Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ИКОНОМОС
22, С. 58 опубликовано: 5 сентября 2014г.


ИКОНОМОС

Иконо́мос [греч. Οἰκονόμος] Константин (27.08.1780, Царицани, Фессалия - 03.1857, Афины), свящ., писатель, богослов и филолог, церковный деятель. Род. в семье свящ. и приходского иконома Кириака. С 12 лет прислуживал в храме в качестве анагноста (чтеца), на 21-м году жизни был рукоположен во иерея. С 1805 г. иерокирикс (священнопроповедник) Элассонской епархии. В 1806 г., во время восстания под рук. свящ. Евфимия Влахавы против притеснений янинского паши Али, И. был обвинен в сочувствии «мятежникам» и посажен в темницу, откуда его выкупили за 50 тыс. пиастров. Вскоре по указу К-польского патриарха сщмч. Григория V был переведен в Фессалонику в качестве экзарха местного митр. Герасима, проживавшего в К-поле. В кон. 1808 г. был приглашен греч. общиной Смирны для основания Филологической гимназии (открыта 1 сент. 1809). В период преподавания в Смирне И. написал катехизис и курс риторики. В 1819 г. был назначен вселенским проповедником при К-польском Патриархате. В это время он составил руководство для проповедников, утраченное в 1821 г. После начала Греческого восстания и убийства патриарха Григория V И. бежал в Одессу, где произнес речь в память об убиенном патриархе. И. приобрел известность выступлениями в защиту греков и вскоре переехал в С.-Петербург. По указу имп. Александра I написал соч. «Опыт о ближайшем сродстве языка славяно-российского с греческим» (СПб., 1828. Т. 1-3). Немного позже издал работу о греч. фонетике, в к-рой критиковал систему произношения, предложенную Эразмом Роттердамским.

В 1831 г. И. переехал в Германию, где жила его жена и учились дети. В Берлине он был избран в почетные члены Королевской Прусской АН. Оттуда он отправился в Италию, встречался с издателем греч. рукописей Анджело Майо, ученым-лингвистом кард. Джузеппе Меццофанти, а также был принят папой Григорием XVI как борец за независимость Греции. В 1834 г. И. приехал в Грецию и поселился в Афинах. Отказавшись от профессорского звания, И. занимался богословием, библеистикой, проповедовал и преподавал (получил звание главного проповедника Элладской Православной Церкви). Он написал в ответ пресвитерианам апологию иерархического устройства Церкви «О трех степенях священства», доказывая происхождение священства со времен апостольских. Сильное возражение у И. вызвало появление в Греции перевода Свящ. Писания на новогреч. язык, сделанного с евр. текста Лондонским библейским об-вом. И. указывал на искажения в масоретском тексте ВЗ и на подлинность перевода XXL. По этому поводу И. писал статьи и рецензии в греч. периодической печати, а также посвятил этому вопросу фундаментальное соч. «О переводе Семидесяти толковников Священного Писания». В афинский период жизни И. написал «Опыт биографии А. К. Стурдзы». Издание «Амфилохия» К-польского патриарха свт. Фотия, начатое им, было завершено после смерти И. его сыном Софоклом.

Соч.: Τέχνης ρητορικῆς βιβλία γ´. Βιέννη, 1813; Надгробная речь блж. К-польскому патриарху Григорию, произнесенная при отпевании / Пер.: К. Артинов. М., 1821; О начале обыкновения употреблять красные яйца во время Пасхи. СПб., 1826; Песнь печальная на кончину Александра I, бессмертного самодержца Всероссийского / Пер.: свящ. Г. Меглицкий. СПб., 1828; Слова, говоренные в Одессе на греч. языке в 1821 и 1822 гг., при погребении К-польского патр. Григория и при др. случаях. СПб., 1829 (=Λόϒοι ἐκκλησιαστικο ἐκφωνηθέντες ἐν τῇ Γραικικῇ ἐκκλησία τῆς ᾿Οδησσοῦ κατὰ τὸ 1821-1822 ἔτος. Βερολίνο, 1833); Περ τῆς γνησίας προφορᾶς τῆς ῾Ελληνικῆς γλώσσας βιβλίον. Πετρούπολης, 1830; Наставление об истинном произношении нек-рых греч. букв. СПб., 1831; Περ τῶν τριῶν ἱερατικῶν τῆς ἐκκλησίας βαθμῶν ἐπιστολιμαῖα διατριβὴ ἐν ᾗ κα περ τῆς γνησιότητος τῶν ἀποστολικῶν κανόνων. Ναυπλία, 1835; Περ τῶν Ο´ ῾Ερμηνευτῶν τῆς Παλαιᾶς Θείας Γραφῆς βιβλία τέσσερα. ᾿Αθῆναι, 1844-1849. 4 τ.; ᾿Αλέξανδρος ὁ Στούρζας̇ Βιογραφικὸν σχεδίασμα. ᾿Αθῆναι, 1855; Τὰ σωζόμενα ἐκκλησιαστικὰ συγγράμματα. ᾿Αθῆναι, 1862-1866. 3 τ.; Τὰ σωζόμενα φιλολογικὰ συγγράμματα. ᾿Αθῆναι, 1871; Слово о молитве / Пер.: архим. Неофит. СПб., 1889.
Лит.: Σιβίνης Κ. ῾Υπόμνημα αὐτοσχέδιον περ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου κα οἰκονόμου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. Τεργέστη, 1857; Дестунис Г. С. О жизни и трудах Константина Экономоса // Странник. 1860. Июль. С. 1-23; История христ. Церкви в XIX в. СПб., 1901. Т. 2: Правосл. Восток. С. 320.
Р. Б. Б.
Ключевые слова:
Богословы греческие Духовные писатели греческие Священники Константинопольской Православной Церкви Деятели Константинопольской Православной Церкви Филологи греческие Икономос Константин (1780 - 1857), свящ., писатель, богослов и филолог, церковный деятель
См.также:
АНАСТАСИЙ АЛЛЕГОРИСТ греч. писатель и богослов 2-й пол. IX в.
БАСДЕКАС ИЛАРИОН (1878-1946), архим., правосл. духовный писатель, богослов
ДИДИМ СЛЕПЕЦ Дидим Слепец (313 - ок. 398), христ. писатель, богослов, экзегет
КАЛЛИНИКОС Константин (1870-1940), протопр., греч. духовный писатель
КАРТАН Иоанникий (ок. 1500 - после 1567), иером., греч. богослов, писатель
АВРАМИОС Иоанн (ок. 1650–1718), греческий ученый, книгоиздатель и переводчик
АГАПИЙ Ланд(ос) (Критянин) (кон. XVI в. - после 1664); греч. монах, писатель и издатель
АГАПИТ диакон Великой церкви в Константинополе
АЛЕКСАНДР Ликургос (1825 – 1875), архиеп. Сироса, Тиноса и Милоса, богослов и церковный деятель
АЛИВИЗАТОС Гамилькар Спиридон (1887-1969), греч. проф. канонического права и пастырского богословия
АМБЕЛОКИПИОТ (не позднее XIV в.), визант. свящ. и мелург
АНАСТАСИЙ ГОРДИОС (1654-1729), мон., богослов