Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

МАТФЕЙ КАМАРИОТ
44, С. 393-394 опубликовано: 17 мая 2021г.


МАТФЕЙ КАМАРИОТ

[Греч. Ματθαῖος Καμαριώτης] (ок. 1410 - дек. 1490, К-поль), визант. писатель. Происходил из семьи священника. Возможно, М. К. род. в Фессалонике и вместе с семьей переехал в К-поль в 1430 г. (Παπαδάκης. 2000. Σ. 25-28). По др. версии, М. К. род. в К-поле, поскольку его семья, происходившая из Фессалоники, переехала в столицу на рубеже XIV и XV вв. (Χατζημιχαήλ. 2002. Σ. 40-42). В 30-х гг. XV в. М. К. учился у Геннадия II Схолария. В письме к М. К., написанном между 1444 и 1450 гг., Схоларий называл его «лучшим и любимейшим» учеником и «самым серьезным собеседником». По просьбе М. К. Схоларий комментировал свой перевод соч. «De ente et essentia» Фомы Аквинского. Вероятно, в момент написания комментария и письма М. К. уже окончил учебу и открыл собственную школу. Ко 2-й пол. 40-х гг. XV в. относятся первые сочинения М. К. Отец и брат М. К. были убиты во время осады К-поля в 1453 г., трое его племянников обратились в мусульманство, а сам он был захвачен в плен, но вскоре сумел освободиться. Мать, сестра и еще один племянник М. К. попали в рабство к туркам, но позже их удалось выкупить. Об этих событиях известно из наполненного автобиографическими деталями «Плача» М. К. о падении К-поля (PG. 160. Col. 1060-1069). М. К. вернулся в К-поль не раньше весны 1455 г. Вплоть до сер. XX в. считалось, что по возвращении он стал главой Патриаршей школы, однако позже у исследователей возникли сомнения в достоверности этих данных (Astruc. 1955. P. 248; Χατζημιχαήλ. 2002. Σ. 60-67). М. К. преподавал риторику и философию, собрал обширную б-ку, занимался копированием сочинений античных авторов (Арриана, Прокла, Иоанна Филопона, Аристотеля), вел переписку и обменивался рукописями с итальянским гуманистом Дж. Валлой. В 1466-1467 гг. М. К. посетил Фессалонику. В 1485 г. он потерял зрение, но продолжил занятия наукой и преподавание.

М. К. принадлежит множество сочинений разных жанров, значительная часть к-рых остается неизданной. Наиболее интересны богословско-полемические сочинения. Это, во-первых, «Против утверждающего, что Люцифер пал, не удостоившись божественного просвещения» (Χατζημιχαήλ. 2002. Σ. 353-389). Этот трактат, созданный между 1445 и 1453 гг., представляет собой 1-е из 3 составленных М. К. опровержений утраченного сочинения Иоанна Аргиропула «О Люцифере» (ранее против него выступал также свт. Марк Евгеник). Во-вторых, это 2 опровержения учения философа Георгия Гемиста Плифона о судьбе, изложенного в 6-й гл. 2-й кн. его «Законов», по распоряжению Геннадия Схолария преданных огню и известных только фрагментарно (Matthaei Camariotae Orationes. 1721; Astruc. 1955). Догматические труды представлены «Разъяснением» (᾿Ανάπτυξις) Символа веры с приложением 12 основных положений (ἄρθρα) веры (Παπαδάκης. 2000. Σ. 369-428). Первая (утраченная) версия сочинения была предположительно написана по просьбе султана Мехмеда II в сер. 50-х гг. XV в., а 2-я (сохранившаяся) является одним из самых поздних произведений М. К., созданным, когда он уже лишился зрения и вынужден был диктовать текст ученику.

Единственное агиографическое произведение М. К.- Энкомий трем святителям (BHG, N 748a; Δυοβουνιώτης. 1933). Неопубликованными остаются молитвы М. К. к Пресв. Богородице и Св. Троице (Vat. Ross. gr. 985. Fol. 291-293v). Гимнографическое наследие М. К. включает: 6 канонов на Преображение Господне, возможно созданных для мон-ря Пантократор на Афоне, 3 ямбических канона (на Сретение, на Пасху и на Воздвижение Креста Господня), покаянные стихи ко Христу, служба прп. Иоанну Дамаскину.

К научным сочинениям М. К. относятся труды по риторической теории (учебники, основанные на «Риторике» Гермогена и «Прогимназмах» Афтония), работы по грамматике, схолии к «Физике» Аристотеля, математическим и астрономическим трудам (Παπαδάκης. 2000. Σ. 101-123; Χατζημιχαήλ. 2002. Σ. 152-170), комментарии к письмам Синесия Киренского (утрачены).

Соч.: Matthaei Camariotae Orationes II in Plethonem de fato / Ed. H. S. Reimarus. Lugduni, 1721; Rhetores Graeci / Ed. Ch. Walz. Stuttg., 1832. Vol. 1. P. 121-126; 1834. Vol. 6. P. 601-644; Δυοβουνιώτης Κ. ᾿Ανέκδοτα ἐγκώμια εἰς τοὺς τρεῖς ἱεράρχας // ΕΕΒΣ. 1933. Τ. 10. Σ. 55-71; Μαμώνη Κ. Ανέκδοτος λόγος Ματθαίου Καμαριώτου «Περί ποιμαντικής» // Πελοποννησιακά. ᾿Αθῆναι, 1986. Τ. 16. Σ. 261-272.
Ист.: Oeuvres complétes de Georges Scholarios / Ed. L. Petit e. a. P., 1933. T. 6. P. 178.
Лит.: PLP, N 10776; Biedl A. Matthaeus Camariotes: Specimen prosopographiae byzantinae // BZ. 1935. Bd. 35. N 2. S. 337-339; Astruc Ch. La fin inédite du Contra Plethonem de Matthieu Camariotès // Scriptorium. Brux., 1955. T. 9. N 2. P. 246-262; idem. Manuscrits autographes de Matthieu Camariotès // Ibid. 1956. T. 10. N 1. P. 100-102; Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 772-773; Saffrey H.-D. Nouveaux manuscrits copiés par Matthieu Camariotès // Scriptorium. 1960. T. 14. N 2. P. 340-344; Hunger. Literatur. Bd. 2. S. 79, 88, 144; Talbot A.-M. Kamariotes, Matthew // ODB. Vol. 2. P. 1097-1098; Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. СПб., 19972. С. 46-47, 141-144; Παπαδάκης Κ. Θ. Ματθαίος Καμαριώτης: Το θεολογικό του έργο: Μετά εκδόσεως ανεκδότων έργων του: Diss. Θεσ., 2000; Χατζημιχαήλ Δ. Κ. Ματθαίος Καμαριώτης: Συμβολή στη μελέτη του βίου, του έργου και της εποχής του: Diss. Θεσ., 2002; Ψημμένος Ν. Κ. ´Υβρις και επιχείρημα̇ Ο Ματθαίος Καμαριώτης για τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα // Δωδώνη. Ιωάννινα, 2003. Τ. 32. Σ. 49-101.
Л. В. Луховицкий
Ключевые слова:
Писатели византийские Матфей Камариот (ок. 1410 - 1490), византийский писатель
См.также:
АЛЕКСЕЙ МАКРЕМВОЛИТ († между 1349 и 1353), визант. писатель
АНАСТАСИЙ КВЕСТОР (IX -X вв.), визант. писатель, гимнограф и мелод
АННА КОМНИНА (1083-ок. 1153 или 1154 г.), дочь визант. имп. Алексея I Комнина, жена кесаря Никифора Вриенния (мл.)
ВАРЛААМ КАЛАБРИЙСКИЙ (ок. 1290 - 1348), еп. Джераче, визант. писатель, философ и богослов