. 235). Валашский господарь Влад Винтилэ определил сумму пожертвований В. Л. в размере 2 тыс. аспр ежегодно (1535), молдав. господари Петру Хромой - в 6 тыс. аспр (1579), Иеремия Могила (Мовилэ) - в 5 тыс. аспр ежегодно (1598), а Гавриил Могила увеличил сумму до 15 тыс. аспр (1619) (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/2. С. 334-335; Μαμαλάκης. Σ. 242-243, 257, 269). Кроме денежных пожертвований делались также различные ценные вклады, так в 1521 г. господарь Валахии Владислав (Влайку) передал в собор большую икону прп. Афанасия Афонского в серебряном с позолотой окладе, на к-рой был изображен и сам господарь вместе с супругой (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/2. С. 350).

В 1489 г. в В. Л. проживало 300 монахов, а в 1518/19 и 1530 гг.- 200 (Фотић. С. 99). В 1522 или 1527 г. митр. Серрский Геннадий на свои средства произвел ремонт башни Цимисхия, где находился параклис во имя первомч. Стефана, и братской трапезной. В 1535 г. живописец Феофан Критский расписал соборный храм В. Л. (по заказу Веррийского митр. Неофита), а в 1560 г. Франгос Кателанос из Фив - параклис свт. Николая (на деньги мон. Киприана).

Избиение вифлеемских младенцев. Роспись кафоликона. 1535 г. Мастер Феофан Критский. Фрагмент
Избиение вифлеемских младенцев. Роспись кафоликона. 1535 г. Мастер Феофан Критский. Фрагмент

Избиение вифлеемских младенцев. Роспись кафоликона. 1535 г. Мастер Феофан Критский. Фрагмент
Тяжелым экономическим ударом для В. Л. была конфискация султаном Селимом II (1566-1574) всех подворий и владений афонских мон-рей с предоставлением права их выкупа монахами (Фотић. С. 49-52). Если хиландарский игум. Паисий (1550) и игум. Пантелеимонова мон-ря Иоаким (1560) упоминают 300 иноков, то в тур. налоговом реестре 1569 г. насчитывается всего 140 чел. (Фотић. С. 99).

В 1574 г. на праздник Благовещения Пресв. Богородицы мон-рь возвратился к общежительному уставу. Это событие произошло при участии Александрийского Патриарха Сильвестра (1566-1590), прибывшего в В. Л. для составления 5-го Типикона, утвержденного в 1574/75 г. сигиллием К-польского Патриарха Иеремии II (Meyer. S. 215-218). В том же году игуменом преобразованного мон-ря был избран иером. Иосиф, а после него - Феодул.

Со 2-й пол. XVI в. начинают возникать афонские скиты. Первым был основан принадлежавший В. Л. скит св. Анны (1572 или 1575). Если в 1583 г. в самой Лавре проживало 150 монахов, то в скитах - 94 чел. Мученическую смерть за исповедание христ. веры принял нмч. Макарий Новый († 1590), подвизавшийся в скиту св. Анны (где сейчас хранится его глава) (Нихоритис. С. 54).

В 1578 г. на средства Паисия, еп. Червенского, был отреставрирован левый придел кафоликона. В 1580 г. на средства мон. Михаила Лесбосца в В. Л. была построена новая больница.

Параклис св. Михаила Синадского. XVII в.
Параклис св. Михаила Синадского. XVII в.

Параклис св. Михаила Синадского. XVII в.
В результате непосильного налогового бремени, пиратских набегов и землетрясений В. Л. пришла в состояние упадка, к-рый мон-рь не мог преодолеть, несмотря на поступавшие дары и вклады. В 1583 г., при игум. Митрофане, В. Л. находилась в крайней бедности, так что обветшала большая часть келлий. Во время землетрясения 18 июня 1585 г. «вся [Лавра] была поражена, рухнула часть келлий и часть стен, знаменитый храм сокрушен: весь купол треснул и два хороса, и можно сказать, что не осталось нетронутого места во всем мон-ре» (Δωρόθεος, μον. Τ. 1. Σ. 229). Приехавший в 1623 г. в В. Л. бывш. К-польский Патриарх Анфим II († 1628) нашел там всего 5-6 монахов, живших в нищете (Μαμαλάκης. Σ. 268). Он выделил значительные средства на восстановление обители. В 1641 г. на деньги валашского господаря Матея Басараба к северо-востоку от кафоликона был построен параклис св. Михаила Синадского, расписанный в 1653 г.

Неск. лет в В. Л. жил греч. церковный писатель и издатель Агапий Ланд († после 1664), переселившийся затем в скит Малой св. Анны, где продолжал заниматься переводами житий святых на греч. народный язык и др. лит. трудами.

В 1665 г. в В. Л. прибыл на покой Патриарх К-польский Дионисий III Вардалис, к-рый внес большой вклад в возрождение мон-ря. Он оплатил долги обители и оставил ей все свое имущество. Благодаря его стараниям были отремонтированы башни, построены параклисы, келлии и дороги (Ibid. Σ. 268). В 60-70-х гг. число насельников многократно увеличилось и достигло 600-800 чел. (Фотић. С. 99). Ок. 1670 г. В. Л. снова перешла на особножительный устав (и вернулась к общежительному только в 1979).

В течение 12 лет в В. Л. подвизался мон. Дамаскин, готовясь мученичеством искупить отречение от Христа, совершенное им в юности. Он был обезглавлен турками 13 нояб. 1681 г. перед вратами К-польской Патриархии (Μωυσεὺς ῾Αγιορείτης. Σ. 374).

В 1691 г. валашский господарь мч. Константин Брынковяну в благодарность за избавление его земель от нашествия саранчи после принесения из В. Л. главы св. Михаила Синадского подарил золотую раку для этой святыни и утвердил ежегодное пожертвование в 6 тыс. аспр (Μαμαλάκης. Σ. 270).

XVIII-XX вв.

В течение XVIII в. большие долги продолжали обременять афонские мон-ри и экономическое положение большинства из них оставалось плачевным. Налоги в пользу Османской империи, выплачивавшиеся В. Л., заметно возрастали: напр., в 1764 г. мон-рь со всеми скитами должен был уплатить 582, а в 1789 г.- 7200 грошей (Δωρόθεος, μον. Τ. 1. Σ. 230).

В авг.-сент. 1736 г. по ложному доносу, представленному султану Махмуду I, тур. солдаты вторглись в В. Л. и потребовали от монахов 16 тыс. кентариев (Δωρόθεος, μον. Τ. 1. Σ. 229). В 1755 г. в Дульчиньо (совр. Улцинь, Черногория) 200 пиратов подготовились к захвату и опустошению В. Л., но в морском сражении близ мон-ря их судно было потоплено 2 «корабликами», чудесно приплывшими по молитвам монахов (Δωρόθεος, μον. Τ. 1. Σ. 229-230).

В XVIII в. за исповедание правосл. веры пострадали славяне по происхождению Константин (Констанций) Русский († 26 дек. 1742) и Иоанн Болгарин († 5 марта 1784). Иером. Константин служил священником при рус. посольстве в К-поле, неск. лет прожил в В. Л., затем, вернувшись в К-поль, перешел в мусульманство, но вскоре покаялся и принял мученическую смерть (ΜωυσεὺςΑγιορείτης. Σ. 376). Иоанн Болгарин, отрекшийся от Христа в юности, раскаялся и в течение 3 лет подвизался в В. Л., затем отправился в К-поль и открыто исповедал правосл. веру в Св. Софии, за что был обезглавлен во дворе храма (Нихоритис. С. 82; ΜωυσεὺςΑγιορείτης. Σ. 378).

Параклис Богородицы Кукузелиссы. 1713 г.
Параклис Богородицы Кукузелиссы. 1713 г.

Параклис Богородицы Кукузелиссы. 1713 г.
Однако, несмотря на тяготы, в мон-ре происходили положительные изменения. В нач. XVIII в. на средства К-польского Патриарха Иеремии III († 1735) была построена новая больница, на содержание к-рой делались пожертвования митрополитами Неофитом Артским и Навпактским (1744), Констанцием Критским, Иосифом Тырновским и еп. Нилом Метронским (ранее 1772). В 1713 г. на средства прокафигум. В. Л. Иосифа был построен параклис Богородицы Кукузелиссы, расписанный албан. мастером Давидом Селинидзиотисом из Авлона (1715, притвор) и мон. Дамаскином из Янины (наос, 1719) (Σμυρνάκης. Σ. 383). В 1725 г. проигум. Тимофей построил поварню близ братской трапезной. В 1769 г. отремонтировано юж. крыло мон-ря, а в 1772 г.- 400 братских келлий.

В 1744 г. Патриарх К-польский Паисий II подтвердил старинные привилегии В. Л. (᾿Ανέκδοτον σιγίλλιον. Σ. 33-35).

Валашский господарь Николай Маврокордат (1716, 1719-1730) и его сын Константин выплачивали В. Л. 6 тыс. аспр ежегодно. Молдав. господарь Григоре Гика в 1747 г. назначил ежегодную сумму в 8800 аспр, к-рую продолжал выплачивать Константин Раковицэ (1749-1751, 1753-1757), а впосл. Александр Скарлат Гика увеличил ее на 3200 аспр. В 1773 г. во владение В. Л. был передан скит Берзунци-Бакэу в Молдавии, приносящий 4 тыс. пиастров ежегодного дохода (Σμυρνάκης. Σ. 383, 390).

В сер. XVIII в. иером. Макарий Тригонис из В. Л. составил «Проскинитарий Лавры», а вскоре после этого лаврский мон. Евфимий из Трапезунда написал «Проскинитарий Лавры» в стихах и Житие прп. Афанасия Афонского. Проигум. В. Л. Кирилл Пелопоннесский († 1806), писатель и гимнограф, составил хронику в стихах, освещающую события церковной истории с 1453 по 1794 г.

В 1759 г. в В. Л. архим. Космой из Эпидавра была устроена типография и напечатана первая греч. книга на территории Османской империи - Сокращенная Псалтирь (᾿Εκλογὴ τοῦ Ψαλτηρίου) прп. Неофита Кавсокаливита. Впосл. из-за вмешательства турок типография прекратила свою деятельность, и след. книга, подготовленная к изданию - «Проскинитарий Лавры» иером. Макария Тригониса,- была напечатана в Венеции в 1772 г. Лаврские монахи печатали свои книги в греч. типографиях Венеции, Вены и Бухареста.

Чернильница прп. Никодима Святогорца. Кон. XVIII в. (мон-рь Ватопед)
Чернильница прп. Никодима Святогорца. Кон. XVIII в. (мон-рь Ватопед)

Чернильница прп. Никодима Святогорца. Кон. XVIII в. (мон-рь Ватопед)
В 1754 г. начался многолетний спор между колливадами и их противниками, в основном монахами из скита св. Анны. Одним из наиболее серьезных оппонентов колливадов выступил архим. Феодорит († 1823), постриженик скита св. Анны, бывший нек-рое время Эсфигменским игуменом, а затем живший в В. Л. В 1799 г. в Лейпциге было издано его толкование на Апокалипсис, а в 1800 г. при издании «Пидалиона» прп. Никодима Святогорца он прибавил к нему собственные комментарии. С ним полемизировали преподобные Никодим Святогорец и Афанасий Паросский.

В нач. XIX в. положение афонских обителей в целом улучшилось. Сбор пожертвований увеличился, долги выплачивались, росло число скитов. Все мон-ри, в особенности В. Л., Ватопед и Иверский, постепенно вступили в период процветания благодаря значительным доходам, получаемым от своих владений. В сер. XIX в. доход В. Л. от румын. и молдав. подворий составлял 25 тыс. пиастров ежегодно (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/2. С. 304).

Согласно переписи 1808 г., в В. Л. проживало 211, а в скитах и келлиях - 142 монаха (Μαμαλάκης. Σ. 325).

В 1803 г. на средства мон. Матфея был подведен водопровод в гостиницу, располагавшуюся близ параклиса свт. Николая. В 1806 г. в вост. крыле монастырского комплекса игум. Нафанаилом были построены новые келлии, а в 1810 г. проигум. Макарием Критянином и старцем Анфимом Капернисиотом заново отстроены паперть и часть литийного притвора соборного храма (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/2. С. 314-316; Σμυρνάκης. Σ. 383).

В наводнение 1820 г. были разрушены мосты в В. Л., а также Агиасма (источник) прп. Афанасия Афонского.

Изображение Великой Лавры в росписи экзонартекса кафоликона. 1852 г.
Изображение Великой Лавры в росписи экзонартекса кафоликона. 1852 г.

Изображение Великой Лавры в росписи экзонартекса кафоликона. 1852 г.
В. Л. была вовлечена в Греческое восстание 1821 г. и понесла большие потери. Нек-рые из ее насельников присоединились к повстанческому отряду Эммануила Папаса. Все имения В. Л. на территории новообразованного Греческого королевства были секуляризованы. В 1821 г. фессалоникийский паша Абдул Абут во главе армии из 3 тыс. курдов оккупировал Афон, наложил на мон-ри огромную контрибуцию, потребовал сдачи оружия и предоставления ему в заложники святогорских игуменов. В следующем году он, оставив в каждом мон-ре по гарнизону, отплыл вместе с заложниками в К-поль. Тур. отряды оставались на Афоне до 1830 г., захватчики пытали и убивали монахов, грабили мон-ри и храмы, сожгли типографию в В. Л., а мн. рукописи были пущены на растопку (Σμυρνάκης. Σ. 92).

Из святых XIX в., происходивших из В. Л. и впосл. принявших мученическую смерть за исповедание правосл. веры, известны: прмч. Тимофей Эсфигменский († 29 окт. 1820), сщмч. Констанций, проигум. В. Л. с 16 лаврскими отцами-преподобномучениками, пострадавшие в Фессалонике († 1820), и нмч. Афанасий Лемносский († 1846). Последний в юности стал монахом В. Л., взятый в плен в 1821 г., оказался в Египте, где принял мусульманство и вступил в брак. Покаявшись, вернулся на Афон, впосл. был задушен турками (ΜωυσεὺςΑγιορείτης. Σ. 389). Тесными духовными узами с В. Л. был связан К-польский Патриарх сщмч. Григорий V, к-рый после 1-го и 2-го периодов своего Патриаршества в течение 18 лет жил в Ивироне и В. Л. (см., в частности, его переписку с эпитропами В. Л.: ᾿Επιστολαὶ τοῦ ἐθνομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε´. Σ. 189-195). Мученическая кончина Патриарха Григория V последовала 10 апр. 1821 г. (ΜωυσεὺςΑγιορείτης. Σ. 386).

В июле 1837 г. в В. Л. насчитывалось только 120 насельников, 448 монахов жили в скитах и келлиотских поселениях (Μαμαλάκης. Σ. 440). По словам дипломата и писателя А. Н. Муравьёва, посетившего Афон в 1849 г., В. Л. «не только не может сравниться с Ивиром и Ватопедом, но даже находится в скудном положении, т. к. не владеет имуществами в княжествах, отколе истекают главные доходы Афона. Внутреннее неустройство много препятствует ее благосостоянию; нет в ней ни общежития, ни прежних знаменитых старцев, к-рые до восстания греческого служили образцом для всей Горы и поддерживали прежнюю ее славу» (Муравьёв. С. 319).

Агиасма прп. Афанасия. Фотография. 70-е гг. XIX в.
Агиасма прп. Афанасия. Фотография. 70-е гг. XIX в.

Агиасма прп. Афанасия. Фотография. 70-е гг. XIX в.
Постепенно стали возвращаться беженцы и начались восстановительные работы. В 1852-1854 гг. на средства архим. Вениамина был расписан нартекс и экзонартекс кафоликона. В 1874 г. в сев. корпусе мон-ря было построено помещение для новой б-ки. В 1887 г. был сооружен мраморный иконостас в кафоликоне, в 1892 г. возобновлена часовня Живоносного Источника над Агиасмой прп. Афанасия (Σμυρνάκης. Σ. 383, 390; Μαμαλάκης. Σ. 518-519). С кон. XIX в. по 1930 г. в В. Л. действовала школа.

В 1878 г. проигум. Хризостом Лавриот и Александр Лавриот (Ефморфопулос) приступили к обработке и упорядочиванию монастырского архива. На основании архивных материалов Александр Лавриот († 1905) написал ок. 117 работ и исследований, посвященных истории Св. Горы и В. Л. в частности.

В авг. 1898 г. В. Л. посетил свт. Нектарий Эгинский, митр. Пентапольский.

В 1905 г. В. Л. пострадала от землетрясения, были разрушены мн. здания (параклисы, башня Архангелов, колокольня и др.). В 1905 г. построены здание синодикона и параклис св. Параскевы, в 1911 г. восстановлен параклис св. Михаила Синадского.

После освобождения Сев. Греции от османского владычества (1912) у афонских мон-рей появилась возможность приступить к пересмотру своей внешней и внутренней жизни, в 1914 г. В. Л. на непродолжительное время перешла на общежительный устав (Δωρόθεος, μον. Τ. 1. Σ. 231).

В 1-й пол. ХХ в. В. Л. была ведущим научным центром изучения истории Афона и святогорской традиции. С 1919 г. мон. Спиридон Лавриот (Кабанас) начал издавать научный афонский ж. «̀ρδβλθυοτεΑθως», первой публикацией к-рого стала «Диоптра» Филиппа Пустынника. В 1925 г. совместно с Софронием (Евстратиадисом), бывш. митр. Леонтопольским, он опубликовал каталог рукописей, хранящихся в б-ке В. Л. Спиридон (Кабанас) является автором работ о свт. Григории Паламе и др. исследований. Среди работ мон. Евлогия Лавриота (Куриласа) наиболее значительны «История аскетизма» (1929) и Каталог рукописей Кавсокаливийского скита (1930). В 1937-1939 гг. Евлогий (Курилас) был митрополитом Корчинским (совр. Албания), в 1942-1949 гг.- преподавателем Афинского ун-та. Мон. Александр Лавриот (Лазаридис), продолживший систематизацию монастырского архива, опубликовал в 60-х гг. комплекс документов В. Л. периода тур. владычества, материалы, относящиеся к Греческому восстанию 1821-1832 гг., и документы за 1850-1855 гг. Впосл. эту работу продолжил старец Онуфрий Лавриот (1941-1942) и библиотекарь В. Л. старец Пантелеимон (Давос), опубликовавший в 1958 г. дополнительный каталог рукописей В. Л. (Μαμαλάκης. Σ. 559, 564, 567-568).

Братия мон-ря. Фотография. 1990 г.
Братия мон-ря. Фотография. 1990 г.

Братия мон-ря. Фотография. 1990 г.
Экономические трудности межвоенного периода (подворья афонских мон-рей были национализированы и заселены беженцами из М. Азии), второй мировой войны и последующих десятилетий вызвали упадок афонских обителей и сокращение числа монашествующих. В 1965 г. в мон-ре проживал 71 чел., а в скитах и келлиях - 180 (Μαμαλάκης. Σ. 550).

Толчком к возрождению обители послужило празднование 1000-летия Св. Горы Афон и самого древнего ее мон-ря - В. Л. (июнь 1963). На торжествах присутствовали Патриарх К-польский Афинагор I, Патриарх Иерусалимский Венедикт, Патриарх Румынский Юстиниан, Патриарх Сербский Герман и Патриарх Болгарский Кирилл. 23 июня, в воскресенье, в В. Л. была отслужена Божественная литургия, к-рую возглавлял К-польский Патриарх, Символ веры читал греч. кор. Павел I. На следующий день в В. Л. проходило совещание, на к-ром был поднят вопрос о положении святогорского монашества; в нем участвовали представители большинства Поместных Церквей, причем РПЦ представлял архиеп. Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов). Главным результатом совещания стало заявление К-польского Патриарха о гарантированном приеме в святогорские обители всех монахов, направленных на Афон Предстоятелями Поместных Церквей. (Описание торжеств и подготовки к ним см.: ᾿Ανδρέας ῾Αγιορείτης, ἀρχιμ. Σ. 255-314.)

11 июня 1979 г. в В. Л. было восстановлено общежитие; на тот момент в ней жили 44 монаха по правилам идиоритма: мон-рь управлялся не игуменом, а комиссией (᾿Επιτροπή), состав к-рой ежегодно обновлялся. В следующем году был принят «Внутренний устав» (72 статьи), регламентирующий основные стороны монастырской жизни. В 1-й ст. сказано, что В. Л. является «общежительным, самоуправляемым, автономным, самовластным и свободным» мон-рем (᾿Εσωτερικὸς κανονισμός. Σ. 3). Далее указаны права К-польского Патриарха относительно В. Л. (ст. 2), определен порядок избрания игумена (ст. 13), перечислены права и обязанности Совета старцев (ст. 4, 7-9) и эпитропов (ст. 17, 18), а также послушания всех членов монашеского братства (ст. 19-44). Особого внимания заслуживает 3-я ст., в к-рой проводится четкое разграничение полномочий управляющих органов: игумен вместе с эпитропами обладает исполнительной властью; игумену принадлежит духовная власть, а Совету старцев - управление и суд (᾿Εσωτερικὸς κανονισμός. Σ. 4). В следующих статьях говорится о послушническом искусе и монашеском постриге (ст. 45-49), о наказаниях за те или иные проступки (ст. 50-52), о казне, подворьях, лесах, святынях, зависимых учреждениях, а также о б-ке и архиве (ст. 53-65) и др.

Архим. Продром на богослужении в кафоликоне мон-ря. Фотография. Кон. ХХ в.
Архим. Продром на богослужении в кафоликоне мон-ря. Фотография. Кон. ХХ в.

Архим. Продром на богослужении в кафоликоне мон-ря. Фотография. Кон. ХХ в.
Во «Внутреннем уставе» определен порядок избрания игумена: он избирается из 2 заранее выбранных кандидатов (ст. 13.11), должен отличаться добрым нравом, благочестием, иметь всестороннее образование, возраст не моложе 40 лет и быть постриженным на Афоне, причем предпочтение отдается тем, кто провели в обители более 10 лет (ст. 13.12). В избрании игумена могут участвовать монахи, проведшие в обители не менее 6 лет после пострига или после вступления в нее (ст. 19.2). Сначала игуменом В. Л. был наречен пребывавший в ней на покое митр. Косский Нафанаил, но он скончался. Первым игуменом воссозданной киновии был избран архим. Афанасий (5 июля 1980 - 19 окт. 1984). Во время его интронизации икона прп. Афанасия в параклисе 40 Севастийских мучеников, над гробницей святого, стала обильно источать благоуханное миро, что было воспринято святогорцами как одобрение долгожданных перемен. Его преемником стал архим. Павел (янв. 1985 - Пасха 1998). В связи с тем что малочисленной и достаточно престарелой братии В. Л. с трудом удавалось поддерживать надлежащий порядок, при архим. Павле по распоряжению афонского Кинота делались попытки укрепить В. Л. за счет приглашенных братств. В 1992-1994 гг. туда было переведено неск. монахов из лаврского Большого скита св. Анны во главе с мон. Феолиптом, а после их ухода, в 1996-1997 гг.,- 20 насельников из келлии Буразель (бывш. рус. Белозерская келлия) во главе с иером. Арсением, но по разным причинам они также были вынуждены вернуться назад. Следующим игуменом был избран архим. Филипп (июль 1998 - 19 окт. 2000) и затем архим. Продром (с дек. 2000). В последние годы территория В. Л. и за ее пределами благоустраивается, проведены новые дороги и даже оборудована вертолетная площадка.

Согласно большой поминальной кн. «Куварас» (Κουβαράς), за 1000-летнюю историю В. Л. в ней подвизались 27 Патриархов, 150 архиереев, 168 игуменов, 3400 иеромонахов, 14 тыс. (по др. источникам - 17 тыс.) монахов. Вклад В. Л. в духовную сокровищницу Православия огромен. Из числа лаврских монахов было избрано 26 Патриархов и 144 архиерея. В. Л. стала также усыпальницей Патриархов: на ее территории расположены 39 патриарших гробниц. Около 60 подвижников В. Л. причислено к лику святых.

Ист.: Meyer Ph. Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. Lpz., 1894; Помяловский И. В. Житие прп. Афанасия Афонского. СПб., 1895; Афонский патерик. М., 1897, 2002р. 2 ч.; ᾿Επιστολαὶ τοῦ ἐθνομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε´ πρὸς τὴν ῾Ι. Μ. τῆς Μεγίστης Λαύρας // Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. 1926. Τ. 10. Σ. 189-195; Προσκυνητάριον τῆς ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας τῆς ἐν ̀ρδβλθυοτεΑθῳ. ᾿Αθῆναι, 1930; ᾿Αθανάσιος Λαυριώτης. Προσκυνητάριον καὶ ὁδηγὸς τῆς ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. 1936; ᾿Ανέκδοτον σιγίλλιον τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Παϊσίου (1774) περὶ τῶν προνομίων τῆς Μεγίστης Λαύρας // ῾Αγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη. 1951. Τ. 16. Σ. 33-35; Γερμανὸς Λαυριώτης, ἱεροδιακ. Κατάλογος τῶν ἡγουμένων τῆς ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας τοῦ ἀγ. ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου // Ibid. 1963. Τ. 28. Σ. 91-94; Actes de Lavra. Pt. 1: Des origines à 1204 / Ed. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou. P., 1970. Pt. 2: De 1204 à 1328. P., 1977. Pt. 3: De 1329 à 1500. P., 1979. Pt. 4: Études historiques. Actes serbes / Avec la collab. de S. Ćirković. 1982. (ArAth; 5, 8, 10, 11); ᾿Εσωτερικὸς κανονισμὸς τῆς ῾Ιερᾶς καὶ Σεβασμίας, Βασιλικῆς καὶ Πατριαρχικῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ ῾Αγίου ᾿Αθανασίου ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους ̀ρδβλθυοτεΑθω. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1980 (Ркп.); Noret J. Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae. Turnhout, 1982; Νικόδημος (Μπιλάλης). ῾Ο ὅσιος ᾿Αθανάσιος ὁ ᾿Αθωνίτης. ᾿Αθήνα, 20002. Τ. 1: ῾Ο βίος τοῦ ὁσίου. ῾Ιστορικὴ βιογραφία ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχαίων βίων καὶ λοιπῶν πηγῶν; Τ. 2: Τὰ εὑρισκόμενα κείμενα (Τυπικόν, Διατύπωσις, ῾Υποτύπωσις κ. ἄ.): Εἰσαγωγή, κριτικὸ κείμενο, μετάφραση; Παύλος Λαυριώτης, μον. ῾Ο ὅσιος ᾿Αθανάσιος ὁ ᾿Αθωνίτης: Βίος, Τυπικόν, Παρακλητικὸς Κανών. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 2000.
Лит.: Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849-1850 гг. СПб., 1851. Ч. 1; Порфирий (Успенский), еп. История Афона. К., 1877. Ч. 1-3/1; СПб., 1892. Ч. 3/2; он же. Второе путешествие по Св. Горе Афонской. М., 1880; Григорович-Барский В. Г. Второе посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887; Σμυρνάκης Γ. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. ᾿Αθῆναι, 1903. Καρυαί, 19882; Νικολόπουλος Παν. Γ. Μεγίστης Λαύρας, Μονή // ΘΗΕ. Τ. 8 Σ. 884-886; Leroy J. La conversion de St. Athanase l'Athonite à idéal cénobitique et l'influence studite // Le Millénaire du Mont Athos 963-1963: Études et mélanges. Chevetogne, 1964. T. 1. P. 101-120; Lemerle P. La vie ancienne de saint Athanase l'Atonite composée au début du XIe siècle par Athanase de Lavra // Ibid. Т. 1. Р. 59-100; Μαμαλάκης Ι. Π. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Θεσσαλονίκη, 1972; Δωρόθεος, μον. Τό ̀λδβλθυοτεΑγιο ̀ρδβλθυοτεΟρος: Μύηση στήν ιστορία τού καί τή ζωή τού. Κατερίνη, 1985. Τ. 1; Χρήστου Π. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. ᾿Αθωνικὴ πολιτεία - ἱστορία, τέχνη, ζωή. ᾿Αθήνα, 1987; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη Λαύρα: Εἰκονογραφημένος ὁδηγός. Προσκυνητάριον. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1988; ᾿Αθανάσιος ( Παναγιώτης), μον. ῾Η Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν: Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος χριστανικὸς κόσμος: Προσκυνητάριον τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. ᾿Αθήνα, 1989; Παπαχρυσάνθου Δ. ῾Ο ἀθωνικὸς μοναχισμός: ᾿Αρχὲς καὶ οργάνωση. ᾿Αθήνα, 1992; Кораћ Д. Св. Гора под српском влашћу (1345-1371) // ЗРВИ. 1992. Т. 31; Mount Athos and Byzantine Monasticism: Papers from the 28th Symp. of Byzant. Studies. Birmingham, 1994; ᾿Αντωνόπουλος Ν. ᾿Α. ῾Η συνταγματικὴ προστασία τοῦ ἁγιορειτικοῦ καθεστῶτος. ᾿Αθήνα, 19972; ᾿Ανδρέας ῾Αγιορείτης, ἀρχιμ. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος προπύργιον ᾿Ορθοδοξίας καὶ ̀ρδβλθυοτεΕθνους. ᾿Αθήνα, 19973; Фотић А. Св. Гора и Хиландар у Османском царству XV-XVII вв. Београд, 2000; Σιδηρόπουλος Γ. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος: ᾿Αναφορὲς στὴν ἀνθρωπογεωγραφία. ᾿Αθήνα, 2000; Γιάγκος Θ. Ξ. Κανόνες καὶ Λατρεία. Θεσσαλονίκη, 2001. Нихоритис К. Св. гора - Атони българското новомъченичество. София, 2001; Pavlikianov C. The Medieval Aristocracy on Mount Athos. Sofia, 2001; Παπαδημητρίου Δούκα Ν. Δ. Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τῶν θεσμῶν τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους (ἀρχὲς 17ου - ἀρχὲς 20ου αἰ.) // Θεολογία. 2001. Τ. 72/1. Σ. 287-387; Τ. 72/2. Σ. 563-663; Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон: Пер. с греч. М., 2002; Μωυσεὺς ῾Αγιορείτης, γέρων. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος καὶ κόσμος. ᾿Αθῆναι, 2003; Πλακογιαννάκης Κ. Ε. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος ὁ προμάχονας τῆς ᾿Ορθοδοξίας: Παράδοση, ῾Ιστορία, Μνημεία, Περιώνυμες Εἰκόνες: Πλήρης ῾Οδηγὸς μὲ σύντομη ἱστορία καὶ περιγραφὴ τῶν μνημείων του. Θεσσαλονίκη, 2003; Πεντζίκης Γ. Ν. ´Αγιον ´Ορος: ´Ενας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός. Αθήνα, 2003. T. 1-2.
Библиогр.: Doens Ir. Bibliographie de la Sainte Montaine de l'Athos. Mont Athos, 2001 (Иностр. лит.: N 26, 47, 155, 163, 207, 325, 453, 490, 644, 645, 647, 658, 659, 661, 759, 827, 895a, 929, 934, 943, 959, 960, 986, 988, 988a, 1099, 1148a, 1152, 1318, 1440, 1442, 1448, 1450, 1526, 1580, 1721; рус. лит.: N 36, 137, 265, 317, 430, 1194, 1529, 1776).
Иером. Дионисий (Шлёнов)

Славяне в В. Л.

Пекарня Большого скита св. Анны. Фотография. Кон. ХХ в.
Пекарня Большого скита св. Анны. Фотография. Кон. ХХ в.

Пекарня Большого скита св. Анны. Фотография. Кон. ХХ в.
Число монахов слав. происхождения в В. Л. по сравнению с Зографом, Хиландаром и Пантелеимоновым мон-рем было невелико. Однако в кон. XIII - 1-й пол. XV в. В. Л. (вместе с расположенными в ее владениях скитами и келлиями - в частности, скитами св. Анны и Ильинским и келлией св. Антония в Керасье) была значительным центром лит. (прежде всего переводческой и книгописной) деятельности правосл. славян (гл. обр. болгар). В немалой степени этому способствовал авторитет мон-ря - древнейшего на Афоне и его богатейшее книжное собрание. В кон. XIII (?) - 1-й пол. XIV в. здесь находился один из главных центров т. н. тырновской (точнее - афонско-тырновской) книжной справы. В В. Л. занимались переводами и редактированием (путем сопоставления с греч. оригиналами) ряда богослужебных книг (с целью внедрения Иерусалимского устава в болг. литургическую практику) и аскетических сочинений старец Иоанн, иером. Иосиф, отредактировавший перевод Триоди Постной, и, возможно, Закхей Загорянин (работавший также в К-поле), отредактировавший перевод Триоди Цветной и переведший сборник синаксарей для всего триодного цикла, написанный незадолго до этого Никифором Каллистом Ксанфопулом. Деятельность этого кружка книжников засвидетельствована записями писцов сер.- 2-й пол. XIV в. из числа их учеников (Гавриил, старец Мефодий), сохранившимися на слав. рукописях мон-ря вмц. Екатерины на Синае (Октоих - Слав. 19/O; Триодь Постная - Слав. 23/O, Триодь Цветная - Слав. 24/O). В сер. XIV в. в скитах В. Л. проживали нек-рое время буд. Тырновский Патриарх свт. Евфимий и буд. Митрополит Киевский и всея Руси Киприан. В 1389 г. болгарин «грешный Гавриил» переписал здесь 2-ю редакцию Слов постнических Исаака Сирина (РГБ. Собр. Введенской Оптиной пуст., № 462; отрывок - РНБ. Q. I. 903). С сер. XIV в. сохранились известия о деятельности в В. Л. серб. книжников. Ок. 1347-1348 гг. здесь для серб. царя Стефана Душана было переписано Четвероевангелие «с извода монастырского» (Хиландар. № 15). В серб. (ресавской по орфографии) Минее служебной 1-й трети XV в. на сент.-окт. (Z-55) ее писец «поп Милош» оставил помету, что частично писал «с извода лаврского»; копия с этого кодекса (или с промежуточного списка), содержащая и данную приписку, была снята в 1-й пол. XVI в. в Супрасльском мон-ре (Вильнюс. БАН Литвы. Ф. 19, № 145 - Турилов. С. 280. Примеч. 111).

Во 2-й пол. XV в. слав. книгописание велось в келлии св. Антония в Керасье, где работал иером. Гавриил, происходивший, вероятнее всего, из Македонии. Им переписан Торжественник минейный со статьями триодного (Z-52) и, кроме того, сделаны надписи на ряде рукописей XIV-XV вв. о принадлежности их этой келлии (помимо Торжественника это среднеболг. Апостол 2-й пол. XIV в., до сих пор остающийся в Керасье, и серб. пергаменное Четвероевангелие кон. XIV в.- Z-31). В иконостасе храма келлии имеется ряд икон со слав. надписями, в т. ч. житийная (с 8 клеймами) прп. Антония Великого, на к-рой он изображен сидящим на троне, а над ним - Богоматерь «Ширшая небес».

Слав. книгописание в скитах В. Л. продолжалось и позднее. Известны серб. Требник, переписанный в 1607 г. в «ските лаврьском» и находившийся там по крайней мере до 1663 г. (Cmojaнoвuћ. 1902. Књ. 1. № 960), и Октоих, принадлежавший до второй мировой войны серб. мон-рю Хопово (Там же. 1903. Књ. 2. № 4507). В XVIII - сер. XIX в. В. Л. (как и Афон в целом) поддерживала тесные связи с Болгарией (в особенности с юго-зап.) и Македонией. В 1856 г. выдающийся представитель болг. национального возрождения самоковский иконописец Захарий Зограф расписал фресками в стиле позднего барокко экзонартекс соборного храма (стенопись относится к числу лучших работ живописца).

Лит.: Cmojaнoвuћ. Записи. Београд, 1902. Књ. 1; 1903. Књ. 2; Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1970р. С. 274-275; Вздорнов Г. И. Роль слав. мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и худож. оформления рус. рукописей на рубеже XIV-XV вв. // ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 180, 197-198; Попов Г. Новооткрито сведение за преводаческата дейност на българските книжовници в Св. гора през първата пол. на XIV в. // Български език. 1978. № 5. С. 402-410; Huxopumuc К. Неизвестен слав. книжовник от XV в. в Св. гора // Език и литература. 1982. № 5. С. 92-97; он же. Нови сведения за неизвестни южнослав. книжовници, ръкописи и преписи от атонските манастири // КМС. 1986. Кн. 3. С. 194-201; СтБЛ. С. 77, 137, 176, 208, 211; Турилов А. А. Южнослав. памятники в лит-ре и книжности Литовской и Моск. Руси XV - 1-й пол. XVI в.: парадоксы истории и географии культурных связей // Славянский альманах, 2000. М., 2001; Παυλικιάνωφ Κ. Σλάβοι μοναχοὶ στὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος ἀπὸ τὸν ι´ ὣς τὸν ιζ´ αἰῶνα. Θεσσαλονίκη, 2002.
А. А. Турилов

В. Л. и Россия

Появление на Афоне рус. монахов относится к древнейшему периоду истории Св. Горы. Под одним из актов В. Л. (февр. 1016) стоит подпись Герасима, «монаха, милостию Божией пресвитера и игумена обители Роса» (Actes de Lavra. T. 1. N 19). Не позднее рубежа XIV-XV вв. в В. Л. и ее владениях поселяются рус. монахи. В 1-й трети XV в. здесь подвизался иером. Афанасий Русин, переписавший и отправивший на Русь ряд книг, известных по копиям. Возможно, что это одно лицо с «последним во иноцех малейшим Афанасием», подарившим В. Л. плащаницу рус. работы с изображением «Положения во гроб» (монастырская ризница) - шедевр лицевого шитья 1-й пол. XV в.

Подробные описания мон-ря сделаны Игнатием Смолянином (1396-1402) и прп. Максимом Греком (1518-1519) (Синицына. С. 129-130), перечень его святынь приводится в «Сказании о Св. Афонской горе», составленном приехавшими в Москву в 1560 г. игум. Пантелеимонова мон-ря Иоакимом, Ставроникитским игум. Евфимием и экклисиархом В. Л. Феофаном (Сказание игум. Иоакима. С. 9-12).

Тесные контакты Московских государей и В. Л. установились с нач. XVI в. В 1515 г. в Москве побывали старец Мелетий из В. Л. и духовник Ватопедского мон-ря Нифонт. С Мелетием в Лавру были отправлены серебряная чаша, камчатные ризы и пелена к иконе прп. Афанасия Афонского (Россия и греч. мир. С. 23).

В 1584 г. в связи с кончиной сына Иоанна IV Грозного царевича Иоанна на Афон была отправлена милостыня, из к-рой В. Л. было пожаловано: 350 р. игум. Митрофану и братии (150 чел.) и 26 р.- скитникам (94 чел.). Из отчета посла Ивана Мешенина известно о существовании в лаврских скитах более 20 каменных храмов (Муравьев. Ч. 1. С. 140). Однако основными объектами благотворительности Московских государей были слав. мон-ри - Пантелеимонов и Хиландар, а из греч.- Ватопед.

В 1626 г. в Россию из В. Л. приезжал старец Герман (Бантыш-Каменский. С. 50), в 1631 г.- архим. Гавриил с грамотами от Патриархов К-польского Кирилла III Спаноса и Иерусалимского Феофана IV, в к-рых говорилось о больших долгах В. Л., вынужденной отдавать под залог свои земельные владения и церковную утварь. Он привез в дар царю Михаилу Феодоровичу частицу мощей вмч. Димитрия, образ Божией Матери в серебряном окладе и «складни резные на подобие панагии», а Московскому Патриарху Филарету - мощи вмч. Артемия в серебряном ковчеге и воздвизальный деревянный резной крест с изображением двунадесятых праздников. Архим. Гавриилу было пожаловано 130 р., но отказано в выдаче особой жалованной грамоты и денег на выплату долга мон-ря. (Муравьев. Ч. 2. С. 133-137).

Спас Вседержитель. Миниатюра из Евангелия, привезенного из Великой Лавры. XI в. (ГИМ. Греч. 13)
Спас Вседержитель. Миниатюра из Евангелия, привезенного из Великой Лавры. XI в. (ГИМ. Греч. 13)

Спас Вседержитель. Миниатюра из Евангелия, привезенного из Великой Лавры. XI в. (ГИМ. Греч. 13)
В 1641 г. в Путивль приехал лаврский архим. Иосиф с просьбой о получении жалованной грамоты, изложенной в послании Иерусалимского Патриарха Феофана IV. Но ему была выдана только обычная сумма из путивльских доходов (Там же. Ч. 2. С. 222-223). Прибывший в 1645 г. в Москву из В. Л. в составе греч. делегации старец Мелетий преподнес царю Алексею Михайловичу икону ап. Павла и резной крест и получил «обычное жалование» (Там же. Ч. 2. С. 349).

Посланный Патриархом Никоном на Афон Арсений (Суханов) привез из В. Л. 61 рукопись (1654).

В 1657 г. «для испрошения церковной утвари» в Москву приехал игум. В. Л. Игнатий (Бантыш-Каменский. С. 124-125). В 1658 г. царем Алексеем Михайловичем была выдана жалованная грамота, разрешавшая представителям В. Л. приезжать в Россию за милостыней каждый 4-й год. В 1695 г. она была подтверждена царями Иоанном V и Петром I (Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. 3/2. С. 364).

27 окт. 1735 г. имп. Анна Иоанновна учредила Палестинские штаты - фонд, из к-рого Вост. Патриархам и мон-рям, в т. ч. афонским, выплачивались пособия. Указом Синода в 1742 г. была введена единообразная дача милостыни афонским мон-рям: московская Синодальная контора обязывалась выдавать В. Л., Хиландарскому, Иверскому, Пантелеимонову, св. Павла, Зографу, Григориату, Эсфигмену, Дионисиату и Филофею ежегодно по 35 р., и кроме этого В. Л. причиталось по 10 р. каждые 5 лет (Каптерев. С. 135). Если в XVIII в. из-за русско-тур. войн эти суммы поступали нерегулярно, то в XIX в. они выплачивались аккуратно, в т. ч. и за прошедшие годы. Большую роль играли дары (напр., напрестольное Евангелие имп. Елизаветы Петровны (1758) в драгоценном окладе весом ок. 30 кг), заздравные и заупокойные милостыни.

В XIX в. на Афоне появляются рус. келейные обители, приписанные к В. Л. Согласно записке А. А. Павловского, составленной в 1917 г. для российского консульства в Фессалонике, насчитывалось 14 рус. келлий: вмч. Георгия в Карулиях (с 1811), вмч. Георгия в Керасье (с 1857), вмч. Артемия (с 1862), прп. Макария в скиту свт. Василия (с 1863), ап. Иоанна Богослова (с 1867), прор. Илии в Провате (с 1870), Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» (с 1871), ап. Иоанна Богослова в Провате (с 1872), св. Иоанна Предтечи в Провате (с 1877), Св. Троицы в Карулиях (с 1877), св. Иоанна Предтечи в Кавсокаливийском скиту (с 1889), Рождества Христова в скиту свт. Василия (с 1889), Рождества Пресв. Богородицы (с 1903), Иверской Божией Матери в Карулиях (с 1905) (подробнее о рус. келлиях см. разделы: Карулии, Керасья, Провата).

Ист.: Сказание о Св. Афонской Горе игумена рус. Пантелеймонова мон-ря Иоакима и иных святогорских старцев / Сообщ. архим. Леонид (Кавелин). СПб., 1882. (ПДП; Т. 30); Хождение Игнатия Смолянина // ППС. 1887. Вып. 12. (Т. 4, вып. 3); Три древних сказания о Св. Горе Афонской и краткое описание Св. Горы, составленное в первое посещение оной Василием Барским (1725-1726). М., 18952; Синицына Н. В. Послание Максима Грека Василию III об устройстве афонских мон-рей (1518-1519 гг.) // ВВ. 1965. Т. 26. С. 116-136; Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греч. делам моск. архива коллегии иностр. дел. М., 2001; Россия и греч. мир в XVI в. М., 2004. Т. 1.
Лит.: Муравьев А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858. Ч. 1; 1860. Ч. 2; Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к правосл. Востоку в XVI и XVII ст. Серг. П., 1914; Παυλικιάνωφ Κ. Σλάβοι μοναχοὶ στὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος ἀπὸ τὸν ι´ ὣς τὸν ιζ´ αἰῶνα. Θεσσαλονίκη, 2002; Талалай М. Г. Рус. Афон: Путев. в ист. очерках. М., 2003; он же. Рус. монашество на Афоне 1913-1918 гг. // Россия и христ. Восток. М., 2004. Вып. 2/3. С. 595-617.
Э. П. А.

Монастырский комплекс

План Великой Лавры: 1 — главный вход; 1а — малый вход; 2 — архондарик; 3 — кафоликон; 4 — трапезная; 5 — фиал; 6 — колокольня; 7 — поварня; 8 — ризница; 9 — б-ка; 10 — параклис Пресв. Богородицы Кукузелиссы; 11 — параклис св. Михаила Синадского; 12 — параклис св. Иоанна Предтечи; 13 — школа; 14 — гробницы патриархов; 15 — синодикон, резиденция игумена, келлии; 16 — кладовые, винный погреб; 17 — просфорня; 18 — башня Цимисхия
План Великой Лавры: 1 — главный вход; 1а — малый вход; 2 — архондарик; 3 — кафоликон; 4 — трапезная; 5 — фиал; 6 — колокольня; 7 — поварня; 8 — ризница; 9 — б-ка; 10 — параклис Пресв. Богородицы Кукузелиссы; 11 — параклис св. Михаила Синадского; 12 — параклис св. Иоанна Предтечи; 13 — школа; 14 — гробницы патриархов; 15 — синодикон, резиденция игумена, келлии; 16 — кладовые, винный погреб; 17 — просфорня; 18 — башня Цимисхия

План Великой Лавры: 1 — главный вход; 1а — малый вход; 2 — архондарик; 3 — кафоликон; 4 — трапезная; 5 — фиал; 6 — колокольня; 7 — поварня; 8 — ризница; 9 — б-ка; 10 — параклис Пресв. Богородицы Кукузелиссы; 11 — параклис св. Михаила Синадского; 12 — параклис св. Иоанна Предтечи; 13 — школа; 14 — гробницы патриархов; 15 — синодикон, резиденция игумена, келлии; 16 — кладовые, винный погреб; 17 — просфорня; 18 — башня Цимисхия
в плане представляет продолговатый, неправильной формы прямоугольник (80´ 200 м), повторенный в очертаниях крепостных стен с 15 башнями, среди к-рых самая высокая (24 м) - квадратная в плане башня Цимисхия (Х в., перестроена в 1522), расположенная на юго-зап. углу. На верхнем этаже башни находится параклис во имя первомч. Стефана и помещение, в к-ром в период тур. господства находилась монастырская б-ка.

В наст. время по 4 сторонам крепости расположены многоэтажные здания, посреди - большой двор, где находятся кафоликон (монастырский собор), параклисы, трапезная и др. сооружения. Совр. вид мон-ря сформировался к XVIII в. В 90-х гг. XX в. на территории В. Л. проведены капитальные реставрационные работы, обновлена кладка стен и башен.

В. Л. имеет 34 параклиса: 2 встроены в кафоликон (свт. Николая и 40 Севастийских мучеников), 15 внутри мон-ря (во имя прп. Афанасия, Богородицы Кукузелиссы, прп. Михаила Синадского, вмч. Георгия и др.), 19 параклисов вне мон-ря (прор. Илии, св. Григория, св. Параскевы, Агиасма прп. Афанасия и др.).

Кафоликон, расположенный в центре монастырского двора, представляет собой сложный комплекс, результат перестроек и дополнений, произведенных в разное время, его совр. вид сложился в 1814 г. П. Милонас установил неск. важных этапов строительства кафоликона. Первоначально (963) это был храм типа вписанного креста с куполом на граненом барабане, опиравшемся на 4 колонны, т. е. первый на Афоне и Балканах собор по типу к-польской архитектуры. Позднее по воле прп. Афанасия для нужд богослужения (ради расширения здания и создания места для певчих, как в 965 г. в мон-ре Протат) были разобраны арочные заполнения боковых стен и пристроены боковые апсиды (ок. 1002), превратившие храм в триконх. Основательные перестройки кафоликона были произведены после землетрясений 1526, 1584-1585 гг., а также при восстановлении В. Л. в 1628 г. После работ 1814 г. новая кровля объединила экзонартекс, приделы-параклисы и наос, до того существовавшие как отдельные объемы. намеренное выравнивание покрытия кафоликона привело к уничтожению древней кубической формы центрального и придельных куполов. Тогда же был устроен новый лити (внутренний нартекс) за счет разделения древнего.

Форму здания с 2 параклисами и 2 нартексами, по мнению Милонаса, кафоликон получил, по одной версии, в 10-50-х гг. XI в., по др.- между 1010 и 1020 гг. (Милонас. С. 30). Параклисы находятся по сторонам лити: юж.- во имя свт. Николая Мирликийского и сев.- во имя 40 Севастийских мучеников.

Кафоликон Великой Лавры
Кафоликон Великой Лавры

Кафоликон Великой Лавры
Фрагмент лика свт. Николая Мирликийского. Роспись кафоликона. XIV в. (Великая Лавра)
Фрагмент лика свт. Николая Мирликийского. Роспись кафоликона. XIV в. (Великая Лавра)

Фрагмент лика свт. Николая Мирликийского. Роспись кафоликона. XIV в. (Великая Лавра)
Кафоликон В. Л. был первым крестово-купольным собором на Афоне и Балканах, ставшим образцом для постройки храмов как на территории Св. Горы, так и за ее пределами, особенно в Греции и соседних землях.

Из числа древнейших украшений кафоликона сохранились бронзовые входные врата (2,84´ 0,95 м) к-польского происхождения (Bouras. S. 229-250). Первоначальные росписи собора утрачены, за исключением небольшого фрагмента c изображением свт. Николая Мирликийского (нач. XIV в.). Монументальностью форм, тщательной лепкой объема и цветом этот фрагмент близок по стилю росписям базилики Протата, выполненным Мануилом Панселином; А. Ксингопулос отмечал влияние мастеров македонской школы Михаила Астрапаса и Евтихия (Xyngopoulos. S. 61-64. Pl. IX). Новые росписи были сделаны в 1535 г. живописцем Феофаном критским (Феофан Стрелидзас, прозванный Бафас) вместе с сыновьями Симеоном и Неофитом (видимо, в В. Л. Феофан принял монашеский постриг). В своем творчестве он сочетал традиц. стиль, общий для всего греч. искусства того периода, в т. ч. афонского, с обращением к итал. гравюрам (композиция «Избиение младенцев» повторяет гравюру Маркантонио Раймонди). фрески кафоликона считаются лучшими работами Феофана, созданными в период зрелости, и относятся к числу наиболее ценных памятников монументальной живописи Св. Горы.

Композиция «Поругание Христа». Роспись кафоликона. 1535 г. Мастер Феофан Критский
Композиция «Поругание Христа». Роспись кафоликона. 1535 г. Мастер Феофан Критский

Композиция «Поругание Христа». Роспись кафоликона. 1535 г. Мастер Феофан Критский
В мраморном иконостасе кафоликона, сооруженном в 1887 г., установлены иконы более раннего времени. Существует мнение, что из этого эпистилия происходят «Сошествие во Ад» и «Пятидесятница», хранящиеся ныне в ГЭ. Образы Христа и Богоматери в иконостасе наряду с иконами праздничного чина созданы ок. сер. XVI в. Феофаном Критским, ему же приписывается изображение апостолов Петра и Павла. В иконах более позднего времени, украшающих кафоликон, сочетаются традиц. типы и приемы визант. искусства с итал. влиянием, напр. икона «Снятие с Креста» (ок. 1600) написана свящ. Иоанном Апакасом по мотивам гравюры Раймонди.

В приделе-параклисе кафоликона, посвященном 40 Севастийским мученикам, в сев.-зап. углу, находится гробница с мощами прп. Афанасия и надгробным покровом с изображением святого. В том же параклисе хранятся 2 чтимые выносные иконы - Христа и Божией Матери Экономиссы. Созданные в 1571 г. фрески были покрыты новым слоем живописи в 1854 г. Сев. параклис во имя свт. Николая был украшен в 1560 г. фресками работы живописца Франгоса Кателаноса, современника и, возможно, ученика критских художников, хотя манера его работ отличается от их школы.

Оба нартекса кафоликона расписаны: лити - в 1526 и 1854 гг., экзонартекс - в 1852 г. болг. мастером Захарием Зографом из Самокова (последняя и лучшая его работа).

среди композиций экзонартекса - «Страшный Суд», «Апокалипсис», Вселенские Соборы, новозаветные притчи, образы святых (в т. ч. равноап. Кирилла и Мефодия и явление Богоматери прп. Афанасию, высечение им источника).

Над лити и нартексами устроены катехумены (хоры) с параклисом во имя 5 мучеников (Евстратия, Евгения, Мардария, Авксентия и Ореста).

«Хвалите Господа». Фрагмент росписи параклиса Богородицы Кукузелиссы. 1719 г. Мастер Дамаскин из Янины
«Хвалите Господа». Фрагмент росписи параклиса Богородицы Кукузелиссы. 1719 г. Мастер Дамаскин из Янины

«Хвалите Господа». Фрагмент росписи параклиса Богородицы Кукузелиссы. 1719 г. Мастер Дамаскин из Янины
Самый большой из параклисов, в честь Введения Пресв. Богородицы во храм, обычно именуемый Панагия Кукузелисса, расположен напротив центрального входа, к юго-западу от кафоликона. Он был основан прп. Афанасием в память о явлении ему Пресв. Богородицы; перестраивался в XIV в. и 1613 г. Совр. здание построено в 1713 г., наос расписан в 1719 г. мастером Дамаскином из Янины, а притвор - в 1715 г. Давидом Селинидзиотисом из Авлона (Албания). этот купольный триконх сложен из камня и кирпича, его притвор выделен куполом без барабана, зап. фасад притвора имеет европ. элементы декора (фронтон, двери в виде профилированной арки, опирающейся на пилястры).

К юго-востоку от кафоликона находится параклис в честь св. Михаила, еп. Синадского,- однонефное здание с полукруглой апсидой и большим куполом, построенное в 1641 г. на основе более раннего сооружения. В 1653 г. параклис был украшен фресками Марином и Анастасием, художниками из Нафплиона; в 1742 г. был расписан нартекс. В результате капитальной реконструкции после землетрясения, произведенной в 1911 г., здание утратило старинный облик, напр. полукруглая в плане апсида с конхой стала 3-гранной с плоским перекрытием и лишилась декоративных арок на стенах.

У главного входа в кафоликон находится самый большой и древний на Афоне мраморный фиал (чаша для водосвятия), сооруженный в 1060 г. (Пс. 150) при игум. Иоанне. Мраморная чаша фиала с бронзовым визант. орлом окружена 8-угольным парапетом, сложенным из мраморных плит IX-X вв. с орнаментами и сюжетами. Его перистиль относится к 1634 г., расписан в 1635 г. Рядом возвышается тысячелетний кипарис, посаженный прп. Афанасием; по преданию, до тех пор пока он полностью не засохнет, будет стоять Св. Гора Афонская (Δωρόθεος, μον. Τ. 2. Σ. 155).

Водосвятный фиал. 1060 и 1634 г.
Водосвятный фиал. 1060 и 1634 г.

Водосвятный фиал. 1060 и 1634 г.
Южнее фиала расположены гробницы Патриархов Анфима II, Дионисия III, Иеремии III.

Напротив входа в кафоликон находится трапезная. Она сооружена при прп. Афанасии, перестроена в 1527 г. Серрским митр. Геннадием. Установленные в ней мраморные столы, видимо, относятся к первоначальному периоду (21 стол на 12 чел. каждый) (Vita А // Noret. P. 37; Vita В // Ibid. P. 151), что послужило образцом для трапезных др. мон-рей Св. Горы. Здание трапезной имеет в плане крест, внутри украшено фресками неизвестного критского живописца из школы Феофана (1-я пол. XVI в.). Среди композиций выделяются «Тайная вечеря», «Лествица», «Страшный Суд», «Древо Иессеево», «Акафист», ряд сцен из жития Пресв. Богородицы, изображения святых и аскетов и, кроме того, фигуры древнегреческих философов и мудрецов (Гомера, Пифагора, Сократа, Аристотеля, Фалеса, Галена, Платона, Плутарха, Солона, Клеанфа, Филона и др.).

Главный вход в мон-рь обрамляет 4-колонный портик с куполом, на юж. стороне есть небольшие ворота.

В сев. крыле находятся: главный вход, архондарик, кладовые и винный погреб, колокольня, древняя резиденция игумена, построенная Филофеем Коккином, параклис прп. Афанасия (в к-ром совершают монашеский постриг), новая резиденция игумена с параклисом во имя преподобных Онуфрия и Петра Афонских, синодикон, новая б-ка и параклисы сщмч. Харалампия, св. Архангелов, свт. Николая и св. Бессребреников; в юж. крыле (1769) - гостиница, поварня, малые ворота, параклисы Св. Троицы, св. Иоанна Предтечи, вмч. Георгия, ап. Иоанна Богослова, свт. Василия Великого и Всех святых; в многоярусном вост. крыле (1806) - келлии и параклисы свт. Модеста, св. Феодоров и вмч. Димитрия; зап. крыло включает крепостную стену и башню Цимисхия, а также параклис в честь Успения Пресв. Богородицы.

Пристань Великой Лавры. Фотография. Кон. ХХ в.
Пристань Великой Лавры. Фотография. Кон. ХХ в.

Пристань Великой Лавры. Фотография. Кон. ХХ в.

Недалеко от В. Л. находится пристань (арсанас), выстроенная как укрепление со сторожевой башней и 2 параклисами во имя свт. Григория, архиеп. Неокесарийского, и в честь Преображения Господня. Время их постройки точно неизвестно, предание связывает их с историей основания самой В. Л. Сооружение башни относят к XII-XIV вв.

Кладбищенский храм св. Апостолов расположен к юго-западу от мон-ря. Построен в 20-е гг. XVII в. на основе здания Х в., расписан в 1626 г. Мраморный пол датируется XII-XIII вв. Иконостас работы 1693 г. перенесен сюда из кафоликона в 1887 г.

Дальше к юго-западу от усыпальницы находится параклис св. Бессребреников Космы и Дамиана, построенный, по преданию, прп. Афанасием за одну ночь по указанию Пресв. Богородицы, после чего прекратились демонские козни, препятствовавшие строительству В. Л. Росписи датируют ок. 1600 г., в иконостасе находится чудотворная икона бессребреников Космы и Дамиана (XVII в.).

К югу от В. Л., недалеко от монастырского сада, расположена кафизма св. Архангелов, обычно называемая кафизмой прп. Иоанна Кукузеля. Здесь находится пещера, в к-рой подвизался преподобный. В монастырском саду построена часовня во имя Благовещения Пресв. Богородицы. В течение 3 лет здесь работал садовником нмч. Тимофей Эсфигменский († 1820).

Лит.: Xyngopoulos A. Nouveaux témoignages sur l'activité des peintres macédoniens au Mont-Athos // BZ. 1959. Bd. 52. N 1. S. 61-64. Pl. IX; Nadriş G. Contribution à l'étude de la peinture murale de Lavra // Le Millénaire du Mont Athos 963-1963: Études et mélanges. Chevetogne, 1964. T. 2. P. 267-274; Chatzidakis M. Recherches sur le peintre Théophane le Crétois // DOP. 1969/1970. Vol. 23/24. P. 309-352; idem. ῾Ο Κρητικὸς ζωγράφος Θεοφάνης // ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1986; Bouras Ch. The Byzantine Bronze Doors of the Great Lavra Monastery on Mount Athos // JÖB. 1975. Bd. 24. S. 229-250; Mylonas P. Le plan initial du catholicon de la Grande Lavra au Mont Athos et la genèse du type du catholicon athonite // Cah. Arch. 1984. Vol. 32. P. 89-112; idem. La trapeza de la Grande Lavra au Mont Athos // Ibid. 1987. Vol. 35. P. 143-157; Милонас П. М. Заметки об архитектуре Афона // ДРИ. СПб., 1995. [Вып.:] Балканы. Русь. С. 7-81.
М. А. М.

Святыни

Чудотворные иконы

В В. Л. находятся 4 чудотворные иконы Божией Матери, с каждой из к-рых связано особое предание.

Икона Божией Матери «Экономисса» (Παναγία Oἰκονόμισσα) написана в память о явлении Богородицы прп. Афанасию, к-рый из-за голода, постигшего основанную им обитель, решил подвизаться в др. месте. На пути в Карею ему встретилась Пресв. Дева и убедила вернуться в мон-рь, обещав, что Сама станет экономом В. Л. В подтверждение своих слов Она велела прп. Афанасию ударить посохом о камень, и из камня забил источник, сохранившийся до наст. времени и известный как Агиасма прп. Афанасия. С тех пор в мон-ре нет должности эконома, а есть только его помощник (παραοικόνομος).

Икона Божией Матери Кукузелисса
Икона Божией Матери Кукузелисса

Икона Божией Матери Кукузелисса
Список иконы, сделанный в 1578 г., находится слева от центрального входа в монастырский собор (кафоликон), на вост. стене в литийном притворе, недалеко от параклиса 40 Севастийских мучеников. На иконе изображена сидящая на престоле Божия Матерь с Младенцем и предстоящими св. Михаилом Синадским и прп. Афанасием с моделью В. Л. в руках. От иконы происходили многочисленные чудеса.

Икона Божией Матери Кукузелисса (Παναγία Κουκουζέλισσα) в древности находилась в кафоликоне, в 1826 г. была перенесена в одноименный параклис близ врат обители. По преданию, икона чудесным образом прибыла в В. Л. и оказалась в иконостасе кафоликона, ок. 1300 г. она была помещена над архиерейским местом. Ранее она именовалась «Экономисса», свое новое название получила в память о видении Пресв. Богородицы прп. Иоанну Кукузелю. После того как он пропел перед иконою акафист Богородице в субботу Акафиста, она явилась ему во время сна со словами: «Радуйся, Иоанн! Воспевай меня, и я тебя не оставлю» - и вложила ему в руку золотую монету. Монета Кукузеля была подвешена к иконе и от нее, так же как и от образа Божией Матери, происходили мн. чудеса. В сер. XVII в. половина монеты была послана в Россию, впосл. туда была отправлена и 2-я ее половина (᾿Αθανάσιος (Παναγιώτης), μον. Σ. 62). По др. данным, в 1914 г. монета была послана в Румынию и там утеряна (Θεοφύλακτος (Μαρινάκης), ἀρχιμ. Σ. 244-245). Икона не раз спасала мон-рь от пожаров, а в 1755 г.- от нападения пиратов. По преданию, она является одной из 70 икон, написанных евангелистом Лукой, по др. сведениям, датируется X в. Празднование ей совершается 1 окт. Накануне Рождества Христова, Пасхи и дня памяти прп. Афанасия икона торжественно переносится в монастырский собор.

Икона Божией Матери «Поручительница», или «Отшельница»
Икона Божией Матери «Поручительница», или «Отшельница»

Икона Божией Матери «Поручительница», или «Отшельница»

Икона Божией Матери «Элеовритисса» (᾿Ελεοβρύτις) находится в одноименном параклисе в конце площади между кафоликоном и трапезной. В параклисе 40 Севастийских мучеников находится икона Божией Матери «Ктиторисса» (Κτητόρισσα), помощница преподобного в устроении обители.

Много чудотворных икон находятся или находились в близлежащих скитах и др. экзартимах В. Л.: «Поручительница», или «Отшельница» (᾿Εγγυήτρια ἤ ᾿Ασκήτρια),- в пещере прп. Афанасия, икона Божией Матери из келлии Рождества Богородицы - в Большом скиту св. Анны, «Продромитисса» - в румын. скиту Иоанна Предтечи, «Знаменосная» - в Керасье и др.

Одна из чудотворных икон Божией Матери именуемая «Сиротой» (Παναγία ᾿Ορφανή) была найдена в пустой келлии недалеко от В. Л. буд. иеросхим. Антипой Валаамским († 1882), молдаванином по происхождению, подвизавшимся сначала в Эсфигмене, затем в окрестностях В. Л. Лик Богородицы был неразличим из-за копоти, но чудесным образом очистился, будучи омыт водой всего один раз. Сейчас икона находится в Валаамском мон-ре.

Лит.: Вышний Покров над Афоном, или Сказания о святых чудотворных на Афоне прославившихся иконах. М., 1902, 1997р. С. 35-42, 164-167; Θεοφύλακτος (Μαρινάκης), ἀρχιμ. Θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας στό ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. Θεσσαλονίκη, 2001. Σ. 236-280.

Мощи

В В. Л. хранится множество мощей святых и драгоценные реликвии, среди к-рых 3 креста с частицами Честного и Животворящего Древа Господня. Самый древний из них, подаренный прп. Афанасию имп. Никифором II Фокой (964), находится в двухстороннем ковчеге с надписью X в.: «Кресте Господень, помоги мне, Афанасию монаху». Он украшен 65 драгоценными камнями и визант. эмалями. 2 др. креста хранятся в серебряных двухсторонних ковчегах, сделанных в 1794 и 1837 гг. В золотом и серебряном крестообразных ковчегах помимо частиц Честного Древа помещены части тернового венца Спасителя, губки, приношений волхвов и др.

Имп. Никифор II Фока подарил новоустроенной обители главы свт. Василия Великого и мч. Александра Пиднского, имп. Василий II Болгаробойца и Константин VIII - главы прп. Михаила, еп. Синадского, и мч. Евстратия, левую руку свт. Иоанна Златоуста, имп. Константин IX Мономах - главы мц. Минодоры и прп. Феодора Освященного вместе с частью главы вмч. Феодора Стратилата. В XIX в. архим. Вениамин Лавриот, занимавший должность эконома подворья В. Л. в Молдавии, выкупил у местного тур. паши главу сщмч. Григория, просветителя Вел. Армении.

Крест прп. Афанасия Афонского. Фотография. Кон. ХХ в.
Крест прп. Афанасия Афонского. Фотография. Кон. ХХ в.

Крест прп. Афанасия Афонского. Фотография. Кон. ХХ в.
В В. Л. также хранятся часть главы св. Иоанна Предтечи, часть руки свт. Нектария Эгинского, частицы мощей вмч. Меркурия, вмч. Прокопия, вмч. Артемия, ап. Андрея Первозванного, ап. Луки, первомч. Стефана, сщмч. Игнатия Богоносца, прп. Ефрема Сирина, свт. Иоанна Милостивого, сщмч. Антипы, мч. Кирика, вмч. Никиты, сщмч. Елевферия, прав. Иоанна Русского, сщмч. Фоки, вмч. Пантелеимона, равноап. Константина и Елены, прп. Андроника, прп. Сампсона Странноприимца, сщмч. Харлампия, бессребреников Космы и Дамиана, вмч. Евстафия, мч. Акиндина, вмч. Мины, сщмч. Ермолая, мч. Иакинфа, прмч. Стефана Нового, свт. Андрея, архиеп. Критского, прп. Даниила Столпника, первомц. Феклы, мучениц Нимфодоры, Иулитты, Параскевы, Фотинии, Анастасии и др.

Из мощей афонских подвижников в В. Л. находятся мощи прп. Иоанна Кукузеля (целиком), прп. Акакия Нового Кавсокаливита (за исключением главы), главы преподобных Григория Доместика, Нила Мироточивого, Никодима Святогорца и др.

В параклисе прп. Афанасия хранятся железные посох и наперсный крест святого, к-рый подвешивался на шею при помощи железного обруча. Внутри креста мощи мн. святых и воскомастика.

В «Сказании о Св. Афонской Горе» (1560), в числе составителей к-рого был Феофан, экклисиарх В. Л., упоминаются честные власы Господа Иисуса Христа, Его пелены, млеко Пресв. Богородицы, кровь Иоанна Предтечи и др. (Сказание игум. Иоакима. С. 9). В монастырских записях упоминаются мощи, подаренные впосл. в благодарность за милостыню, нек-рые из них, возможно, были возвращены мон-рю: часть руки ап. Луки, частицы мощей прп. Луки Элладского, мц. Иулитты, 40 Севастийских мучеников, власы Пресв. Богородицы, части от даров волхвов, миро от мощей вмч. Димитрия (Григорович-Барский. Второе посещение. С. 9-36).

Лит.: Сказание о Св. Афонской Горе игумена рус. Пантелеймонова мон-ря Иоакима и иных святогорских старцев / Сообщ. архим. Леонид (Кавелин). СПб., 1882. (ПДП; Т. 30); Григорович-Барский В. Г. Второе посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887; Grabar A. La precieuse croix de la Lavra Saint-Athanase au Mont Athos // Cah. Arch. 1969. T. 19. P. 113-120; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη Λαύρα: Εἰκονογραφημένος ὁδηγός. Προσκυνητάριον. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1988. Σ. 79-82; ᾿Αθανάσιος (Παναγιώτης), μον. ῾Η Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν: Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος χριστανικὸς κόσμος: Προσκυνητάριον τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. ᾿Αθήνα, 1989. Σ. 66.

Ризница

Ап. Иоанн Богослов. Мозаичная икона. XIII в. (Великая Лавра)
Ап. Иоанн Богослов. Мозаичная икона. XIII в. (Великая Лавра)

Ап. Иоанн Богослов. Мозаичная икона. XIII в. (Великая Лавра)
располагается в отдельном здании к востоку от монастырского собора. В ней хранится церковная утварь, богослужебные книги в драгоценных окладах, предметы шитья (ризы, плащаницы XV-XVII вв.), кресты-мощевики (энколпионы), напрестольные кресты, ценные переносные иконы.

Многие из сокровищ связаны с именем имп. Никифора II Фоки: Евангелие (XI в.), митра (XIII в.) и саккос, а также позолоченная коробочка в форме змеиной головы, к-рая содержит окаменевший язык аспида (Х в., дар императора прп. Афанасию), использовавшаяся монахами для приготовления противоядия от змеиных укусов. Здесь же хранится саккос имп. Иоанна I Цимисхия.

Напрестольное Евангелие, известное как Евангелие имп. Никифора II Фоки (XI в.), заключено в золотой оклад, украшенный драгоценными камнями и перегородчатыми эмалями. На верхней крышке оклада под аркой представлена чеканная в высоком рельефе фигура Спасителя, стоящего на украшенном подножии, с раскрытым кодексом и благословляющей десницей. Среди др. книг выделяется Евангелие 1735 г. в серебряном окладе с эмалями (40´ 56 см), а также рус. напрестольное Евангелие 1758 г. (50´ 72 см), вклад имп. Елизаветы Петровны, вес его драгоценного оклада составляет ок. 30 кг.

Дискос янинского деспота Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в. (Великая Лавра. Ризница)
Дискос янинского деспота Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в. (Великая Лавра. Ризница)

Дискос янинского деспота Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в. (Великая Лавра. Ризница)
В В. Л. находятся древнейшая из сохранившихся на Афоне икон - образ 5 мучеников (кон. XI в.), украшавший параклис 40 Севастийских мучеников (художественные особенности сближают ее с миниатюрой имп. Никифора III Вотаниата из рукописи Paris. Coisl. 79, 1078 г.), а также иконы вмч. Пантелеимона (XII в.), мозаичные образы Христа Пантократора (XIV в.) и ап. Иоанна Богослова (2-я пол. XIII в., по мнению В. Н. Лазарева - XIV в.) в золотом сканом окладе, на полях к-рого помещены медальоны с перегородчатыми эмалями XI-XII вв.

Ценным экспонатом является золотой дискос со вставками из драгоценных камней - вклад янинского деспота Фомы Прелюбовича († 1385), украшенный выполненными в технике черни изображениями Христа во гробе («Не рыдай Мене Мати»), символами евангелистов и херувимами. Среди богослужебной утвари выделяются литийница с эмалями 1677 г. и сион 1644 г., подаренный валашским господарем Матеем Басарабом.

В ризнице хранятся жезлы Патриархов Дионисия III, Иакова I и Иоакима III, а также шитые золотом саккос и епитрахиль Патриарха Дионисия III (1662), епитрахиль с 24 вышитыми сценами Акафиста и омофор Патриарха Анфима (1608), плащаница рус. происхождения (1566), пелена с изображением св. Георгия Скирианоса (1691) и риза чудотворного образа Божией Матери Кукузелиссы.

В ризницу В. Л. присылались и военные трофеи, в наст. время здесь находятся 3 железных панциря, 2 кожаных колчана со стрелами и копье, принадлежавшие сарацинам, мечи и сабли визант. и поствизант. периодов, разное оружие XVII-XVIII вв. и эпохи Греческого восстания 1821 г., пушки 1550 и 1821 г.

Лит.: Weitzmann K. Das Evangelion im Skevophylakion zu Lavra // SK. 1936. Vol. 8. P. 83-98; Chatzidakis M. Une icône en mosaïque de Lavra // JÖB. 1972. Bd. 21. S. 73-81; idem. Anciennes icônes de Lavra d'après un texte géorgien // Rayonnement Grec: Hommage à Ch. Delvoye. Brux., 1982. P. 425-429; idem. Une icône avec les trois inventions de la tête du Prodrome à Lavra // Cah. Arch. 1988. T. 36. P. 85-97; Χατζηδάκης Μ. Ψηφιδωτὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴ Λαύρα // Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς ᾿Αρχαιλογικῆς ῾Εταιρείας. 1973/1974. Τ. 7. Σ. 149-156; idem. Χρονολογημένη βυζαντινὴ εἰκόνα στὴ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας // Βυζάντιον: ᾿Αφιέρομα στὸν ᾿Α. Ν. Στράτο. ᾿Αθῆναι, 1986. Τ. 1. Σ. 225-240.

Библиотека и архив

Воскресение Господне. Миниатюра из Евангелия имп. Никифора II Фоки. XI в. (Великая Лавра. Ризница)
Воскресение Господне. Миниатюра из Евангелия имп. Никифора II Фоки. XI в. (Великая Лавра. Ризница)

Воскресение Господне. Миниатюра из Евангелия имп. Никифора II Фоки. XI в. (Великая Лавра. Ризница)
первоначально располагались в одном из храмовых помещений, затем на верхнем этаже башни Цимисхия. С 1870 г. вместе с ризницей размещены в одноэтажном здании, находящемся к востоку от кафоликона. Б-ка считается самой богатой на Афоне, в ней хранится ок. 3 тыс. рукописей (в основном на греч. языке).

Одним из древнейших манускриптов является фрагмент из Послания ап. Павла Коринфянам VI в., листы из этого кодекса хранятся в б-ках разных стран: Paris. Coisl. 202 и Suppl. Gr. 1074; Taurin. Cod. 82; РНБ. Греч. 14; ГИМ. Греч. 563; РГБ. Ф. 270. № 1; НБУВ. Ф. 301. № 26 п. Древнейшая датированная рукопись - сборник богословских сочинений (Cod. 157/B 37) - была написана в 970 г.

Скрипторий и б-ка в В. Л. основаны прп. Афанасием, к-рый занимался перепиской книг и был выдающимся каллиграфом. В житиях прп. Афанасия говорится, что он, переселяясь на Афон из Киминской обители в Вифинии, взял с собой помимо кукуля прп. Михаила Малеина 2 собственноручно переписанных кодекса: Четвероевангелие и Деяния апостолов (Vita А // Noret. P. 15; Vita В // Ibid. P. 22). При жизни основателя В. Л. в ней трудились и др. писцы, самый известный - Иоанн, его рукой написаны кодексы Δ 70 (984 г.), Δ 75 (987 г.), Δ 76 (продолжение Δ 75), А 19 (992 г.) и др.

Б-ка В. Л. пополнялась как за счет рукописей, созданных в ее скриптории, так и за счет пожертвований и вкладов. Первым библиотекарем В. Л. стал мон. Михаил. В 1300 г. библиотекарь мон. Димитрий предпринял попытку упорядочить рукописное собрание. В кон. XIX в. мон. Александр Лавриот и затем бывш. лаврский игум. Хризостом систематизировали и подготовили 3-томный каталог, к-рый так и не был издан (Κουρίλας. Σ. 323-345). В 1925 г. Софроний (Евстратиадис), бывш. митр. Леонтопольский, издал каталог, составленный мон. Спиридоном Лавриотом (Кабанасом), в к-ром учтена большая часть рукописей - 2046; из них 470 кодексов и 50 свитков - пергаменные.

В 1935 г. этот каталог был дополнен Евлогием Лавриотом (Куриласом) (3 рукописи, из к-рых самая древняя K 122 датируется XI в. (Κουρίλας. Σ. 330-333)), в 1958 г. Пантелеимоном Лавриотом сделано описание 165 новых рукописей В. Л. (см. также Πολίτης Λ., Μανούσακας Μ. Συμπληρωματικοὶ κατάλογοι χειρογράφων τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. Θεσσαλονίκη, 1973). В наст. время ок. 700 рукописей В. Л. остаются некаталогизированными.

Успение Божией Матери. Миниатюра из Евангелия имп. Никифора II Фоки. XI в. (Великая Лавра. Ризница)
Успение Божией Матери. Миниатюра из Евангелия имп. Никифора II Фоки. XI в. (Великая Лавра. Ризница)

Успение Божией Матери. Миниатюра из Евангелия имп. Никифора II Фоки. XI в. (Великая Лавра. Ризница)
Наряду с богослужебными и святоотеческими книгами в б-ке хранятся философские, медицинские, юридические трактаты, а также сочинения античных авторов. 12 древнейших кодексов написаны унциалом. Большой интерес представляют 51 литургический свиток (с X по XV в.), один из к-рых достигает 10-метровой длины.

Особую ценность имеет хранящееся в ризнице т. н. Евангелие имп. Никифора II Фоки (XI в.) в драгоценном окладе, украшенное заставками и 3 миниатюрами «Сошествие во ад», «Рождество Христово» и «Успение Богородицы». Приплетенные к Евангелию начальный и последний листы датируются V в. и сходны с Синайским кодексом (Κουρίλας. Σ. 35).

Среди лицевых рукописей выделяются Евангелие Х в. (А 92), на фронтисписе к-рого представлена фигура Христа, стоящего на подножии, в окружении 6 медальонов с изображениями Божией Матери, св. Иоанна Предтечи и 4 евангелистов; Слова Григория Богослова (В 107, XI в.), украшенные изящными заставками и инициалами; Евангелия 992 г. (А 19), XI в. (А 42 и 57) и 1098 г. (А 61) с заставками и таблицами Евсевиевых канонов; Минологии (Δ 51, XI в. и Δ 71, XII в.), включающие соответственно 13 и 9 изображений святых и сцен их мученической смерти; Евангелия с изображениями евангелистов (А 7, XI в.; А 21, XI-XII в.; А 4, XII в.; А 106 и А 118, XIII в.; А 35, 1270 г.; А 15, нач. XIV в.; А 111, XIV в.; А 46, 1333 г.; А 113, 1367 г.).

Значительный интерес представляет «Ботаника» Диоскурида (Ω 75, XII в.) с многочисленными рисунками растений и животных.

Брак в Кане. Миниатюра из Евангелия. XIV в. (Laur. A. 76. Fol. 69v)
Брак в Кане. Миниатюра из Евангелия. XIV в. (Laur. A. 76. Fol. 69v)

Брак в Кане. Миниатюра из Евангелия. XIV в. (Laur. A. 76. Fol. 69v)
Толкование Олимпиодора на Книгу Иова (В 100, XIII в.) содержит 40 миниатюр, кодекс В 26 (XIII в.) - 22 сцены из ВЗ и НЗ, Евангелие (А 76, XIV в.) - миниатюры «Брак в Кане Галилейской», «Иоанн Предтеча с учениками», «Призвание ап. Филиппа» и «Христос и Никодим Аримафейский», Псалтирь (В 25, XIV-XV вв.) - изображение прор. Моисея, переходящего Красное м. Житие прп. Афанасия Афонского (Е 194, XV в.) открывается миниатюрой с портретом преподобного. Имеются и более древние списки «Завещания» и Жития прп. Афанасия (напр., К 122. f. 5v - 106, XI в.) с его лицевыми изображениями.

Из святоотеческих трактатов, хранящихся в б-ке В. Л., особого внимания заслуживает Cod. Ω 95, XVIII в. (по каталогу Евстратиадиса, № 1907), содержащий сочинения свт. Григория Паламы. По предположению совр. греч. исследователя протопр. Г. Марнеллоса, это часть 3-томного собрания сочинений свт. Григория, подготовленного прп. Никодимом Святогорцем к публикации по разным рукописным источникам, найденным на Афоне и за его пределами. В 1796 г. прп. Никодим отправил их для издания в венскую типографию, где они пропали в результате разгрома типографии австр. солдатами из-за публиковавшихся в ней воззваний К. Ригаса Велестинлиса Фереоса. В 1836 г. мон. Стефан Скуртей, находясь в Венеции в связи с подготовкой к изданию «Эортодромиона» прп. Никодима, получил часть пропавших сочинений от К. Визирулиса, председателя общины св. Георгия в Вене, и привез их в келлию Скуртеев. В скором времени рукопись была передана в б-ку В. Л. (Μαρνέλλος. Σ. 511-557).

Памятная книга «Куварас», куда записывались имена всех насельников В. Л. со времени ее основания до XIX в., также хранится в б-ке.

В архиве В. Л. находятся 200 документов визант. периода: имп. хрисовулы (напр., 3 хрисовула имп. Алексея I Комнина и др.), патриаршие грамоты и послания (напр., послание К-польского Патриарха Николая II Хрисоверга к прп. Афанасию) и монастырские акты, подтверждающие владения В. Л. и зависимых от нее скитов, келлий и подворий. Ок. 8 тыс. документов были составлены в эпоху тур. владычества на греч. языке, остальные 4 тыс.- на тур. (прилагается перевод на греческий), а также румын. и слав. языках. Древнейший документ датируется 897 г., один из наиболее поздних - 1679 г. Наиболее важные документы были каталогизированы в 1764 г. проигум. В. Л. Кириллом Пелопоннесским (отд. уточнения его каталога см.: Σταμίρης. Σ. 446-448) и Феодоритом, бывш. игум. Эсфигменским; нек-рые из них Феодорит успел скопировать (103 списаны, 126 только описаны). В XX в. работа по каталогизации архива продолжалась как лаврскими монахами, так и светскими исследователями (Κουρίλας. Σ. 314-322). В 1915-1916 гг. франц. исследователи M. Г. Милле сфотографировал хрисовулы В. Л., Г. Руйяр опубликовала ряд материалов (об архиве см.: Rouillard. P. 253-264; Κουρίλας. Σ. 311-314 (перечень основных разделов)).

В наст. время в б-ке находится ок. 100 тыс. печатных книг. Хронологически книги распределяются следующим образом: 22 книги напечатаны до 1500 г., 20 тыс.- до 1800 г., 19 тыс. - в XIX в., 60 тыс.- в XX в. Ок. 6 тыс. книг изданы на румын. и слав. языках. По предварительным исследованиям, проводившимся в кон. 70-х гг. ХХ в., было установлено, что из старопечатных книг (изданных до 1800), 150 являются редчайшими экземплярами, из них 50 имеются только в б-ке В. Л. Библиотекарь В. Л. мон. Пантелеимон (Давос) составил черновой каталог нек-рой части книг (1930-1966). Работа по систематизации и упорядочению книг возобновилась после принятия братством В. Л. общежительного устава.

Лит.: Бенешевич В. Н. Сведения о греч. рукописях канонического содержания в б-ках мон-рей Ватопеда и Лавры Св. Афанасия на Афоне // ВВ. 1904. Т. 11. Вып. 2; Σπυρίδων (Καμπανᾶς) Λαυριώτης, μον., Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας τῆς ἐν ῾Αγίῳ ̀ρδβλθυοτεΟρει = Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Lavra on Mt. Athos. Р., 1925; Rouillard G. Les archives de Lavra (Mission Millet) // Byz. 1926. T. 3. P. 253-264; Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. Συμπλήρωμα ῾Αγιορειτικῶν καταλόγων Βατοπεδίου καὶ Λαύρας: μνημεῖα ἁγιολογικά. P., 1930; Σπυρίδων (Καμπανᾶς) Λαυριώτης, μον. ῾Αγιορειτικά: Καταγραφὴ τῶν ἐπισημοτέρων χρυσοβούλλων τῶν ἐν τῇ ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας σωζομένων // Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. 1930. T. 13. Σ. 299-302; idem. ᾿Αναγραφαὶ ἐγγράφων τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ ἀγ. ᾿Αθανασίου ἐν ̀ρδβλθυοτεΑθῳ // BNJ. 1930. Bd. 7. S. 388-428; Εὐλόγιος (Κουρίλας), γέρων. Τὰ κειμηλαρχεῖα καὶ ἡ βιβλιοθήκη τῆς ἐν ̀ρδβλθυοτεΑθῳ ῾Ι. Μ. Λαύρας ἐν κινδύνῳ // ΕΕΒΣ. 1935. Τ. 11. Σ. 306-345; Παντελεῆμων (Ντάβος) Λαυριώτης, γέρων. ῾Η βιβλιοθήκη τῆς ἐν ̀ρδβλθυοτεΑθω ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας // Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. 1934. Τ. 18. Σ. 327-328; idem. Κατάλογος ἀρχετύπων ἤτοι τῶν ἀρχαιοτέρων ἐκδόσεων (1488-1599) τῶν ἐν βιβλιοθήκῃ τῆς ἐν ̀ρδβλθυοτεΑθῳ ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας ἀποκειμένων // ῾Αγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη. 1951. Τ. 16. Σ. 155-185; idem. Συμπληρωματικὸς κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ι. Μ. Μ. Λαύρας // Ibid. 1958. Τ. 28. Σ. 87-203; Guillou А. Les débuts de la diplomatique byzantine: Cyrille de Lavra // BCHell. 1958. T. 82. P. 610-634; Σταμίρης Γ. Α. Διορθώσεις εἰς τὸν Κατάλογον τῶν θείων χρυσοβούλλων κ. λ. π. τῆς Μεγίστης καὶ ῾Αγ. Λαύρας // ΕΕΒΣ. 1959. Τ. 29. Σ. 446-448; Μανούσακας Μ. ῾Ελληνικά χειρόγραφα καί ἔγγραφα τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους // Ibid. 1963. Τ. 32. Σ. 386-387, 404-407; Οἱ θησαυροὶ τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. Σειρὰ Α´. Εἰκονογραφημένα χειρόγραφα. Τ. 3: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακάλου, Μ. Θιλοθέου, Μ. ῾Αγίου Παύλου / ῾Υπὸ Σ. Μ. Πελεκανίδου, Π. Κ. Χρήστου, Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Σ. Ν. Καδᾶ, Αἰκ. Κατσαροῦ. ᾿Αθῆναι, 1979; Μαρνέλλος Γ., πρωτοπρ. Τὰ ἅπαντα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. ῾Ηπερεπέτεια τῶν χειρογράφων // ̀λδβλθυοτεΥδωρ ἐκ πέτρας. ̀λδβλθυοτεΑγιος Νικόλαος Κρήτης, 2000. Σ. 511-557.

Славянские рукописи

Собрание слав. рукописей XIV-XIX вв. и старопечатных книг в б-ке В. Л. является крупнейшим среди неслав. мон-рей Афона и 4-м на Св. Горе после Хиландара, Зографа и Пантелеимонова мон-ря. Его каталогизированная часть (секция Z б-ки) включает 58 кодексов. Число некаталогизированных рукописей составляет еще ок. 30 кодексов (информация X. Микласа и А. А. Турилова), среди к-рых имеются как пергаменные, так и написанные на бумаге (напр., серб. сборник аскетического содержания рубежа XIV-XV вв.). Среди каталогизированных рукописей особого внимания заслуживают болг. Минея служебная на февраль нач. XIV в. на бумаге (Z-53), содержащая особую сокращенную редакцию службы равноап. Кириллу Философу (Нихоритис. С. 183-198); серб. Минея праздничная сер. XIV в. (Z-42); 2 сборника аскетических сочинений 2-й пол. XIV в.- болг. (Z-36) и серб. (Z-41); серб. Богородичник посл. четв. XIV в. (Z-51) - один из древнейших слав. списков этого богослужебного сборника, украшенный заставкой визант. стиля, напоминающей белокаменную резьбу; монастырский синодик-помянник (Z-23), написанный в Москве в 1641-1642 гг., во время пребывания там лаврского посольства; Псалтирь с рисунками-миниатюрами (Z-29), переписанная в 1650 г. в Адрианополе иереем Захарией Брусленовским «из повету Киевского», попавшим в плен к татарам в начале национально-освободительной войны, проданным в Турцию и выкупленным местными христианами; мистико-дидактическое соч. «Вечность адская, или Узы и огнь вечный» (Z-35) в укр. списке 1748 г., сделанном иером. Даниилом (Пучковским).

Лит.: Нихоритис К. Службата на Св. Кирил Философ: Светогорска ръкописна традиция // Cyrillomethodianum. Thessal., 1984/1985. Vol. 8/9. Р. 183-198; Slavic Codices of the Great Lavra Monastery / A Description by M. Matejic and D. Bogdanovic. Sofia, 1989; Слав. рукописи афонских обителей / Сост. А. А. Турилов и Л. В. Мошкова, под ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999.
А. А. Турилов
Иером. Дионисий (Шлёнов)

Скиты

Большой скит св. Анны

Прп. Геронтий. Гравюра XIX в.
Прп. Геронтий. Гравюра XIX в.

Прп. Геронтий. Гравюра XIX в.
(греч. Σκήτη ῾Αγίας ̀ρδβλθυοτεΑννης), особножительный, самый большой и древний на Афоне, находится на склоне зап. отрогов горы Афон, за Новым Скитом и недалеко от Пустыни. Келлии располагаются на высотах от 450 м и ниже, кириакон (скит-ский соборный храм) - на высоте 300 м. Ранее в этой местности, именовавшейся Вулевтирии, находился мон-рь в честь Божией Матери или сщмч. Елевферия, основанный ок. 1007 г. Евстратием, 2-м игум. В. Л. Описание Вулевтирий и одноименного мон-ря сохранилось в истории эсфигменского игум. Феодорита (опубл.: Порфирий (Успенский), еп. Второе путешествие. С. 469-470).

Реликварий с мощами прав. Анны (Большой скит св. Анны)
Реликварий с мощами прав. Анны (Большой скит св. Анны)

Реликварий с мощами прав. Анны (Большой скит св. Анны)
По преданию, скит был основан в XIV в. прп. Геронтием, последним игум. мон-ря Вулевтирии (Πλακογιαννάκης. Σ. 65). Древнейшие упоминания о ските относятся к 70-м гг. XIV в. В одной из рукописей В. Л. говорится о том, что «в 1575 году пришел в наше собрание отец кир Феодосий серб, и мы дали ему келлию в Святой Анне» (цит. по: Εὐλόγιος (Κουρίλας), γέρων. ̀ρδβλθυοτεΑθως. Σ. 522). 25 окт. 1666 г. Матфей, духовник валашского господаря Шербана Кантакузино (1678-1688) и ктитор келлии вмч. Георгия в Провате, подарил скиту святыню - левую ногу прав. Анны, матери Пресв. Богородицы. В 1680 г. был построен кириакон в честь св. Анны (перестраивался в 1754 и 1804) на средства К-польского Патриарха Дионисия III Вардалиса, к-рый в то время жил на покое в В. Л. В 1689 г. К-польский Патриарх Дионисий IV утвердил устав скита. В 1728 г. были сооружены нартекс и трапезная. В 1729 г. на средства митр. Артского и Навпактского Неофита, жившего в В. Л., построен храм-усыпальница во имя Живоносного Источника. В 1757 г. кириакон был расписан художниками из Эпира Константином и Афанасием в манере критской школы. В 1784 г. построена колокольня. В 1843 г. нек-рые монахи предприняли попытку отделиться от В. Л., доказывая, что скит всегда именовался Синайским. Смута прекратилась после вмешательства К-польского Патриарха Анфима VI, как видно из его послания (окт. 1847), хотя разногласия между скитом и В. Л. продолжались вплоть до нач. XX в. (Μαμαλάκης. Σ. 507-514). В нач. XX в. в скиту жили 300 монахов.

Крайняя келлия Большого скита св. Анны. Фотография. Кон. ХХ в.
Крайняя келлия Большого скита св. Анны. Фотография. Кон. ХХ в.

Крайняя келлия Большого скита св. Анны. Фотография. Кон. ХХ в.
Из скита вышли 7 преподобных: Геронтий (XIV в.), Нифонт Афонский (XIV в.), Герасим Новый Кефалонский († 1579), Дионисий Ритор († 1605), Митрофан (XVII в.), Софроний (ХХ в.) и Савва († 1948) и 9 преподобномучеников: Макарий Киосский († 6 окт. 1590), Никодим Албанский († 11 июля 1722), Косма Агиананит († 3 дек. 1760), Лука Адрианопольский, или Митилинский († 23 марта 1802), Иларион († 20 сент. 1804), Никита († 4 апр. 1808), Нектарий († 11 июля 1820), Давид († 26 июня 1813). Здесь готовился к мученичеству Павел Панайотис Пелопоннесский, постриженик В. Л. († 22 мая 1818).

В XX в. в скиту подвизались старцы Елевферий († 1933), Андрей Постник († 1934), Никандр († 1938), Леонтий Исповедник († 1938), Харалампий († 1945), Феодосий († 1950), Иоаким († 1950), Гавриил (Картонас) († 1956), Никодим Киприот († 1960). Один из отцов скита иером. Савва Новый, скончавшийся на о-ве Калимнос (1862 - 25 марта 1948), был причислен к лику святых в 1987 г.

В алтаре кириакона покоятся мощи Патриарха К-польского Кирилла V (1748-1757), скончавшегося в келлии св. Апостолов, а также частицы мощей прмч. Нектария Нового (часть главы), новомучеников Игнатия, Евфимия и Акакия (из Иверского скита), вмч. Пантелеимона, вмч. Димитрия, сщмч. Харалампия, бессребреников Космы и Дамиана, вмч. Меркурия и др.

В б-ке кириакона хранится 250 рукописей (из них 3 пергаменные), каталогизированные мон. Герасимом Микраяннанитом.

В наст. время здесь находится 58 келлий (51 из них имеет свой храм), из к-рых заселены только 35, в них живут 78 монахов.

Кавсокаливийский скит

Прп. Максим Кавсокаливит. Икона. XIX в.
Прп. Максим Кавсокаливит. Икона. XIX в.

Прп. Максим Кавсокаливит. Икона. XIX в.
(Кавсокаливии; греч. τὰ Καυσοκαλύβια), особножительный, с 40 каливами, нек-рые не имеют храма, половина келлий в наст. время пустует. Находится за Пустынью, по дороге к В. Л., на скалах, на высоте 120 м над уровнем моря. Название («сожженные хижины») происходит от имени основателя - прп. Максима Кавсокаливита († 13 янв. 1365), к-рый всякий раз, когда рядом с его каливой поселялись др. монахи, сжигал ее, поднимаясь все выше в горы. Около пещеры прп. Максима возникло монашеское поселение, его центром был храм Преображения Господня, располагавшийся выше к северо-западу от нынешнего скита (в наст. время представляет собой развалины). Вероятно, здесь произошла встреча прп. Григория Синаита с прп. Максимом. Первым биографом прп. Максима стал его сподвижник прп. Нифонт Кавсокаливит († 14 июня 1411), ученик преподобных Нила Эрихиотиса и Феогноста Кавсокаливита, известный своей подвижнической и созерцательной жизнью. В кон. XVII - нач. XVIII в. монашеская жизнь в Кавсокаливиях была возобновлена прп. Акакием Новым Кавсокаливитом († 12 апр. 1730). 20 лет (с 1660) он подвизался в окрестностях храма Преображения, затем ниже по склону горы основал кириакон скита в честь Св. Троицы на месте, где в наст. время находится кладбищенский храм. По молитвам прп. Акакия был изведен источник, существующий до сих пор. Неофит, проигум. В. Л., назначил прп. Акакия дикеем (скитоначальником) и вручил ему жезл, но тот по своему смирению никогда не носил его. Последние годы своей жизни проигум. Неофит († 26 дек. 1732) провел в Кавсокаливиях, исполняя при прп. Акакии обязанности дикея и заботясь о благоустройстве скита. В 1745 г. благодаря стараниям иером. Ионы († 1765), автора жития и службы прп. Акакию, был воздвигнут новый кириакон в честь Св. Троицы, расписанный в 1776 г. мон. Митрофаном. В мае 1746 г. лаврский игум. Исаия официально признал скит и утвердил его внутренний устав, регламентировавший отношения скита с В. Л. В 1759 г. было завершено строительство Успенского храма в пещере, где подвизался прп. Акакий. В 1790 г. вместе со мн. афонскими обителями скит пострадал от землетрясения. В 1804 г. к кириакону был пристроен экзонартекс (расписан в 1820), в 1897-1898 гг. на пожертвование К-польского Патриарха Иоакима III воздвигнута колокольня.

Ученики прп. Акакия, подвизавшиеся в скиту, впосл. пострадали за исповедание правосл. веры: преподобномученики Роман († 5 янв. 1694), Никодим Албанский († 11 июля 1722), Пахомий Россиянин († 21 мая 1730). Нмч. Константин Агарянин, крещенный в Кавсокаливийском скиту, был повешен турками в К-поле († 2 июня 1819).

Кириакон во имя Св. Троицы. Кавсокаливийский скит. XVIII в.
Кириакон во имя Св. Троицы. Кавсокаливийский скит. XVIII в.

Кириакон во имя Св. Троицы. Кавсокаливийский скит. XVIII в.
В скиту жили ученые монахи: гимнограф Рафаил Акарнанский, юрист и полиглот Феоклит Карадзас († 1777), переводчик флотоводца графа А. Г. Орлова и автор неизданного Номоканона, хранящегося в б-ке мон-ря Ксенофонт под № 797 (1767), прп. Неофит Кавсокаливит († 1784), сторонник движения колливадов и писатель (в т. ч. автор трактата «О постоянном причащении» и перевода слов прп. Симеона Нового Богослова на народный греч. язык).

После 1922 г. братство скита значительно пополнилось греками-переселенцами из М. Азии. В 1924 г. после перехода К-польской Патриархии на новый стиль мн. монахи скита отделились от нее, в наст. время число зилотов уменьшилось.

В скиту в юные годы подвизался старец Порфирий (Байрактайрис) († 1991), дальнейшее служение к-рого проходило в Афинской Поликлинике.

В кириаконе хранится главная святыня скита - глава прп. Акакия Нового Кавсокаливита и 5 ковчегов с частицами мощей мн. святых (мч. Трифона, прп. Нила Мироточивого и др.).

При кириаконе находится б-ка, основная часть книг была передана в нее из келлии Акафиста и из б-ки духовника Харитона, афонского старца XIX в. Описания рукописей были составлены дикеями Авраамием (1899) и Арсением, иером. Афанасием (1914-1915). В каталоге Евлогия (Куриласа), изданном в 1930 г., содержится 272 рукописи, из к-рых 86 принадлежали кириакону, а остальные - келлиям. Древнейшими являются пергаменные кодексы X и XI в. (Cod. 8 и 4), причем последний написан «рукою послушника писца Игнатия», известного каллиграфа В. Л. Среди агиографических сочинений находятся Жития новоявленных мучеников, составленные иером. Ионой, включающие Житие прп. Акакия (Келлия св. Акакия. Cod. 2) (Ποτάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον. Σ. 17-32). В наст. время большая часть рукописей передана в б-ку В. Л., в скиту осталось ок. 21 (18 в кириаконе, 3 в келлиях; перечень рукописей см.: Ποτάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον., Βαρβούνης. Σ. 34-41). В б-ке кириакона хранится 900 печатных книг, изданных в 1516-1900 г. Одной из реликвий скита является расколотый на 2 равные части стакан, к-рый послужил чудесным указанием 2 монахам-паломникам, спорившим о том, кто «больший в Царствии Небесном» - ап. Иоанн Богослов или св. Иоанн Предтеча (Δωρόθεος, μον. T. 1. Σ. 238).

В сер. XVIII в. в скиту было 80 монахов, в 1808 г.- 70, в 1903 г.- 120, в наст. время - 40. Из 39 келлий (24 на вост. и 15 на зап. склоне) заселены 17 (5 келлий принадлежат зилотам).

Скит Иоанна Предтечи

(Продром; греч. Τιμίου Προδρόμου), общежительный, находится между В. Л. и Кавсокаливийским скитом в вост. части Афонского п-ова, рядом с мысом Акратос, на холме, на высоте 250 м над уровнем моря. Существовавшая на этом месте с XV в. келлия Яннакопула с ц. Иоанна Предтечи в 1754 г. была значительно расширена и превращена в малую греч. обитель иером. Иосифом и его учениками, выходцами с о-ва Хиос. При молдав. иером. и духовнике Иустине и 2 его учениках Потапии и Григории келлия была преобразована в подчиняющийся В. Л. скит (1810), к-рый уже после смерти иером. Иустина († 1816) получил офиц. статус (1820), но просуществовал недолго из-за событий, последовавших в результате Греческого восстания 1821 г. Один из монахов скита Прокопий принял ислам в Смирне, но вскоре покаялся и с особой радостью претерпел мученическую кончину 25 июня 1810 г. В 1840 г. скит был опустошен тур. войсками.

В 1851 г. молдав. монахи Нифонт и Нектарий выкупили скит за 7 тыс. леев и восстановили его при поддержке молдав. господаря Григоре Гики. Нифонт стал первым игуменом возрожденного скита (до 1870, † 1899). В июне 1856 г. Патриарх К-польский Кирилл VII утвердил сигиллием существование молдав. скита. В 1857 г. был заложен кириакон, в 1862-1863 гг. он был расписан румын. художниками в стиле Ренессанса, а в 1866 г. завершены строительные работы. В 1859 г. после объединения Дунайских княжеств в одно гос-во скит был назван румын., а в 1871 г. получил статус румын. общины, признанный К-польским Патриархом Иоакимом III только в 1876 г. В июле 1881 г. Иоаким III подтвердил кириархальные права В. Л. и поддержал молдав. братию. В 1882 г. был подписан договор между скитом и В. Л., к-рым молдаване и валахи (румыны) уравнивались в правах. В том же году построено 4-этажное здание с юж. стороны. Кириакон был освящен 21 мая 1886 г. в честь Крещения Господня. В 1888 г. скит признан румын. под покровительством румын. кор. Кароля I, права молдав. монахов были ущемлены.

Икона Божией Матери Продромитисса. 1863 г.
Икона Божией Матери Продромитисса. 1863 г.

Икона Божией Матери Продромитисса. 1863 г.
В нач. XX в. численность братии достигала 100 чел., из них 30 происходили из Трансильвании, 50 - из Валахии и 25 - из Молдовы. При четвертом игум. Антипе (Динеску), в 1904 г., скит сильно пострадал от землетрясения. Существовавший за счет доходов от подворий на территории Греции и Румынии, после их конфискации греч. (1923) и коммунистическим румын. правительствами (после второй мировой войны) скит пришел в крайний упадок. В 1976 г. там оставалось 12 монахов. С 1980 г. он начал восстанавливаться, в 1998-2000 гг. были обновлены фрески кириакона. В наст. время под рук. игум. Петрония (с 1989) в скиту подвизаются 25 насельников (из них 7 священников).

Главные святыни - частица главы св. Иоанна Предтечи, хранимая по афонскому обычаю в алтаре, и чудотворная икона Божией Матери Продромитиссы, написанная по заказу мон-ря в Яссах в 1863 г. Иконописец Георгакис Николау, написав все одеяния, долго не мог изобразить лик, и только после усердных молитв за ночь лики Божией Матери и Спасителя сами запечатлелись на иконе. Лик Божией Матери имеет необычные черты и слишком большие пропорции. Лик Спасителя то улыбается, то сурово взирает на приходящих в зависимости от их душевного состояния и вероисповедания. Икона была передана дикею в 1870 г., ее память торжественно празднуется 12 июля. В храме-часовне, примыкающем к монастырской ограде, в иконостасе находится икона Спасителя; Его взгляд стал грозным после нашествия турок, обратившихся в бегство при виде иконы.

В скитской б-ке ок. 200 рукописей и 5 тыс. экз. книг, мн. принадлежали иером. Нифонту, известному духовнику сер. XIX в. Одна из самых ценных рукописей «История афонских монастырей» написана подвизавшимся в скиту румын. иером. Иринархом (Сишманом) (1845-1920). Из 10 томов сохранилось 8, рукопись украшена миниатюрами и декоративным орнаментом. Помимо сведений об афонских мон-рях в «Истории» приводятся данные о румын. присутствии в каждом из них.

Пустынь

Иконописная мастерская скита Малая св. Анна. Фотография. Кон. ХХ в.
Иконописная мастерская скита Малая св. Анна. Фотография. Кон. ХХ в.

Иконописная мастерская скита Малая св. Анна. Фотография. Кон. ХХ в.
Старец Герасим Микраяннанит
Старец Герасим Микраяннанит

Старец Герасим Микраяннанит
(греч. ̀ρδβλθυοτεΕρημος). Местность на юго-зап. стороне Афонского п-ова, занимающая пространство между Большим скитом св. Анны, вершиной Афона и горой Кармил. Здесь расположены следующие монашеские поселения: Малая св. Анна, Катунакии, Карулии, Керасья, Св. Василий.

Малая св. Анна

(греч. Μικρὰ ῾Αγία ̀ρδβλθυοτεΑννα) находится в долине между скал - в 2,5 км к юго-западу от Большой св. Анны. Первыми подвижниками, построившими здесь келлию, были прп. Дионисий Ритор († 6 окт. 1609) и его ученик прп. Митрофан. По преданию, прп. Дионисий происходил из имп. рода Комнинов, был пострижен в Студийском мон-ре и прозван Ритором за свои энциклопедические познания. Во 2-й пол. XVII в. в келлии Архангелов жил церковный писатель Агапий Ланд, в наст. время в ней живет схоларх Афониады иером. Никифор. В находящейся выше Воскресенской келлии подвизался иером. Савва Духовник († 1908). Его мощи пребывают нетленными и благоухают. В келлии св. Иоанна Предтечи жил гимнограф Герасим Микраяннанит († 1991), автор ряда чинопоследований, в частности прп. Симеону Новому Богослову, свт. Григорию Паламе и др. исихастам. В келлии Успения Божией Матери подвизался старец Авимелех Микраяннанит (1858-1965), ученый монах, первый биограф свт. Нектария Эгинского. В келлии ап. Фомы живет братство Фомадов, известных святогорских певчих. В наст. время общее число келлий - 10, заселены 4, в них живут 17 чел.

Вулевтирии

(греч. τὰ Βουλευτήρια) находятся близ побережья Большого скита св. Анны. Самая древняя келлия во имя сщмч. Елевферия упоминается в письменных источниках X-XI вв. В XIV в. игуменом этого мон-ря был прп. Геронтий (по др. сведениям - в XI в.). В наст. время в 6 келлиях-исихастириях живут 8 монахов.

Катунакии. Фотография. Кон. ХХ в.
Катунакии. Фотография. Кон. ХХ в.

Катунакии. Фотография. Кон. ХХ в.

Катунакии

(Катунакия; греч. τὰ Κατουνάκια), монашеское поселение скитского типа, расположенное в возвышенной долине между Малой св. Анной и Карулиями. Название происходит от визант. слова «κατούνα» - военный лагерь, узкое, защищенное место. Поселение возникло в нач. XVIII в., возможно на месте более древнего (XVI в.). В 1903 г. состояло из 19 греч. келлий, в наст. время - из 12 келлий-исихастириев, древнейшие из них, Благовещенская и Успенская, были основаны в 1852 г.

Самая большая келлия принадлежит братству Данилеев - святогорских иконописцев и псалтов (певцов). Основана старцем Даниилом († 1929), по имени к-рого и получила свое название. Старец Даниил совмещал аскетические подвиги с писательскими трудами, он - автор неск. книг духовно-аскетического содержания, переписывался со свт. Нектарием Пентапольским (Эгинским), к-рый в 1918 г. просил его прислать общежительный устав для основанного на о-ве Эгина жен. мон-ря. Храм келлии посвящен преподобным отцам, на Афоне просиявшим. Кроме старца Даниила в Катунакиях в XX в. подвизались старцы Игнатий Слепой († 1927), Каллиник Исихаст († 1930), Герасим (Менайос) († 1957). В келлии прп. Ефрема подвизался старец Ефрем Катунакийский († 1998), всю жизнь проведший в строжайшем послушании, один из афонских святых XX в. В кон. 90-х - нач. 2000 г. за счет Данилейской келлии была построена дорога, связывающая Катунакии с морским причалом. Общее число монахов, подвизающихся в Катунакиях - ок. 30.

Интерьер кириакона во имя вмч. Георгия в Карулиях. Фотография. Кон. ХХ в.
Интерьер кириакона во имя вмч. Георгия в Карулиях. Фотография. Кон. ХХ в.

Интерьер кириакона во имя вмч. Георгия в Карулиях. Фотография. Кон. ХХ в.
Церковь во имя Св. Троицы в Карулиях
Церковь во имя Св. Троицы в Карулиях

Церковь во имя Св. Троицы в Карулиях

Карулии

(Карулия, Каруля; греч. τὰ Καρούλια), пещеры и келлии, находящиеся на обрывистых скалах в самой юж. части Афонского п-ова, недалеко от Катунакий. Отдаленные пещеры, куда можно добраться только по цепям, называются Внутренними, или Страшными, Карулиями (в отличие от Внешних). Название «καρούλι» происходит от тур. karauli - наблюдательный пункт или от лат. carrulus - тележка, т. е. подъемное устройство, при помощи к-рого отшельники могли выменивать у рыбаков продукты на свое рукоделие. Первые подвижники приходят в Карулии в XVIII в., в XIX в. здесь образовалось поселение, значительное число монахов составляли русские более способные, чем греки, выдержать тяготы жизни в этом суровом и изолированном от внешнего мира месте. Небольшой кириакон был освящен во имя вмч. Георгия. С кон. XVIII до сер. XIX в. Карулии находились в зависимости от Большого скита св. Анны, порядок в кириаконе поддерживал присылавшийся оттуда монах. 18 мая 1866 г. В. Л. предоставила Карулиям статус скита, первым дикеем был избран рус. мон. Иннокентий († 1901), впосл. подвизавшийся в Андреевском скиту. Он сделал щедрые пожертвования на существовавшие келлии и на строительство 2 новых.

В нач. XX в. в Карулиях жили 30 рус. монахов в 11 келлиях, в 1934 г.- 24 монаха в 19 келлиях, в 1940-1941 гг.- 28 монахов в 18 келлиях. Из рус. старцев известны схим. Феодосий, в прошлом преподаватель КазДА († 2 окт. 1937), иером. Никон († 1961), бывш. офицер царской армии, схим. Никодим, телохранитель имп. Николая II, пришедший на Афон из России пешком и подвизавшийся здесь до своей кончины († 13 февр. 1984). Совр. карульский мон. Харитон Лавриот, известный афонский фотограф, по состоянию здоровья живущий в В. Л., ухаживал за старцем Никодимом и сохранил мн. карульские святыни и нек-рые рукописи. В 90-х гг. Карулии стали местом временного проживания ряда рус. монахов, постриженных в России, ныне они подвизаются в др. местах Св. Горы. В наст. время здесь живут 4 монаха в отдельных келлиях.

Керасья

(греч. ἡ Κερασιά), древнейшее келлиотское поселение на Афоне, упоминаемое в Житии прп. Афанасия (Vita A // Noret. P. 97). Располагается на высоте 600-700 м над уровнем моря в горной долине шириной 2 км, куда ведет горная тропа, связывающая Кавсокаливийский скит с Большим скитом св. Анны. В античный период здесь было идольское капище, о чем свидетельствуют археологические находки (Δωρόθεος, μον. Τ. 1. Σ. 240).

По описанию Григоровича-Барского (1744), в Керасье, в 5-6 богатых келлиях «мерное иноческое уединенное житие, а не скитское» (Григорович-Барский. Второе посещение. С. 52). Самая древняя из сохранившихся келлий в честь прп. Антония была построена в XIV в. В более поздней келлии вмч. Димитрия Солунского подвизался в XIX в. известный подвижник Хаджи-Георгий со своим братством, состоявшим из 50 монахов. В середине поселения возвышается большая рус. келлия с храмом, посвященным вмч. Георгию (освящен 23 апр. 1901). С сер. XX в. в ней живут греч. монахи. Общее число келлий в Керасье - 11, монахов - 20.

Св. Василий

(греч. ὁ ̀λδβλθυοτεΑγιος Βασίλειος), келлиотское поселение, лишенное водных источников, с очень скудной растительностью. Скит с кириаконом в честь свт. Василия Великого, располагавшийся здесь в древности, со временем пришел в упадок. В 1744 г. Григорович-Барский застал здесь 7 бедных келлий, недавно построенных, в к-рых жили греки-караманлийцы из Каппадокии (М. Азия). В связи с их происхождением скит назывался «Караманийским» (Там же. С. 51). Они занимались изучением и переписыванием святоотеческих творений. В 1762-1764 гг. для прп. Паисия (Величковского) († 1794) были переписаны неск. книг аскетического содержания, к-рые он долгое время безуспешно разыскивал в др. обителях.

В одной из келлий скита подвизался старец Иосиф Исихаст († 1959), устроив в ней маленький храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Из др. строений скита в наст. время сохранились кириакон и 6 келлий, в к-рых живут 7 монахов.

Келлии

Пещера Рождества (Вигла). Фотография. Кон. ХХ в.
Пещера Рождества (Вигла). Фотография. Кон. ХХ в.

Пещера Рождества (Вигла). Фотография. Кон. ХХ в.
В местности Вигла (греч. ἡ Βίγλα), располагающейся в окрестностях румын. скита св. Иоанна Предтечи, ближе к мысу Акратос, находится 11 келлий, в к-рых живут 12 монахов.

Милопотам (греч. ὁ Μυλοπόταμος), древнее поселение келлиотов, расположенное на сев.-вост. побережье между Иверским мон-рем и Филофеем, названное по имени горного потока, разграничивавшего владения этих мон-рей. Ок. 972 г. прп. Афанасий устроил здесь виноградник. В Типиконе прп. Афанасия местность названа подворьем с храмом в честь вмч. Евстафия Плакиды (Τυπικόν 7: 7-8 // Νικόδημος (Μπιλάλης). T. 2. Σ. 96). Подворье, пришедшее в упадок от пиратских набегов, было возобновлено в 1527 г. Тырновским митр. Феофилом. К-польский Патриарх Иоаким III, пребывавший здесь в изгнании в 1889-1901 гг., внес большой вклад в развитие обители. На протяжении неск. десятилетий в ХХ в. она оставалась заброшенной. В наст. время благодаря реставрационным работам, начавшимся в 1990 г., Милопотам почти восстановлен. В храме сохранились фрагменты росписей XVII в.: «Благовещение», вмч. Евстафий с чадами, св. Михаил Синадский и прп. Афанасий Афонский. В Милопотаме подвизается 7 монахов.

Морфону (греч. ἡ Μορφονού) находится на месте существовавшего в X-XIII вв. мон-ря Амальфитанцев, от к-рого сохранилась только башня. В окрестностях Морфону 3 келлии, в к-рых живут 4 монаха.

Келлия св. Архангелов в Провате. Фотография. Кон. ХХ в.
Келлия св. Архангелов в Провате. Фотография. Кон. ХХ в.

Келлия св. Архангелов в Провате. Фотография. Кон. ХХ в.

Провата (греч. ἡ Προβάτα) расположена между мон-рем Каракал и Морфону, на высоте от 80 до 200 м над уровнем моря. В древности это монашеское поселение принадлежало мон-рю Амальфитанцев и называлось скитом Глоссия (῾Ιερὰ Σκήτη Γλωσσίας) (1071), посвященным св. Апостолам (вероятно, Петру и Павлу). Во 2-й пол. XIII в. скитом управлял прп. Григорий Византийский († 1308). В XIV в. в скиту подвизались свт. Григорий Палама и др. исихасты. В 1631 г. был построен храм вмч. Георгия, расписанный в 1635 г. стараниями духовника Матфея. С 1772 г. он стал называться Великим, или Проватским скитом. 18 июня 1817 г. он получил офиц. признание со стороны В. Л. До кон. XIX в. он известен как скит вмч. Георгия или Св. Троицы, затем по неизвестным причинам утратил свой статус. В период расцвета здесь было 36 греч. келлий и 2 рус.- вмч. Артемия и Честного Креста, в первой до 1917 г. жили 60 рус. монахов.

Во 2-й пол. XX в. в келлии вмч. Артемия жил Ефрем, ученик старца Иосифа Спилеота (Пещерника), с 1973 г. избранный игуменом мон-ря Филофей, ныне старец-миссионер, основатель 10 мон-рей в Калифорнии. В 1977 г. келлия вмч. Артемия сгорела, от второй рус. келлии также остались только развалины. В наст. время в Провате 12 жилых келлий из 17 имеющихся, в них живут 24 монаха (по 2-3 чел. в келлии).

В Карее находится 8 зависимых от В. Л. келлий, в к-рых проживает 11 монахов. Самая древняя из них в честь Св. Троицы скорее всего тождественна келлии Профурни (Προφούρνι), где жил прп. Афанасий до основания В. Л. В келлии св. Архангелов, или Ягари (сокр. ᾿Ιάγαρη от ̀λδβλθυοτεΑγιοι ᾿Αρχάγγελοι), в XV в. подвизались преподобные Филофей и Нектарий. В келлии Скуртеев (Σκουρταίων) с ц. во имя вмч. Георгия последние годы жизни провел прп. Никодим Святогорец († 14 июля 1809), в память о нем здесь построен величественный храм.

Святые места на территории, принадлежащей В. Л.

Агиасма прп. Афанасия, чудотворный источник, изведенный Божией Матерью в назидание прп. Афанасию. С одной стороны от источника, образующего небольшой водопад, находится храм Живоносного Источника, с др.- беседка для паломников.

Исихастирий свт. Григория Паламы, расположенный на склоне горы Афон в неск. км подъема от В. Л., посвящен св. Савве, хотя более известен по имени подвизавшегося здесь свт. Григория Паламы.

Кафизма Св. Троицы (или Кафизма Кир-Исайя; греч. τοῦ κὺρ ᾿Ησαΐα) находится на пути из В. Л. в скит Иоанна Предтечи. Здесь подвизался старец Исаия, духовный наставник прп. Афанасия. В течение долгого времени она оставалась заброшенной. Обновлялась в 1780 и 1909 гг.

Гора Кармил (высота 895 м) расположена в юго-зап. оконечности полуострова, недалеко от скита св. Василия, где в храме во имя прор. Илии в день его престольного праздника (20 июля) совершается всенощное бдение.

Крест на вершине горы Афон. Фотография. Кон. ХХ в.
Крест на вершине горы Афон. Фотография. Кон. ХХ в.

Крест на вершине горы Афон. Фотография. Кон. ХХ в.
Церковь в честь Преображения Господня на вершине горы Афон. Фотография. Кон. ХХ в.
Церковь в честь Преображения Господня на вершине горы Афон. Фотография. Кон. ХХ в.

Церковь в честь Преображения Господня на вершине горы Афон. Фотография. Кон. ХХ в.

Вершина горы Афон - самая высокая точка Афонского п-ова (2033 м над уровнем моря). Ц. Пресв. Богородицы (τῆς Παναγίας), основанная в 1665 г. на пожертвования Патриарха К-польского Дионисия III, находится на высоте 1500 м. По преданию, в строительстве участвовали монахи, к-рые готовились к исповедничеству христ. веры и к мученической смерти. Сюда чудесным образом был восхищен прп. Максим Кавсокаливит, в нач. XVI в. подвизался прп. Иаков Новый († до 1520). Разрушившаяся до основания церковь была заново отстроена на средства В. Л. в 1972 г. На вершине горы Афон возвышается храм в честь Преображения Господня, по преданию построенный прп. Афанасием Афонским в 965 г. на месте языческого капища (Δωρόθεος, μον. Τ. 2. Σ. 161). Храм, подвергавшийся разрушениям в основном от ударов молний, неоднократно отстраивался: сначала нмч. Давидом из скита св. Анны († 26 июня 1803), в 1895 г. Патриархом К-польским Иоакимом III и, наконец, в 1977 г. Торжественная служба совершается в нем на престольный праздник в день Преображения Господня. За алтарной частью храма, на самой высокой точке Афона, в 1897 г. был установлен железный крест (3´ 4 м).

Пещера прп. Нила Мироточивого
Пещера прп. Нила Мироточивого

Пещера прп. Нила Мироточивого
Пещеры. В. Л. принадлежат 3 пещеры: прп. Петра Афонского, прп. Афанасия Афонского и прп. Нила Мироточивого. Пещера прп. Петра Афонского, подвижника 1-й пол. IX в., находится в лесу, в местности Вигла, вблизи от одноименной келлии. Некогда келлия с малым храмом располагалась внутри самой пещеры (Григорович-Барский. Второе посещение. С. 56). В связи с тем что нек-рые монахи, селившиеся в пещере, сходили с ума или впадали в прелесть, в кон. XIX в. вход в нее был завален камнями. Существует также предание о том, что вход в пещеру был закрыт еще в древние времена и откроется только перед наступлением конца времен. В наст. время в келлии и ее окрестностях живут 2 монаха.

В пещере прп. Афанасия, уединенно расположенной на склоне обрывистой скалы недалеко от скита Иоанна Предтечи, святой затворялся для подвигов в период св. Четыредесятницы. В пещеру ведет спуск из 215 ступеней, в ней находится исихастирий и 2 малых параклиса в честь Акафиста и свт. Николая. В параклисе Акафиста главной святыней является чудотворная икона Божией Матери, чудесно прибывшая на Афон из Иерусалима при прп. Афанасии, несмотря на попытки перенести ее в В. Л., она каждый раз возвращалась в пещеру. Особо торжественная служба совершается ей в субботу Акафиста. Эта икона называется также Поручительницей (᾿Εγκυῆτρια), т. к., по афонскому преданию, перед ней, первоначально находившейся в Иерусалимском храме Гроба Господня, прп. Мария Египетская дала обещание отказаться от греховной жизни. В наст. время за пещерой следит мон. Нектарий, по благословению игумена В. Л. переселившийся из Катунакий в одну из окрестных келлий.

Прп. Нил Мироточивый († 1651) прибыл на Св. Гору вместе со своим дядей иером. Макарием и стал подвизаться в пещере, на обрывистом юж. предгорье Афона, именовавшемся «Св. скала». Прп. Нил назван Мироточивым (Μυροβλύτης) в связи с тем, что после кончины его глава стала источать миро столь обильно, что его неоскудевающий поток достигал моря. По молитвам местных монахов, приходивших в смущение из-за множества приплывавших за миром на лодках паломников, мироточение остановилось и переместилось в обитель Малевийской Божией Матери (Пелопоннес) - на родину преподобного. От храма, построенного прп. Нилом и иером. Макарием, сохранился только св. престол в алтарной части. Над пещерой в 1744 г. был воздвигнут храм в честь Успения Пресв. Богородицы (расписан в 1752). В 1812 г. кавсокаливийские отцы в благодарность за чудесные исцеления по молитвам к прп. Нилу решили устроить храм в его честь внутри самой пещеры. Во время строительства были обретены мощи прп. Нила и перенесены в В. Л., где они были торжественно встречены К-польским Патриархом Григорием V, будущим новомучеником, в то время подвизавшимся в В. Л. В наст. время в келлиях св. Евфимия и Всех святых, находящихся рядом с пещерой прп. Нила, живут 5 монахов. В самой пещере прп. Нила после его кончины никто не жил.

Подворья В. Л. за пределами Афона

Древнейшее подворье, приобретенное прп. Афанасием в 993 г. за 70 золотых монет,- Кира-Панагия (совр. Кира-Панайя на одноименном о-ве, Сев. Спорады). В лучшие времена В. Л. обладала 365 подворьями, большая часть к-рых была отнята во время тур. владычества, остальные переданы в пользу беженцев из М. Азии в 20-х гг. ХХ в. В наст. время помимо Кира-Панайя В. Л. имеет подворья на о-вах Скандзура, Скопелос, Скирос, Айос-Эфстратиос, Идра, мон-ри Успения Пресв. Богородицы (Ханья, Крит), Св. Троицы в Волосе, Агиа-Мони в Каламате и подворье в Сикее (Халкидика).

Лит.: Порфирий (Успенский), еп. Второе путешествие по Св. Горе Афонской. М., 1880; Григорович-Барский В. Г. Второе посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887. С. 44-64; Николаев М. Н. Рус. общежительная обитель (келлия) прп. Онуфрия Египетского и Петра Афонского на Св. Горе Афонской. Афон, 1912; Εὐλόγιος (Κουρίλας), γέρων. Κατάλογος τῶν Κωδίκων τῆς ῾Ι. Σκήτης Καυσοκαλυβίων καὶ τῶν καλυβῶν αὐτῆς / ᾿Εκδ. ὑπὸ Σωφρονίου (Εὐστρατιάδη), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. P., 1930; idem. ̀ρδβλθυοτεΑθως: ὁ μοναχικὸς βίος // Θρησκευτικὴ καὶ Χριστιανικὴ ἐγκυκλοπαιδεία. 1936. Τ. 1. Σ. 487-615; ᾿Αθανάσιος (Κυριακόπουλος), μον. Τὸ ἐξακουστὸν προσκυνητάριον: Τὸ σπήλαιον τοῦ ἀγ. ᾿Αθανασίου τῆς ῾Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Βόλος, 1955; Γεράσιμος Μικραγιαννανήτης, μον. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Κυριακοῦ τῆς κατὰ τὸ ῾Αγιώνυμον ̀ρδβλθυοτεΟρος τοῦ ̀ρδβλθυοτεΑθω Ι. καὶ Μεγαλωνύμου Σκήτης τῆς ῾Αγ. Θεομήτορος ̀ρδβλθυοτεΑννης // ΕΕΒΣ. 1959. Τ. 29. Σ. 87-192; 1960/61. T. 30, Σ. 453-560; Μαμαλάκης Ι. Π. Τὸ ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Θεσσαλονίκη, 1972. 507-514; Δωρόθεος, μον. Τό ̀λδβλθυοτεΑγιο ̀ρδβλθυοτεΟρος: Μύηση στήν ιστορία τού καί τή ζωή τού. Κατερίνη, 1985. T. 1. Σ. 233-244; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη Λαύρα. Εἰκονογραφημένος ὁδηγός. Προσκυνητάριον. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1988. Σ. 83-89; Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, ιερομ. Καυσοκαλύβια: Εικονογραφημένος οδηγός: Ιστορία, κείμενα και μαρτυρίες. ´Αγιον ´Ορος, 1995; Ποτάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον. ᾿Ιώνας ὁ Καυσοκαλυβίτης: ῾Ο βίος καὶ τὰ ἔργα μιᾶς πνευματικῆς μορφῆς τοῦ 18ου αἰ. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1995; Η Ρουμανική Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. ´Αγιον ´Ορος, 1996; ̀λδβλθυοτεΑγιος Νεκτάριος. Δανιὴλ Κατουνακιώτης: Δύο μεγάλες μορφὲς τοῦ αἰῶνος μας: ᾿Αναφορὰ στὴν αλληλογραφία τους / Εἰσαγωγὴ πρωτοπρεσβ. Θ. Ζήση. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος, 1997; Le Skyte Roumain du Prodrome. Le saint Mont Athos. Grèce: Guide sommaire pour les pélerins. Bucarest, 1998; Νικόδημος (Μπιλάλης). ῾Ο ὅσιος ᾿Αθανάσιος ὁ ᾿Αθωνίτης. ᾿Αθήνα, 20002. Τ. 2. Σ. 96; Σιδηρόπουλος Γ. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος. ᾿Αναφορὲς στὴν ἀνθρωπογεωγραφία. ᾿Αθήνα, 2000. Σ. 115-125; Βαρβούνης Μ. Γ., Κεκρίδης Στ. Ν. ῾Η βιβλιοθήκη τοῦ Κυριακοῦ στήν ῾Ι. Σκήτη Καυσοκαλυβίων τοῦ ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους // Θεολογία. 2002. Τ. 73/2. Σ. 601-648; Ποτάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον., Βαρβούνης Μ. Γ. Καυσοκαλυβιτικά νεομαρτυρολογικά: ῾Υμνολογικὰ κείμενα περὶ νεομαρτύρων ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη τῆς ῾Ιερᾶς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων ῾Αγίου ̀ρδβλθυοτεΟρους. Θεσσαλονίκη, 2003; Πλακογιαννάκης Κ. Ε. ̀λδβλθυοτεΑγιον ̀ρδβλθυοτεΟρος ὁ προμάχονας τῆς ᾿Ορθοδοξίας: Παράδοση, ῾Ιστορία, Μνημεία, Περιώνυμες Εἰκόνες: Πλήρης ῾Οδηγὸς μὲ σύντομη ἱστορία καὶ περιγραφὴ τῶν μνημείων του. Θεσσαλονίκη, 2003. Σ. 65, 83-92; Πεντζίκης Γ. Ν. ´Αγιον ´Ορος: ´Ενας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός. Αθήνα, 2003. Т. 2. Σ. 146-170.
Иером . Дионисий (Шлёнов)

Церковное пение

В. Л. является одним из крупнейших центров богослужебного пения на Афоне. В ее б-ке хранится ок. 300 певч. рукописей (т. е. примерно 1/10 от общего числа афонских муз. кодексов). Наличие собственной певч. традиции подтверждается встречающимися в рукописях надписаниями песнопений: «Поемое во Святой и Великой Лавре Святой Горы» (Xeropot. 273. Fol. 23, 2-я пол. XVI в.), «глаголемое лаврское» (τὸ λεγόμενον Λαυριώτη (= Λαυριώτικον) - Iver. 993. Fol. 28, сер. XVII в.). Из древних певч. рукописей, хранящихся в б-ке В. Л., следует назвать Ирмологий X в. (Laur. Β. 32 (152)). 2 листа из этой рукописи с ирмосами 1-го гласа (рождественского канона прп. Космы Маюмского, воскресных канонов Космы и Илии, патриарха Иерусалимского, а также последование ирмосов свт. Германа I К-польского), мелос к-рых записан ранневизант. шартрской нотацией, оказались в собрании еп. Порфирия (Успенского) (РНБ. Греч. № 361. Fol. 1-2 - Strunk. Notation. 9; idem. Specimina. N 4; Герцман. Т. 1. С. 49-50).

Из мелургов-лавриотов визант. периода известны прп. Иоанн Кукузель, доместик Григорий Гликис (оба ранее сер. XIV в.), монах и доместик Варфоломей (2-я пол. XIV в.), иером., игум. и доместик Анфим (XV в.). В В. Л. хранится 2 из 8 известных в наст. время рукописей, содержащих «Повествование о жизни великого маистора музыкального искусства кир Иоанна Кукузеля» (Laur. I. 23, 1618 г. и Laur. I. 45 - Σπυρίδων, Σωφρόνιος. Σ. 175, 182; один список «Повествования» хранится в России: Теоретикон-Ирмологий. РНБ. Греч. № 239. Fol. 6v - 10v, 1-я пол. XIX в. - Герцман. Т. 1. С. 453-454). Сохранился автограф Варфоломея - Анфология Laur. I. 178 (Σωφρόνιος (᾿Ευστρατιάδης). Σ. 624; Σπυρίδων Λαυριώτης, Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 209). Из его песнопений известны матима на память апостолов Петра и Павла (29 июня, славник на литии) «῾Η σωφία τοῦ θεοῦ ὁ συναΐδιος λόγος» (    ) 1-го плагального гласа, стихира св. мученикам Мине, Ермогену и Евграфу (10 дек., славник на «Господи воззвах») «̀ρδβλθυοτεΟντως ἡ γλῶσσα σου κάλαμος γραμματέως» (Язык твой - истинная трость писца) 2-го плагального гласа (Χατζηγιακουμής. Σ. 269), стихира прп. Симеону Столпнику (1 сент.) «Τὸ μνημόσυνόν σου» (  ) 2-го гласа (Iver. 975. Fol. 2, сер. XV в.; РНБ. Греч. № 126. Fol. 167v - 168v, 2-я пол. XV в.; Paul. 128. Fol. 61-64, сер. XVIII в.), матима апостолам Петру и Павлу (29 июня, славник на литии) «῾Η σωφία τοῦ Θεοῦ» (  ) 1-го плагального гласа (Paul. 128. Fol. 495; Iver. 991. Fol. 234-235, 1670), тропарь 9-й песни канона в Неделю Пасхи, 1-й глас «̀ρδβλθυοτεΩ θείας, ὤ φίλης» (     - Paul. 128. Fol. 810; Iver. 964. Fol. 241, 1562; Iver. 975. Fol. 398, сер. XV в.; Iver. 977. Fol. 297v, кон. XV-нач. XVI в.; Iver. 991. Fol. 371v-372, 1670; Iver. 1000. Fol. 9-18, 2-я пол. XVI в.); матимы, надписанные его именем, содержатся также в рукописях Dionys. 569 (1685) и Pantel. 925 (кон. XVII - нач. XVIII в.).

Сохранился мелос песнопений, принадлежащий мелургам из В. Л. более позднего времени: иером. Луке (XVII в.), проигум. Серафиму (2-я пол. XVIII в.), проигум. Софронию из Мадита (1-я пол. XIX в.).

Известны также имена нек-рых мелургов В. Л., о времени жизни к-рых можно судить только по terminus ante quem - датировке рукописей, содержащих их песнопения: иером. Паисия (XVI в.) - стихи 3-го псалма «Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν» (    ) 4-го плагального гласа (Xeropot. 273. Fol. 23-24v, 2-я пол. XVI в.), мон. Неофита - херувимская 1-го плагального гласа (Iver. 993. Fol. 83v, сер. XVII в.; Cutl. 449. Fol. 91, кон. XVII в.), иеродиак. Герасима - стихи 136-го псалма «Βαβυλῶνος, ἀλληλούια» (  ) 3-го гласа (Xen. 150. Fol. 124v, 1763?), воскресный причастен 1-го гласа (καλούμενον νάος - Pantel. 1012. Fol. 187v - 197v, 1768) и матима вмч. Артемию «Δεῦτε φιλομαρτύρων τὸ σύστημα» (Приидите, мучениколюбцев собрание) 1-го плагального гласа (Xeropot. 335. Fol. 5-7, XVIII в.).

Лит.: Σωφρόνιος (᾿Ευστρατιάδης). ᾿Αγιορειτικῶν κωδίκων σημειώματα // Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. 1917. T. 1; Σπυρίδων Λαυριώτης, μον., Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας τῆς ἐν ῾Αγίῳ ̀ρδβλθυοτεΟρει. Р., 1925; Strunk O. Specimina notationum antiquiorum. Kopenhagen, 1965. (MMB; 8); idem. The Notation of the Chartres Fragment // Essays on Music in the Byzantine World. N. Y., 1977. P. 68-111; Χατζηγιακουμής. Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας; Στάθης. Χειρόγραφα. Τ. 1-3; Герцман Е. В. Греч. муз. рукописи С.-Петербурга. М., 1996-1999. Т. 1-2.
С. И. Никитин
Рубрики:
Константинопольская Православная Церковь Константинопольская Православная Церковь. Монастыри Внешние связи Русской Православной Церкви История святынь, чудотворных икон, источников и чудесных исцелений История чудотворных и чтимых икон (см. также "Иконопись") Священная (Христианская) топография. Афон Архивоведение Историческая география Палеография и археография Славянская палеография История зарубежной архитектуры Монастыри (монастырские комплексы) История зарубежной живописи История зарубежной живописи. Настенная роспись (Фрески и др. техники) История зарубежной живописи. Иконы см. "Иконопись" Декоративно-прикладное искусство История декоративно-прикладного искусства. Предметы церковного обихода (см. также "Литургика") Иконопись Церковная музыка Монастырские библиотеки Церковное пение Рукописи, миниатюры История книги. Церковные книги
Ключевые слова:
Афон, крупнейшее в мире средоточие православного монашества Мощи, в современном руссском языке - останки человека, причисленного к лику святых, являющиеся объектом почитания Иконы чудотворные Монастыри Константинопольской Православной Церкви Великая лавра, мужской общежительный, древнейший из существующих монастырей на горе Афон Церковное пение греческое Монастыри на Афоне Библиотеки монастырские Церковная архитектура. Монастырские комплексы (Греция) Рукописи. Собрания Внешние связи Русской Православной Церкви Ризницы Скиты на Афоне
См.также:
ВАТОПЕД во имя Благовещения Пресв. Богородицы общежительный муж. мон-рь на Афоне
ДИОНИСИЯ ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ [Дионисиат], в честь Рождества св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, общежительный, мужской; расположен на юго-зап. побережье п-ова Афон (Айон-Орос)
ГРИГОРИЯ ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ во имя свт. Николая Чудотворца общежительный муж. мон-рь, расположен на юго-зап. побережье п-ова Афон
ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ в честь Успения Пресв. Богородицы на Афоне, муж. Грузинский культурно-просветительный центр, в наст. время один из крупнейших греч. мон-рей Афона
КСИРОПОТАМ мон-рь, занимающий 8-е место в иерархии афонских обителей
АМАЛЬФИТАНЦЕВ МОНАСТЫРЬ на Афоне, X-XIII вв.
АННЫ СВЯТОЙ БОЛЬШОЙ СКИТ НА АФОНЕ муж. мон-рь в честь св. прав. Анны, в подчин. Великой лавры, осн в XI в.
АННЫ СВЯТОЙ МАЛЫЙ СКИТ НА АФОНЕ в подчин. Анны св. большого скита, осн. в XVIII в.
АФОН крупнейшее в мире средоточие православного монашества
ДОХИАР муж. общежительный мон-рь на Афоне, посвященный св. архангелам Михаилу и Гавриилу
ИОАННА БОГОСЛОВА АПОСТОЛА МОНАСТЫРЬ НА ПАТМОСЕ имп., патриарший, ставропигиальный, муж., общежительный, находится в юрисдикции К-польского Патриархата
КСЕНОФОНТА ПРЕПОДОБНОГО МОНАСТЫРЬ во имя вмч. Георгия Победоносца; занимает 16-е место в иерархии афонских обителей
КУТЛУМУШ монастырь, занимающий 6-е место в иерархии афонских обителей
ПАНТЕЛЕИМОНА СВЯТОГО СКИТ при мон-ре Кутлумуш на Св. Горе Афон
ПАНТОКРАТОРА МОНАСТЫРЬ в честь Преображения Господня общежительный мужской на Св. Горе Афон
АЛИПИЯ МОНАСТЫРЬ на Афоне, подворье свв. апостолов Кутлумушского мон-ря
АНДРЕЯ АПОСТОЛА СКИТ (Серагион), на г. Афон, XIX в.
АРСЕНИЙ (Суханов Антон Путилин; † 1668), келарь Троице-Сергиевой монастыря, дипломат, писатель, заведовал Московским Печатным двором
АФАНАСИЙ АФОНСКИЙ (ок. 925 или 930 - ок. 1000), основатель Великой лавры на Афоне, прп. (пам. 5 июля и в Соборе Афонских преподобных)
БОББИО аббатство, город, с XI в. еп-ство в Сев. Италии
ВАРНАКОВА УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ принадлежит Фокидской митрополии Элладской Православной Церкви
ВЕРРИОТУ одна из древнейших афонских обителей
ВЛАТАДОН муж., действующий, ставропигиальный мон-рь К-польского Патриархата
ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ памятник поздневизант. архитектуры и живописи, расположенный к северо-востоку от г. Арта (Эпир, Греция)
ВРОНТОХИОН мон-рь в Мистре (Пелопоннес, Греция)
«ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА», ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (празд. 5 июля), чудотворный образ в соборном храме Великой Лавры прп. Афанасия Афонского (Афон)