Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

ИОСИФ ЛАЗАРОПУЛ
26, С. 45-46 опубликовано: 12 января 2016г.


ИОСИФ ЛАЗАРОПУЛ

[греч. ᾿Ιωσὴφ ὁ Λαζαρόπουλος] (ок. 1310 - после 1368), митр. Трапезундский (1364 - 12 нояб. 1367), агиограф. Мирское имя Иоанн. До 1340 г. стал скевофилаксом митрополии Трапезунда (ныне Трабзон); был женат и имел 2 сыновей: Феофана (умер в юности) и Константина (в 1381 скевофилакс в Трапезунде). В 1340 г., после смерти трапезундского имп. Василия Великого Комнина и с началом гражданской войны в Трапезундской империи, И. Л. был изгнан и отправился в К-поль, сопровождая свергнутую имп. Ирину и ее 2 малолетних сыновей. При поддержке визант. имп. Иоанна VI Кантакузина активно содействовал династическому перевороту в Трапезунде и воцарению сына имп. Василия и Ирины Трапезундской Иоанна, который принял тронное имя Алексей III Великий Комнин и был коронован в дек. 1349 г. После смерти 18 марта 1364 г. митр. Нифонта Трапезундского И. Л. был избран предстоятелем Трапезундской Церкви. Невзирая на привилегии, разрешавшие поставлять архиерея на месте, И. Л. вновь совершил поездку в К-поль, где его рукоположил патриарх свт. Филофей Коккин. 13 апр. 1365 г. И. Л. вернулся в Трапезунд, взошел на митрополичий престол 15 апр. 1365 г. и занимал его до 12 нояб. 1367 г., когда добровольно сложил с себя сан и удалился в мон-рь Пресв. Богородицы Елеусы близ Трапезунда. По сообщению историка Михаила Панарета, летом 1368 г. И. Л. вновь посетил К-поль. О его дальнейшей жизни сведений нет.

Агиографическое наследие И. Л. включает сочинения, посвященные покровителю Трапезунда мч. Евгению (см. в ст. Евгений, Кандид, Валериан и Акила): торжественное «Краткое слово на рождество... Евгения» (Λόγος ὡς ἐν συνόψει διαλαμβάνων τὴν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ... Εὐγενίου; BHG, N 611; Rosenqvist. 1996. P. 204-244), повествующее о возобновлении празднования дня рождества Евгения 24 июня при имп. Алексее II Великом Комнине, а также сб. «Частичное обозрение множества чудес святого» (Σύνοψις τῶν τοῦ ἁγίου θαυμάτων μερικὴ ἐκ τῶν πλείστων; BHG, N 612-613; Rosenqvist. 1996. P. 246-358). Это сочинение является компиляцией различных источников IX-XIV вв. (в т. ч. принадлежащих народно-поэтической традиции), которые не всегда можно идентифицировать. Особый интерес представляют основанные на утраченных источниках исторического характера сообщения И. Л. о военных конфликтах греков и сельджуков в 1223-1230 гг. (Шукуров. 2001. С. 126-146). Также сборник содержит ряд автобиографических эпизодов, повествующих о чудесном исцелении И. Л. от отравления рыбой, о бегстве в К-поль, о возвращении с имп. поручением в Трапезунд и о работе по собиранию материала и редактированию рассказов о чудесах.

Однозначно датировать сочинения И. Л. невозможно. Традиционно считается, что они были составлены уже после того, как И. Л. покинул митрополичью кафедру: в заглавии «Краткого слова...» и в одном из чудес сборника И. Л. назван «бывшим» (χρηματίσαντος, γεγονότος) митрополитом. Согласно гипотезе С. Ламбакиса, произведения датируются более ранним периодом. Об этом свидетельствует особое внимание, к-рое И. Л. уделяет военно-политической истории эпохи Македонской династии в Византии, в частности восстаниям Варды Склира и Варды Фоки при имп. Василии II Болгаробойце (в качестве основного источника используется хроника Иоанна Зонары). Исторические параллели между императорами Василием II и Алексеем III, которые проводит И. Л., были актуальны вскоре после воцарения Алексея III, т. е. ок. 1350 г. (Λαμπάκης. 1989. Σ. 326-331).

Соч.: Сб. источников по истории Трапезундской империи / Изд.: А. Пападопулос-Керамевс. СПб., 1897. (ЗИФФ; 43); Rosenqvist J. O. The Hagiographic Dossier of St. Eugenios of Trebizond in Codex Athous Dionysiou 154: A сrit. ed. with introd., transl., comment. and indexes. Uppsala, 1996.
Ист.: Μιχαὴλ το Παναρτου Περ τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν / ᾿Εκδ. ᾿Ο. Λαμψίδης // ᾿Αρχεῖον Πόντου. ᾿Αθῆναι, 1958. Τ. 22. Σ. 5-128.
Лит.: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς ᾿Α. Συμβολα εἰς τὴν ἱστορίαν Τραπεζοῦντος // ВВ. 1906. Т. 12. С. 132-147; Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος. ῾Η κκλησία Τραπεζοῦντος. ᾿Αθῆναι, 1933. Σ. 207-211, 250-254; Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 794; Карпов С. П. Трапезунд и Константинополь в XIV в. // ВВ. 1974. Т. 36. С. 83-99; Λαμπάκης Σ. Μακεδονικὴ δυναστεία κα Μεγαλοκομνηνοί: Σχόλια σχετικὰ μὲ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ «Θαύματα τοῦ ἁγίου Εὐγενίου» τοῦ ᾿Ιωάννη-᾿Ιωσὴφ Λαζαρόπουλου // Σύμμεικτα. 1989. Τ. 8. Σ. 319-333; Шукуров Р. М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб., 2001. С. 24, 126-146; PLP, N 14320.
С. П. Карпов, Л. В. Луховицкий
Ключевые слова:
Митрополиты Трапезундские Агиографы греческие Иосиф Лазаропул (ок. 1310 - после 1368), агиограф, митрополит Трапезундский (1364-1367), агиограф
См.также:
АНТОНИЙ ХОЗЕВИТ греч. агиограф, мон. обители Хозива (до 614 - между 632 и 640 )
АФАНАСИЙ ДЕМОНОКАТАЛИТ свт. (пам. греч. 11 окт.), митр. Трапезундский, (после 843 - ок. 886)
ВАСИЛИЙ († после 914), митр. Трапезундский, свт. (пам. греч. 20 окт.)
КЛЕОПА (Кикилидис) (1866-1929), митр. Назаретский (с 1922), архиеп. Диокесарийский (1921-1922), церковный историк, агиолог
МАКАРИЙ МАКРИС (ок. 1383 - 7 янв. 1431), прп. (пам. греч. 8 янв.), визант. подвижник, церковный писатель, агиограф, полемист, игумен и возобновитель к-польского мон-ря Пантократора
НЕОФИТ ЗАТВОРНИК (ок. 1134 - † вскоре после 1214 (?)), прп. (пам. греч. 12 апр., 27 и 28 сент., пам. кипрская 24 янв.), церковный писатель, богослов, агиограф, хронист, основатель мон-ря