Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ИСИДОР ГЛАВА
27, С. 201-202 опубликовано: 6 июня 2016г.


ИСИДОР ГЛАВА

[греч. ᾿Ισίδωρος Γλαβᾶς] (1341/42 - 11.01.1396, Фессалоника), митр. Фессалоникийский (25 мая 1380 - сент. 1384 и с марта 1386), визант. писатель, родственник Фессалоникийского митр. Игнатия Главы (1336-1342) (Fedalto. Hierarchia. Vol. 1. P. 426-427). Мирское имя Иоанн; родился, вероятно, в Фессалонике; 1 апр. 1375 г. принял монашеский постриг с именем Исидор. Через 5 лет в К-поле патриарх Нил возвел И. Г. в сан митрополита. С 1382 г. власть в Фессалонике принадлежала имп. Мануилу II Палеологу (соправителю имп. Андроника IV с 1373, самостоятельно правил в 1391-1425). Об отношениях И. Г. с императором сведений мало, вероятно, Мануил II стремился использовать влияние митрополита для укрепления своего положения. Летом 1382 г. возник конфликт между И. Г. и подчиненными ему игум. мон-ря свт. Василия Дорофеем и неким пресв. Аллилуем, которых И. Г. по неизвестным причинам сместил с постов. Дорофей и Аллилуй подали апелляцию в патриарший суд. Во время разбирательства в К-поле И. Г. заявил, что возможное вмешательство патриарха Нила в это дело является нарушением прав И. Г. в его епархии. Но патриарх Нил встал на сторону И. Г. и утвердил его решения, хотя в ответ на обвинения И. Г. указал, что разбор подобных дел входит в прерогативы К-польского патриарха (RegPatr, N 2738).

И. Г. находился в Фессалонике до 1384 г., т. е. в начале длительной осады города турками-османами (осень 1383 - апр. 1387). В одной из гомилий он выступил против секуляризации церковных владений в городе, даже если их передача в руки светской власти была вызвана необходимостью защитить город (Λάμπρος. 1912. Σ. 350-351). Рвение И. Г. в отстаивании своих канонических и юридических прав должно было вызвать раздражение имп. Мануила, хотя прямых свидетельств о конфликте И. Г. с Мануилом нет. В проповедях И. Г. неизменно призывал горожан подчиняться власти имп. Мануила как установленной от Бога. Весной 1384 г. по неясной причине И. Г. покинул осажденную Фессалонику и приехал в К-поль. Патриарх Нил неоднократно обращался к И. Г. с призывами вернуться в епархию. В сент. 1384 г. решением Свящ. Синода К-польской Церкви И. Г. был низложен в связи с его длительным отсутствием на кафедре. Возможно, неожиданный переезд И. Г. в К-поль был лишь предлогом для его низложения; его политические связи с различными визант. деятелями, в т. ч. с представителями правящей династии Палеологов, делившими между собой власть и земли империи, в этот период не отражены в источниках. Жители Фессалоники также были недовольны отъездом митрополита: 15 июля 1385 г. иером. Досифей Карантин отправил ему письмо, где упрекал за то, что он покинул город. В ответ 14 сент. 1385 г. И. Г. отправил послание-апологию с извинениями, он объяснял, что оставил Фессалонику против своей воли, и выразил надежду на скорое возвращение, тем более что страдал и от разлуки с братом, к-рый находился в осажденном городе. В нач. 1386 г. И. Г. был возвращен сан митрополита Фессалоники. Возможно, к этому моменту в связи со смертью имп. Андроника IV в 1385 г. политическая ситуация в Византии изменилась и прежние конфликты И. Г. с имп. Мануилом и Свящ. Синодом оказались исчерпаны. Тем не менее по намекам в письмах И. Г. можно заключить, что отношения с патриархом Нилом были холодными (Ibid. 1912. ᾿Επ. 5. Σ. 376-379). И. Г. оставался в К-поле при дворе по крайней мере до сер. лета 1389 г. В 1387 г. турки захватили Фессалонику и увели в М. Азию большое число пленных (оккупация продолжалась до 1392 и в 1394-1403). После 1389 г. И. Г. отправился в Анатолию ко двору султана Баязида I, чтобы вести переговоры, вероятно, о судьбе плененных и о будущем положении Фессалоники и ее жителей-христиан под тур. правлением. Тяжелому путешествию И. Г. в Анатолию посвящена монодия ритора Константина Иванка из Фессалоники (PLP, N 7973), обращенная к митрополиту. И. Г. вернулся на престол Фессалоники, возможно, в 1393 г. (известны 2 его гомилии, произнесенные в Фессалонике в окт. 1393) и оставался в городе до своей смерти. Подробности последних лет его жизни восстанавливаются лишь предположительно. Прежние конфликты митрополита с горожанами потеряли значение после того, как И. Г. добился смягчения участи фессалоникийцев под тур. правлением и, вероятно, вернул часть пленников. В то же время следует предположить, что И. Г. возвратился в Фессалонику при поддержке имп. Мануила II, к-рый в 1391 г. взошел на престол в К-поле вопреки воле Баязида I, начал новую войну с турками и даже сумел ненадолго вернуть Фессалонику Византии. Вероятно, И. Г. вновь занял митрополичий престол именно в краткий период визант. власти в городе. После захвата города Баязидом I 12 апр. 1394 г. И. Г. оставался на кафедре, пользуясь определенными связями и при османском дворе.

Сочинения

Корпус сочинений И. Г., дошедших до нас в малом количестве списков и долгое время остававшийся неизданным, включает произведения различных жанров.

Собрание гомилий

(Χριστοφορίδης. 1992-1996) издано в 2 томах по сохранившимся рукописным сборникам Paris. gr. 1192 (нач. XV в.) и Vat. gr. 651 (рубеж XIV и XV вв.). Paris. gr. 1192 содержит 28 пронумерованных гомилий: 23 проповеди на воскресные евангельские чтения (начиная с Недели о мытаре и фарисее), 2 гомилии на Господские праздники (11-я гомилия на Пасху; 19-я на Воздвижение Св. Креста - BHG, N 449u) и 3 проповеди в честь вмч. Димитрия Солунского на 26 окт., 28 окт. и 2 нояб. 1383 г. (гомилии 25-27 - BHG, N 547n, 547p, 547q; Λαούρδας. 1954). Vat. gr. 651 представляет собой 2-й том собрания, в к-ром продолжена нумерация 1-го. В нем содержатся гомилии 28-47 (т. о., 28-я гомилия присутствует в обеих рукописях): 11 проповедей на воскресные евангельские чтения (гомилии 28-33 и 36-40), 2 гомилии на Господские праздники (Рождество Христово - BHG, N 1892t; Богоявление - BHG, N 1934e), 3 проповеди нравственного содержания, не приуроченные к к.-л. дате (гомилии 41-43; Χριστοφορίδης. 1981. Σ. 37-59), и 4 гомилии на Богородичные праздники (Рождество - BHG, N 1116; Введение во храм - BHG, N 1106; Благовещение - BHG, N 1099; Успение - BHG, 1090; PG. 139. Col. 11-164). Отдельные гомилии собрания содержатся и в др. списках: Angel. gr. 51; Ambros. I 91 inf. (описание см.: Χριστοφορίδης. 1980. Σ. 438-441).

Гомилии большей частью не имеют точных датировок, однако на основании косвенных данных В. Христофоридис датирует 19-ю гомилию 14 нояб. 1382 г., 30-ю - нояб. 1383 г., 33-ю - дек. 1383 г., 37-ю и 38-ю - янв. 1384 г. Гомилии 41-42, в которых И. Г. сурово осуждает браки христиан с «нечестивцами» (вероятно, турками), произнесены вскоре после прибытия И. Г. в Фессалонику в 1380 г. (Χριστοφορίδης. 1988. Σ. 538-541).

Значение гомилий И. Г. как исторического источника велико. Они отражают жизнь Фессалоники в 1382-1396 гг. До 1387 г. городом управлял Мануил II Палеолог, которого И. Г. восхвалял как благочестивого и достойного правителя. Благодаря гомилиям 27, 28 и 30 известно о сопротивлении И. Г. попыткам отчуждения церковной и монастырской собственности в пользу войск, оборонявших Фессалонику во время тур. осады (Ibid. Σ. 549-552). Поздние гомилии И. Г., написанные после возвращения в город в 1393 г., содержат нек-рые сведения о положении греч. христ. населения Фессалоники в период тур. правления. Новые власти разместили в городе гарнизон, но пока не стремились вмешиваться в городскую жизнь. Управляли Фессалоникой аристократические семьи, образованная и богатая элита, которая формировала свой чиновничий аппарат и поддерживала порядок в городе на основе традиций визант. права. В проповедях И. Г. старался сгладить противоречия между правящими кругами и большинством населения, снизить напряжение из-за высоких налогов и явно ухудшившегося экономического положения разоренного города.

Гомилии, не вошедшие в собрание

В рукописи Paris. gr. 1192. F. 311-322v содержатся 3 гомилии, не включенные в общую нумерацию и посвященные различным вопросам общественной жизни (Λαούρδας. 1954. Σ. 55-65; Χριστοφορίδης. 1981. Σ. 61-67). В отличие от гомилий, вошедших в собрание, они датированы: 5 (BHG, N 547r) и 12 окт. (BHG, N 547s) 1393 г. и 28 февр. 1395 г. А. Эрхард (Ehrhard. Überlieferung. Bd. 3. S. 711) полагал, что они принадлежат не И. Г., а его преемнику на митрополичьей кафедре Фессалоники Гавриилу, однако это мнение было опровергнуто (Χριστοφορίδης. 1980. Σ. 432). Из одной гомилии следует, что И. Г. участвовал в посольстве к султану Баязиду I, благодаря чему сумел добиться освобождения пленных христиан, а также возвращения верующим неск. церквей, обращенных в мечети (Βακαλόπουλος. 1960. Σ. 22-24, 31-32; Χριστοφορίδης. 1988. Σ. 568-570). Гомилия, произнесенная 28 февр. 1395 г., посвящена установлению турками «налога кровью» (девширме).

Послания

Известно 8 писем И. Г., к-рые дошли в рукописях Vat. gr. 651. Fol. 236-261v, Angel. gr. 51, Ambros. I 91 inf. и Vat. Ottob. gr. 379. Первое письмо адресовано митр. Серрскому Матфею Факрасису, попавшему в тур. плен после падения Серр в сент. 1383 г. Письма 2-4 - Филофею Неамониту, 5-е - митр. Патрскому Игнатию, 6-е - фессалоникийскому иером. Досифею Карантину. Письма 7 и 8 (7-е - 14 сент. 1385, 8-е - 1386 или 1387) адресованы всей фессалоникийской пастве. В этих посланиях И. Г. объясняет свой отъезд в К-поль, сетует на обстоятельства, помимо его воли удерживающие его в столице, и обещает приложить все усилия, чтобы в скорейшем времени вернуться (Λάμπρος. 1912. Σ. 382-391).

И. Г. состоял в переписке с Димитрием Кидонисом и писателем Феодором Потамием, автором монодии на кончину имп. Иоанна V Палеолога (по др. данным, Иоанна VII Палеолога; Χριστοφορίδης. 1988. Σ. 533). Из 2 писем Кидониса (ок. 1382-1383) следует, что И. Г. вел с ним богословские споры и защищал учение исихастов. Приверженность И. Г. этому учению также явствует из упоминания его имени в Синодике в Неделю Православия (Gouillard. Synodikon. P. 114; Χριστοφορίδης. 1988. Σ. 534).

Канонические ответы

Сохранилось 2 постановления патриарха К-польского Антония IV в изложении И. Г.: 1-е (15 февр. 1389) разрешает митр. Унгро-Влахийскому Анфиму сохранить сан, несмотря на принятие им великой схимы (RegPatr, N 2846). 2-е (20 марта 1389) дает разрешение рукоположить во диакона Георгия Евгеника (отца свт. Марка Евгеника), несмотря на то что он вступил в брак после смерти первой невесты (RegPatr, N 2852).

Календарно-астрономические сочинения

Краткое сочинение «Метод обретения пасхального цикла» (Μέθοδος πρὸς εὕρεσιν τοῦ πασχαλίου κύκλου; Ambros. gr. 346. Fol. 45-47; Sinait. gr. Fol. 313-318), а также трактат о вычислении солнечных и лунных затмений (Meteor. Metamorph. 154. Fol. 27v - 34v; Marc. gr. app. XI. 25. Fol. 173v - 177v) остаются неизданными (Χριστοφορίδης. 1980. S. 441-442).

Соч.: Isidori Thessalonicensis archiepiscopi Orationes // PG. 139. Col. 11-164; Χριστοφορίδης Β. ᾿Ισιδώρου Γλαβᾶ περιστασιακὲς ὁμιλίες. Θεσσαλονίκη, 1981; idem. ᾿Ισιδώρου Γλαβᾶ, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ὁμιλίες. Θεσσαλονίκη, 1992-1996. 2 τ.; Sylloge monumentorum ad mysterium conceptionis immaculatae Virginis Deiparae illustrandum / Ed. A. Ballerini. R., 1854. T. 1. P. 205-242, 418-458; 1856. T. 2. P. 377-439, 597-661; Γεδεών Μ. Κανονικα διατάξεις, ἐπιστολα, λύσεις, θεσπίσματα τῶν ἁγιωτάτων πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως. Κωνσταντινούπολις, 1888. Τ. 1. Σ. 21-26; Λάμπρος Σ. Π. ᾿Ισιδώρου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ᾿Οκτὼ ἐπιστολα ἀνέκδοτοι // Νέος ῾Ελληνομνήμων. ᾿Αθῆναι, 1912. Τ. 9. Σ. 343-414; Λαούρδας Β. ᾿Ισιδώρου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ὁμιλίαι εἰς τὰς ορτὰς τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη, 1954. Σ. 19-65; Τσιρπανλῆς Κ. Ν. Δύο ἀνέκδοτοι ὁμιλίαι ᾿Ισιδώρου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης // Θεολογία. ᾿Αθῆναι, 1971. Τ. 42. Σ. 548-581.
Ист.: Miklosich, Müller. Vol. 2. P. 39-42; Legrand É., ed. Lettres de l'empereur Manuel Paléologue. P., 1893. P. 105-108; Démétrius Cydonès. Correspondance. Ep. 235 / Publ. par R.-J. Loenertz. Vat., 1960. Vol. 2. P. 130-137. (ST; 208).
Лит.: Ehrhard. Überlieferung. Bd. 3. S. 709-713; Petit L. Les évêques de Thessalonique // EO. 1901. Vol. 5. P. 94; Tafrali O. Thessalonique au XIVe siècle. P., 1913; Loenertz R.-J., Laurent V. Isidore Glabas, métropolite de Thessalonique (1380-1396) // REB. 1948. T. 6. P. 181-190; Vryonis S. Isidore Glabas and the Turkish «Devshirme» // Speculum. 1956. Vol. 31. N 3. P. 433-443; Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 777; Βακαλόπουλος ᾿Απ. ᾿Ε. Οἱ δημοσιευμένες ὁμιλίες τοῦ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ᾿Ισιδώρου ὡς ἱστορικὴ πηγὴ γιὰ τὴ γνώση τῆς πρώτης τουρκοκρατίας στὴ Θεσσαλονίκη (1387-1403) // Μακεδονικά. 1960. Τ. 4. Σ. 20-34; Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382-1387. R., 1960. P. 16-18, 89-95. (OCA; 159); idem. The Second Turkish Capture of Thessalonika: 1391, 1394 or 1430? // BZ. 1964. Bd. 57. S. 52-61; idem. The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // DOP. 2003. Vol. 57. P. 255-263; Janin. Grands centres. P. 348-349; RegPatr, N 2703, 2738, 2772, 2790; Χριστοφορίδης Β. ῾Η χειρόγραφη παράδοση τῶν συγγραμμάτων τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ᾿Ισιδώρου // ᾿Επιστημονικὴ ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ᾿Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1980. Τ. 25. Σ. 429-443; Idem. ῾Ο ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ᾿Ισίδωρος Γλαβᾶς κα τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς του // Ibid. 1986/1989. Τ. 29. Σ. 518-591; PLP, N 4223; Talbot A.-M. Glabas, Isidore // ODB. Vol. 2. P. 852; Aubert R. Isidore Glabas // DHGE. 1997. T. 26. Col. 195-197.
Л. В. Луховицкий, И. Н. Попов
Ключевые слова:
Митрополиты Константинопольской Православной Церкви Писатели византийские Исидор Глава (1341/42 - 1396), митрополит Фессалоникийский, византийский писатель
См.также:
ИГНАТИЙ ДИАКОН (ок. 785 - ок. или после 847), митр. Никейский (после 829-843), визант. писатель и поэт
ИОАНН МАВРОПОД (после 1000? - после 1081?), свт. (пам. греч. 5 окт.), митр. Евхаитский, визант. писатель, интеллектуал
ИОАСАФ [в миру Иоанн Владинтер] († 1437), митр. Эфесский, визант. церковный дипломат и писатель
МИХАИЛ ХОНИАТ (ок. 1138 - 1222), свт. (пам. 4 июля), митр. Афинский (с 1182; в изгнании с 1205), визант. писатель
НИКОЛАЙ МЕСАРИТ (1163/64 - после 1216), митр. Эфесский, визант. писатель и церковно-политический деятель
АВЕРКИЙ († 1878), бывший митр. Врачанский Константинопольского Патриархата, переводчик духовной литературы с греческого и сербско-хорватского языков