Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

КОНСТАНТИН II КАВАСИЛА
Т. 37, С. 32-33 опубликовано: 7 июня 2019г.


КОНСТАНТИН II КАВАСИЛА

[греч. Κωνσταντῖνος Καβάσιλας] (кон. XII в. (?) - после 1262/63), свт. (пам. 18 окт.), архиеп. Охридский. Член знатного визант. рода Кавасил, неск. представителей к-рого, в т. ч. и соименные К. К., в кон. XII - нач. XIII в. занимали епископские кафедры Гревены (Гребена) и Тивериополя (Струмицы). К. К. был епископом Тивериополя, а затем митрополитом Диррахия (Драча) при Охридском архиеп. Димитрии II Хоматиане. Известны 33 ответа, которые последний вместе с Иоанном, еп. Китрским, отправил К. К. на вопросы о церковных уставах.

Между 1248 и 1254 гг. стал архиепископом Охридским, ок. 1258 г. отстранен от кафедры и заточен в тюрьму эпирским правителем Феодором Комнином как сторонник никейского, а с 1261 г.- визант. имп. Михаила VIII Палеолога. Завоевав Эпир, имп. Михаил освободил К. К. и вернул в Охрид. Последний раз К. К. упоминается как правящий архиерей Охрида в надписи 1262/63 г. на окладе иконы.

К. К. составил неск. гимнографических произведений в честь учеников равноапостольных Кирилла и Мефодия. По акростихам установлено его авторство 2 канонов к службе 15 Тивериопольским (Струмицким) мученикам, составленных во время пребывания на Тивериопольской кафедре, и канонов к греч. службам равноапостольным Клименту и Науму Охридским, к-рые он написал, будучи Охридским архиепископом. Исходя из упоминания «второго песнопения» в акростихе канона Клименту «Καβασίλας σοι δεύτερον πλέκει κρότον ὁ Βουλγαρίας Κλήμη» (Кавасила, архиепископ Болгарии, тебе плетет, Климент, второе песнопение), И. Снегаров считал, что К. К. был автором еще одного, написанного ранее, но несохранившегося канона Клименту Охридскому (Снегаров. 1924. С. 281), а К. Нихоритис предположил, что речь здесь идет о гласе канона (Нихоритис. 1990. С. 156). Канон Клименту вместе с аналогичным каноном Димитрия Хоматиана включен в утреню службы святому 27 июля в печатном издании (Мосхополь, 1742). Автор текста умоляет святого о заступничестве в дни страданий: возможно, канон был составлен во время нашествия сербов на юго-зап. земли в 1255 г. (Нихоритис. 1990. С. 156) или в период ссылки К. К. (Он же. 2005. С. 74). Вероятно, К. К. является автором и литийных стихир к службе равноап. Клименту (Он же. 1990. С. 156-157).

Служба равноап. Науму с 2 канонами, объединенными общим акростихом, известна по Афинскому и Софийскому спискам (Николова. 1993) и по 5 старопечатным изданиям (Нихоритис. 2006. С. 95).

На основании сходства с канонами службы равноап. Науму Охридскому К. К. иногда атрибутируют и Пространное греч. Житие Наума, обнаруженное И. Дуйчевым в рукописи 1646 г. (Athen. Bibl. Nat. 827; см.: Trapp. 1974), но некоторые исследователи полагают, что оно было составлено раньше другим высокообразованным греч. книжником. Житие отличается высоким стилем, его композиция отвечает классическому типу метафрастовских Житий. Текст содержит много цитат и реминисценций из Свящ. Писания, вступление и заключительную молитву, факты из жизни святого являются в нем второстепенным элементом. Источниками службы являются Пространное Житие равноап. Климента и агиографические тексты о равноапостольных Кирилле и Мефодии. Э. Трапп причисляет к источникам и не дошедший в рукописях слав. протограф 2-го Жития равноап. Наума (Trapp. 1974). Поздняя, сокращенная редакция этого Жития также находится в Мосхопольском сборнике 1742 г.

Обстоятельства канонизации К. К. неизвестны. Судя по фрескам ц. Богородицы Перивлепты в Охриде (1294-1295), уже через неск. десятилетий после смерти его почитали как святителя. Служба К. К., известная по рукописи XIV-XV вв. из афонского мон-ря Дохиар (Ath. Doch. 198, см.: Нихоритис. 2005), построена по Студийскому уставу, имеет т. н. фитанотацию. Канон 4-го гласа составлен, очевидно, последователем К. К., неизвестным греч. гимнографом.

Образы К. К. присутствуют в росписях охридских храмов: Пресв. Богородицы Перивлепты, ап. Иоанна Богослова в Канео (кон. XIII в.), святых Космы и Дамиана (1325), а также в ц. вмч. Георгия Победоносца в Старо-Нагоричино (1317-1318) и в парекклисионе св. Иоанна Предтечи в афонском Протате (1526) (Djurić V. J. Icônes de Yougoslavie. Belgrade, 1961. Р. 83-84; Грозданов Ц. Портрети на светителите од Македониjа од XI-XVIII в. Скопjе, 1983. С. 180-190; Он же. Студии за Охридскиот живопис. Скопjе, 1990. С. 84-107).

Соч.: Баласчев Г. Климент, еп. Словенски, и службата му по стар словенски превод с една част гръцки паралелен текст и едно факсимиле. София, 1898; Legrand. Bibl. hell. XVIIIe. Vol. 1. P. 284-290; Дуйчев И. Пространно гръцко житие и служба на Наум Охридски // Константин-Кирил Философ: Юбил. сб. София, 1969. С. 261-279; Trapp E. Die Viten des Hl. Naum von Ochrid // Bsl. 1974. Vol. 35. P. 161-185; Бърлиева С. Пространното гръцко житие на св. Наум Охридски // Старобългарска лит-ра. София, 1987. Т. 20. С. 137-140; Москополски зборник, пролошки житиjа на светци / Ред.: Х. Меловски. Скопje, 1996. (Bibliotheca Miscellanea Byzantino-Macedonica; 1/2).
Лит.: Παπαδόπουλου-Κεραμεύς ᾿Α. Βυζαντινά ᾿Ανάλεκτα // BZ. 1899. Bd. 8. S. 76-77; Petit L. Le monastère de Notre-Dame de Pitié en Macédoine // ИРАИК. 1900. Т. 6. Вып. 1. С. 1-153; Gelzer H. Der Patriarchat von Achrida: Geschichte und Urkunden. Lpz., 1902. S. 12-14; Снегаров И. История на Охридската архиепископия. София, 1924. Т. 1: От основаването и до завладеването на Балканския полуостров от турците. С. 156-157, 211, 251, 280-283; Dujčev I. Un manuscrit grec inconnu avec l'acolouthie et la Vie de St. Naoum d'Ochrid // Studia historico-philologica Serdicensia. 1938. Vol. 1. P. 121-124; PLP. 1981. Bd. 5. N 10097; Нихоритис К. Атонската книжовна традиция в разпространението на кирило-методиевските извори. София, 1990. С. 156-158, 167-169, 246-251. (КМС; 7); он же. Неизвестна гръцка служба в чест на Охридския архиеп. Константин Кавасила // Он же. Славистични и българистични проучвания. София, 2005. С. 65-89; он же. Охридските просветители Климент и Наум в гръцката традиция: (Нови моменти) // Св. Наум Охридски: Живот и дело: Зб. на трудови од Меѓународниот научен собир, организиран по повод от 1100-годишнината од изградбата на манастирот св. Наум во Охрид. Скопjе, 2006. С. 91-114; Николова С. За един непознат препис от Службата на св. Наум Охридски // 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски. София, 1993. С. 31-57; она же. Охрид като център на богослужебната прослава на св. Наум Охридски // Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура. Скопjе, 1995. С. 261-271; Добрев И. Константин Кавасила // КМЕ. 1995. Т. 2. С. 387-388; Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 20042; Pitsakis K. G. Personae non sunt multiplicandae sine necessitate: Nouveaux témoignages sur Constantin Kabasilas // Zwischen Polis, Provinz und Peripherie: Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur. Wiesbaden, 2005. S. 491-514.
К. Иванова, Д. И. Полывянный
Ключевые слова:
Святые Русской Православной Церкви Святители Русской Православной Церкви Архиепископы Охридской архиепископии Константин II Кавасила (кон. XII в. (?) - после 1262/63), святитель (пам. 18 окт.), архиепископ Охридский
См.также:
АВРААМ (ок. 350 - между 422 и 444), еп. Каррский, свт. (пам. 14 или 13 февр.)
АГАПИТ I († 536), папа Римский (535-536), свт. (пам. 17 апр., зап. 22 апр.)
АГАФОН (кон. VI в. – 681), папа Римский (678-681), свт. (пам. 20 февр., зап. 10 янв.)
АКАКИЙ (1482 – 1567), еп. Тверской и Кашинский, свт. (пам. 14 янв. и 29 июня - в Соборе Тверских святых)
АКАКИЙ († 251), еп. Мелитинский (Антиохийский?), исп., свт. (пам. 15 сент., 27, 29, 30 или 31 марта)
АЛЕКСАНДР еп. Переяславский, свт. (пам. - 23 мая в Соборе Ростово-Ярославских святых)
АЛЕКСАНДР I († ок. 337), архиеп. К-польский, свт. (пам. 30 авг., 2 июня, 31 или 28 авг.)
АЛЕКСИЙ (1304-1378), митр. всея Руси, гос. деятель, дипломат, свт. (пам. 12 февр., 20 мая - обретение мощей, 5 окт.- пяти святителей Московских, в Соборе Владимирских святых, в Соборе Московских святых и в Соборе Самарских святых)