Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ИРАКЛИЯ ФРАКИЙСКАЯ
26, С. 300-304 опубликовано: 18 февраля 2016г.


ИРАКЛИЯ ФРАКИЙСКАЯ

[Гераклея; греч. ῾Ηράκλεια τῆς Θράκης; тур. Мармара-Эреглиси, Marmara Ereğlisi], город на сев. берегу Мраморного м. (Пропонтиды), расположен на расстоянии ок. 90 км к западу от К-поля, центр митрополии К-польской Православной Церкви. В античности назывался Перинф (Πέρινθος); переименован в И. Ф. имп. Диоклетианом в 286 г. по Р. Х. Город основан как древнегреч. колония выходцев с Самоса ок. 600 г. до Р. Х. Экономическому процветанию Перинфа в античности способствовало его расположение на важном для Др. Греции торговом пути в Чёрное м. (Понт Эвксинский). Археологами в Перинфе обнаружены 2 гавани, театр на юж. склоне акрополя (диаметр 140 м), стадион на зап. склоне (длина 240 м). В 341-340 гг. до Р. Х. город успешно выдержал осаду македон. царя Филиппа II. В 46 г. по Р. Х. Перинф стал столицей рим. пров. Фракия, а затем был отстроен имп. Веспасианом (69-79). Сохранению значения Перинфа в рим. период способствовало то, что через него проходили крупнейшие на Балканах рим. дороги - Эгнатиева дорога и путь, ведущий в Наисс (ныне Ниш, Сербия) и Сирмий (ныне Сремска-Митровица).

Согласно древнему преданию, через Перинф проходил ап. Андрей Первозванный (Gregorius Turonensis. Liber de miraculis beati Andreai apostoli // MGH. Scr. Mer. Vol. 1. Fasc. 2. P. 831-832; Греческие предания о св. апостоле Андрее / Под ред. А. Ю. Виноградова. СПб., 2005. С. 44, 58, 62, 178, 313, 328). Первым епископом Перинфа, согласно церковной традиции, считается ап. Апеллий (SynCP. Col. 785). В Перинфе правителем Помпианом при имп. Домициане (81-96) была казнена мц. Севастиана, ученица ап. Павла, схваченная в Маркианополе. При имп. Антонине Пии (138-161) в Перинфе пострадала мц. Гликерия из Траянополя. В Житии святой говорится, что ее мощи были погребены Перинфским еп. Дометием. Традиционно его считают современником мц. Гликерии, но Д. Стьернон предположил, что скорее всего еп. Дометий был инициатором перенесения мощей святой в нач. IV в. (Stiernon. 1990. Т. 23. Col. 1324-1325). В 303 или 304 г. в Адрианополе пострадали Ираклийский еп. Филипп и его диакон Ермий (BHL, N 6834). Мч. Акакий сотник и сщмч. Мокий были подвергнуты мучениям в И. Ф. при Диоклетиане и затем обезглавлены в г. Византий. В И. Ф. особо чтился Доростольский мч. Дасий, также пострадавший при Диоклетиане и Максимиане. При имп. Лицинии (308-324) в И. Ф. были казнены Ираклийские мученицы (40) и Аммон диакон. В неизвестное время в И. Ф. принял мученическую кончину Агапит (Агапий), упоминаемый в греч. Синаксарях (19, 20 и 22 нояб.). Имена нек-рых ираклийских мучеников не вошли в греч. календари, но сохранились в сир. и лат. источниках. В Сирийском Мартирологе (411) под 26 марта отмечена память «в Ираклии во Фракии из древних мучеников Маркиан», т. е. он пострадал ранее гонения Диоклетиана (Un Martyrologe et douze Ménologes syriaques / Éd. F. Nau. P., 1915. P. 14. (PO; T. 10. Fasc. 1)). В Мартирологе блж. Иеронима уточняется, что Маркиан был епископом (MartHieron. Comment. P. 162-163). В Сирийском Мартирологе также упомянуты претерпевшие мучения в Перинфе еп. Евтихий (29 сент.; его память включена и в Иеронимов Мартиролог - Ibid. P. 532), пресвитер Идист (13 нояб.; в Иеронимовом Мартирологе под этой датой к нему присоединены Евтихий и Фелиций - MartHieron. Comment. P. 598), пресвитеры Феодот и Димитрий (14 нояб.) (Un Martyrologe et douze Ménologes syriaques / Éd. F. Nau. P., 1915. P. 21-22. (PO; T. 10. Fasc. 1)). В Иеронимовом Мартирологе из мучеников, принявших кончину в Перинфе, также указаны Климентин, Феодот и Филомен с дружиной (14 нояб.), Кандид (5 и 7 янв.), Феликс и Ианнуарий (7 янв. и 14 февр.), Виктор (1 апр.) и Васс (5 авг.) (HieronMart. Comment. P. 26, 29, 92, 169, 418, 599).

В 297 г. И. Ф. стала главным городом (митрополией) созданной Диоклетианом пров. Европа; после отречения Диоклетиана в 305 г. находилась под управлением имп. Галерия до 311 г., а затем его преемника Лициния. В 313 г., в ходе одной из междоусобных войн, И. Ф. была захвачена войском имп. Максимина Дайи, но после его поражения во Фракии Лициний возвратил ее себе. С осени 324 г., как и весь Восток Римской империи, перешла под власть имп. Константина.

Сведений о ранней истории церковной общины в И. Ф. крайне мало. Неясно, когда епископия И. Ф. стала именоваться митрополией - ок. 285 г. (Stiernon. 1990. Т. 23. Col. 1325), ок. 300 г. (Fedalto. Hierarchia. 1988. Vol. 1. Р. 274) или после 325 г. (ODB. 1991. Vol. 2. P. 915). На рубеже III и IV вв. в церковную юрисдикцию И. Ф. входила вся пров. Европа, в т. ч. г. Византий. В 325 г. во Вселенском I Соборе в Никее принимал участие Ираклийский еп. Педерот, к-рый, как известно из окружного послания против ариан свт. Афанасия I Великого, патриарха Александрийского, был православным (PG. 25. Col. 557). После того как Византий стал новой столицей и переименован в К-поль, его церковная кафедра стала независимой от И. Ф. Время, когда это произошло, также не определено: вероятно, в 330 или 381 г. (Dagron. 1974. P. 418-419). Известно, что после 330 г. (освящения К-поля как новой столицы) резиденция консуляра провинции была перенесена из И. Ф. в К-поль (Idem. P. 219). В IV - нач. V в. архиереи И. Ф. активно участвовали в церковно-политической жизни. Во 2-й четв. IV в. кафедру занимал арианин Феодор (ок. 330-355), автор экзегетических сочинений. О статусе и привилегиях архиереев И. Ф. этого периода свидетельствует опротестование Феодором рукоположения К-польского епископа свт. Павла I в 337 г., которое было проведено без его согласия (Sozom. Hist. eccl. III 3). Протест Феодора был одной из причин низложения Павла. Видимо, рассказ Жития прп. Парфения, еп. Лампсакского, о некоем митрополите И. Ф. (в источнике - архиепископе), наказанном Господом за сребролюбие тяжелой болезнью, относится к Феодору. Больной, вняв увещеваниям прп. Парфения, раскаялся, раздал нуждающимся собранное им богатство и исцелился (PG. 114. Col. 1360). Преемником Феодора стал его архидиакон Ипатиан, также арианин, уроженец Милета. Ок. 365-375/6 гг. епархию И. Ф. возглавлял арианин Дорофей (впосл. епископ Антиохийский и К-польский), председательствовавший в 370 г. на арианском Соборе. И. Ф. сохраняла право хиротонии епископа К-поля: в 370 г. Дорофеем на К-польский престол был возведен Димофил, ранее бывший епископом Веррии Фракийской (Philost. Hist. eccl. IX 10). До ХХ в. продолжением этой традиции являлся обычай, согласно которому во время интронизации Ираклийский митрополит подавал пастырский жезл К-польскому патриарху (Κωνσταντινίδης. 1965. Τ. 6. Σ. 60). После Дорофея кафедру И. Ф. занимал приверженец македонианства Сабин (Савин), к-рый, вероятно, стал первым историком арианских споров IV в. и собрал сведения о деяниях Соборов того времени, доказывая правоту арианства (Socr. Schol. Hist. eccl. I 8).

В 378 г., после поражения рим. армии при Адрианополе, готы разорили окрестности И. Ф. Из «Космографии» Равеннского анонима (VII в.) известно, что рядом с И. Ф. была основана колония готов (предположительно идентифицируется с совр. г. Гюмюшъяка (Эскиэрегли), к-рый расположен менее чем в 10 км к северо-востоку от И. Ф.).

На Вселенском II Соборе в 381 г. упоминаются крупные церковные образования - диоцезы (экзархаты), во главе к-рых стояли архиепископы, в т. ч. диоцез Фракия с центром в И. Ф. (Fedalto. Hierarchia. 1998. Vol. 1. Р. 274). На территории этого диоцеза находилась, не входя в него административно, новая столица империи - К-поль. При этом церковные общины за пределами империи, в Вост. Европе, к северу от Дуная, зависели от 1-го епископа Фракии, т. е. от митрополита И. Ф.

Преемником Сабина был противник свт. Иоанна Златоуста Павел, председательствовавший в авг.-сент. 403 г. на Соборе «под Дубом» (или, возможно, на его последнем заседании по делу Златоуста), на котором святитель был низложен (Pallad. Dial. de Vita Ioan. Chrysost. 8. P. 112). Осенью 403 г. митрополитом И. Ф. стал архидиак. Серапион, родом египтянин, доверенное лицо, а затем противник свт. Иоанна Златоуста. Но вскоре он был смещен и заменен мон. Евгением, также принадлежавшим к оппозиции Златоуста. Следующий митрополит несторианин Фритила(й) упоминается в источниках только в 431 г. как участник Вселенского III Собора (ACO. Vol. 1. Pt. 3. P. 25, 26; Vol. 1. Pt. 5. P. 14, 123). Из Деяний этого Собора известно, что в митрополию И. Ф. в то время входили города Паний, Орны и Ганос, из подчиненных И. Ф. епископий названы Визийская (включавшая города Визия и Аркадиополь), Килская (с городами Килы и Каллиполь) и Савсадийская (с городами Савсадия и Афродисиада) (Ibid. Pt. 7. P. 122).

В 447 г. И. Ф. едва не захватили гунны. К сер. V в. митрополия И. Ф. окончательно вошла в состав К-польского Патриархата вместе со всем подчиненным ей Фракийским диоцезом, что было закреплено 28-м правилом Вселенского IV Собора (451).

Уникальные сведения о святынях и храмах И. Ф. содержатся в Житиях прп. Парфения, еп. Лампсакского (IV в.), и прп. Елисаветы, чудотворицы (V в.), происходившей из дер. Фракокрина (Авидины) близ И. Ф. (см. подробнее в разделе «Христианские памятники»). Из Жития прп. Елисаветы явствует, что из мощей мц. Гликерии в И. Ф. осталась только ее честная глава (Halkin. 1973. P. 253-254; с VIII в. появляются известия о местонахождении тела этой святой на о-ве Лемнос).

В 475 г. в И. Ф. имп. Василиск (475-476) начал восстание против имп. Зинона. В 515 г. имп. Анастасий I собирался созвать в И. Ф. Собор с участием папы Римского свт. Гормизда, к-рый соглашался прибыть на Собор при условии признания императором решений Халкидонского Собора и возвращения из ссылки правосл. епископов. Однако позднее Анастасий отказался от намерения проводить Собор. В 518 г., после смерти Анастасия, был созван Собор в К-поле под председательством митр. Феофила Ираклийского, на к-ром был отменен «Энотикон» и анафематствован Севир Антиохийский.

В VI в. растущее давление различных племен варваров на Балканы привело к постепенному упадку городской жизни в И. Ф. и к падению ее значения как церковной кафедры. Историк Прокопий Кесарийский отмечал, что во времена имп. Юстиниана I (527-565) И. Ф. стала «почти необитаемой». «То же самое сделало время и с находящимся там дворцом, бывшим в высшей степени замечательным». Император соорудил новый водопровод и отстроил город (Procop. De aedificiis. IV 9. 14-16). В 591 г. в И. Ф. прибыл имп. Маврикий, по приказу к-рого был восстановлен храм с гробницей мц. Гликерии, разрушенный в предшествующие годы во время нападения аваров. В 610 г. гробницу святой посетил имп. Ираклий.

В нотициях (списках епархий) К-польского Патриархата Ираклийская митрополия устойчиво занимает 3-е место после Кесарии Каппадокийской и Эфеса. Исключение представляют Тактикон имп. Льва III Исавра, в к-ром Ираклийская митрополия занимает 4-е место, уступив Кипрской архиепископии (Darrouzès. Notitiae. Р. 230. N 3), и одна из нотиций XIV в., где она оказалась на 5-м месте, после Никомидийской и Никейской митрополий (Hieroclis. 1866. Р. 225). Число подчиненных Ираклийской митрополии епископий постепенно увеличивалось: в сер. VII в.- 5 (Паний, Каллиполь, Херсонес, Килы и Редест - Darrouzès. Notitiae. P. 207. N 1), в нач. VIII в.- 14 (те же и Лизик, Цурул, Даоний, Врисида, Метры, Халкида, Хариополь, Мидий, Эмос - Ibid. P. 234. N 3), в 901 или 902 г.- 15 (вместо Кил, Врисиды и Эмоса указаны Феодорополь, Мадит, Памфил и Сергенца - Ibid. P. 154. N 7), во 2-й пол. Х в.- 17 (те же и Перистасида и Афира - Ibid. P. 311. N 10). В 1143 г. Нил Доксопатр упоминает 15 епископий, подчиненных И. Ф. (Ibid. P. 374. N 14). В кон. VII в. была образована визант. фема Фракия, главным городом к-рой был Евдоксиополь (Силиврия), к-рый с сер. VI в. оттеснил И. Ф. на 2-е место («Синекдим» Иерокла 528-535 гг.- Hieroclis. 1866. P. 3). Согласно соч. имп. Константина VII Багрянородного «О фемах», И. Ф. занимала среди фракийских городов то же место (Constantino Porfirogenito. De thematibus / Ed. A. Pertusi. Vat., 1952. P. 86. (ST; 160)). В Х в. И. Ф. была включена в фему Македония, а приблизительно в кон. XI в.- в фему Фракия и Македония.

В 719 г. И. Ф. захватили болгары, а в 813 г. они разорили окрестности города. Предположение нек-рых болг. исследователей, что у истоков создания Болгарской Церкви в 870-877 гг. стоял митр. Николай Ираклийский, получивший в управление новообразованную болг. епархию в составе К-польского Патриархата (Beševliev V. Die protobulgarischen Inschriften. B., 1963. S. 328. N 87; Георгиев П. Първият български архиепископ // Преславска книжовна школа. София, 1998. Т. 3. С. 132-136), основано на отождествлении еп. Николая, упомянутого в надписях 871 г. из Дристра (Доростола) и на оловянной печати из архиепископской резиденции в Плиске (построена в 70-х гг. IX в.), с одноименным Ираклийским митрополитом, о существовании к-рого известно благодаря печати, датируемой В. Лораном сер. IX в. (Laurent V. Le Corpus des sceaux de l'Empire byzantin. P., 1963. T. 5. Pt. 1: L'Église de Constantinople. P. 686-687. N 877). Однако К. Асдраха, исходя из того что в эти годы Ираклийская кафедра была занята двумя митрополитами Иоаннами, датирует опубликованную Лораном печать временем после 886 г. (Asdracha. 1988. P. 269).

После взятия К-поля крестоносцами (1204) И. Ф. отошла под управление Венеции; Римский папа Иннокентий III назначил Гервасия архиепископом И. Ф. и 2-м лицом в иерархии лат. патриархата в К-поле. В 1206 г. И. Ф. была разграблена болг. царем Калояном, к-рый увел в плен ее жителей. В 1264 г. И. Ф. была присоединена к восстановленной в 1261 г. Византийской империи. Вскоре Ираклийский митрополит получил титул «проэдр ипертимов» и «экзарх всей Фракии и Македонии». При визант. имп. Андронике II Палеологе (1282-1328) 4 епископии, до того подчиненные Ираклийской митрополии (Редестская, Каллипольская, Врисидская и Херсонесская), были возведены в ранг митрополий, а 2 - в ранг архиепископий (Мидийская и Цурулская) (Darrouzès. Notitiae. P. 409. N 18). В 1347-1353 гг. митрополию И. Ф. возглавлял свт. Филофей Коккин (впосл. патриарх К-польский). Во время его архиерейства в окт.-нояб. 1351 г. И. Ф. была захвачена генуэзцами. Ираклийский митр. Антоний (1409-1440) был членом византийской делегации на Ферраро-Флорентийском Соборе (1438-1439), на к-ром он занимал непримиримую антилат. позицию, однако был вынужден подписать решения Собора об объединении Римской и К-польской Церквей, но отрекся от них после возвращения в К-поль и удалился в Цурул. И. Ф. в числе немногих городов оставалась под властью Византии до момента ее падения; захвачена турками в 1453 г.

В период османского господства христианская община И. Ф. переживала упадок, хотя ее митрополиты по-прежнему играли важную роль в иерархии и в Свящ. Синоде К-польской Церкви. Подпись Ираклийского митр. Дионисия, известного мелурга, стоит на акте К-польского Собора 1593 г. об учреждении Московского Патриархата (Фонкич Б. Л. Греч. рукописи и документы в России в XIV - нач. XVIII в. М., 2003. С. 382, 397). В 1700 г. в И. Ф. в заброшенной башне тремя монахинями - Агнией, Татианой и Паисией была обретена визант. икона Божией Матери и помещена в ц. Пресв. Богородицы Фанеромени (подворье афонского Иверского мон-ря).

При тур. правлении в связи с сокращением христ. населения произошло слияние нек-рых епископий, подчиненных Ираклийской митрополии: в XV в. их стало 6 (Darrouzès. Notitiae. P. 420. N 21), а в XVII в. осталось 5. В 1702 г. митрополия И. Ф. была объединена с Редестской, кафедра до 1923 г. находилась в Редесте. Упадок И. Ф. отразился и на ее греч. названии - в употребление вошла уменьшительная форма Ираклица. Одним из наиболее деятельных местных иерархов османского периода был Герасим, митр. Ираклийский и Редестский (1726-1760), переведший на разговорный язык «Шестикнижие» Константина Арменопула. Он расширил ц. вмч. Георгия Победоносца, ставшую кафедральным собором. В 1741 г. митр. Герасим добился от султана Махмуда I фирмана, согласно к-рому кандидат на К-польский престол должен был получить рекомендацию от 4 соседних «старцев»-митрополитов - Ираклийского, Кизического, Никейского и Халкидонского. Этот обычай был отменен в 1858-1860 гг. Неоднократно К-польский престол занимали Ираклийские митрополиты, а митр. Мефодий (Манолис) приходился дядей Александрийскому патриарху Герасиму III.

В нач. ХХ в. Ираклийская и Редестская митрополия насчитывала 175 храмов, 95 тыс. верующих окормляли 130 иереев (Κωνσταντινίδης. 1965. Τ. 6. Σ. 61). В 1902-1925 гг. кафедру занимал местный уроженец Григорий (Каллидис), получивший за широкую благотворительную и просветительскую деятельность почетное звание «благодетель Редесто». Летом 1920 г., в ходе греко-турецкой войны (1919-1922), территория епархии была занята греческой армией. Вследствие греко-турецкого обмена населением (согласно Лозаннскому договору 24 июля 1923) греки были вынуждены покинуть Вост. Фракию; Ираклийская и Редестская митрополия перестала существовать. Митр. Григорий провел последние годы своей жизни в Фессалонике, в 2003 г. он был причислен к лику святых.

Главная святыня И. Ф.- рельефная икона вмч. Георгия Победоносца (ранее XIII в.) из одноименного храма, носившая название св. Георгий-Арап из-за покрывающего ее слоя черной смолы, была перевезена беженцами из И. Ф. в Неа-Ираклию на п-ове Халкидики; в наст. время хранится в Византийском музее в Афинах. Икона Божией Матери Фанеромени первоначально была увезена в Иверский мон-рь, а в 1932 г. передана беженцам из И. Ф., основавшим поселение Неа-Ираклица близ Кавалы. Там же хранятся часть честной главы сщмч. Харалампия, к-рую жители И. Ф. взяли с собой в 1922 г. из собора вмч. Георгия Победоносца в И. Ф., и др. реликвии и иконы.

Титул митрополита Ираклийского во 2-й четв. XX в. периодически давался титулярным архиереям К-польского Патриархата. Последним носил его Вениамин I (1933-1935; впосл. Патриарх К-польский).

Христианские памятники

В лат. Житии Филиппа, еп. Ираклийского († 303 или 304), упоминается кафедральный городской собор И. Ф. (dominicum), крыша к-рого была устлана бронзовыми листами и мраморными плитами (Franchi de'Cavalieri P. Note agiografiche. R., 1953. T. 9. P. 141-143. (ST; 175)). Местонахождение этого здания неизвестно.

У зап. склона акрополя находятся руины большой визант. церкви, к-рые до нач. ХХ в. сохранялись в хорошем состоянии, на стенах были видны остатки фресок. Эта церковь, являвшаяся кафедральным собором и называемая Старой Митрополией, была воздвигнута при визант. имп. Василии I (867-886) на месте языческого храма имп. Адриана. Предполагают, что постройке IX в. предшествовала ц. мц. Гликерии, откуда в Старую Митрополию был перенесен реликварий с главой этой святой (Sayar. 1998. S. 384). Если это так, то до IX в. ц. мц. Гликерии кафедральным собором не могла быть, поскольку в письменных источниках она называлась мартирием (PG. 117. Col. 1360), наосом (Halkin. 1973. P. 254; Theophyl. Sim. Hist. VI 1. 1-4) или конхой (Idem. Index 1. 1), тогда как главный городской храм именовался «святой всеобщей великой церковью» (τῆς ἁγίας καθολικῆς μεγάλης ἐκκλησίας - надпись на надгробной мраморной плите VI-VII вв. с именем Трифона, пресвитера этой церкви (Sayar. 1998. S. 377)).

В Житии прп. Елисаветы, чудотворицы, названы 3 церкви Пресв. Богородицы: 1-я - Фисаврос (Θησαυρός, т. е. Сокровище, по предположению Стьернона, кафедральный собор), 2-я - Катахилас (Καταχειλᾶς; κατὰ Χίλας, согласно пространному Житию прп. Парфения Лампсакского; Κατάχειλας - в сокращенной версии этого Жития в Императорском Минологии), 3-я - Халкопратия, а также ц. мч. Романа (PG. 114. Col. 1360-1361; Halkin. 1973. P. 254, 261). Сохранилась также надпись V-VI вв. с именем Иоанна, пресвитера ц. мч. Романа (Sayar. 1998. S. 374).

В сев. части Нижнего города (Калекапы) обнаружены фундаменты базилики с мозаиками V в. К юго-западу от базилики найдены маленькая церковь и кладбище XI в. В 813 г. Сисиний, императорский куратор Цурула, восстановил монастырь Пресв. Богородицы, находившийся, по мнению исследователей, в И. Ф. (Ibid. S. 379-380). В нач. XIV в. в И. Ф. был основан жен. монастырь Пресв. Богородицы Крионеритиссы. В 1729 г. кафедральным собором И. Ф. стала ц. вмч. Георгия Победоносца, куда была перенесена глава мц. Гликерии. Также в И. Ф. известны поствизант. церкви святых Апостолов, свт. Николая Чудотворца и Пресв. Богородицы Фанеромени.

Перинфские епископы

ап. Апеллий (I в.); Дометий (сер. II в.); Маркиан (ранее IV в.); Евтихий (ранее IV в.).

Ираклийские архиереи

Филипп († 303 или 304); Дометий (нач. IV в.?); Педерот (упом. в 325); Феодор (ок. 330-355); Ипатиан (355-364); Дорофей (ок. 365-375/6; впосл. еп. Антиохийский и К-польский); Сабин (Савин, ок. 375-?); Павел (380 или 382-403); Серапион (403-404); Евгений (упом. в 404); Фритила (упом. в 431); Лев (после 431 - ранее 449); Кириак (упом. в 449, 451); Иоанн (упом. в 457); Феодор (упом. в 503); Феофил (упом. в 518, 520); Иоанн (упом. в 520); Константин (упом. в 536-552); Мегефий (упом. в 553); Сисиний (упом. в 680-681); неизвестный (упом. в 692); аноним (упом. в 754, ранее еп. Готский, иконоборец); Лев (упом. в 787-806); Константин (нач. IX в.); Никифор (после 847 - ранее 854); Игнатий (Ɨ 854); Иоанн, сторонник свт. Фотия, патриарха К-польского (упом. в 861, 869); Иоанн, сторонник свт. Игнатия, патриарха К-польского (870-877); Иоанн, сторонник свт. Фотия, патриарха К-польского, повторно (877-880); неизвестный († 886); Николай (после 886?); Димитрий (ок. 900-912); Фотий (912 - до 914); Анастасий (между 928 и 931 - ок. 946); Никифор (упом. в 959); Кирилл (2-я пол. Х в.); Арсений (упом. в 990-996); Иоанн (упом. в февр. 997); Василий (упом. в мае-сент. 997); Николай (1-я пол. XI в.); Мелетий (упом. в 1030, 1032); Феодор Цанц (позже 1057 - ранее 1071); неизвестный (упом. в 1066-1067, одно лицо с Феодором или Феофилом?); Феофил (не позднее 1071-1084); Никита (упом. в 1117); неизвестный (упом. в 1143); Петр (упом. в 1147, 1157); Михаил (упом. между 1161 и 1171); Феодор Критопул (не позднее 1177-1189); Фома (1190); Мануил (упом. в 1191, 1192); Никита (упом. в 1259); Филофей (1261-1263); Лев Пинака (1265/66-1281); вдовство кафедры (1281-1283); Герасим (1283-1289); Андрей (между 1290 и 1293, упом. в 1294); Христодул (?); неизвестный (упом. в 1310); Иоанн (упом. между 1315 и 1318); вдовство кафедры (1319-1335); Варлаам (1335 или 1336-1341); вдовство кафедры (1341-1347); свт. Филофей Коккин (1347-1353; впосл. патриарх К-польский); Митрофан (до авг. 1355-1370); Иосиф (1370-1389); Геннадий (упом. в 1392); Феофан (упом. между 1399 и 1403); неизвестный (упом. в 1403); Антоний (упом. в 1409-1450); Иосиф (1450-1451); неизвестный (упом. в 1454, одно лицо с Мануилом?); Мануил (упом. с 1456 по 1462); Феоктист (упом. в 1465); Галактион (упом. с 1474 по 1478); Мелетий (упом. в 1480); Неофит (упом. в 1480); Каллист (упом. с 1484 по 1498); Иосиф (упом. в 1499); Феодосий (упом. в 1501 или 1502); Матфей (упом. в 1541); Кирилл (1541-1565); Герасим (упом. в 1572, 1575); Феофан (упом. в 1575); Макарий (ок. 1580); Дионисий (упом. в мае 1583); Герасим (упом. в июле 1583 и 1590); Дионисий (1591-1600); Тимофей (упом. в 1607); Герман (упом. в 1613); Иларион Граденигос (1613-1616); Варфоломей (упом. в 1617); Тимофей (1617-1621, † 1622); Неофит (1621 - до мая 1635; впосл. патриарх К-польский); Иеремия (1635-1636); Иоанникий Линдиос (1636-1638, бывш. митр. Ганосский и Хорский); Мелетий (упом. в 1639); Иеремия повторно (1639; впосл. митр. Приконисский и Геллеспонтский); Иоанникий Линдиос повторно (1639-1646; впосл. патриарх К-польский); Мефодий (1646-1667; впосл. патриарх К-польский); Матфей (1667-1668); Варфоломей (упом. в 1672-1681); Софроний (упом. в 1688); Макарий (1688); Варфоломей (упом. в 1690); вдовство кафедры (1691); Неофит (упом. с 1692 по 1702 с перерывами); Варфоломей (упом. в 1695); Нектарий (упом. в 1698).

Ираклийские и Редестские митрополиты

Неофит (1702-1707, 1707-1711, 1713-1714; в 1707 избран патриархом К-польским, но не утвержден); Афанасий (1711-1713); Каллиник (1714); Геннадий Леросский (1714-1718, бывш. митр. Хиосский); Каллиник Наксосский (1718-1719, бывш. митр. Филиппопольский, умер в день своего избрания патриархом К-польским 19 нояб. 1726); Даниил (1719-1726); Герасим Леросский (1726-1760, племянник Геннадия Леросского, бывш. митр. Наксосский, впосл. митр. Никейский); Мефодий (Манолис) (1760-1794, племянник Герасима Леросского, бывш. еп. Метрский); Мелетий (1794-1821, племянник Мефодия (Манолиса), бывш. еп. Мириофитский и Перистасидский); Игнатий (Старабирос) (1821-1830, племянник Мелетия); Дионисий (1830-1848); Панарет (1848-1878); Иоанникий (1878-1879, бывш. митр. Никейский); Григорий (Павлидис) (1879-1888); Герман (Кавакопулос) (1888-1897; впосл. патриарх К-польский); Иероним (Гормас) (1897-1902); свт. Григорий (Каллидис) (1902-1925).

Ираклийские титулярные митрополиты:

Филарет (Вафидис) (1928-1933); Вениамин (Георгиадис) (1933-1936; впосл. Патриарх К-польский).

Ист.: Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae episcopatuum / Ed. G. Parthey. Berolini, 1866; Delehaye H. Saints de Thrace et de Mésie // AnBoll. 1912. T. 31. P. 161-300; Darrouzès. Notitiae. Р. 204, 216, 219-220, 230, 234, 248, 252, 264, 268, 275, 290, 297, 311, 342, 348, 355, 374, 380, 388-389, 393, 402, 406, 409, 412, 416, 418-419. N 1-21; Halkin F. St. Elisabeth d'Héraclée, abbesse à Constantinople // AnBoll. 1973. T. 91. P. 249-264; Vaporis N. M. Codex Gamma (Γ´) of the Ecumenical Patriarchate of Constaninople // GOTR. 1973. T. 18. Pt. 1-2; 1974. T. 18. Pt. 1 (отд. отт.: Brookline, 1974); idem. Codex Beta (Β´) of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople // Ibid. 1974. T. 19. Pt. 2 (отд. отт.: Brookline, 1975).
Лит.: Болотов. Лекции. Т. 3. С. 223-236; Γερμανός (Γκούμας), μητρ. Σάρδεων. ᾿Επισκοπικο κατάλογοι τῶν ᾿επαρχιῶν τῆς ᾿Ανατολικῆς κα Δυτικῆς Θράκης // Θρακικά. ᾿Αθῆναι, 1935. Τ. 6. Σ. 37-136; Εὐλόγιος (Κουρίλας), μητρ. Κορυτσᾶς. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς ῾Ηρακλείας. ᾿Αθῆναι, 1942; Λαμπουσιάδης Γ. ᾿Εκκλησία ῾Ηρακλείας // Θρακικά. ᾿Αθῆναι, 1955. Τ. 23. Σ. 47-65; Βιογραφικὸς κατάλογος μητροπολίτων ῾Ηρακλείας // Ibid. 1958. Τ. 28. Σ. 3-282; Κωνσταντινίδης ᾿Ε. ᾿Ι. ῾Ηρακλείας, Μητρόπολις // ΘΗΕ. 1965. Τ. 6. Σ. 59-62; Dagron G. Naissance d'une capitale. Р., 1974. P. 64, 219, 414-416, 418-419, 476; Karlin-Hayter P. Notes sur le statut du Siège de Constantinople et Héraclée // Byz. 1975. T. 45. P. 151-152; Asgari N. Perinthos (Marmara Ereğlisi), Çalişmari, 1981 // IV Kazi Sonçlari Toplantisi. Ankara, 1983. P. 337-344; Asdracha C. La Thrace orientale et la Mer Noire: Géographie ecclésiastique et prosopographie (VIIIе-XIIе s.) // Géographie historique du monde méditerranéen. P., 1988. P. 221-309; Fedalto. Hierarchia. 1988. Vol. 1. Р. 274-278; Sayar M. H. Perinthos-Herakleia (Marmara Ereglisi) und Umgebung. W., 1998; Stiernon D. Héraclée de Thrace (1) // DHGЕ. 1990. T. 23. Col. 1306-1337; T. E. G[regory]. Herakleia in Thrace // ODB. 1991. Vol. 2. P. 915; Soustal P. Thrakien: Thrake, Rodope und Haimimontos. W., 1991. S. 59-60, 63, 84. (TIB; 6); Πατρικίου ᾿Α. ᾿Ι. ῞Αγιος Γρηγόριος (Καλλίδης) μητροπολίτης ῾Ηρακλείας κα Ραιδεστοῦ: Βίος κα ἀκολουθία. Θεσσαλονίκη, 2004.
О. В. Лосева
Ключевые слова:
Епархии Константинопольской Православной Церкви Страноведение. Турция Города древние. Турция Турция. История География. Турция Ираклия Фракийская [Гераклея; тур. Мармара-Эреглиси], город на северном берегу Мраморного моря (Пропонтиды), центр митрополии Константинополльской Православной Церкви Города античные Города византийские
См.также:
ИРАКЛИЯ ПОНТИЙСКАЯ [Гераклея; Понтираклия], античный греч., визант. и совр. тур. город в Сев. Анатолии, на юго-зап. побережье Чёрного м., митрополия К-польской Православной Церкви
АДРИАНОПОЛЬ (совр. Эдирне), город в Восточной Фракии
АДАНА город в килийской долине, на р. Сейхан (древнее название – Сар), центр Одноименного вилайета в Турции
АНИ столица арм. гос-ва Багратидов, в X-XII вв. кафедра арм. католикоса
АПАМЕЯ Вифинская, древний город в Вифинии
ГАНГРЫ город в бассейне р. Галис в Анатолии (Турция), историческая обл. Пафлагония
КАППАДОКИЯ исторический регион в центральной части М. Азии
КИЛИКИЯ историческая область на границе Юго-Вост. М. Азии и Сев. Сирии (ныне Турция)
КИРР [Кир], античный и византийский город в Сев. Сирии, ныне развалины Талль-эн-Наби-Хури, близ границы Сирии и Турции), церковная кафедра в составе митрополии Иераполя (ныне Манбидж) Антиохийской Православной Церкви
МЕЛИТИНА [Мелитена], ныне Малатья (Юго-Вост. Турция); древний и средневек. город в М. Азии, на границе Каппадокии и Армении, древняя митрополия Константинопольской Православной Церкви
НИКЕЯ [ныне Изник (Турция)], древний город в области Вифиния, митрополия Константинопольской Православной Церкви,
ПАМФИЛИЯ историческая область на юге М. Азии (ныне Турция)
ПАФЛАГОНИЯ историческая область на севере М. Азии (совр. Турция); рим. провинция, древняя митрополия Константинопольской Православной Церкви (КПЦ)
ПЕРГАМ древнегреческий, римский и визант. город в Сев.-Зап. Анатолии; одна из древнейших кафедр христ. Церкви
АМАСТРИДА город (совр. Турция) на Юж. бер. Черного моря, визант. митрополия, ныне митрополия Вселенского Патриархата
АМИС город на юж. побережье Чёрного моря, возник в VII в.